Awards

24 Habitatges per a Joves to Pg. Of Baixador to Sant Cugat del Vallès

UNA NOVA ARQUITECTURA SOCIAL

Aquest edifici és representatiu de l’esforç que estan exercint moltes empreses públiques per fer front a dos desafiaments que han irromput amb força en la nostra societat.

Un és la necessitat de disminuïr el consum energètic de tot el procés que engloba l’habitatge, des de la seva construcció fins a la seva deconstrucció final, passant pel període de vida i utilització.

El segon és la necessitat d’innovar en els procediments de construcció per augmentar el valor afegit que genera el procés d’edificació i millorar la relació qualitat / cost introduint en la valoració els criteris de qualitat mediambientals actuals.

Ambdós desafiaments tenen molt en comú i responen a la necessitat estratègica de reorientar l’estructura productiva del nostre país.

En el camp de l’edificació això es concreta en evitar els processos constructius energèticament cars que normalment requereixen mà d’obra poc especialitzada i que generen un volum important de residus, per optar per altres més eficients que desenvolupats en procediments seriats permeten incrementar la capacitat industrial del sector de la construcció i, com a finalitat més important, reduir el cost energètic global associat als nostres estandards de vida.

La resposta a aquests desafiaments ha orientat des de fa molt temps l’activitat de Promusa, però ha sigut en els últims cinc anys quan s’ha convertit en una exigència present en totes les seves actuacions. Exigència que, dins dels límits de la seva escala, es centra en fer compatible la funció social amb l’actuació com a motor d’una innovació sostenible.

L’obra que es presenta a aquesta convocatòria d’AVS és un exemple d’aquest treball. És fruït d’una política d’empresa que s’ha pogut concretar gràcies a un equip de persones: les que han treballat des de Promusa i les dels equips externs d’arquitectes, project manager, empresa constructora i industrials.

Aquest treball en equip, en el que l’esforç col.lectiu ha primat clarament sobre l’individual, és un valor quasi intangible i no obstant molt important per poder dur a la pràctica la nova arquitectura social que necessitem.

ORGANITZACIÓ

Al plantejar aquest projecte es va constatar que entre els diversos camps en els que es poden obtenir avantatges mediambientals n’hi ha dos de rellevants que condicionen la solució arquitectònica pel que han de ser afrontats quasi des d’un inici: són el sistema constructiu i el de producció de calor.

Les dues solucions que finalment serien escollides per aquesta obra foren prèviament contrastades amb altres de convencionals. És per aquest motiu que es va estudiar la viabilitat sota el punt de vista arquitectònic, tècnic, econòmic i de gestió amb resultat positiu per les solucions innovadores que es plantejaven.

El sistema constructiu escollit fou el d’entramat metàl•lic lleuger de l’empresa Teccon i per a la producció de calor, calefacció i aigua calenta, es va optar per un sistema centralitzat d’energia solar amb recolzament mitjançant caldera de gas.

El projecte d’execució fou redactat amb detall per evitar l’aparició d’imprevistos durant la construcció i es va idear una organització de l’obra que pogués adequar-se a la singularitat del procés constructiu.

IDEES DEL PROJECTE

Tot i que pugui semblar que avui els criteris mediambientals ho són tot, els arquitectònics, que donen forma a l’espai, segueixen sent importants.

A aquest respecte, usant un llenguatge col•loquial, puc afirmar que Promusa busca que els seus edificis siguin atractius i agradables.

Atractius, perque cada nova obra contribueixi a la formació de la imatge de la ciutat, està clar que l’arquitectura és patrimoni visual de tots els ciutadans, i agradables, perque els espais resultin comfortables pels seus ocupants.

En aquest edifici és rellevant el tracte de façana i la seva cromaticitat: una façana plana que es macla amb les línees que formen les passarel•les creant un ritme visual potent. Els colors de la façana es corresponen amb colors freqüents en les edificacions unifamiliars de l’entorn.

Amb aquesta paleta de colors: blanc, vermell, gris i ocre, s’ha procurat facilitar una integració de l’edifici en el paisatge urbà edificat en la seva majoria segons patrons populars de fa més de mig segle.

La disposició en L de la planta permet amb un únic nucli de comunicació vertical arribar a tots els habitatges i que aquests siguin passants.

Els habitatges responen a una tipologia amb cuina integrada d’un i dos dormitoris. Els habitatges de planta baixa disposen d’un estenedor en els jardins privats i els habitatges de planta primera i segona tenen un estenedor comunitari en cada planta.

EL SISTEMA TECCON D’ENTRAMAT METÀL•LIC LLEUGER

Aquest sistema constructiu es basa en la mateixa solució que tradicionalment ha set usada en les edificacions de fusta del nord d’Europa, Estats Units i Canadà i consisteix en aixecar una estructura de fusta formant un bastidor amb múltiples muntants que és revestit amb panells de fusta per ambdues cares.

En el nostre cas la fusta es substitueix per perfils galvanitzats laminats en fred i la rigidesa s’aconsegueix mitjançant creus de Sant Andreu realitzades amb platabandes de la mateixa xapa. Entre els perfils es col•loca llana mineral d’alta densitat amb el que s’aconsegueix finalment un tancament altament aïllant acústica i tèrmicament

Els panells de tancaments són d’aglomerat de fusta i l’acabat interior dels murs de façana i estructurals es realitza amb cartró guix mentre que l’acabat exterior és mitjançant façana ventilada amb panells de base ciment.

Els forjats es realitzen amb xapa de col•laborant formigonada in situ i els envans es completen amb sistema de cartró guix.

Els avantatges del sistema són el menor pes propi, el gran aïllament tèrmic i acústic, la rapidesa d’execució, el realitzar en sec tots els tancaments verticals, l’ús de materials provinents de reciclat i en el cas de les fustes, d’explotacions sostenibles i la possibilitat d’una deconstrucció mecànica amb reutilització dels materials.

PRODUCCIÓ DE CALOR GENERAL

El sistema produeix calor per a aigua sanitària i calefacció. El fluid escalfat pels panells solars és conduït a les calderes centralitzades amb cremadors de gas natural. La distribució es realitza per la càmera sanitària accessible i pels muntants així mateix registrables situats en la vertical de cada habitatge. En els muntants s’han disposat els comptadors de tèrmies / aigua amb la lectura a distància, mentre que els comptadors de companyia es troben en un armari exterior a l’entrada del recinte. La gestió del sistema està encarregada a una empresa independent.

ALTRES SOLUCIONS DE SOSTENIBILITAT

La façana ventilada està realitzada amb panells de ciment i fibres minerals. Un dels seus avantatges principals és evitar ponts tèrmics i crear una càmera que limita les radiacions tèrmiques, confiant les aportacions solars a l’efecte hivernacle positiu de la radiació solar que proporcionen els vidres de finestres i balconeres.

La recuperació d’aigües grises de banyeres per a reutilització en inodors després de la seva depuració.

La fusteria d’alumini disposa de doble/triple vidre amb càmera.

Els reductors de consum d’aigua en tots els punts de consum.

La il.luminació de baix consum.

Els pavimentes de jardí, en la seva major part porosos, s’han projectat amb espècies adaptades a la pluviometria de la zona.

S’ha disposat d’un recinte per aparcament de bicicletes.

MANTENIMENT

En l’elecció dels acabats ha primat la solidesa i la durabilitat.

La coberta plana invertida de pendent nul•la amb impermeabilització líquida facilita, en cas de filtració, la seva localització exacta. S’ha col•locat amb paviment provist d’aïllament tèrmic que facilita la reparació fàcil de la coberta i el manteniment dels equips instal•lats.

Els passos d’instal•lacions en conductes específics són sempre per espais comuns registrables.

Per a millorar la durabilitat de la façana ventilada s’han reforçat tots els panells situats en les zones accessible a cops.

Finalist
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Public housing

Uso

Dirección Passeig del Baixador nº 75-79
Sant Cugat del Vàlles
Barcelona (Spain)

Autores
Arquitectura
 • María Martínez Veiga
 • Domingo Triay
 • Naxal Arquitectura SLP
Promotor
 • PROMUSA
Contractor
 • Servicios y Obras Barcelona SL
Otros técnicos
 • Sergi Urquizu Rovira
 • Volum/tres SLP
 • Àngela Vidal Gardella
 • Naxal Arquitectura SLP
 • Energia, Serveis i Noves Tecnologies SA
 • Crisol Ingenieros SL
 • Area 5 Oficina Tècnica