Premios

4 Habitatges al carrer Creu Roja a L´Hospitalet de Llobregat

I. INTRODUCCIÓ

Es presenta a continuació, com a candidat al premi d’habitatge social de Catalunya en la seva modalitat de millor actuació en habitatge de nova construcció, el projecte executat per la societat municipal L’H2010 SPM SA entre els anys 200-2008 consistent en la construcció d’un edifici de 4 plantes a L’Hospitalet de Llobregat al barri de Collblanc - La Torrassa ( districte II ).

II. ANTECEDENTS

Com a resultat de l’execució en els anys 2002-2003 de los PERIs número 1 i 2 del Sector de Creu Roja Vallparda a L’Hospitalet de Llobregat, al barri de Collblanc, va ser necessària l’expropiació, entre d’altres, de les finques ubicades al carrer de Pujos, números 82,84 i 86 per alinear l’illa amb el carrer de Creu Roja i la nova plaça de la Sènia.

Fruit d’aquesta expropiació, i executada la urbanització existeix una resta de solar qualificat com a zona volumètrica específica ( clau 18 NNSS PGM) que, en tan beneficiària de l’expropiació, és propietat de la societat municipal L’H2010 SPM SA.

Per la seva forma, triangular amb un angle agut mol pronunciat, i pels 71,47 m² de superfície de sòl, fan que la construcció d’aquest edifici hagi estat una tasca digne de participar en la categoria a la millor actuació en habitatge de nova construcció.

III. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

El concurs per a la redacció del projecte de 4 habitatges al carrer Creu Roja 2 bis es va publicar a principis del 2006 i al maig 2006 es va iniciar la redacció per part del equip guanyador, Valeri consultors.

En novembre del mateix any es va convocar el concurs per a la licitació de les obres de construcció, resultant guanyador l’empresa COBRA S.A.

En gener del 2007 es van iniciar les obres que van dur a terme a finals del mes de maig 2008.

DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI

El solar es troba a la cantonada del carrer pujos i al carrer creu roja, conformant la cruïlla urbana.

La reduïda superfície del solar, 71.47 m2, juntament al seu caràcter de punt de trobada de tots els carrers, representen dues determinants contradictòries que hi havia de resoldre.

La solució adoptada, va partir de un cos de planta baixa mes 4 plantes, amb un gran voladís, que conforma la alineació dels vials.

A la planta baixa es va plantejar un local amb accés independent pel carrer de la Creu Roja i l’accés al vestíbul comunitari per on s’accedeix a cadascun del habitatges.

Els habitatges es van repartir un per planta, amb un total de 4 habitatges.

La superfície útil per planta es de 65m2, distribuït amb dues dormitoris, un individual i un doble, cuina independent, estar-menjador i un servei complert.

ACABAT EXTERIOR:

L’acabat exterior de façana, fins a l’alçada de la planta baixa es aplacat amb peces de gres de 33x66 cm.

A partir dels tres metres d’alçada l’acabat exterior serà un revestiment monocapa de morter de ciment i additius amb granulats seleccionats, amb acabat raspat. Tipus Monocapas del Mediterráneo, color gris tòrtora.

Tancament de façana amb cambra d'aire i aïllament format per:

- Full exterior de paret de tancament recolzada de 14 cm de gruix de maó de morter de ciment de 29x14x10 cm, per a revestir.

- Cambra d'aire i aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS segons UNE-EN 13163, de 60 mm de gruix, de 100 kPa de tensió a la compressió i de 1,65 m2K/W de resistència tèrmica, col•locades no adherides.

- Full interior amb placa de guix laminat de 15mm d'espessor, sobre perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària, col•locats cada 40 cm, fixada mecànicament. Acabat pintat.

PLANTA COBERTA

La planta coberta, està formada per un coberta invertida transitable amb instal•lacions comunitàries, amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color vermell i de 28x14cm, col•locada amb morter mixt.

L'ampit de coberta està formada per (de l'exterior a l'interior): un mur de formigó armat de 20 cm i un paredó de 10 cm de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir, als primers 50 cm

El pati de façana està cobert amb un lluernari de policarbonat sobre estructura de perfils metàl•liques.

ACABATS INTERIORS.

DIVISIONS INTERIORS I PAVIMENTS

Les divisions interiors no portants estan formades per envà tipus "W112" amb atenuació acústica de 49 dB(A) i aïllament tèrmic de 0,53 Kcal/H.m2.ºC.

El paviment del vestíbul i del local es terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm

Els paviments dels habitatges són de rajola de gres 30x60cms col.locat a trenca juntes.

La producció d’A.C.S es realitzarà amb Termos elèctrics de 100 litres de capacitat

FUSTERIA

La porta d'entrada dels habitatges son 90 x220 cm. amb fulla, blindada.

La resta de portes interiors son de fulla corredissa de dm pintada.

ESPAIS COMUNITARIS

El vestíbul comunitari està format per:

Accés, Ascensor, Espais per bateries d’instal•lacions d’aigua comunicacions i llum, Escala comunitària

Presentado
Premios de Vivienda Social de Cataluña 2009
Datos

Modalidad Edificios de vivienda de promoción pública

Uso

Dirección C/ Creu Roja nº 2 Bis
L´Hospitalet de Llobregat
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • Narcis Roig
  • Valeri Consultors i Associats
Promotor
  • L´H2010 SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL SA
Contratista
  • UTE COBRA-COBSER
Otros técnicos
  • Garcia Miquel Catalan i Arbós
  • Josep Codinas