Prix

4 Habitatges al carrer Creu Roja à L'Hospitalet de Llobregat

I. Introduction Il est présenté continuació, com un candidat de la premi sociale d'Habitatge de Catalunya à Modalität seva de millor actuació dans Habitatge nova construcció l'Projecte par la societat municipale L'H2010 SPM SA executat entre els cohérentes dans anys 200-2008 construcció D'UN edifici quatre plantes à L'Hospitalet de Llobregat à barri Collblanc - Le Torrassa (Districte II). II. Antécédents Com un resultat de l'execució en 2002-2003 anys els de MEPL n ° 1 i 2 Creu Roja Secteur Vallparda à L'Hospitalet de Llobregat, le barri Collblanc, sera necessaria l'expropiació entre d'altres, d'entre eux ubicades la carrer des numéros de Pujos aligner 82,84 par 86 i amb l'illa carrer de Creu Roja i nova Plaça de La Senia. Fruit d'aquesta expropiació, i executada l'Urbanització existeix soustraction QUALIFICAT solaire com une zone volumétrique spécifique (clau 18 NNSS PGM) qui, en tant que bénéficiaire de l'expropiació, és propietat societat municipale L'H2010 SPM SA. Per la seva, amb triangulaire seul angle agut mol pronunciat, i pels 71,47 mètres carrés de soleil de l'espace, le ventilateur construcció d'este edifici hagi eStat une taverne daigne à participer dans la catégorie de millor actuació dans Habitatge nova construcció. III. DESCRIPTION DES ARRÊTÉ SOLUCIO Par l'Redacció de Projecte 4 habitatges al carrer Creu Roja accord 2a va publier un principis 2006 i MAIG 2006 va commencer Redacció par partie de Guanyador équipement, Valeri consulteurs. En novembre de mateix va comparaître un concourt par l'licitació d'entre eux obres pour la construction, l'entreprise résultante Guanyador COBRA SA Dans gener 2007 va commencer à vous les OBRES dur un terme aller à la finale du mois de maig 2008. DESCRIPTION DE L'EDIFICI L'intrigue est troba à Cantonada de carrer pujos i al carrer creu rouge, Cruïlla urbaine conforme. Le solaire reduïda de surface, 71,47 m2, juntament l'seu ​​caractère punt Trobada de tots els carrers, les cotisations représentent déterminants de contradictoires que salut havia resoldre. Les solució adoptées, passant d'un Baixa végétale cos Mois 4 plantes, amb grands voladís, qui forme les flacons de dels alineació. L'usine de Baixa va plantejar une amb locale accés rôle carrer indépendante Rouge Creu i L'accés à VESTIBUL par comunitari sur s'accedeix à cadascun de habitatges. Habitatges Els va distribuer un par plante, le total des quatre habitatges amb. La surface utile par plante est 65m2, cotisations amb distribuït de dormitoris, un individu i doublé, cuina indépendante, stand-menjador ia servei complert. Acabat EXTÉRIEUR: L'Acabat extérieur de façana, ailettes a l'Alçada de Baixa usine de poisson amb est aplacat grès 33x66 cm. De trois mètres d'dels l'Alçada Acabat l'extérieur soit un mortier monocouche revestiment du ciment i amb de seleccionats les granulats, amb Acabat raspat. Típus monocouches méditerranéens, gris Tortora. Tancament de façana amb i Cambra d'air par format aïllament: - Outdoor pleine de paret de tancament recolzada 14 cm gruix de Mao mortier de ciment de 29x14x10 cm, par couché. - Cambra d'air i amb planxes aïllament de poliestirè ExpandIT EPS de UNE-EN 13163, 60 mm gruix, 100 kPa de tensioactif pour compressio i de 1,65 m2K / W résistance thermique, col • locades pas adherides . - Full intérieure plaque guix amb laminat 15mm d'espessor sur perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb Perfils entre 75-85 mm d'amplària, col • locats tous les 40 cm, fixada mecànicament. Acabat pintat. PLANTE Coberta Le plancher de coberta le compose coberta envers per un instal passable amb • lacions Comunitàries, amb bien ceràmica RAJOLA Pave d'cadrage Mecànica, amb Acabat fi, la couleur vermell i 28x14cm, Locada amb col • mortier mixte. L'ampit de coberta par le compose (en dehors de l'un l'intérieur): mur non de armat Formigo ia 20 cm 10 cm Paredo totxana de 29x14x10 cm, par enduit, amorces als 50 cm Le pati de Façana est cobert amb une Lluernari de polycarb sur le cadre métallique • Liques Perfils. ACABATS Interiors. DIVISIONS INTÉRIEURS I de Paviments Les divisions intérieurs ne sont pas portants formades par envoie tipus "W112" atténuation acoustique amb de 49 dB (A) i aïllament TERMIC de 0,53 Kcal / H.m2.ºC. Le Pave the VESTIBUL locale i est terratzo llis de gra petit, 40x40 cm Els Paviments Habitatges dels sont RAJOLA de 30x60cms col.locat juntes grès tranchée. Le producció d'ACS est de 100 litres de amb realitzarà Thermos de Capacitat FUSTERIA La porta d'dels entrée habitatges sont 90 x220 cm. amb fulla, renforcé. Le reste des intérieurs de transport sont peints corredissa fulla dm. ESPAIS COMUNITARIS Le comunitari VESTIBUL par format ESTA: Accés, ascenseur, espaces par bateries d'instal • lacions d'aigua Comunicacions i llum, NIVEAU COMMUNAUTAIRE

Présenté
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Bâtiments de logements de commande publique

Uso

Dirección C/ Creu Roja nº 2 Bis
L´Hospitalet de Llobregat
Barcelona (Espagne)

Autores
Arquitectura
  • Narcis Roig
  • Valeri Consultors i Associats
Promotor
  • L´H2010 SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL SA
Entrepreneur
  • UTE COBRA-COBSER
Otros técnicos
  • Garcia Miquel Catalan i Arbós
  • Josep Codinas