Premis

61 Habitatges a Cal Doctor d'Alella

L'Institut Català de Sòl, d'acordar Amb la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya PROMOU 61 habitatges de lloguer per joves al carrer de la Riera de la Coma Fosca, Parcel • els R4 i R5, Pla Parcial ' Cal Doctor a Municipi d'Alella AQUESTA promoció consta de 15 habitatges de 1 dormitori i 46 habitatges de 2 dormitoris i 70 aparcaments. S'a projectat mitjançant 2 edificis restaurats plurifamiliars aillats de planta baixa i dues plantes pis, con una planta soterrani dedicada a aparcament per a cada edifici. Els 2 edificis restaurats, A i B, són de forma rectangular, disposant-se de forma lleugerament oberta de tester carrer a tester posterior Creant 1 espai semi obert de relació qualit i accés ALS edificis. Els Habitatges s'agrupen en 9 Habitatges (3 d'1 dormitori) en planta baixa, 10 Habitatges (3 d'1 dormitori) en planta primera, 10 Habitatges (3 d'1 dormitori) en planta Segona i 30 places d'aparcament a l'edifici A, 10 Habitatges en plata baixa (2 d'1 dormitori), 11 Habitatges (2 d'1 dormitori) en planta primera, 11 Habitatges (2 d'1 dormitori) en planta Segona i 39 places d'aparcament en planta soterrani. El solar Objecte del projecte, aquesta a la riba esquerra de la riera de Coma Fosca, al nord-nord-est del centre urbà, és tracta d'01:00 Terreny de superfície BASTANT horitzontal que, a partir del camí que va de la casa a la bassa, és va enlairant en direcció al nord-est. AQUEST sector planer, és Troba entre uns 0.60 a 1.50 m per sota del nivell del Paviment del vial de la riera. El projecte de 61 habitatges a Alella és desenvolupa en l'Àmbit del Pla Parcial de 'Cal Doctor'. La volumetria de l'Planejament predetermina 2 blocs lineals, situats transversalment a la riera i Amb la cota de planta baixa sensiblement Damunt de la cota del Terreny natural. És Proposa 1 ordenació de l'espai lliure adjacent a un sistema de terrasses i pogut que dóna unitat a conjunt. De la mateixa manera és proposen uns Aparcaments soterranis, con Accessos directes ALS 2 edificis restaurats aixi com a l'espai lliure superior. La Organització dels 2 edificis restaurats és fa AMB mitjançant 1 galeria interior que dóna accés ALS diversos apartaments. AQUESTA galeria està creuada per diversos lucernaris que són utilitzats com 'xemeneies' de llum i ventilació. La ventilació creuada dels apartaments és condueix ALS lucernaris via la doble paret que delimita el perímetre de tota la galeria. AQUESTA doble paret también serveix per canalitzar i registrar Tots els serveis dels apartaments. Els lluernaris-xemeneies estan construïts AMB estructura metàl • lica i policarbonat multicapa de color, per a servir com a difusors de la llum natural. Els 61 apartaments són de dos tipologies: apartaments de 2 dormitoris i apartaments d'1 dormitori. L'Organització d'aquests és fa de forma aleatòria barrejant Les dues tipologies en les tres plantes dels edificis restaurats, también S'HAN PREVIST 2 Habitatges ADAPTATS i Dues places d'aparcament adaptades, situades a l'edifici 'B', en planta baixa Els Trets constructius dels edificis restaurats són: - Fonaments: Fonamentació profunda AMB Pilotatge, llosa flotant recolzada sobre a els enceps dels pilons. - Estructura: l'estructura vertical és resoldre mitjançant pilars de Formigó armat de secció quadrada. L'estructura horitzontal per a la planta soterrani és planteja AMB llosa de Formigó armat d'Cantell 30 cm. L'estructura horitzontal per les plantes sobre rasant és planteja AMB Forjats reticulars típicament de Cantell 30 + 5 cm AMB cassetons de Formigó no recuperables, 85 cm d'intereix i AMB nervis de 15 cm d'amplària. - Tancaments i divisòries: Els tancaments exteriors són de dos tipus, en planta baixa, paret de tancament recolzada de maó calat de color vermell, d'una cara vista, con formació de juntes verticals cada 12, en planta primera i Segona paret de tancament per a revestir, con formació de juntes verticals cada 12 la meva juntes horitzontals cada dues plantes. Les divisòries interiors són, en general de tres tipus: Entre Habitatges i zones comuns paret divisòria de maó calat de color vermell, d'una cara vista i trasdossat de plaques cartró guix. Entre Habitatges i estances, envia de plaques de cartró-guix, éssent AQUEST hidròfug en els Càmeres humides. Entre el passadís i el patis de llum és col • locarà 1 tancament vertical translúcid AMB plafons de policarbonat cel • lular. - Coberta, Aïllaments i Impermeabilitzacions: coberta no transitable composta per: formació de pendents AMB Formigó cel • lular (3%), capa amb protecció de morter de ciment m-40a Acabat reglejat, làmina separadora de feltre de polipropilè AMB 1 pes de 150 g / m2, col • locada no adherida, impermeabilització AMB Dues làmines bituminoses LBM (SBS) -40-fv sistema no adherit (amb garantia de 10 anys del fabricants de i col • locador), làmina separadora de feltre de polipropilè AMB 1 pes de 150 g / m2, col • locada no adherida, Aïllament de plaques de poliestirè extruït d'alta Densitat Tipus IV, preparades AMB Encaix i col • locat a trencajunts (amb dit o avis Tècnic) de 4 cm de gruix, làmina separadora de feltre de polipropilè AMB 1 pes de 150 g / m2, col • locada no adherida, capa amb protecció de morter de ciment m-40a lleugerament armada, i Acabat de terrat AMB grava Tipus palet de riera. Darrera del revestiment de façana, format per façana ventilada, en planta primera i Segona, és projectarà Aïllament amorf AMB escuma de poliuretà. En cas de totxo vist de tancament, a la càmera d'aire interior és col • locarà Aïllament AMB planxes de poliestirè expandit EPS. - Revestiments: a exteriors, en planta primera i Segona, façana ventilada AMB Taulers de ciment, sílice i cel • lulosa (impermeables, Resistents a la Humitat, raigs ultraviolades i tèrmicament estables), tipus eterflex o equivalent. En parets interiors, cambres de bany revestiment AMB Enrajolat de ceràmica esmaltada, al resta de parets interiors pintat AMB pintura plàstica AMB Acabat llis. Els sostres és revestiran en zones comuns, entrades, bany i cuina AMB cel ras AMB plaques de cartró guix, a la resta d'espais trasdossat semidirecte también AMB plaques de cartró-guix, l'Acabat en Tots ambdós casos serà pintat AMB pintura plàstica AMB Acabat llis. El Paviment, en general serà de terratzo llis, excepte a l'aparcament que serà de Formigó i a els espais exteriors de rajola de gres extruït sense esmaltar Tipus tova ceràmica.

- Fusteria: els tancaments exteriors seran d'alumini anoditzat Segons ewa / EURAS, tipus bloc AMB persiana enrotllable d'alumini incorporada, en planta baixa Totes els Obertures comptaran AMB reixa practicable. Fusteria interior Tipus bloc, de fusta per a pintar. - Equipaments cuines: La cuina Disposa de pre-instal • lació per a la rentadora i de cuina vitroceràmica, extractor de fums i forn Elèctric, con mobles de melamina. - Instal • lacions: els Habitatges estan proveïts de xarxa d'aigua, electricitat i gas natural, con Comptadors centralitzats en planta baixa, sistema de porter Automàtic, sistema de recepció de TV i FM, infraestructura mínima de Telefonia Bàsica i Xarxa Digital de Serveis Integrats (TB + XDSI) i Distribució de TV via terrestre i Radiodifusió (TVSAT). La tipologia d'instal • lació d'ACS adoptada és la de Captació col • lectiva, acumulació centralitzada mitjançant un acumulador tampoc no, i intercanviador a cadascún del Habitatges, complementin la producció d'ACS necessària AMB calderes de gas individuals. Els Habitatges disposen de calefacció per radiadors d'aigua calenta. El sistema de sanejament de l'edifici és del Tipus separatiu per a la xarxa vertical, con Baixants verticals de Recollida per a aigües pluvials de les cobertes i Baixants per a les aigües fecals de l'interior de l'edifici. L'edifici aquesta equipat AMB parallamps i una instal • lació d'extinció contra incendis. Cal destacar que l'edifici s'a projectat Seguint Criteris de sostenibilitat, innovació i Màxim Estalvi energètic. De les Mesures contemplades en AQUESTA promoció RESPECTANT aquests Criteris, calç Fer especial Esment a: -L'edifici Disposa d'1 xarxa de sanejament que separa l'aigua de pluja a els edificis restaurats per a Seu Aprofitament posterior. - Mecanismes d'Estalvi del consum d'aigua a els Aparells Sanitaris. - Sistema de producció d'Aigua Calenta Sanitària que procedeix d'1 font d'energia renovable (Ús de Panells solars). - El reciclatge de residus està Integrat a l'edifici, que posseeix d'1 espai per a l'Emmagatzematge per separat dels residus: vidre, paper i cartró, plàstic i metall, i Orgànic. - Tots els apartaments és beneficiïn d'un sistema de ventilació creuada, natural o artificial. - Façana ventilada AMB 1 Millora de l'Aïllament tèrmic

Presentat
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Edificis d'habitatges de promoció pública.

Uso

Dirección Riera de la Coma Fosca
Alella
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Carme Fiol Costa
  • Andreu Arriola Madorell
  • Arriola & Fiol Arquitectes
Promotor
  • INCASOL
Contractista
  • CRC Obras y Servicios SL
Otros técnicos
  • Lluis Taberner Vergesslich