Premios

Rehabilitació d´un edifici per ésser un CRAE a L´Hospitalet de Llobregat

1.DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ QUE ES PLANTEJA RESOLDRE:

El present projecte es tracta de una rehabilitació “total”d’un bloc format per PB + 2 nivells situat a l’interior de l’illa al c/ General prim nº 69 de L’Hospitalet de Llobregat.Dins d’aquesta intervenció també es contempla la urbanització de tota la superfície lliure restant (deduïda del enderroc) de la parcel•la amb el tractament de les mitgeres/façanes dels diferents habitatges continguts dins del pati interior d’illa que miren directament al volum a rehabilitar.

A l’esmentada finca (interior illa) s’hi accedeix pel c/ General Prim exclusivament a través d’un passadís cobert (túnel) que passa per sota un edifici d’habitatges perpendicular al propi carrer ( 25 m de llarg i uns 2,60 m d’amplada x 3,50m d’alçada).

Inicialment, i un cop dins del pati interior d’illa, ens varem trobar amb una edificació principal (un cos de 10m x 11m i 10 m d’alçada) rodejada d’edificacions afegides en diferents èpoques de molt baixa qualitat i en condicions precàries de conservació. L’objectiu era conservar aquest volum principal (façanes amb murs de pedra de 40 cm de gruix) i enderrocar totes aquelles construccions realitzades al voltant d’aquest cos.

2.JUSTIFICACIÓ DE LA IMPORTANCIA PER ABORDAR AQUESTA SITUACIÓ:

L’edifici a rehabilitar tenia que albergar un CRAE; establiment que acull, en règim de residenciahabitatge, a menors sota mesures de tutela o guarda administrativa mentre no poden retornar amb les seves famílies o no tenen una família d’acollida. Aquest fet produïa que els futurs residents d’aquest equipament (canalla de entre 3 a 16 anys) tinguessin una limitació tant física (recinte tancat-limitat pel carrer) com psicològica i/o mental (canalla amb una forta exclusió social, amb problemes de relació, problemes psicològics, etc) que implicava que no poguessin desenvolupar activitats convencionals i/o normals que es poden produir dins de la vida quotidiana.

A aquest fet l’hi havíem d’afegir l’accessibilitat tant del propi solar (accés túnel) com del propi edifici (interior illa) que de per si ja eren prou complexes per tal de millorar i afavorir la qualitat de vida no només del grup social que residiria dins d’aquest equipament sinó també d’aquelles persones que contenien algun tipus de minusvalia física i/o mental.

El programa del centre assistencial es caracteritzarà per estar format en primera planta per un menjador+office, cuina, magatzem, despatx direcció, dos banys, una sala de visites i una zona o despatx pels educadors. En la segona planta hi tenim una ludoteca, una biblioteca, 4 habitacions, 2 banys i un espai per l’educador. I per últim en la tercera planta hi trobem 6 habitacions, 2 banys i una sala per l’educador.

La configuració de l’edifici es distribueixen de forma simètrica respecte un eix de simetria traçat perpendicularment a la façana frontal on hi trobem continguda l’escala del bloc com a element distribuïdor.

Fora del volum a rehabilitar s’hi disposarà un ascensor connectat al bloc a través d’un espai anomenat “conta contes” unificant l’ascensor (peça exterior) amb nucli d’escales (peça interior).

Tota la superfície no edificada del solar serà totalment rehabilitada, es substituirà totalment la pavimentació i s’incorporarà parterres, arbres i mobiliari fix. El corredor per on es procedeix l’accés des del carrer rebrà el mateix acabat que l’existent a la vorera del C/ General Prim, a més a més es renovaran els acabats de les parets, del sostre i s’incorpora à un nou sistema d’il•luminació, a més del sanejat i rehabilitació de la reixa de tancament existent.

3.VENTATGES DEL PROJECTE

Tot i tractar-se d’una rehabilitació, el projecte sempre ha estat sensible a aquelles particularitats que engloben l’accessibilitat i les relacions humanes dins les diferents solucions pràctiques interiors / exteriors de l’edifici.

Així mateix es generen espais “comuns” com el “conte contes” (entre ascensor i escala –espai on el monitor i/o resident pot explicar un conte, narrar un relat, participar d’un dibuix, etc) que millora la integració de persones amb alguna discapacitat amb aquelles que no en tenen cap, beneficiant així, a tot un col•lectiu social sense cap tipus d’exclusió (objectiu_afavorir les relacions humanes enderrocant les barreres de comunicació entre els usuaris).

Dins d’aquest col•lectiu també es generen necessitats, com la de crear un espai a l’aire lliure per la canalla en forma de pati que oxigenarà i donarà il•luminació a tot l’edifici.

4.DIFICULTAT CONSTRUCTIVA EN L’OBRA

Una de les particularitats de l’obra estava en la seva complexitat constructiva. Tot i ésser una obra petita; aquesta va contenir tota una sèrie de variables que la van fer enormement interessant (accés al interior d’illa problemàtic mitjançant túnel comunitari, desconeixement de la fonamentació existent, enderroc manual, mur existent heterogeni i poc consolidat, cota d’evacuació d’aigües inferior a la cota del col•lector general, eliminació de remunta existent, preparació de mitgeres,etc).

A mode de petit resum i seguidament després de l’enderroc manual i posterior estintolament dels murs; es va procedir a fonamentar la part nova amb micropilons per seguidament fer la solera i aixecar forjat a forjat fins a culminar l’edificació. Tot aquest procés es va dur a terme amb la característica d’aprofitar l’estintolament de la façana com a element estructural d’unió-subjecció d’aquesta amb la part nova edificada (veure detall annex).

5.RESULTAT FINAL

Un cop enllestida l’obra, un comença a ésser conscient del abans i del després del lloc; de l’evolució tan gran que ha sofert l’edifici; de la transformació urbana de la que ha estat objecte aquest paratge.

D’un Tot-U de construccions, materials i escombraries hem passat a tenir un lloc certament oxigenat, agradable i respectuós amb el seu entorn immediat. La llum natural i el aire (ventilació) deixen d’esser merament espectadors per a convertir-se en protagonistes d’aquest lloc.

Presentado
Premios de Vivienda Social de Cataluña 2009
Datos

Modalidad Edificios de vivienda de promoción pública

Uso

Dirección C/ General Prim nº 69
L´Hospitalet de Llobregat
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • Marc Casany i Estrada
  • ACXT arquitectes
Promotor
  • L´H2010 SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL SA
Contratista
  • Contracta S.L.
Otros técnicos
  • Francesc Escolà
  • Sabrina Muñoz
  • Pepa Manzano
  • Marc Casany Estrada
  • Xavier Talló