Premis

50 Habitatges al carrer Llobregat a L'Hospitalet de Llobregat

I. INTRODUCCIÓ És presenta A continuació, com a Candidat a premi d'habitatge social de Catalunya en su modalitat d'Actuacions Integrades, el projecte executat per la societat municipal L'H 2010 SPM SA entre a els anys 2003-2008 Consistent en la gestió urbanística del Sòl , en la construcció d'1 edifici de 50 Habitatges un aparcament al Subsòl i la creació de dos espais públics a l'Hospitalet de Llobregat al barri de Collblanc - la Torrassa (districte II). II. Antecedents El nom de l'actuació és conseqüencia de l'afectació de l'edifici de les anomenades Vidrieries Llobregat, situades al carrer Llobregat 116. L'actuació s'emmarcava dins de de les Actuacions LICITUD al Pla Integral de Collblanc i la Torrassa, el qual va reconeixer que aquests barris és trobaven en una situació de col • lapse urbanístic com a conseqüencia de la escassa renovació per Substitució de les construccions, paper va incrementar de la densificació de població, fruit de la nova immigració, i els insuficients reserves de sol per a parcs i jardins, Tant en QUANTITAT com a Localització. Per AQUEST MOTIU en data 19 de novembre de 2001 la Generalitat de Catalunya va aprovar la MPGM al Sector de Vidrieries Llobregat que va permetre durar a Terme AQUESTA actuació integrada. L'Àmbit de l'actuació estava format per Dues parts discontínues, on la primera ocupava en su major part la illa envoltada pèls carrers del Montseny, del Llobregat, de Mas i de la Joventut, Mentre que la Segona ocupava Dues finques de la cantonada entre els carrers de de Mas i de la Joventut. A la primera de les illes, on és trobava la fàbrica del vidre, és van afectar 02:00 Passadissos d'habitatge, 1 al carrer de la Joventut 61 i 1 Altre al carrer Mas 83, que donarien pas a nous accessos a l'interior de l ' illa. Pel que a la Segona zona de l'actuació situada de fent cantonada entre el carrer Mas i Joventut, enfrontat al passadís del carrer Mas de la primera zona, descrit anteriorment, hi havia una 'altra construcció de passadís i 2 construccions de planta baixa en mal estat que donarien lloc a una nova zona verda. Aixi l'actuació comprenia a 39 finques, sobre els quals existien 3 activitats de les que cal destacar l'existència d'1 farmàcia, ALS baixos del carrer del Llobregat 120 AMB els especificitats que va suposar el SEU Trasllat. El perfil social dels Seus residents és trobava caracteritzat per ser persones, a su gran Majoria, d'edat avançada o Immigrants que ocupaven a els Habitatges a RÈGIM d'Arrendament i que per su precària situaciò econòmica no a els havia Estat possible abandonar-ho per Altres de millors. A continuació es presentaran cadascuna de les Intervencions realitzades de manera integrada en AQUEST projecte. III. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA Tal i com s'a Presentat a els Antecedents, l'Àmbit territorial del projecte estava Integrat per Dues parts discontínues, con una superfície en conjunto de 4.469,00 m2. L'actuació integrada de les Vidrieries Llobregat va suposar l'existència simultània de diferents projectes, aixi en AQUEST projecte va ser Necessari solapar la Gestió urbanística, con la redacció dels projectes d'edificació i d'Urbanització AMB l'Objectiu final de concloure l 'actuació dins de dels terminis previstos paper Pla Integral. 1. Primera actuació. Adquisició del Sòl. La primera de les Intervencions necessària per durar a Terme AQUESTA actuació va ser la destinada a adquirir el Sòl inclòs en el Seu Àmbit. La primera de les Adquisicions és va produïr, l'any 2002, Quan la Societat va adquirir, per compra, la finca de les antigues Vidrieries Llobregat, que ocupaven el 48% de l'Àmbit. Uns mesos més tard, l'Ajuntament va declarar la Societat beneficiària de l''expropiació dels bens i drets inclosos en la Modificació del Pla General Metropolità de este sector. L''expropiació dels bens i drets va ser duta a Terme mitjançant l'Categoría d'1 projecte de Taxació conjunta, APROVAT definitivament per l'Ajuntament en el mes de Juny de 2004. Dels Quaranta-1 expedients inclosos a la Taxació trenta-setembre van ser resolts per mutu acordar i NOMÉS quatre van ser impugnats en via contenciosa, DE PAGAMENT a Propietaris no residents a l'Àmbit i dels qual la Sala 2a del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha RESOLT, Tots, a favor de l'Administració. Per tal de durar a Terme AQUESTA actuació, va ser Necessari procedir al reallotjament de quinze familias de les quals quatre eren Titulars d'1 Dret de Propietat i els restants onze eren arrendatàries d'habitatge, en alguna de les Modalitats que la Llei Përmet. Aixi el reallotjament és va oferir en Regim de compra o d'Arrendament de manera que aquells que van optar per l'Arrendament la Societat a els va oferir a els que havia construit al carrer Occident i aquells que van optar per la compra la societat, en conveni AMB REGESA, a els va oferir a els Habitatges disponibles a la promoció del Passatge Amat, Tots ELLS Pròxims a l'Àmbit de l'actuació. 2. Segona actuació. Construcció d'1 edifici de 50 Habitatges, i 1 aparcament de 248 places al Subsòl. Per a la construcció de l'edifici de 50 Habitatges i aparcament al Subsòl la Societat Municipal va decidir no contractar de forma directa a els serveis d'01:00 arquitecte, aixi va decidir donar l'OPORTUNITAT de participar a aquells despatxos que estiguessin interessats mitjançant el Procediment de concurs d'idees. Aixi en data 13 de juny de 2003 va ser publicat el concurs público resultant Guanyador l'equip de l'arquitecte Carles Francesc de Herralde. Després del DE PAGAMENT Període de redacció del projecte, AQUEST va ser licitat i al mes de juny de l'any 2005 és van iniciar per la constructora. Les obres de l'edifici és van finalitzar el gener del 2008. L'edifici dissenyat i construit sota la Direcció de l'arquitecte Carles Francesc de Herralde és composa, bàsicament, de quatre plantes, con 2 barres paral • leles a carrer independents, situades a les plantes primera a quarta i unides per 1 espai central exterior con los patis i comunicacions verticals. L'edifici és divideix en tres escales independents, que generin alhora quatre patis ia la planta baixa a banda, dels accessos ALS Habitatges, és destaca l'existència d'un local que ocupa l'Oficina de l'Habitatge de l'Hospitalet AMB façana a carrer ia la plaça d'interior d'illa de nova creació. Els Habitatges presentin tres tipologies Diferents, d'1 i 2 dormitoris oberts a plaça ALS quals corresponen 20 Unitats, de 3 dormitoris, oberts a carrer, ALS que corresponen 24 Unitats i de 3 i 4 dormitoris, oberts a plaça, ALS que corresponen 6 Unitats , Tots ELLS qualificats AMB protecció oficial, diferenciant entre aquests 20 Habitatges destinats a ment afectats Urbanístics i 30 destinats a sorteig pèls Ciutadans de l'Hospitalet. Pel que fa a l'aparcament consta de tres plantes Subterrànies AMB una superfície construïda total de 6.510,00 m2, con 1 Capacitat de 248 places d'automòbil i 7 places de motocicleta que donin Servei tan residents, com a Usuaris de rotació i que dóna solució a l'escassetat de places d'aparcament al Barri. 3. Actuació. Creació de dos espais Públics. La tercera de les Actuacions és correspon Amb la creació de dos espais públics a partir de les Diferents maneres de Treballar la superfície de l'terra, talussos, camins, grades i Paviments Durs a els que un Paviment continu de Formigó dóna uniformitat a tota l'actuació . El primer dels espais Públics, Situat a l'interior d'illa de nova creació i sobre part de l'aparcament, va presentar el repte d'aconseguir unificar un espai existent format per patis dels edificis restaurats colindants i restes de les mitgeres de la fàbrica del vidre i evitar la Sensació d'estar envoltat per murs de quatre a cinc metres en mitgeres. La solució va ser d'un grup, tractar els mitgeres AMB 1 Objectiu unificador de tot el conjunto, con materials utilitzats que recordessin la façana interior de l'edifici situant 1 sèrie de murs de Formigó de 4,5 ma 5 m d'Alçada que envoltessin tot el perímetre de la zona a urbanitzar i servissin com a passadís de serveis, i de l''altra, crear una sèrie de talussos, enjardinats o de Formigó d'Alçada variable en contacte AMB els mitgeres. Pel que fa ALS jocs infantils és va crear un ÚNIC element en forma d'oval Situat de manera aleatòria dins de l'ordre general de la plaça i per a Descans dels Ciutadans és va col • locar a la zona sud una pèrgola metàl • lica. Pel que fa al Segon dels espais, Situat a la a la cruïlla entre els carrers de de Mas i de la Joventut, és tracta com 1 plaça oberta, sense tancs. El Paviment utilitzat és el MATEIX que el de la plaça, mantenint inclòs els Seves directrius. S'utilitza en AQUEST ques también 1 talus vegetal com a límit AMB els mitgeres, DONANT Continuïtat, juntament con el Paviment, a la imatge de tot l'espai público. Al talus 1 plantació d'arbustos suavitza la cantonada evitant la formació d'racons i col • loquen unes peixos de relliga metàl • lica per Ajudar al Creixement vegetal en vertical i és respecte 1 figuera plantada pèls que havíen Estat Propietaris del solar i que és Molt apreciada pèls Veïns de este Barri. 4. Altres Aspectes a considerar Com a conseqüencia d'AQUESTA actuació, ha Estat possible l'ESPECIFICAR de dos Actuacions urbanístiques més, com són l'Adquisició de l'aparcament existent al Passatge Colom, on és va aconseguir l'acordar con los 111 Propietaris mitjançant el SEU Trasllat, en RÈGIM DE CONCESSIÓ, a la primera i Segona plantes de l'aparcament construit al carrer Llobregat i el reallotjament en RÈGIM de compra, dels residents ment afectats a la Delimitació del polígon per a l'alineacions del carrer de Vallparda.

Presentat
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Edificis d'habitatges de promoció pública.

Uso

Dirección C/ Llobregat nº 116-120
L´Hospitalet de Llobregat
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Carles Francesc de Herralde
Promotor
  • L´H2010 SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL SA
Contractista
  • VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.
Otros técnicos
  • Valeri consultors S.A.
  • Esther Flavià