Prix

11 Habitatges HPO al carrer arrêt Benet de Santa Coloma de Gramenet

Antécédents DE L'actuació: L'Edifici s'emplaça dans un solaires dins de situat de Casc Antic Santa Coloma de Gramenet, le Barri del Centre, un mois dels nuclis VELLS la Ciutat. Solaire la résultante de l'agrupació de finques Diverses que différer ocupades par edificacions d'autoconstrucció, pas seguien l'alineació un flacon de urbanistique pla (générateur problemes PAT com la petite à l'intérieur l'amplada de carrer de la Ciutadella 8 à Només 2.8m), je serai requalificat finalment par le «Modificació PERI de l'illa: Arrêtez Benet, Saint-Jérôme, Rosari, Ciutadella" com pour 18HP, Habitatge protegit. Le tipus d'ordenació va establir dans volumetria spécifique dans seva uniques ou précise Modalität, i amb un Alçada constructible PB + 3, exceptuant-ne sensiblement une zone de contact rectangulaire au amb l'D'intérieure nomes illa Se appuyant sur l'usine semisoterrani, ia petita Porcius résultante de l'acord volumétrique amb l'edifici VEI de carrer del Pare bâtiment Benet en PB + 2. Le site sera Despres requalificació amb une zone de la ferme regroupés 510,61m2, 415,08m2 QUALIFICATIONS dels diffèrent Qualificació 18HP, Habitatge protegit, i 95,53m2 de Qualificació 7b, equipament, dernière aquesta fons situés i solaire exclosa de l'actuació. Amb els limitée solaire següents carrers ou edificacions veines: l'amb Sud-Est el carrer de la Ciutadella, que le thé une amplada 8m ia pendante aproximat descendant plafonner les dels Xamfrà Carrers Ciutadella Benet i Paré 2%, le amb sud-ouest el carrer del Pare Benet, que le thé une amplada decreixent 8m de l'extrem Xamfrà esmentat ailettes à 7m à Seu extrem altre, i amb une pendants aproximat 8% decreixent dans mateix Sentit, le nord-ouest , IA bâtiment tota l Alçada, amb Mitgera d'edificació Veina, le nord-est de i mois 50% des tota també amb l'édifice Alçada Mitgera d'edificació Veina (inclosa l'Totalität de-chaussée soterrani) i la soustraction amb l'Espai d'illa intérieur. La forme de la és solaires L braços rectangles sensiblement, de Desigual de la mue de longueur, força Estrets i amb forte proportion de mitgeres contact amb (les de pluvials de la Présence d'de fibrociment à eux mitgeres esmentades fer Prendre les Mesures sera adequades par la seva descontaminació a l'temps d'être enderrocats). Le braç mois Curt L tourne à l'intérieur d'un cap d'illa l'i ADMET soterrani végétale Només, i l'altre, amb une mue allargada Proportion, thé seu costat la longueur importante de alineat amb al carrer del Pare Benet, le salut Doña Tota gairebé pêle du volum constructible en contact amb el carrer. L'intrigue est caracteritza també pendante rôle fort d'aproximadament 8% de carrer del Pare Benet, ce qui entraîne majoritàriament une différence de hauteur entre els D'Extrems de bottés de dégagement de la plante dels costats solaire limitant amb els i carrers Ciutadella Pare Benet. Fet la topographie initiale du presentava solaire une Divisió croix de mateix mitjançant de contenció d'Un Mur d'oeuvre d'uns 2.7m Alçada que salvava la différence en élévation esmentada anteriorment, i Un Mur d'alineat de contenció també travail amb el carrer del Pare Benet decreixent ailettes assolir la hauteur de la rue de la Ciutadella. PROJECTE: funcionals de Criteris i composició Els de climatisation facteurs descrits anteriorment d'estretor de l'énergie solaire, d'ubicació du Périmètre lliure de mitgeres d'edificacions Veines en contact amb el carrer, i fort pendants de carrer del Pare Benet, juntament amb les Caractéristiques demande programmatique, l'amb necessitat d'incorporer une aparcament, incideixen substancialment des Nations Unies D'dels INICI à la position ESPAIS comuns de VESTIBUL d'accés i dels habitatges Propis, així com dans structurelle emprada de solució. Habitatges Els sont situés à l'Llarg Périmètre solaire en contact amb el carrer, i la amb Caixa d'échelle l'ascenseur i els vestíbuls généraux d'Accès als habitatges, le Darrera seu en contact amb la Mitgera de carrer de la Ciutadella (l'Organització longitudinal de caixa d'échelle Permet la ventilation du seva par intérieure façana d'illa). Par fourni lliurar des piliers intermedis l'usine de aparcament est amb résol l'structure, un llum unique en croix Sentit soleil. La différence de hauteur entre l'usine solaire d'extrem carrer de la Ciutadella i l'oposat le carrer del Pare Benet mis Permet l'accés à l'Aparcament par aquest últim botté de dégagement, emprant tota l'Qualificació 18HP dans l'usine semisoterrani aquest par nous, je booster Xamfrà i COM de botté de dégagement d'accés général Habitatges als PB. Així, i tot l'recollint eixamplament le carrer del Pare ja demanava Benet que le planejament, fa la Cantonada est singulier. Aquesta singularitat est tracta definint dans volumetria de l'edifici une suau i els Carrers transició continue entre Benet i Paré de la Ciutadella (il sur le dibuixava solaire une Xamfrà 4m) arc non mitjançant de circonférence, i creant dans PB une Porxo Obert privat, amb nomes un pilier, par als accedir PROMOCIÓ habitatges de la qual i augmente sentant le visibilitat l'Cantonada confortab d'amplitude. L'ESPACE DE façana volum l'edifici à Xamfrà, ben ORIENTAT i robe côtelé, s'empra par les sels place-salut d'habitatges d'être. Amb aquests précédents est planteja une base typologie d'Habitatge de, resolent les necessitats tipus programàtiques les surfaces de Promoció dans un cadre paisible i nom de poissons DORMITORI i servei, Generi il poques excepcions dans Sentit d'una certa sistematització. Aquesta D'UN typologie est Habitatge utile 69,80m2 surface totale calculable (3 Unitats), longitudinalment organitzat, une amb VESTIBUL d'accés centrat, amb trois dormitoris, deux doubles ia Senzill une salle de bains complète i Un petit bany que és à double dins D'dels ONU dormitoris, un salon-menjador, ia cuina-locataire. À base de thé Aquesta typologie Variacions lleugeres à Xamfrà, sur la position du 90 permetent tournée cuina d'accés trafic double main pour être mateixa l'IA-menjador, amb une surface utile globale calculable de l'Habitatge de 80,65m2 (3 Unitats), i mois les significatifs d'un oposat l'extrem sur le Disponibilitat d'Un petit tram façana que Dona a l'intérieure d'illa l'Organitza Habitatge Le Sentit cavalier, amb creuada l'possibilitat de la ventilation, mais amb el mateix i gairebé les nommer mateixes Caractéristiques de les poissons (en CAS aquest Dona petit de bany à Passadis-distibuidor), i amb une surface utile globale calculable de l'Habitatge de 75,00m2 (2unitats) globale i 82,50m2 (1 Unitat ) a l'Habitatge de l'usine de Baixa Disposa d'una terrassa de 62,40m2 utils (7,50m2 utils calculables). Au mateix temps i COM conséquence du recul des façana dans l'àrea la troisième soleil de plancher • l'planejament offres sont deux CASSOS respective excepcions dels últims descrits porta l'Habitatge Segona de l'usine de esmentada, le pardon de qual i Senzill DORMITORI l'bany petit, amb un calculable utiles mondiale surface de l'Habitatge de 58,30m2 (1 Unitat), i l'Habitatge porta de l'esmentada també troisième étage qui s'apropia de la surface d'entre eux a Perdut poissons par l'tôt cette d'correspondance au nom lo i typologie des poissons, amb une surface utile globale calculable de 66,10m2 (1 Unitat). Ambdós habitatges restent, doncs, amb deux doubles dormitoris une salle de bain complète, un salon-menjador, ia cuina-locataire. L'Habitatge porta troisième troisième étage pas de thé VESTIBUL d'accés indépendante i Disposa d'una terrassa d'uns 24,90m2 utils (6m2 utils calculable). Els Habitatges est distribueixen 3 par plante, menys végétales à Baixa sur le VESTIBUL générale d'accés als habitatges, organitzat amb une échelle D'UN tram únic recte i amb l'ascenseur à la fin de recorregut, une boutique conviuen i amb deux habitatges. Tots els habitatges compleixen els requisits de decret 244/2005, l'article 26, la protection officielle de als MOBILITÄT intérieur. Tots els vestíbuls d'Accès als habitatges à chaque plante, contenen Armaris se inscrire línia comunitaris de Passos généraux d'instal • lacions. L'usine de coberta se hi situé sorte Comunitària requeriment Local d'estenedors, plaques étaient solars l'instal • Lacio solaire thermique, se hi i fa Previsió d'espai par un màquines de dels climatització habitatges. Le reste de l'instal • Lacio solaire thermique, així com els Comptadors gaz, s'ubiquen dans Armaris indépendants d'Accès extérieur, le coberta végétale Badalot. També sont situés dans aquest Ambit une Recinte per a l'i lève le dossier i Passos l'instal • Lacio de Telecomunicacions. Une plante aparcament se hi accedeix des dels habitatges mitjançant une protegit VESTIBUL l'ascenseur qual Dona Només l', par l'impossibilitat d'localiser salut échelle comunicació directe, dérivée de la necessitat d'optimitzar les véhicules i dels maniobrabilitat la nommer des lieux dans une usine de Estreta. Le par un Vianants directs en dehors de la maison de l'aparcament sortida est produeix par l'amb façana facilement intégré aux véhicules portail portail par als ouverture, Essent sortida d'en CAS d'incendi EMERGENCIA. Le aparcament par plante est dimensionné pour 12 places, complint les requerits minimes par mois par Habitatge de papier commercial local, je lui ai dit une servitude d'accés par un Manteniment de la zone amb l'Qualificació 7b s'hauria un futur d ' incorporer une école equipament a l'illa existant. Pel que fa à composició de la SLA de FAÇANA carrers Benet i Pare de la Ciutadella se ha BUSCAT une solució des franges longitudinales Horitzontal, responent també la forme longitudinale de la parcelle, qui est CONTINUER ailettes abraçar l'Cantonada, d'une bande agrupant l'conjunt d'Obertures i els espais latérales entre Elles, tot tractant massissos amb els matériau fosc mateix de gris, i de l'altre i contrastant, longitudinaux supérieurs tambe de franges i inférieurs entre Obertures (qui protegeixen els cantells de Forjat i tanquen Caixes aveugles) amb el mateix però matériaux de couleur blanc. Producte de l'orientació aquestes d'façanes, ils Franges gris tenen dans la partie supérieure un seva aler métallique • lic corregut contrôle solaire les Obertures, qui rend possible RÉDUIRE LE despesa énergétique de TERMIC condicionament à estiu amb l'llibertat d'ús grau d'opacitat d'entre eux mateixes Controlat amb Persianes, contribuint à Millorar l'Sostenibilitat de l'edifici. Il le mois défavorable de l'orientació sud à Missió de l'ALER, le Xamfrà est tourner nivell d'aproximadament l'Horitzontal meitat de l'ouverture. La bande Horitzontal d'Obertures de l'usine de Baixa, mantenint une valeur équivalente Cromatic à celle de leurs supérieurs Tenen les plantes, i DONANT à Aquest nivell mois de PROTECTION de exposat à intromissió est amb résol un métal de tancament • lic d'alumini possible de Les horitzontals Barrès, Actuant també com Protection solaire d'entre eux Obertures a l'estiu. Aquesta Horitzontal dépouiller verticalement agrupant tourner les Primeres Obertures de chaque mois à l'usine Properes Mitgera le carrer del Pare Benet, comme d'inici / fin ou arrencada / Aturada de composició. L'intérieure façana d'illa est composa també, i responent les Seves proporcions, verticalment, però Jugant de nou amb l'agrupació d'entre eux Obertures en franges, un des grisa par un les Obertures d'habitatges i de blanc par un les Obertures d'espais comuns. L'usine est tracta com semisoterrani à CONtINU l'conjunt Socol amb mur de Formigo vist tancament des lames z i amb porta intégrée par l'accés i permetre de la ventilation de l'aparcament Je ai dit. Le vist de Formigo i les lames z Socol de continuïtat tenen dans Pave, també de Formigo, i l'tancament, també des lames z, dels Armaris d'instal • lacions, le Porxo d'accés a l'edifici. estructurals de Criteris, constructius i d'instal • lacions La commodité d'un seul amb treballar croqué dans la transversale Sentit à l'énergie solaire, par fer faisable à condition que le necessitat maniobrabilitat i get com d'un minimum croisées exigides nommer les lieux par les règles, les essent econòmicament non viable par Caractéristiques de treballar amb Sòl mois d'usine d'aparcament de détermine la emprada typologie structurelle, amb Llums relativament grans sobrecost cert i amb un mois à leur égard usuals dans edificis d'habitatges. Il tracta D'piliers de structure dans CASSOS mue apantallats, i Lloses sostres de armat Formigo, amb l'EXCEPTÉ l'Badalot de coberta, resolt amb Parets Carrega que suporten l'Forjat des recolzades couverture de Seva Damunt l'sostre de llosa de au troisième étage. Caractéristiques També les Del Sol I obligera topogràfiques solaire écran de murs treballar amb Périmètre corresponent a l'souterraine área de l'aparcament, i amb murs de contenció de armat Formigo les Àrea Seves semisoterrades, ia resoldre l'fonamentació de Majoria des piliers amb amb els seus batatges encepats. Ils SLA criteris à l'égard des emprades Constructives de, i tenint en COMPTE dans le moment de la Projecte Redacció inici de l'oeuvre l'IA ne était pas d'MISE la CTE, va emprar divisòries de parets Céramiques a l'intérieur dels habitatges i divisòries de parets scrapbook habitatges Acústic Formigo entre els i els espais comuns. Par l'façana est un solució proposa systématique i Rapida col • locació d'aïllament continu protegit, situat extérieur de la maison, qui rend possible Millorar-ne d'una banda el Comportament notablement TERMIC i amb l'altre treballar une amb façana Qui sommes une gruix d'25cm, 10cm inférieure par rapport à un d'façana classique de 30-35cm de gruix, tot surface de guanyant par Habitatges als utiles. Il est tracta de solució de façana STO THERM CLASSIC, la maison de la STO, qual est composa d'una paret tancament suport de 14cm par gruix de maó calat enduits, l'intérieur a l'enguixada l'Habitatge, i arrebossada mestrejada amb mortier de ciment 1: 4 amb sorra garbellada i arremolinat extérieur de la maison, la qual s'adhereixen panells aïllants de poliestirè ExpandIT EPS densitat> 15 kg / m3, lliures CFC HCFC i i amb additiu pénétrant contre foc FRA, gruix 8cm pour les franges regroupant Obertures i 10cm gruix les Restants, subjectats à paret amb morter système de suport queue double i Espigues de ancorades plastique, armat STO ARMAT CLASSIC amb amb i Acabat une couche d ' arrebossat decoratiu STO, pigmentat i résistant aux intempéries sens Manteniment, à la face en contact amb l'extérieur. Les uniques Àrea Sur un tram bande verticale ne se ha emprat aquesta solució de façana ont eStat l'intérieur d'Illa que les comuns Tanca, i de la plante Badalot, se ha sur simplificat la amb arrebossat extérieure traditionnelle. A l'intérieur de dels habitatges se han emprat Paviments de parquet Sintetic totes les estances menys als banys, se ha sur col • Pave grès Locat damunt morter couche 6cm gruix. Ambdós tipus de Paviments incorporer aïllament Acústic un impact l'tipus FONPEX d'minima des Nations Unies gruix 5mm croix. Als ESPAIS Comuns dels vestíbuls d'accés als habitatges se ha col • Préparer le LOCAT terratzo. Totes les parets i sostres intérieurs dels habitatges se han i enguixat pintat, menys banys els i les cuines que se han enrajolat un tota l Alçada. Totes les parets i sostres intérieurs d'espais comuns se han i enguixat pintat, menys els ambits d'instal • lacions que se han i arrebossat pintat. Tant els qui fournissent contrôle solaire Alers especialment a l'estiu, els seus Perfils T subjecció, Tots les escopidors i dintells de tancament de Caixes aveugle, com així l'coronament du muret des dels tancament ampits i contencions de coberta, se han éléments resolt amb de ferro prelacats une maison atelier de HOTPIN. Els Alers se han muntat cargolats un les T amb suport cargols d'acer inoxydable par d'éviter possible qu'il oxidació de soldadures, le durabilitat afavorint-ne-ne i minimitzant l'Manteniment. Tota l'Promoció se ha d'dotat système mestrejat noël, enferme le cloître d'entre eux bústies. Le coberta de l'edifici passable fils, je les Terrasses d'invertides par ces optimitzar l'Comportament TERMIC de la surface de seva, exceptuant-ne l'coberta de Badalot com résolus à ne pas passable amb membrane sabotage. Dans quantitatif pour les instal • lacions se ha equipat les plaques Promoció amb par Solars l'contribució dans producció d'aigua réchauffement SANITÀRIA com à l'énergie renouvelable, situant les plaques Solars manière ordonnée à coberta de edifici amb l'l ' Il orientació Optima per l'obtenció Maxim Rendiment. Les calderes l'calefacció par RADIADORS i amb aigua d'production en chauffant instal SANITÀRIA • lades habitatges als gaz sont étangs, i els Conductes d'evacuació des shunts métalliques de FUMS • PFR indépendants travaux de l'i amb système antiretorn, conduits à ailettes coberta. Els tramways comuns dels Subministraments als habitatges d'instal • lacions d'Electricitat, aigua, aigua SANITÀRIA réchauffement Provinent les instal • Lacio i Telecomunicacions solaires est taillés records als Armaris dels espais comuns d'accés als habitatges plantejats amb aquest Objectiu. Armaris aquests també d'espai ONU disposé dans Previsió le pas d'instal • Lacio d'condicionat à Habitatges de l'air, ia la plante est coberta ne ha fet par réservation nécessaires d'espai de leur màquines par aquest tipus d'instal • Il Lacio . Les connexions de serveis amb els seus Comptador, exceptuant-ne le gaz sont un spécifications Armari extérieures à Badalot plante, agrupat se han extérieur de la maison à Porxo d'accés à als habitatges usine de Baixa. Dans le compliment du decret d'écoefficacité 21/2006 als edificis d'habitatges, le Promoció obté 21 bottés de dégagement, inclosos els obtinguts pel FET que 80% dels Habitatges Reben a l'ouverture de la salle une heures assolellament directe d'Entre les i les 12h 10 lieux de résidence, l'Solstici d'hivern.

Présenté
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Bâtiments de logement collectif de commande privée

Uso

Dirección C/ Pare Benet nº 9-11
Santa Coloma de Gramenet
Barcelona (Espagne)

Autores
Arquitectura
 • Manuel Ruisánchez Capelastegui
 • Ruisánchez Arquitectes
 • Jordi Janué i Miret
 • Janué-Balangué Arquitectes
Promotor
 • REGESA
Entrepreneur
 • VOPI4 S.L.
Otros técnicos
 • Ricard Giró Sobrevias
 • GESCO S.L.
 • Jordi Carbonell Llecha
 • Forteza Carbonell Associats, S.C.P
 • Ae-t enginyeria
 • Josep Ramón Solé Marzo
 • Laia Marín Sellarés
 • Miquel Àngel Sala Mateu
 • BOMA S.L
 • Joan A. González Gou
 • Tirma Balagué González