Premios

18 Habitatges al sector el català a Santa Eugènia de Berga

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

La nostra proposta per l’edifici d’habitatges de Sta. Eugènia de Berga s’inicia amb una visita al lloc i un reconeixement del planejament proposat pel sector del Català.

El Pla Parcial d’aquest sector, desenvolupat en uns terrenys limítrofs amb el casc urbà, planteja una des-densificació de l’edificació amb grans extensions de zones verdes tant públiques com privades en aquesta zona d’eixampla entre el casc urbà i el paisatge verge.

El solar de la nostra proposta, encara que pertany al sector del Pla Parcial, es troba situat al límit del mateix, ben bé encastat a la última illa del Casc Urbà i amb vistes a les zones verdes planejades i al paisatge.

La volumetria plantejada per la normativa, un bloc lineal de 14 m de profunditat edificable i una longitud aproximada de 60 , presenta dues façanes molt descompensades en quant a asolejament i vistes:

-la façana al carrer, orientada a l’oest i mirant cap a les zones verdes i el paisatge;

-la façana posterior, orientada a l’est i enfocada a la façana posterior d’una edificació nova situada sobre un desnivell d’una planta, i que inpedeix que el sol de l’est arribi a tots els punts de la façana.

A partir d’aquí, una sola ha sigut la idea que ens han ajudat a pensar el projecte:

-Aconseguir que tots els habitatges puguin tenir una relació espaial amb el paisatge orientat a l’oest, cosa que propossem a partir de la construcció d’una peça que fa les funcions tant de brisse-soleil, una orientació a l’oest necessita una protecció del sol de l’estiu, com de terrat-jardí.

La peça propossada, un balcó corregut de 2 m d’amplada situat un esgraó per sota del paviment interior, farà la funció d’una porxada, protegint totes les obertures d’aquesta façana del sol vertical de l’estiu però permeten que a l’hivern el sol horitzontal de l’oest arribi fins al interior dels habitatges.

Aquesta peça, per les seves dimensions, proporcionarà als habitatges una parcel.la de espai exterior on es podran desenvolupar diferents programes, contemplació del paisatge, menjador exterior...fins a estendre la roba, per la seva amplada i l’alçada de l’ampit, podem disposar d’un ample de 1’50 m per estendre la roba sense que aixó es percebeixi des del carrer.

Aquest brisse soleil es col.loca literalment adossat a la façana de l’edificació, molt compacte, i que distribueix 8 habitatges per plante a les plantes pis mitjançant dos nuclis d’escala, i 4 habitatges a la planta baixa, aconseguint un total de 20 habitatges, tots ells de 70 m2.

Aquest volum compacte, s’enretira 1’5 m de la façana al carrer per aconseguir donar privacitat als habitatges de la planta baixa; a la vegada que no supera la fondària edificable proposada i permet rebre puntualment algun raig del sol de l’est.

L’aparcament, en superfície, es soluciona a la meïtat interior de la planta baixa.

MEMÒRIA TÈCNICA

Estructura

Donat l’ordre geomètric del projecte, ens ha agradat plantejar inicialment la estructura amb sistemes prefabricats de formigó armat: pilars, jàsseres i forjats amb peces doble T, amb un sistema d’acoplament d’ample de secció entre jàsseres i plaques, i sistema de perforacions a les plaques pel pas d’instal.lacions, sobre model en desenvolupament de prefabricats “Julian Arumí SL”, de Vic. Amb aquest sistema s’aconsegueix secció continua de forjat amb llums entre 5 i 6 m per les jàsseres i llums entre 7 i 10 m per les plaques.

No obstant, l’estructura del projecte es pot resoldre amb facilitat amb forjats reticularts de llums convencionals (entre 5 i 6 m)

Sistemes constructius

El sistema constructiu plantejat per les façanes es basa en la utilització de peces de formigó prefabricat, de forjat a forjat, tal com es pot apreciar a la secció constructiva presentada. A part del tancament de façana..

Façana prefabricada de peces de formigó prefabricat amb la següent secció exterior-interior: panell de formigó, projectat d’aillament tèrmic i pell interior amb envans de cartró-guix.

Als buits, fusteria d’alumini amb climalit i persiana incorporada a les habitacions i altres dependències.

Per la coberta, es planteja la construcció d’una coberta invertida plana no transitable.

A l’interior, les separacions es construiran amb plaques de cartró-guix. Es preveu la construcció d’un fals sostre de plaques de guix pel tancament de la secció del forjat de plaques per a on pasaran les instal.lacions. El paviment interior es construirà amb peces ceràmiques.

La fusteria interior, de fusta, combina portes batents de 70 i 80 cm de pas amb portes corredisses del tipus monoblock.

Instal•lacions

Com es detalla a la documentació gràfica, la bona orientació dels habitatges i les solucions constructives dels seus tancaments propicien l’estalvi energètic.

S’incorpora la possibilitat de fer una pre-instalació a la coberta pel desenvolupament de sistemes de captació d’energia solar mitjançant plaques fotovoltàiques. En aquesta mateixa direcció es proposa el sistema de calefacció de terra radiant, que és el més adient per funcionar amb les temperatures que pot assolir la producció d’energia solar, uns 40º.

Pel que fa a la tipologia de les instal•lacions, finalment s’ha optat per plantejar instal•lacions individuals per habitatge amb distribució vertical centralitzada. En arribar a l’habitatge, el fals sostre permetrà el pas i registre instal•lacions sense perforar les parets horitzontalment. Aquest fals sostre permetrà també la pre-instal.lació del circuit domòtic.

Finalista
Premios de Vivienda Social de Cataluña 2009
Datos

Modalidad Edificios de vivienda de promoción pública

Uso

Dirección carrer de la Diputació
Santa Eugènia de Berga
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
 • Rosa Rull
 • Manuel Bailo
 • Bailo+Rull | ADD+arquitectura
Promotor
 • Institut Català de Sòl (INCASÒL)
Contratista
 • Alicia Marcos
 • FCC
Otros técnicos
 • Angela Vidal
 • Naxal Arquitectura SLP /
 • A.Rovira
 • Jordi Palá
 • A.Mañosa
 • M.Hita
 • E.Grammont
 • M.Camallonga
 • M.Berasategui
 • Albert Marin
 • Maria Rull
 • Narcís Font
 • N.Canas
 • J. Maroto