Prix

55 Habitatges d'HDP à l'industrie Can Jordana

1. GENERALITATS

Objecte Del projecte

Es tracta de realitzar una promoció de dos edificis d'habitatges amb un total de 55 habitatges i 73 places d’aparcament amb règim H.D.P. L'edifici A te 23-habitatges,30 places d'aparcament i 10 trasters. L'edifici B te 32 habitatges,43 places d'aparcament i 16 trasters.

Emplaçament

La promoció se situa al sector de Can Jordana, a l'est del nucli urbà del municipi de Tiana, província de Barcelona.

Es tracta d'un sòl urbà al carrer de la Riera d'en Font

Promotor

Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL)

Fotografies De l’estat Previ Del Solar

2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

2.1. Condicions generals

El solar

Parcel•la en forma de trapezi amb una sup. de 5.239,2 m2 format per tres bancals naturals d'un antic sector de cultiu, actualment sense activitat, amb una diferencia de cota entre elles aproximadament de 2 metres

Planejament vigent

Modificació puntual del pla General Metropolità 26 "lliure permanent" dins el règim del sòl no urbanitzable, a l'àmbit de "Can Jordana"al terme Municipal de Tiana:

6b: Parcs i jardins de nova creació de caràcter local 1.492,90 m2 de sòl

7b: Equipaments comunitaris i dotacions de nova creació a nivell local 1.159,20 m2 de sòl

18*: Ordenació volumètrica especifica 5.239,20 m2 de sòl

5a: Sistema viari bàsic

Es tracta d'un polígon d'actuació de 12.749,10 m2 de superfície.

L'índex d'edificabilitat bruta es de 0.60 m2 de sostre per m2 de sòl. (10.491,90 m2) = 6.295,14 m2

Condicions de l'Edificació:

Parcel•la mínima: Una única parcel•la de 5.239,20 m2

Alçada màxima de 10,15 m de PB +2,

Model d'Ordenació: Habitatges en edificació plurifamiliar amb jardí.

Ocupació màxima: 40%

Separacions:

Front de vial: 6 m

Laterals parcel•la: 4 m

Fons parcel•la: 4 m

Nombre màxim d'habitatges serà de 62

Tipologia: promoció pública

Ús: Habitatge protegit

Els tancaments perimetrals de les parcel•les hauran de tenir tractament de façana

La zona de jardins adscrita als habitatges en planta baixa, tindrà un màxim del 30% del total de la seva superfície construïda, La resta de les zones enjardinades seran de domini i ús públic, i conseqüentment de manteniment municipal.

2.2. Descripció de la solució adoptada

Característiques generals de la proposta.

Es tracta de dos edificis de planta baixa i dues plantes pis. La proposta respon a la tipologia de bloc doble, amb un passadís al mig. Aquest espai comú incorpora tot un seguit de patis, que permetran il•luminar i ventilar el passadís alhora provocar la ventilació creuada dels habitatges.

Els edificis es van adaptant a la topografia dels bancals, resultant uns volums esglaonats.

Cada un dels edificis disposa de dos accessos, un per la cota de l'aparcament amb vestíbul al carrer de la Riera d'en Font i un altre pel pis superior. Els dos edificis disposen de dos nuclis de comunicacions.

La proposta intenta aconseguir la majoria dels habitatges amb la millor orientació possible i alhora alliberar el màxim d’espai al solar per tal de guanyar un espai verd per ús dels veïns.

Finaliste
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Bâtiments de logements de commande publique

Uso

Dirección Riera de en Font 60-62
Tiana
Barcelona (Espagne)

Autores
Arquitectura
  • Conxita Balcells Blesa
Promotor
  • IMPSOL
Entrepreneur
  • DRAGADOS SA
Otros técnicos
  • Lluís Roig Durán