Premios

90 Habitatges al sector Balmes-Manso de Sant Feliu de Llobregat

El projecte és una edificació composada en doble bloc amb pati interior,

comparable a practicar un gran tall a un únic volum, buidant l'espai entremig. L'edifici consta en

planta i secció, de tres franges verticals: 2 blocs d'habitatges i una zona interior buida. Aquest

espai interior està format per una relació d'espais lligats amb els nuclis de comunicació vertical.

Aquets nuclis tenen estan tractats de forma que minimitzin el seu impacte visual ja que estan

formats per passeres amb tancaments lleugers. L'edifici s'adapta a la topografia existent,

descendeix en secció transversal seguint la pendent del terreny. Les cotes d'accés dels nuclis

conflueixen en una mateixa cota al pati interior a traves de petites rampes. La composició de la

façana es basa en un volum regular, d'obra vista, foradat per les obertures de les vivendes i

recolzat en un sòcol diferenciat, que envolta tot l'edifici i recull els locals comercials, l'entrada a

l'aparcament soterrani, els accessos i serveis. Les plantes que acullen les vivendes, presenten

obertures diferenciades en dos mòduls: d'ample 90cm (formades per porta batent i barana) i

240cm (formades per portes corredisses i barana). Els dos tipus de foradament ocupen tota

l'alçada entre forjats i són vidriats. Les petites estan retallades al pla de façana. Les grans són

capses extretes que sobresurten per acollir les terrasses. En alineació, aquestes no segueixen un

mateix ordre, sinó que varien les seves posicions verticalment en alçat per trencar la rotunditat del

volum d'obra vista i no caure en la monotonia. A les façanes interiors només s'hi troben mòduls de

90cm i de 45cm dedicats als lavabos. Els testers dels dos blocs tenen un tractament diferent

degut a la seva orientació i tipologia dels habitatges. La façana de c/Carles Buigas és oberta i

amb terrasses. El tester més orientat a Nord, és totalment opac.

Premios de Vivienda Social de Cataluña 2012
Datos

Modalidad Edificios de vivienda de promoción pública

Uso

Fecha de inicio de obra 2009-05-04

Fecha del certificado final de obra 2011-01-12

Dirección Carrer General Manso 42-54
Sant Feliu de Llobregat
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • BAMMP Arquitectes, Francesc Bacardit i Jaume Armengol
Promotor
  • Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL)
Contratista
  • Corsan-Corviam Construcción, S.A.
Otros técnicos
  • Santiago Torras Lujan
  • JSS Associats Enginyería i Arquitectura
  • Josep Malgosa i Morera