Awards

11 Habitatges HPO al carrer Stop Benet de Santa Coloma de Gramenet

Antecedents DE L'actuació: L'Edifici s'emplaça in a solar situat dins of casc antic Santa Coloma de Gramenet, the Barri del Centre, a month dels Nuclis vells the Ciutat. Solar és the resultant de l'agrupació of finques diverses that differ ocupades per edificacions d'autoconstrucció, not seguien l'alineació a vial of pla urbanistic (generant problemes tals com the smaller inside l'amplada of carrer de la Ciutadella 8 to només 2.8m), i will be finalment requalificat per the "Modificació PERI de l'illa: Stop Benet, St. Jerome, Rosari, Ciutadella" com to 18HP, habitatge protegit. The tipus d'ordenació is going establir in specific volumetria in seva unique or accurate Modalitat, i amb a buildable alçada PB + 3, exceptuant-ne sensiblement a rectangular contact area at amb l'inner d'illa només Building on semisoterrani plant, ia petita Porcius resultant de l'acord Volumetric amb l'edifici VEI of carrer del Pare Building Benet in PB + 2. The site will be després of requalificació amb an area of ​​farm grouped 510,61m2, 415,08m2 quals dels differ from Qualificació 18HP, habitatge protegit, i 95,53m2 of Qualificació 7b, equipament, last aquesta located fons solar i exclosa de l'actuació. Solar limited amb els següents carrers or Veines edificacions: the sud-est amb el carrer de la Ciutadella, that tea one amplada 8m ia pendent aproximat descendent cap the Xamfrà dels carrers Ciutadella Benet i Pare 2%, the south-west amb el carrer del Pare Benet, that tea one amplada decreixent 8m de l'extrem Xamfrà esmentat fins at 7m to seu extrem altre, i amb one pendent aproximat 8% decreixent in mateix sentit, the north-west , ia l tota Building alçada, amb Mitgera d'edificació Veïna, the nord-est i in month 50% of tota també amb l'Building alçada Mitgera d'edificació Veïna (inclosa the Totalität of soterrani floor) i the subtraction amb l'Espai d'illa inside. The shape of the solar és in L braços sensiblement rectangulars, molt desiguals in length, força Estrets i amb high Proportion of contact amb mitgeres (the Presence d'envans pluvials of fibrociment to them mitgeres esmentades fer prendre les mesures will adequades per the seva descontaminació a l'time to be enderrocats). The braç month curt L rotates inside a l'cap d'illa i admet només plant soterrani, i l'altre, amb one molt allargada Proportion, tea seu costat the major length of alineat amb al carrer del Pare Benet, on hi dóna gairebé tota the pell of buildable volum in contact amb el carrer. The plot is caracteritza també pendent role fort d'aproximadament 8% of carrer del Pare Benet, which results majoritàriament a height difference between els d'plant punt extrems dels costats solar limiting amb els i carrers Ciutadella Pare Benet. Fet the initial topography of the solar presentava a cross divisió of mateix mitjançant of contenció d'un mur d'oeuvre d'uns 2.7m alçada that salvava the difference in elevation esmentada anteriorment, i un mur d'alineat of contenció també work amb el carrer del Pare Benet decreixent fins assolir the height of carrer de la Ciutadella. PROJECTE: Criteris funcionals i composició Els inicials Conditioning factors descrits anteriorment d'estretor of solar, d'ubicació of périmètre lliure of mitgeres d'edificacions Veines in contact amb el carrer, i fort pendent of carrer del Pare Benet, juntament amb característiques them programmatic demand, the amb necessitat d'incorporate a aparcament, incideixen substancialment des d'un dels inici at position espais comuns of VESTIBUL d'accés i dels habitatges propis, així com in structural solució emprada. Els habitatges are located at llarg the solar périmètre in contact amb el carrer, i la Caixa d'scale amb l'lift i els vestíbuls generals d'accés als habitatges, the darrera seu in contact amb la Mitgera of carrer de la Ciutadella (l'longitudinal organització of caixa d'scale permet the seva ventilation per inner façana d'illa). Per provided lliurar of pilars intermedis the aparcament plant is resol amb l'structure a unique llum in cross sentit the sun. The height difference between l'd'plant Solar extrem carrer de la Ciutadella i l'oposat the carrer del Pare Benet put permet l'l'accés to aparcament per aquest últim punt, emprant tota the Qualificació 18HP in semisoterrani plant per aquest ús, i boost Xamfrà i com to punt d'accés General habitatges als in PB. Així, i tot l'recollint eixamplament the carrer del Pare ja demanava Benet that the planejament, fa la cantonada is singular. Aquesta singularitat is tracta definint in volumetria de l'edifici one suau i els carrers continuous transició between Benet i Pare de la Ciutadella (there on the solar dibuixava one Xamfrà 4m) mitjançant un arc of circumference, i creant in PB one porxo privat obert, amb només a pillar, per accedir als promoció habitatges of the qual i Increases feeling the visibilitat the comfortab d'amplitude cantonada. L'àrea of ​​façana volum l'edifici to Xamfrà, ben orientat i Ribbed dress, s'empra per place-hi salts d'd'habitatges be. Amb aquests precedents is planteja a typology d'habitatge base, resolent necessitats them tipus programàtiques the surfaces of promoció in quant i fish name dormitori i servei, generi it poques excepcions in sentit d'una certa sistematització. Aquesta d'un typology is useful habitatge of 69,80m2 overall surface computable (3 unitats), organitzat longitudinalment, amb one VESTIBUL d'accés centrat, amb three dormitoris, two double ia Senzill a bathroom full i un petit bany that és double dins d'un dels dormitoris, a living-menjador, ia cuina-renter. Aquesta typology based tea variacions lleugeres to Xamfrà, on the POSITION of 90 permetent cuina tour d'accés double hand traffic to be mateixa l'ia-menjador, amb a computable helpful global surface de l'habitatge of 80,65m2 (3 unitats), i month significatives a l'extrem oposat on the Disponibilitat d'un petit tram of façana that dóna a l'l'inner d'illa Organitza habitatge The straddle sentit, amb creuada the possibilitat of ventilation, but amb el mateix i gairebé name them mateixes característiques of them fish (in cas aquest the petit bany dóna to Passadís-distibuidor), i amb a computable helpful global surface de l'habitatge of 75,00m2 (2unitats) overall i 82,50m2 (1 unitat ) a l'habitatge of baixa plant Disposa d'una terrassa of 62,40m2 útils (7,50m2 computable útils). At mateix temps i com consequence of the recoil of façana in l'àrea the third floor sun • tender the planejament are two CASSOS respective excepcions dels últims descrits porta l'habitatge segona de l'esmentada plant, the forgiveness qual i Senzill dormitori the petit bany, amb a computable helpful global surface de l'habitatge of 58,30m2 (1 unitat), i l'habitatge porta de l'esmentada també third floor which s'apropia of the surface of them has perdut fish per l'earlier this d'match-lo on behalf i typology of fish, amb a computable helpful global surface of 66,10m2 (1 unitat). Ambdós habitatges stay, doncs, amb two double dormitoris a bathroom full, a living-menjador, ia cuina-renter. L'habitatge porta third third floor no tea VESTIBUL d'accés independent i Disposa d'una terrassa d'uns 24,90m2 útils (6m2 útils computable). Els habitatges is distribueixen 3 per plant, plant menys to baixa on the general VESTIBUL d'accés als habitatges, organitzat amb a scale d'un tram únic recte i amb l'elevator at the end of recorregut, a shop conviuen i amb two habitatges. Tots els habitatges compleixen els requisits of decret 244/2005, article 26, indoor mobilitat als habitatges official PROTECTION. Tots els vestíbuls d'accés als habitatges to each plant, contenen armaris to register línia comunitaris of passos generals d'instal • lacions. The s'hi coberta plant located so Comunitària local requeriment d'estenedors, plaques were solars the instal • lació Solar Thermal, i s'hi fa Previsió d'espai per a màquines of climatització dels habitatges. The rest of the instal • lació Solar Thermal, així com els Comptadors gas, s'ubiquen in independents armaris d'accés outside, the Badalot plant coberta. També are located in aquest àmbit one recinte per a l'i lift the record i passos the instal • lació of telecomunicacions. A plant aparcament s'hi accedeix des dels habitatges mitjançant one protegit VESTIBUL the qual dóna només l'lift, per the impossibilitat d'locate hi-scale direct comunicació, derived from the necessitat d'optimitzar the vehicles i dels maniobrabilitat the name of places in a estreta plant. The per a direct Vianants outside the house of l'aparcament sortida is produeix per the façana amb easily integrated portal to portal vehicles per als overture, essent sortida d'en cas d'incendi emergència. The aparcament per plant is sized to 12 places, complint the requerits Mínims a month per habitatge Local commercial paper, i told him a servitude d'accés per a manteniment of àrea amb l'Qualificació 7b s'hauria a futur d ' incorporate a school equipament a l'illa existent. Pel that fa to composició of façana als carrers Benet i Pare de la Ciutadella s'ha BUSCAT one solució of horitzontal longitudinal franges, responent també the longitudinal shape of the plot, which is CONTINUE fins abraçar the cantonada, d'a band agrupant the conjunt d'Obertures i els espais laterals between elles, tot tractant massissos amb els material fosc mateix of gray, i de l'altre i contrastant, franges horitzontals longitudinal també superiors i inferiors between Obertures (which protegeixen els cantells of Forjat i tanquen Caixes them blind) amb el mateix però color materials blanc. Producte de l'orientació aquestes d'façanes, they franges tenen gray in the upper part seva a metal aler • lic corregut solar control Obertures them, that makes possible REDUCE THE ENERGY despesa of condicionament TERMIC to estiu amb l'llibertat d'ús grau d'opacitat of them mateixes Controlat amb Persianes, contribuint to Millorar the sostenibilitat de l'edifici. There on l'orientació sud és unfavorable month to missió de l'aler, the Xamfrà is turn nivell d'aproximadament the horitzontal meitat de l'overture. The horitzontal strip d'Obertures of baixa plant, mantenint one CROMATIC value equivalent to that of their superiors tenen les plantes, i Donant to aquest nivell exposat PROTECTION month to intromissió is resol amb one tancament metal • lic d'alumini practicable to barres també horitzontals, Actuant també com solar PROTECTION of them Obertures a l'estiu. Aquesta horitzontal strip vertically agrupant turn them primeres Obertures of each month to plant Properes Mitgera the carrer del Pare Benet, like d'inici / end or arrencada / Aturada of composició. The inner façana d'illa is composa també, i responent to them seves proporcions, verticalment, però Jugant de nou amb l'agrupació of them Obertures in franges, one of grisa per a les Obertures d'habitatges i of white per a les Obertures d'espais comuns. The plant is tracta com semisoterrani to continu the conjunt Socol amb mur de FORMIGO vist tancament of lames z i amb integrated porta per l'accés i permetre the ventilation de l'aparcament I told. The FORMIGO vist i les lames z Socol tenen continuïtat in Pave, també of FORMIGO, i the tancament, també of lames z, dels armaris d'instal • lacions, the porxo d'accés a l'edifici. Criteris estructurals, constructius i d'instal • lacions The convenience of a single treballar amb crunched in the transversal sentit to solar, per fer feasible provided the necessitat maniobrabilitat i d'obtenir com a minimum cross exigides name places per the rules, essent them unviable econòmicament per característiques of treballar Sòl amb month d'd'aparcament plant determines the structural typology emprada, amb llums relativament grans sobrecost cert i amb one month in respect to them usuals in edificis d'habitatges. It tracta d'structure pilars in CASSOS molts apantallats, i lloses sostres of armat FORMIGO, amb l'exceptfor the Badalot of coberta, resolt amb parets Carrega that suporten the Forjat of the coverage seva recolzades damunt the llosa sostre of the third floor. També característiques les Del Sol I will oblige topogràfiques solar treballar amb murs screen périmètre corresponent a l'underground àrea de l'aparcament, i amb murs of contenció of armat FORMIGO to them Àrea seves semisoterrades, ia resoldre the fonamentació of majoria of pilars amb amb els seus batatges encepats. They als criteris in respect of Constructives solucions emprades, i tenint en compte in the moment of the projecte redacció inici de l'l'ia work was not d'IMPLEME the CTE, is going emprar divisòries of parets Ceràmiques a l'inside dels habitatges i divisòries of parets scrapbook acústic habitatges FORMIGO between els i els espais comuns. Per the façana is a systematic solució proposa i ràpida col • locació d'aïllament continu protegit, situat outside the house, that makes possible Millorar-ne d'una banda el Comportament notablement TERMIC i amb l'altre treballar one façana amb one gruix d'uns 25cm, 10cm lower in respect to a conventional d'façana of 30-35cm of gruix, tot guanyant surface per habitatges als helpful. It is tracta of solució of façana STO THERM CLASSIC, the STO home, qual is composa d'una paret tancament suport of 14cm per gruix of maó calat coated, inside enguixada a l'l'habitatge, i arrebossada mestrejada amb morter of Cement 1: 4 amb sorra garbellada i arremolinat outside the house, the qual s'adhereixen panells aïllants of poliestirè ExpandIT EPS densitat> 15Kg / m3, lliures CFC HCFC i i amb additiu penetrant against foc FRA, 8cm gruix to them franges grouping Obertures i 10cm gruix to them restants, subjectats to paret amb suport system morter double tail i Espigues of plàstic ancorades, armat STO ARMAT CLASSIC amb amb i acabat a layer d ' arrebossat decoratiu STO, pigmentat i resistent to weathering manteniment sense, to the face in contact amb l'outside. Les úniques Àrea on no s'ha emprat aquesta solució of façana have estat un tram vertical strip inside d'l'illa that tanca espais comuns, i the Badalot plant, on s'ha simplificat traditional outdoor arrebossat solució amb. A l'inside dels habitatges s'han emprat Paviments of SINTETIC parquet totes les estances menys als banys, on s'ha col • Pave stoneware locat damunt morter layer 6cm gruix. Ambdós tipus of Paviments incorporate aïllament acústic a l'impact tipus FONPEX d'un minimum cross gruix 5mm. Als espais comuns dels vestíbuls d'accés als habitatges s'ha col • Pave the terratzo locat. Totes les parets i sostres interiors dels habitatges s'han enguixat i pintat, menys banys els i les cuines that s'han enrajolat a tota l alçada. Totes les parets i sostres interiors d'espais comuns s'han enguixat i pintat, menys els Àmbits d'instal • lacions that s'han arrebossat i pintat. Tant els that provide solar control Alers especialment a l'estiu, els seus Perfils T subjecció, tots the escopidors i dintells of tancament of Caixes blind, com així the coronament of muret of tancament dels ampits i contencions of coberta, s'han resolt amb elements of ferro prelacats a workshop HOTPIN home. Els Alers s'han muntat cargolats a les T amb suport cargols d'stainless acer per d'avoid possible that it oxidació of soldadures, the durabilitat afavorint-ne-ne i minimitzant the manteniment. Tota the promoció s'ha dotat d'system mestrejat claus, incloses the Cloister of them bústies. The coberta de l'edifici passable són i les Terrasses d'such invertides per optimitzar the Comportament TERMIC of seva surface, exceptuant-ne the coberta of Badalot com resolved to not passable amb tamper membrane. In quant to them instal • lacions s'ha equipat the promoció amb plaques per solars the contribució in producció d'aigua warming sanitària com to renewable energy, situant les plaques solars orderly manner to coberta of edifici amb l'l ' It orientació òptima per l'obtenció Maxim Rendiment. Les calderes the calefacció per RADIADORS i amb aigua d'production by warming instal sanitària • lades habitatges als gas are ponds, i els Conductes d'evacuació of Fums s'empren metal shunts • lics independents de l'work i amb system antiretorn, conduits fins to coberta. Els trams comuns dels Subministraments als habitatges d'instal • lacions d'electricitat, aigua, aigua warming sanitària provinent the instal • lació solar i telecomunicacions is pruned record als armaris dels espais comuns d'accés als habitatges plantejats amb aquest objectiu. Disposed armaris aquests també d'un espai in Previsió the pas d'instal • lació d'condicionat to habitatges air, ia the plant is n'ha coberta fet per reservation d'espai necessaries to them màquines per aquest tipus d'instal • It lació . Les connexions of serveis amb els seus Comptador, exceptuant-ne the gas are an outer armari specs to Badalot plant, s'han agrupat outside the house to porxo d'accés als habitatges to baixa plant. In the compliment of decret d'ECOEFFICIENCY 21/2006 als edificis d'habitatges, the promoció obté 21 punts, inclosos els obtinguts pel fet that 80% dels habitatges REBEn a l'overture to the room one hour assolellament directe d'entre les i les 12h 10 homesites, the Solstici d'hivern.

Presented
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Multi-occupancy residential buildings

Uso

Dirección C/ Pare Benet nº 9-11
Santa Coloma de Gramenet
Barcelona (Spain)

Autores
Arquitectura
 • Manuel Ruisánchez Capelastegui
 • Ruisánchez Arquitectes
 • Jordi Janué i Miret
 • Janué-Balangué Arquitectes
Promotor
 • REGESA
Contractor
 • VOPI4 S.L.
Otros técnicos
 • Ricard Giró Sobrevias
 • GESCO S.L.
 • Jordi Carbonell Llecha
 • Forteza Carbonell Associats, S.C.P
 • Ae-t enginyeria
 • Josep Ramón Solé Marzo
 • Laia Marín Sellarés
 • Miquel Àngel Sala Mateu
 • BOMA S.L
 • Joan A. González Gou
 • Tirma Balagué González