Awards

50 Habitatges al carrer L'Hospitalet de Llobregat Llobregat

I. Introduction It is presented continuació, com a candidat the premi d'social habitatge de Catalunya in seva Modalitat d'actuacions integrades the projecte per the municipal societat L'H2010 SPM SA executat between 2003-2008 anys els consistent in urban gestió of Sòl in construcció d'un edifici 50 habitatges a aparcament in the creació i Subsol two públics espais to L'Hospitalet de Llobregat to barri Collblanc - The Torrassa (districte II). II. Antecedents The nom de l'l'actuació is consequence of affectation de l'edifici of them anomenades Vidrieries Llobregat, situades al carrer Llobregat 116. L'actuació s'emmarcava dins of them previstes actuacions the Pla Integral Collblanc i Torrassa, the qual will aquests barris reconèixer that is trobaven in a situació cabbage • lapse urbanistic com a consequence of escassa it renovació per substitució of them construccions, pel increment of densificació of població, fruit immigració nova, i insuficients their reserves of sunshine per a parcs i jardins, No quantity tant in Localització com. Per aquest data Motiu on 19 novembre 2001 the Government of Catalonia will approve the MPGM Sector Vidrieries permetre dur Llobregat going to terme aquesta actuació integrated. L'àmbit de l'actuació parts per estava format discontínues dues, on the first ocupava seva major part in the illa envoltada pels carrers Montseny, the Llobregat, i Mas de la Joventut, mentre the segona ocupava finques dues of cantonada between els i carrers Mas de la Joventut. The first of the Balearic, is trobava on vidre factory is going to affect two passadissos d'habitatge a Carrer de la Joventut 61 i un altre al carrer Mas 83, donarien pas nous Accessos into l ' illa. Pel that the segona l'actuació area located between the carrer fent cantonada Mas i Joventut, enfrontat to Passadís of carrer Over the first zone, descrit anteriorment, there existed a altra construcció i Passadis two construccions of baixa plant that bad estat donarien lloc a nova verda area. Així l'actuació comprenia 39 finques on them quals existien 3 activitats emphasize that they cal l'existence d'Pharmacy, als baixos the carrer del Llobregat 120 amb especificitats them going suposar the trasllat seu. The social profile is trobava dels seus residents per caracteritzat be persones in great seva majoria, d'edat avançada or immigrants who ocupaven els habitatges in regim d'Arrendament i seva situació per the precarious els havia estat econòmica not possible leave-it per altres of millors. A continuació is presented cadascuna of them Intervencions realitzades so integrated into projecte aquest. III. DESCRIPTION OF ADOPTED SOLUCIO Maybe i com s'ha presentat in els antecedents, l'territorial integrat àmbit of projecte estava parts per discontínues dues, amb a surface where conjunt of 4469.00 m2. L'actuació integrated them Vidrieries Llobregat will suposar l'existence of projectes simultània diferents, així in projecte aquest will be necessari overlap urban Gestió, amb la redacció dels projectes d'edificació i d'urbanització amb l'l objectiu end of concloure "It actuació dins provided pel Pla dels terminis Integral. 1. First it actuació. It adquisició the sun. The first of them necessaria Intervencions per dur a terme aquesta actuació will be aimed at acquiring inclòs sun in the seu àmbit. The first of them is going adquisicions produir, l'any 2002, the Society will acquire quan, per purchase, the estate of them antigues Vidrieries Llobregat, which ocupaven 48% of l'àmbit. Uns mesos tard month, the City Council will declare the Society benefit from l'expropiació dels Béns i drets inclosos in Modificació the General Metropolitan Plan d'este sector. L'expropiació dels Béns i drets will be duta to mitjançant l'aprovació terme d'un projecte joint taxació, aprovat definitivament per City Council in the month of Juny 2004. Dels quaranta-un inclosos the taxació expedients thirty-set will be resolts per mutu acord i només quatre will be impugnats in via contentious, corresponent to non residents a l'Owned àmbit qual i dels 2a Room Superior Court of Justice of Catalonia has resolt, tots, in favor of l'Administració. Per provided dur a terme aquesta actuació, will be necessari procedir to reallotjament of fifteen famílies de les quatre quals differ titulars d'un dret of propietat i les onze restants arrendatàries d'habitatge differ in any of them modalitats that makes possible the llei. Així the reallotjament is going oferir in regim purchase or d'Arrendament so that they will opt aquells per l'Arrendament the Society els will oferir els which he had construit the Occident carrer i aquells ranging choose the societat per purchase in conveni REGESA amb els els will oferir habitatges available to promoció the Passatge Amat, tots ells Pròxims a l'àmbit de l'actuació. 2. Segona actuació. Construcció d'un edifici 50 habitatges, ia aparcament of 248 places in the Subsol. Per the construcció de l'edifici 50 habitatges i aparcament in Subsol the Municipal Society will decide not to hire us directly els serveis d'un arquitecte, així will donate l'oportunitat decide to participate aquells despatxos that estiguessin interessats mitjançant the Procediment of concurs d'idees. Així in data 13 juni 2003 will be publicat the resultant Guanyador públic concurs de l'l'equip arquitecte Carles Francesc de Herralde. Després of corresponent of redacció a period for the projecte, aquest licitat i will be in the month of juny de l'any per 2005 is going to start the construction. Les obres de l'edifici is going finalitzar the gener 2008. L'edifici dissenyat i construit sota Website Address Carles de l'arquitecte Francesc de Herralde is composa, bàsicament, de plantes quatre, amb two paral • leles barres a carrer independents, situades a les plantes first to quarta i Unides per outer core espai i amb els patis comunicacions verticals. L'edifici is divideix three independents scales, generating ALHORA quatre patis baixa plant ia the band dels Accessos als habitatges is highlighted l'existence d'un premises occupied by l'Office de l'Hospitalet de l'Habitatge amb façana to Plaça d'ia carrer d'illa nova inside creació. Els habitatges submit three diferents tipologies, 1 i 2 oberts dormitoris to Plaça als quals corresponen 20 unitats, 3 dormitoris, oberts to carrer, als corresponen 24 unitats i 3 i 4 dormitoris, oberts to Plaça, als corresponen 6 unitats , ells qualificats amb tots will PROTECTION officer, diferenciant between aquests 20 destinats habitatges to afectats Urbanistics i 30 destinats to sorteig pels ciutadans de l'Hospitalet. Pel that fa a l'aparcament has three subterrànies plantes amb total of 6510.00 m2 built area, amb one Capacitat of 248 places d'Automòbil i 7 places to donate servei motorcycle so residents, com to usuaris of ROTATION i solució donating a l'escassetat of places d'aparcament the Barri. 3. It actuació. Creating and two públics espais. The third of them correspond amb actuacions is the creació two públics espais from them diferents maneres of treballar the surface of terra, talussos, camins, grades els i Paviments durs in a continu Pave of FORMIGO donates uniformitat a tota l will actuació . The first dels espais públics, situat a l'Illa d'nova inside creació i on part of l'aparcament, will present the repte d'aconseguir unifying a format existent espai per patis dels edificis colindants i subtract from them mitgeres of fàbrica the vidre i comfortab d'avoid being envoltat per murs de quatre to zinc mitgeres meters. The solució d'going to be a band, tractar them a unifying objectiu mitgeres amb tot the conjunt, amb utilitzats materials that recordessin the inside façana l'edifici situant a series of murs of FORMIGO of 4.5 m to 5 m d'alçada that envoltessin tot the périmètre area to urbanitzar i servissin com Passadís of serveis, i de l'altra, create a sèrie of talussos, enjardinats or FORMIGO d'Variable amb alçada in contact mitgeres them. Pel that fa als jocs infantils is going to create an element únic d'oval shaped situat randomly dins l'ordre generally to Plaça dels i per a Resting in ciutadans is going col • locar the sud area one metal pergola • lica. Pel that fa to segon dels espais, situat to the Cruïlla between els i carrers Mas de la Joventut is one oberta Plaça tracta com, sense tanks. The Pave utilitzat is the mateix than the Plaça, inclòs mantenint you seves directrius them. S'utilitza in aquest cas també a vegetable Talus com límit amb them mitgeres, Donant continuïtat, juntament amb el Pave, the imatge de l'Espai públic tot. In the talus one d'plantació shrubs suavitza the cantonada evitant the formació of racons i col • loquen join metal fish per ajudar relliga • lica vegetable vertical Creixement i is a planted in respect figuera pels that havien Owned Solar estat i is molt appreciated pels veïns d'este Barri. 4. Altres aspectes to consider Com a consequence d'aquesta actuació has execució l'estat possible two actuacions urbanístiques month, com són adquisició de l'l'aparcament existent at Passatge Colom is going on aconseguir l'acord 111 amb els Owned mitjançant the trasllat seu, in regim of Concessió, the first i segona plantes de l'aparcament construit al carrer i Llobregat the reallotjament in regim purchase, dels afectats residents in the Polígon delimitació per a l'alineació the carrer of Vallparda.

Presented
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Public housing

Uso

Dirección C/ Llobregat nº 116-120
L´Hospitalet de Llobregat
Barcelona (Spain)

Autores
Arquitectura
  • Carles Francesc de Herralde
Promotor
  • L´H2010 SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL SA
Contractor
  • VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.
Otros técnicos
  • Valeri consultors S.A.
  • Esther Flavià