Awards

Habitatges 61 Cal Doctor d'Alella

L 'Institut Català de Sòl, d'acord amb the Department of Environment and Housing of the Generalitat de Catalunya Promou 61 per joves lloguer habitatges of Carrer de la Riera de la Coma Fosca, Parcel • les i R4 R5, Pla Partial' Cal Doctor to Municipi d'Alella Aquesta promoció consists of 15 habitatges 1 dormitori habitatges 2 i 46 i 70 Aparcaments dormitoris. S'ha projectat mitjançant two plurifamiliars edificis baixa aïllats of dues plantes plant i pee, amb one floor dedicated to aparcament soterrani per each edifici. Els 2 edificis, A i B, are rectangular in shape, disposant-is so lleugerament oberta of carrer tester to tester back creant one espai semi RELATIONSHIP obert of accés als i edificis. Els habitatges s'agrupen in 9 habitatges (3 d'un dormitori) in baixa floor, 10 habitatges (3 d'un dormitori) on first floor, 10 habitatges (3 d'un dormitori) in segona plant i 30 places d'aparcament in l'edifici A, 10 habitatges in baixa silver (2 d'un dormitori), 11 habitatges (2 d'un dormitori) First floor 11 habitatges (2 d'un dormitori) in segona plant i 39 places d'aparcament in soterrani plant. The objecte Solar projecte this to esquerra riba of the stream of Coma Fosca, the nord-nord-est of urbà center, is tracta d'un Terreny of surface bastant horitzontal that from camí that goes home the bassa, is going enlairant in the nord-est Website Address. Aquest planer sector is troba between uns 0.60 to 1.50 m per sota of nivell the Pave the road of the stream. The projecte 61 habitatges Alella is desenvolupa in àmbit Partial Pla 'Cal Doctor'. The massing of defaults lineals planejament two blocs, transversalment to laugh i amb situats the height of baixa plant sensiblement damunt the elevation of the natural Terreny. It's proposa one ordenació de l'Espai lliure adjacent to a system terrasses i podi donating unitat to conjunt. From mateixa way is proposen uns soterranis Aparcaments, amb Accessos directes two edificis així als com a l'Espai top lliure. The dels organització two edificis is fa amb mitjançant an interior gallery that gives accés als different apartaments. Aquesta gallery is creuada per various lucernaris that are utilitzats com 'Xemeneies' of llum i ventilation. The ventilation creuada dels apartaments is condueix lucernaris als via the double paret delimiting the tota périmètre the gallery. Aquesta double paret també serveix per canalitzar i register tots els serveis dels apartaments. Els lluernaris-Xemeneies are construïts amb metal multilayer structure • lica i polycarb color, per serving com difusors natural llum. Els 61 apartaments are of two tipologies: 2 dormitoris i apartaments apartaments 1 dormitori. The organització d'aquests is fa randomly barrejant you dues tipologies them on you three plantes dels edificis, també s'han previst 2 habitatges adaptats i dues places d'aparcament adaptades, situades to edifici 'B' in baixa plant Els trets constructius edificis dels are: - Fonaments: fonamentació deep amb pilotatge, llosa flotant recolzada about els enceps dels pilons. - Structure: l'vertical structure is resol mitjançant pilars of armat FORMIGO of It sectio including square. L'horitzontal structure to soterrani per plant is planteja llosa amb of armat FORMIGO Cantell 30 cm. L'horitzontal structure per les plantes on rasant is planteja amb Forjats reticulars típicament Cantell 30 + 5 cm amb cassetons of unrecoverable FORMIGO, 85 cm intereix i amb nervis 15 cm amplada d'. - Tancaments i divisòries: Els TANCAMENTS exteriors are two tipus in baixa plant, paret of tancament recolzada of maó calat of vermell color, d'a face view of juntes amb formació verticals every 12, on the first floor of tancament i segona paret per coated, amb formació of juntes verticals every 12 horitzontals juntes each plantes my dues. Les divisòries interiors are generally three tipus: Between habitatges common dividing zones i paret of maó calat of vermell color, d'i trasdossat first face of plaques Cartró guix. Among habitatges i estances, ENVA of plaques of Cartró-guix, essent aquest humides càmeres hidròfug in them. Between the patis of Passadís i llum is col • Locara a vertical tancament Translucid amb plafons of polycarb cel lular •. - Coberta, aïllaments i impermeabilitzacions: coberta not passable compost per: formació of pendents amb FORMIGO cel • lular (3%), layer PROTECTIO morter of Cement m-40a acabat reglejat, plate separator feltre of polipropilè amb one pes 150 g / m2, col • Locada not attached, it impermeabilització amb dues Lamines bituminoses lbm (sbs) -40-fv not adherit system (amb guarantee of 10 anys the fabricant i col • landlord), plate separator feltre of polipropilè amb one pes 150 g / m2, col • Locada not attached, aïllament of plaques of extruït poliestirè iv d'tipus high densitat, preparades Encaix i amb col • locat to trencajunts (amb dit or avis tècnic) 4 cm gruix, plate separator feltre of polipropilè amb one pes 150 g / m2, col • Locada not attached, PROTECTION layer of morter of Cement m-40a lleugerament armed, i amb terrat acabat of gravel tipus pallet laugh. Darrera of revestiment of façana, format per ventilated façana, first floor i segona is projectarà aïllament amorf amb escuma of poliuretà. En cas de totxo vist of tancament in càmera d'indoor air is aïllament amb col • Locara planxes of poliestirè ExpandIT EPS. - Revestiments: the exteriors, first floor i segona, façana ventilated amb TAULERS of Cement, silica i cel • cellulose (waterproof, resistents to humitat, raigs ultraviolades i tèrmicament stable), tipus eterflex or equivalent. In parets interiors, Cambres of bany revestiment amb enrajolat glazed ceramic in the remainder of parets plàstica painting interiors pintat amb amb acabat llis. Els sostres it shall take into common zones, tickets in, bany i cuina amb amb cel ras plaques of Cartró guix, in subtraction d'espais trasdossat semidirecte també amb plaques of Cartró-guix, l'acabat in two cases it will pintat tots amb plàstica painting amb acabat llis. The Pave, will generally be of terratzo llis, excepte a l'aparcament that will FORMIGO i els espais RAJOLA exteriors of unglazed stoneware extruït sense tova tipus ceràmica.

- Fusteria: TANCAMENTS els d'alumini anoditzat exteriors will segons ewa / euras, tipus bloc amb blind enrotllable d'alumini built, ground baixa amb totes les Obertures comptaran reixa practicable. Tipus inside Fusteria bloc, Whip per painting. - Equipaments cuines: The Disposa cuina pre-instal • lació per the rentadora i cuina ceramic hob, extractor Fums i forn elèctric, amb mobles melamine. - Instal • lacions: habitatges els are proveïts of xarxa d'aigua, i electricitat natural gas, amb Comptadors centralitzats in baixa plant, automàtic porter system, TV system RECEIVE i FM, minimal infrastructure Xarxa Digital Telephony Bàsica i Serveis Integrats (TB + ISDN) i Distribució TV via terrestrial i Radiodifusió (TVSAT). The typology d'instal • lació ACS adopted a program of feedb col • collective, it cumulation centralitzada mitjançant one Tampo accumulator, i intercanviador to cadascun of habitatges, complement production by ACS necessaria amb calderes of Individuals gas. Els habitatges Disposed of calefacció per RADIADORS d'aigua warming. The system Sanejament de l'edifici is tipus separatiu xarxa per a vertical, verticals amb baixants of recollida per a pluvials aigües of them Cobertes i baixants per a les fecals aigües de l'l'edifici inside. L'edifici this equipat amb parallamps fa lling d'instal • extinció against incendis. Cal noted that l'edifici s'ha projectat seguint criteris of sostenibilitat, innovació i Màxim estalvi energètic. De les mesures contemplades in aquesta promoció respectant aquests criteris, Special fer cal Esment to: Disposa -L'edifici d'una xarxa of Sanejament that separates l'aigua of pluja in edificis els per al seu Aprofitament back. - Mecanismes d'estalvi of consum d'aigua in sanitaris Aparells els. - System producció d'Aigua Calenta Sanitària that procedeix d'una font d'renewable energy (ús of solars panells). - The reciclatge of residus ESTÀ integrat en l'edifici that posseeix d'un espai per a l'emmagatzematge per separat dels residus: vidre, paper i Cartró, plàstic i metall, i Organic. - Tots els apartaments is benefiting d'creuada ventilation system, natural or artificial. - Façana ventilated amb one millora de l'aïllament TERMIC

Presented
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Public housing

Uso

Dirección Riera de la Coma Fosca
Alella
Barcelona (Spain)

Autores
Arquitectura
  • Carme Fiol Costa
  • Andreu Arriola Madorell
  • Arriola & Fiol Arquitectes
Promotor
  • INCASOL
Contractor
  • CRC Obras y Servicios SL
Otros técnicos
  • Lluis Taberner Vergesslich