Prix

35 Habitatges Lloguer d'HPO par un Joves al carrer Mar de la Xina

Antecedents

El solar està situat a Can Trabal, una zona residencial de San Cugat del Vallés, Barcelona. Es edificable de forma poligonal irregular i ocupa una superfície de 1.950 m2. Te façana a dos carrers, 50m a Mar de la Xina i 38,90m a Josep Pallach . Un altre dels seus costats limita amb una riera i l’altre amb un que serà parc de la zona.

El carrer Mar de la Xina te un desnivell molt pronunciat, la façana del solar puja un total de 6m fins la cantonada amb el carrer Josep Pallach que te el mateix nivell al llarg del solar.

El Programa

La construcció de un edifici de habitatges de lloguer per joves en una zona qualificada urbanísticament para aquest fi . La propietat serà sempre municipal, cal que els materials emprats siguin resistents, de fàcil reposició i manteniment. Habitatges per un màxim de dos persones.

L’ entorn urbà climàtic

L’ entorn immediat es residencial de edificis aïllats i baixa densitat, predomina el jardí, espai verd i el solar està vorejat per una riera, que només porta aigua quan plou, amb arbres de gran volum en les parcel•les del voltant, pins roures i alzines.

La orientació sud esta a la diagonal que uneix el punt de intersecció de la riera amb el xamfrà carrer Mar de la Xina i el carrer Josep Pallach. Només hi hauran ombres provocades per els edificis veïns al altre costat del carrer Josep Pallach a les tardes de hivern.

Zona Climàtica

La població esta situada al altre costat de la muntanya de Collserola, respecte Barcelona, a la comarca del Vallès Occidental. La categoria del municipi es A. La alçada respecte al mar es de 128m. La classificació climàtica és 1.

La Proposta Arquitectònica

L’ edifici es situa al llarg de la diagonal del solar en la orientació sud - nord , sobre les ortogonals a les corbes de nivell del topogràfic. Es poden reconèixer tres blocs independents, units por dos nuclis de comunicació vertical. Cada bloc pren sobre el seu centre de gravetat el punt d’aplicació de la alçada reguladora. Se adapten al nivell de la topografia natural donant el desencaix de una planta de alçada entre sí, així aconseguim donar servei a tots els habitatges, amb un sol ascensor.

El conjunt es recolza sobre les façanes dels carrers del solar recollint un espai central comunitari i orientant els blocs al recorregut del sol.

Els habitatges tenen concentrats els serveis al llarg del passadís d’ accés , la resta es un espai únic obert amb amplis finestrals al exterior amb sortida al jardí els de planta baixa o a una terrassa tots els altres. Es molt fàcil de compartimentar la habitació en cas de voler-ho fer. Hi ha una sola tipologia d’habitatge, encara que segons estigui als extrems o al centre, te una superfície útil de 44,60m2 ó 41,40m2 respectivament amb la repercussió de les terrasses inclosa

Tots tenen ventilació natural creuada i el 83% del habitatges tenen sol a la sala entre las 10 i les 12 del migdia del solstici d’hivern.

Les cobertes de dos dels blocs son planes transitables per l’ ús comunitari i la del tercer està formada per panells autoportants que integren, en un sol element, la coberta i la captació de la energia solar tèrmica. Es una coberta que no diferencia en el seu aspecte la part captadora de la que no ho es, el panell captador no es un element afegit, es la pròpia coberta. Es decideix la superfície de captació en funció de l’ orientació i la necessitats a cobrir per càlcul , segons la ocupació, no reconeixent des de l’exterior quina part de la coberta cobreix aquestes necessitats.

Els panells, son d’acer inoxidable amb aïllament tèrmic, industrialitzats i de grans dimensions, es col•loquen sobre una estructura d’acer lleugera que es recolza sobre el forjat, generant un espai sotacoberta que s’utilitzarà com sala tècnica. Aquí es concentrarà la acumulació de l’aigua escalfada per la coberta captadora i la producció centralitzada del ACS i calefacció per tots els habitatges.

L’aigua de les dutxes es recollirà per ser depurades amb sistemes naturals i làmpades de raigs UV, sense clors, i pujar-les a uns dipòsits situats a la coberta sobre els conductes que arriben als banys i directament per gravetat retornar-la a les cisternes dels WC. Es col•locarà un reductor de pressió que asseguri l’òptim subministra a cada habitatge, es subministraran totes les aixetes amb airejadors i doble descàrrega als WC.

Descripció constructiva general de la edificació .

Estructura portant amb murs de càrrega utilitzant el sistema TECCON, panells autoportants prefabricats formats per acer estructural en perfileria lleugera i manta mineral que configuren la estructura i el tancament del edifici. Els forjats es construeixen amb xapes d’ acer col•laborant i llosa de formigó, es l’únic procés de la obra en el que intervé l’aigua, reduint així el seu consum, en l’estructura i tancament, en un 95% .

La fabricació es industrialitzada amb material de reciclatge i de gran format, el que permet la col•locació a la obra en sec amb un alt rendiment ( 5m2 sup. / muntador - dia).

A la cara exterior del tancament de façana, es col•loquen plaques de fibres de fusta OSB de gran format, una làmina impermeable Tivek i plaques con tecnologia PVA, fabricades amb matèria prima natural de cel•lulosa i ciment Pòrtland reciclat, sense impacte medioambiental negatiu, formant la façana ventilada. A l’interior els panells i fals sostre es tanquen amb plaques de guix laminat de fabricació industrialitzada i col•locació en sec , després de passar instal•lacions elèctriques (cables elèctrics lliures de halògens, no propagadors de flama, sense emissions perjudicials pel medi ambient ), i de fontaneria, de polietilè i polietilè reticular lliures de PVC.

A les cobertes planes es formen les pendents amb ARLITA, argila expandida provenint de reciclatge, aïllament tèrmic que se acabarà amb paviment de formigó reciclat impermeabilitzat amb la projecció de poliurea de base aigua acabat amb pigments de quars color.

Totes les impermeabilitzacions, de murs i cobertes, se han fet amb el sistema de Katorce Aquatec i Walker poliurea, respectivament. Son sistemes de innovació tecnològica, sense emissions nocives per al medi ambient, sense dissolvents, ni asfalts, ni metalls pesats i utilitzant al seu acabat colors amb pigments naturals.

Els sanitaris tenen prestacions de disseny amb material que prové de reciclatge i aixetes amb sistemes de reducció i estalvi d’aigua.

Es recull l’aigua de les dutxes per depurar-les amb sistemes naturals lliure de clors, reciclar-la i utilitzar-la en la doble- descàrrega dels wàters.

Es recull l’aigua de la pluja de les cobertes en una cisterna que donarà pel rec dels arbres i plantes autòctones del jardí i espais comuns.

El sistema de coberta SOLAR ITEM ( abans PLOU I FA SOL) , es una nova solució tecnològica basada en la integració en un sol element constructiu de la coberta i el sistema captador de la energia solar tèrmica, aquest es el principal element diferenciador respecte als sistemes clàssics de captació actuals, evitant estructures superposades de plaques caduques i no reciclables.

Els mòduls de coberta amb captació i sense captació no es diferencien en el seu aspecte exterior i composen una coberta homogènia.

Son panells de grans dimensions, autoportants, industrialitzats, amb manta mineral com aïllament tèrmic (tant del edifici com del aigua escalfada pel sol) i acústic.

Tenen un rendiment tèrmic il•limitat ja que disposa de molta superfície de coberta captadora.

La col•locació a l’obra es en sec, sobre una subestructura de acer lleugera que es recolza sobre el forjat.

Es Genera un espai sota coberta que utilitzarem para concentrar i centralitzar la producció de l’aigua calenta sanitària i de calefacció per tots els habitatges, al estar sota mateix dels panells de captació solar, s’aconsegueix acumular l’aigua escalfada pel sol amb les mínimes pèrdues pel recorregut .

Amb dos calderes, es produeix, distribueix i gestiona tota l’aigua calenta de consum i calefacció. Amb el control tele gestionat es porta el manteniment de tota l’ instal•lació, podent preveure possibles avaries i optimitzant al màxim una sola connexió de gas, dos calderes i quatre acumuladors per als 35 habitatges, reduint la emissió de CO2 a la atmosfera.

L’ il•luminació dels espais interiors comuns optimitzarà i reduirà el consum elèctric amb làmpades de baix consum, cèdules de presència amb discriminació i connector de cèdula crepuscular. L’ il•luminació exterior es farà amb fanals que integren en el seu disseny, captadors fotovoltaics solars i cèdules crepusculars.

Les cuines son modulars i com la fusteria interior son de fabricació industrialitzada amb materials que provenen del reciclatge i de fusta de reforestació controlada (segell FSC) d’alta durabilitat i bons terminis de garantia.

Els taulells dels banys son un compacte de resines i elements reciclats amb la pica integrada, de fabricació pre-industrialitzada per la col•locació en sec .

El paviment interior es un laminat de fusta de reforestació controlada (segell FSC) , de gran format. Prefabricat amb elements reciclats i amb un sistema Pro-Air de purificació de l’aire interior. Material amb certificació ecològica.

La fusteria interior es de fusta i esta realitzada amb sistemes de fabricació industrialitzada amb materials que provenen del reciclatge i fustes de reforestació controlada (segell FSC).

Les pintures interiors son plàstiques amb base de aigua, sense dissolvents amb pigments de origen natural sense contingut de metalls nocius i amb certificat ecològic. Las de exterior sense silicats.

L’elevador es sense sala de màquines i sense ús de olis, ni lubricants, amb segell ecològic i materials que provenen de reciclatge.

S’han fet servir sistemes de jardineria basats en criteris de xerojardineria, prioritzant el trasplantament dels arbres i les plantes existents, utilitzant plantes autòctones amb poca demanda d’aigua i harmonitzant amb arbres fruiters i plantes aromàtiques.

Elements passius i actius d’eficiència energètica. Certificació energètica.

Les façanes son ventilades amb 11cm. de manta mineral com aïllant tèrmic. El material de la cara exterior del tancament son plaques fabricades amb matèria prima natural de cel•lulosa i ciment.

Els terres que separen al edifici del terreny son forjats sanitaris ventilats. L’acabat serà amb un laminat de gran format prefabricat amb elements reciclats, sense emissions de substàncies nocives al medi ambient. A les cobertes las pendents es formaran amb ARLITA, argila expandida provenint de reciclatge, aïllant tèrmic que acabarem amb paviment de formigó reciclat i impermeabilitzat amb la projecció de poliureas de base aigua acabats amb pigments de quars color. La coberta captadora aïlla tèrmicament amb llana de roca, impermeabilitza i forma una càmara ventilada.

Tots els sistemes de tancament son transpirables en cada un dels elements que els composen i en el seu conjunt, estan formats per molts materials reciclats i reutilitzats i/o orgànics, sent el seu impacte ambiental i de cicle de vida molt inferior al de un edifici convencional. La distribució de les obertures permet una ventilació natural creuada a la majoria dels habitatges. Els que no mes tenen obertures en una façana, tindran un gran shunt amb ventilació permanent al exterior, que al estar en la paret oposada a la façana, facilitarà la ventilació natural creuada.

Es va fer l’estudi per la obtenció la certificació energètica del edifici, utilitzant els programes Lider i Calener VYP, els únics reconeguts per aquest fi, i que a la pràctica no tenen en compte l’energia continguda dels materials en el seu cicle de vida, ni premien els que tenen millors envolvents tèrmiques i/o criteris bioclimàtics, ó donen baixes qualificacions a sistemes de calefacció d’alta temperatura, sense tenir en compte que amb la calefacció centralitzada es pot optimitzar l’ús real del radiador, sobretot en habitatge.

Amb totes aquestes limitacions del programa respecte a aquest edifici, la Certificació Energètica d’aquest edifici es B .

Sostenibilitat de la construcció / deconstrucció. Gestió de residus.

Els materials utilitzats provenen en gran part del reciclatge i al hora alguns incorporen segells de producció ecològica reconeguts internacionalment, amb gran durabilitat i baix manteniment. Baixa toxicitat i emissió. Un cop finalitzada la seva vida útil es podran desmuntar i re-utilitzar.

En el procés de construcció de la obra pràcticament en sec se ha aconseguit reduir els residus en un 80% respecte a un sistema convencional, sent a demés fàcil la seva classificació i reutilització.

El 98% dels materials utilitzats son reciclables, permeten una deconstrucció ordenada i classificable per a la seva posterior reutilització.

Durant la construcció se ha reduït en un 90% el consum del aigua.

Se ha reciclat les aigües grises para retornar-les a las descàrregues dels wàters. Es recullen les aigües de la pluja pel rec de la vegetació dels espais comuns, on s’han tingut en compta criteris de xerojardineria, per reduir al màxim la necessitat del rec amb plantes autòctones.

Se ha col•locat un reductor de pressió i airejadors en totes les aixetes. S’han previst doble presa, per aigua calenta i freda, al rentavaixelles i la rentadora.

En la vida útil del edifici podem preveure una reducció de emissió de CO2 del 60% i un estalvi en el consum de aigua del 50%.

El projecte Mar de la Xina és un pas més en l'aportació d'elements i sistemes constructius industrialitzats i ecològics útils per l'habitatge social.

Finaliste
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Bâtiments de logements de commande publique

Uso

Dirección Mar de la Xina nº 7
Sant Cugat del Vàlles
Barcelona (Espagne)

Autores
Arquitectura
  • Emma Villanueva Sánchez
  • Josep García Cors
  • Cop d´Idees SCCL
Promotor
  • PROMUSA
Entrepreneur
  • Servicios y Obras Barcelona S. L.
Otros técnicos
  • Energia i Serveis SL
  • Sergi Urquizu Rovira
  • Volum/tres SLP