Premios

46 Habitatges de protecció oficial, locals comercials i aparcament a Vilablareix

CONSTRUCCIÓ 46 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, VIVER D’EMPRESES ALS LOCALS COMERCIALS I APARCAMENT SOTERRANI

AL SECTOR DEL PERELLÓ – CAN PERE MÀRTIR DE VILABLAREIX.

Introducció

Promou aquest projecte la societat pública ’ Vilablareix Futur SL”, domiciliat a la casa de la Vila, carrer del Perelló, 120, 17180 Vilablareix nif B 17975376.

Redacta el projecte i dirigeix l’obra la societat Birulés, Cabré i Romans, SCP, de Girona, domiciliada al carrer de la Força 13, 17004, integrada pels arquitectes Frederic Cabré, Pià Romans i JM Birulés, amb nif G-17211079. L’encàrrec procedeix de la resolució del concurs públic convocat a l’efecte pel mateix Ajuntament de Vilablareix.

1. Objectiu

En coherència amb el concurs antecedent, l’objectiu és la construcció de 46 unitats d’habitatge en règim de protecció oficial, més els locals comercials resultants de l’ús de la planta baixa i els aparcaments que permet la parcel·la en soterrani (en resulten 94 per turismes i 46 per bicicletes - motocicletes).

2. Parcel·la

Es tracta de la parcel·la “8.15D.1” del Pla Parcial “Perelló Can Pere Màrtir”, que abasta un front de carrer, entre dues cantonades. El front longitudinal és la cara Nord del carrer Lluís Companys i limita a Est amb el carrer Farigola i a l’Oest amb carrer Pirineus.

Compta amb una cabuda de 2.890,12m2. i presenta, segons rasants aprovades en Pla Parcial, un pendent longitudinal a alineació façana de 1,5%. S’hi poden bastir 5.864m2 sobre rasant i el planejament admet que es disposin en PB+3PP.

Resultà propietat de l’Ajuntament segons adjudicació per reparcel·lació, a títol de cessió obligatòria d’aprofitament.

3. Descripció de les característiques de l’Edifici Construït

3.1. Del planteig arquitectònic, cal dir en primer lloc que hi ha un meta projecte prefigurat al planejament urbanístic: aquesta idea elemental parteix el sostre realitzable en dos volums, anàlegs, i prefigura el que serà l’espai lliure privatiu. Tant les alçàries previstes com la resta de normativa planejada ajuden a pensar que el barri de “blocs en ciutat jardí” que el Pla Parcial prefigura busca en la repetició de les tipologies una harmonia volumètrica pel conjunt; en la separació entre peces i llargàries màximes de blocs hi busca la varietat i l’ interconnexió amb els espais lliures; en els voladissos i refosos permesos hi busca el joc volumètric dins de cada edificació.

En aquest edifici s’ha tractat en primer lloc de caracteritzar l’accés central i els espais lliures darrera l’edifici com un espai usable i efectivament comú, i no gens com una porció residual darrera dels locals comercials. I és així que ritualitza els accessos comuns pel mig, les sortides peatonals de l’aparcament per darrera, suscitant aquesta pertanyença dels “darreres” al conjunt de la comunitat que hi viurà.

En segon lloc, es pren una opció radical respecte els accessos als habitatges: sens perjudici de la pujada ràpida i fàcil pels ascensors, l’itinerari d’entrada i sortida és exterior, com també aboquen a l’exterior els replans de les escales, obviant les caixes d’escala tancades que en un conjunt HPO tampoc poden ser massa generoses, i fent participar l’habitant de la permeabilitat del conjunt i del gaudi dels espais exteriors. Cal no oblidar que la finca posterior al bloc conté una pineda agradable en espai no edificable.

S’adopta una tipologia d’habitatge passant, millorat amb l’ inserció de patis regulars i rítmics que permet abocar-hi peces principals, reservades en llur intimitat de les passeres d’accés. Els patis posteriors pauten tota la volumetria posterior, verticalitzada en buits i plens, que es contraposa a l’horitzontalitat radical de les passeres d’accés. La inserció d’arbrat als patis ajuda a la comunió d’aquest espai exterior amb la idea de ciutat jardí.

La volumetria frontal i lateral, en canvi, juga amb una complexitat superior: efectivament, una tipologia molt constant al seu planteig va donant lloc- mitjançant els vols i els refosos – a un joc vigorós de buits i plens i d’ombres i llums. Aquesta varietat no tan sols beneficia la varietat d’ambients interiors dels habitatges -al llarg del dia i segons les estacions-, sinó que és també l’expressió de l’edifici. No obstant la variabilitat introduïda, no es tracta d’un joc aleatori: tant per la semblança entre blocs com per la seva subtil axialitat interna, s’hi llegeix un ordre intern que els ha de fer, no només variats, sinó harmònics. Dins d’aquest joc, finalment, hi ha el factor alçada, consistent en crear recursos visuals que des materialitzen l’ultima planta i contribueixen a fer més lleuger l’edifici.

3.2. De les particularitats de l’edifici,

Planta soterrani – aparcament:

Ventilació natural de la planta soterrani, per tant sense l’inconvenient de cost, sonor i de manteniment de fer instal·lació de ventilació forçada.

Allotjament dels dipòsits de recuperació d’aigües de pluja.

Utilització de la llosa de fonamentació com a base del paviment acabat. Recollida de les aigües superficials a tot l’aparcament.

Planta baixa – locals comercials:

Habilitació de la planta baixa per constituir un Viver d’Empreses destinat a nous negocis de joves emprenedors.

Planta baixa – urbanització:

Plantació de vegetació sobre llosa sostre aparcament, amb jardineres de gran volum, capaç per plantacions d’arbres i arbustives.

Accessibilitat als locals de planta baixa per carrer de circulació interior.

Planta pis – habitatges:

Millora en el Nivell d’Habitabilitat incorporant les condicions que prescriuen els Decrets posteriors (D.55/2009 i D.141/2012) al que l’hi és preceptiu (D.259/2003).

Distribució del conjunt d’habitatges, amb tots ells amb doble façana exterior, i per tant garantint la ventilació creuada.

Tancaments – edifici:

Solució del tancament amb Façana Ventilada ceràmica a façana carrer i de planxa metàl·lica al pati d’illa.

Solució de la coberta amb coberta flotant sistema Filtron, transitable i amb les instal·lacions amagades però registrables.

Instal·lacions – edifici:

Recuperació de les aigües de pluja per ús en les descàrregues dels inodors, en habitatges i en locals comercials.

Ascensors adaptats amb capacitat per 8 persones.

Motorització de les persianes de grans dimensions.

Servei i terminals de telecomunicacions a tots els dormitoris.

Habilitació de la instal·lació de l’aparcament per possibilitar la connexió individual o col·lectiva de la càrrega de vehicles elèctrics.

Premios de Vivienda Social de Cataluña 2012
Datos

Modalidad Edificios de vivienda de promoción pública

Uso

Fecha de inicio de obra 2012-12-15

Fecha del certificado final de obra 2012-12-29

Dirección PARCEL.LA 8.15D.1, c.”Ponent 2”, SECTOR PERELLÓ- CAN P.MÀRTIR
VILABLAREIX
Gerona (España)

Autores
Arquitectura
  • BIRULÉS CABRÉ ROMANS ARQUITECTES S.C.P
Promotor
  • VILABLAREIX FUTUR S.L.
Contratista
  • Sinorma S.L.
  • Argón Informàtica S.A.
  • Transports Mateu, S.L.
  • Obras y Contratas del Maresme S.L.
  • J. Borrat, S.A.