Prémios

11 Habitatges HPO al carrer Parar Benet de Santa Coloma de Gramenet

Antecedentes DE L'actuació: L'Edifici s'emplaça em um dins situat solares de casc antic Santa Coloma de Gramenet, o Barri del Centre, um dels meses Nuclis Vells o Ciutat. És o Solar (generant problemes tals com o menor dentro l'amplada resultante de l'Agrupació de Finques diverses que diferem ocupades per edificacions d'autoconstrucció, não seguien l'alineació um frasco de pla urbanístico de carrer de la Ciutadella 8 Nomes de 2.8m), i será requalificat finalment acordo com a "Modificació PERI de l'Illa: Pare Benet, São Jerônimo, Rosari, Ciutadella" com a 18HP, Habitatge protegit. O tipus d'ordenació vai establir em volumetria específico em seva única ou exata Modalitat, i Amb a alçada PB edificável + 3, exceptuant-ne sensiblement uma área de contato retangular em amb l'd'interior Nomes illa Com base na planta semisoterrani, ia petita Porcius resultante de l'acord volumétrica amb l'edifici VEI de carrer del Pare Edifício Benet em PB + 2. O site será Després de requalificació amb uma área de fazenda agrupados 510,61m2, 415,08m2 quals dels diferir Qualificació 18HP, Habitatge protegit, i 95,53m2 de Qualificació 7b, equipament, última aquesta fons localizados i energia solar exclosa de l'actuació. Amb Solar limitado els següents carrers ou edificacions veines: o amb sud-est el carrer de la Ciutadella, que chá uma amplada 8m ia pendente aproximat descendente tampar os dels Xamfra carrers Ciutadella Benet i Pare de 2%, a amb Sudoeste el carrer del Pare Benet, que chá uma amplada decreixent 8m de l'extrem Xamfra esmentat barbatanas na 7m para Seu extrem altre, i AMB um pendente aproximat 8% decreixent em mateix sentit, o Noroeste , ia l tota Edifício alçada, amb Mitgera d'edificació Veïna, o nord-est i no mês 50% do tota també amb l'Edifício alçada Mitgera d'edificació Veïna (inclosa o Totalität de andar soterrani) i o subtração amb l'Espai d'illa dentro. A forma do és solares em L Braços rectangulars sensiblement, desiguals de muda de comprimento, a Força Estrets i amb alta proporção de mitgeres contato amb (a Presença d'envans pluvials de fibrociment a eles mitgeres esmentades fer prendre les mesures vai adequades por a seva descontaminació um tempo l'ser enderrocats). A Brac mês curt L gira dentro de um l'cap d'illa i ADMET Nomes soterrani planta, i l'altre, amb uma muda allargada Proporção, chá Seu costat o comprimento maior do alineat amb al Carrer del Pare Benet, em oi Dóna gairebé tota a pell de volum edificável em contato amb el carrer. O enredo é caracteritza també pendente papel fort d'aproximadament 8% de carrer del Pare Benet, o que resulta majoritàriament uma diferença de altura entre els d'Extrems planta punt dels costats solares limitando amb i els carrers Ciutadella Pare Benet. FET a topografia inicial da energia solar presentava uma divisão transversal de mateix mitjançant de contenció d'un mur d'oeuvre d'uns 2.7m alçada que salvava a diferença na elevação esmentada anteriorment, i un mur d'alineat de contenció també trabalho amb el carrer del Pare Benet barbatanas decreixent assolir a altura de carrer de la Ciutadella. Projecte: Funcionals Criteris i composició Els as iniciais condicionantes descrits anteriorment d'estretor de solar, d'ubicació de périmètre lliure de mitgeres d'edificacions veines em contato amb el carrer, i forte pendente de carrer del Pare Benet, juntament amb caractéristiques lhes demanda programática, o amb necessitat d'incorporar uma Aparcament, incideixen substancialment des d'un dels Página Principal na posição espais Comuns de Vestibül d'accés i dels habitatges propis, com Aixi em emprada solució estrutural. Habitatges Els estão localizados em Llarg o périmètre solares em contato amb el carrer, i la amb Caixa d'escala l'elevador i els vestíbuls generais d'Acces als habitatges, o darrera Seu em contato amb la Mitgera de carrer de la Ciutadella (organització longitudinal l'da Caixa d'escala permet a ventilação seva per interior Façana d'illa). Per fornecida lliurar de pilars intermedis a planta Aparcament é amb resol l'estrutura um llum único na cruz sentit sol. A diferença de altura entre l'd'planta Solar extrem carrer de la Ciutadella i l'oposat o carrer del Pare Benet colocar permet l'l'accés para Aparcament aquest Ultim punt por, emprant tota a Qualificació 18HP em semisoterrani planta aquest por nós, eu impulsionar Xamfra i COM punt d'accés Geral habitatges als em PB. Aixi, i tot l'recollint eixamplament o carrer del Pare ja demanava Benet que o planejament, fa la cantonada é singular. Aquesta singularitat é Tracta definint em volumetria de l'edifici um suau i els carrers transició contínua entre Benet i Pare de la Ciutadella (lá no dibuixava Solar One Xamfra 4m) arco un mitjançant de circunferência, i creant na PB um Porxo obert privat, amb nomos um pilar, per als accedir promoció habitatges do qua I aumenta sentindo a visibilitat o cantonada comfortab d'amplitude. L'área da Façana volum l'edifici para Xamfra, ben orientat i vestido com nervuras, s'empra per-sais lugar oi d'd'habitatges ser. Amb aquests precedentes é planteja uma base Habitatge tipologia d', resolent necessitats los tipus programàtiques as superfícies de promoció em quant i nome peixe dormitori i servei, Generi ele poques excepcions em sentit d'una Certa sistematització. Aquesta d'un tipologia é Habitatge útil de 69,80m2 superfície geral computável (3 unitats), longitudinalment organitzat, amb um Vestibül d'accés centrat, amb três dormitoris, dois de casal ia Senzill uma casa de banho completa i un petit bany que es dins double d'un dels dormitoris, a-Menjador vivo, ia cuina-locatário. Chá com base aquesta tipologia para todas as variações lleugeres para Xamfra, sobre a posição do 90 permetent turnê cuina d'accés tráfego de mão dupla para ser mateixa l'ia-Menjador, amb uma superfície global de útil computável de l'Habitatge de 80,65m2 (3 unitats), i mês revelaram significativos a oposat l'extrem no e Disponibilidade d'un petit bonde de Façana que Dona um l'l'interior d'illa Organitza Habitatge O sentit straddle, amb creuada o possibilitat de ventilação, mas amb el mateix i gairebé nomeá-los mateixes caractéristiques deles peixe (em cas aquest Dona petit bany para Passadis-distibuidor), i AMB um útil da superfície global computável de l'Habitatge de 75,00m2 (2unitats) no geral, eu 82,50m2 (1 unitat ) a l'Habitatge de baixa planta Disposa d'una Terrassa de 62,40m2 utils (7,50m2 utils computáveis). No mateix temps i COM consequência do recuo do Façana em l'a área do terceiro andar sol • concurso a planejament são dois Cassos respectivo excepcions dels últims descrits porta l'Habitatge Segona de l'planta esmentada, o qua perdão i Senzill dormitori o bany petit, amb um computável útil da superfície global de l'Habitatge de 58,30m2 (1 unitat), i l'Habitatge porta de l'esmentada també terceiro andar, que s'apropia da superfície deles tem perdut peixe per l'no início deste d'match-lo em nome i tipologia de peixes, amb um útil da superfície global computável de 66,10m2 (1 unitat). Ambdós habitatges ficar, doncs, AMB dois dormitoris casal casa de banho completa, uma Menjador-estar, ia cuina-locatário. L'Habitatge Porta terceira terceiro andar não chá Vestibül d'accés independente i Disposa d'una Terrassa d'uns 24,90m2 utils (6m2 utils computável). Els habitatges é distribueixen 3 por planta, menys planta até à Baixa no Vestibül d'geral accés als habitatges, organitzat amb uma escala d'un bonde Únic recte i amb l'elevador no final de recorregut, uma loja conviuen i AMB dois habitatges. Tots els habitatges compleixen els requisits do Décret 244/2005, artigo 26, als Mobilität interior habitatges proteção oficial. Tots els vestíbuls d'Acces als habitatges para cada planta, contenen ARMARIS para registrar línia comunitaris de Passos generais d'instal • lacions. A planta Coberta s'hi localizado tão comunitaria requeriment locais d'estenedors, placas eram solars a instal • Lacio Solar Térmica, i s'hi fa Previsió d'espai por um màquines de dels climatització habitatges. O resto do instal • Lacio Solar Térmica, Aixi com els Comptadors gás, s'ubiquen no independentes ARMARIS d'accés fora, o Badalot planta Coberta. També estão localizados em aquest Ambit um Recinte por um l'i levantar o registro i Passos a instal • Lacio de telecomunicacions. A planta Aparcament s'hi accedeix des dels habitatges mitjançant um protegit Vestibül o elevador qua Dóna Nomes l', por o impossibilitat d'localizar oi escala Comunicació direto, derivado do necessitat d'optimitzar veículos i dels maniobrabilitat o nome de lugares em uma planta Estreta. O por um Vianants directa para o exterior da casa de l'Aparcament sortida é produeix per do amb Façana facilmente portal integrado aos veículos portal por als overture, po sortida d'en cas d'Incendi emergência. O Aparcament por planta é dimensionada para 12 lugares, complint os requerits mínimas por mês por Habitatge papel comercial local, eu disse-lhe a servidão d'accés por um manteniment da área amb l'Qualificació 7b s'hauria um futur d ' incorporar uma escola equipament a l'illa existente. Pel que fa a composició de als Façana carrers Benet i Pare de la Ciutadella S'ha BUSCAT um solució de franges longitudinais horitzontal, responent també a forma longitudinal da trama, que é CONTINUAR barbatanas Abraçar o cantonada, d'uma banda agrupant o Conjunt d'Obertures i els espais laterais entre elles, tot tractant massissos amb els materiais mateix fosc de cinza, i de l'altre i contrastant, franges horitzontals longitudinais superiores Tambe i inferiores entre Obertures (que protegeixen els cantells de Forjat i tanquen Caixes deles cego) amb el mateix però materiais coloridos blanc. Producte de l'orientació aquestes d'façanes, eles franges cinza tenen na seva parte superior um aler de metal • lic corregut controle solar Obertures eles, que faz possível, reduzir a despesa energética dos TERMIC condicionament para estiu amb l'Llibertat d'ús grau d'opacitat deles mateixes Controlat amb Persianes, contribuint para Millorar o sostenibilitat de l'edifici. Há em l'orientació sud és mês desfavorável para Missió de l'aler, o Xamfra é transformar nivell d'aproximadament o horitzontal meitat de l'ouverture. O horitzontal tira d'Obertures de baixa planta, mantenint um valor cromática equivalente ao de seus superiores tenen les plantes, i Donant para aquest nivell mês PROTEÇÃO exposat para intromissió é amb resol um tancament de metal • lic d'alumini praticável horitzontals Barres també, Actuant també com a proteção solar deles Obertures um estiu l'. Aquesta horitzontal tira verticalmente agrupant transformá-los primeres Obertures de cada mês a planta Properes Mitgera o carrer del Pare Benet, como d'Página Principal / fim ou arrencada / Aturada de composició. O interior Façana d'illa é composa també, i responent a eles seves proporcions, verticalment Pero Jugant de nou amb l'Agrupació deles Obertures em franges, um dos Grisa por uma les Obertures d'habitatges i de branco por um les Obertures d'espais Comuns. A planta é Tracta com semisoterrani para continu a Conjunt Socol amb mur de Formigo Vist tancament de lames z i AMB porta integrada per l'accés i permetre a ventilação de l'Aparcament eu disse. O Formigo Vist i les lames z Socol continuïtat tenen em Pave, també de Formigo, i o tancament, també de lames z, dels ARMARIS d'Instal • lacions, o Porxo d'accés a l'edifici. Estructurals Criteris, constructius i d'instal • lacions A conveniência de um único amb treballar rangia no sentit transversal a solar, por fer viável desde que o necessitat maniobrabilitat i d'obtenir com um mínimo de lugares nome exigides cruzadas acordo com as regras, a Essent los econòmicament inviável por caractéristiques de treballar amb Sol mês d'planta d'Aparcament determina a emprada tipologia estrutural, amb llums relativament grans sobrecost cert i amb um mês em relação a eles habituais em edificis d'habitatges. Ele Tracta d'pilars Estrutura em Cassos molts apantallats, i Lloses Sostres de Armat Formigo, amb l'Com exceção da do Badalot de Coberta, resolt amb Parets Carrega que suporten o Forjat dos recolzades cobertura seva Damunt o Sostre llosa de o terceiro andar. També caractéristiques les Del Sol I obrigará topogràfiques tela murs solares treballar amb périmètre corresponent a l'subterrâneo àrea de l'Aparcament, i AMB murs de contenció de Armat Formigo a eles Àrea Seves semisoterrades, ia resoldre o fonamentació de majoria de pilars amb amb els SEUS batatges encepats. Eles als criteris em relação a Constructives Solucions emprades, i tenint en compte no momento da projecte redacció Inici de l'l'trabalho ia não era d'EXECUÇÃO o CTE, vai emprar divisòries de parets CERAMIQUES a l'dentro dels habitatges i divisòries de parets recados Acústic habitatges Formigo entre els i els espais Comuns. Per o Façana é um proposa solució sistemática i Rapida col • locació d'aïllament continu protegit, situat fora da casa, que possibilita Millorar-ne d'una banda el Comportament notablement TERMIC i amb l'altre treballar um Façana amb um gruix d'uns 25 centímetros, 10 centímetros mais baixa em relação a um d'Façana convencional de 30-35cm de gruix, superfície guanyant tot per habitatges als úteis. É Tracta de solució de Façana CLASSIC STO THERM, a casa STO, Qual é composa d'una paret tancament suport de 14 centímetros por gruix de Mao Calat revestido, dentro enguixada a l'l'Habitatge, i arrebossada mestrejada amb argamassa de cimento 1: 4 amb sorra garbellada i arremolinat fora de casa, o qua s'adhereixen panells aïllants de EPS ExpandIT poliestirè densitat> 15 kg / m3, lliures CFC HCFC i i amb additiu penetrante contra foc FRA, gruix oito centímetros a eles franges agrupamento Obertures i 10 centímetros gruix a eles restants, subjectats a paret amb argamassa sistema suport cauda dupla i Espigues de ancorades plástica, Armat STO ARMAT CLASSIC amb amb i acabat uma camada d ' arrebossat decoratiu STO, pigmentat i resistente às intempéries sentido manteniment, para o rosto em contato amb l'fora. Les uniques Área na bonde faixa vertical un não S'ha emprat aquesta solució de Façana ter Estat dentro d'l'illa que Comuns Tanca espais, i a planta Badalot, em S'ha simplificat arrebossat outdoor tradicional solució amb. A l'dentro dels habitatges s'han emprat PAVIMENTS de parquet Sintetic totes les estances menys als banys, em S'ha col • Pave grés locat Damunt argamassa camada de 6 centímetros gruix. Ambdós tipus de PAVIMENTS incorporar aïllament Acústic um impacto l'tipus FONPEX d'un 5 milímetros mínimo gruix cruz. Als espais Comuns dels vestíbuls d'accés als habitatges S'ha col • Preparar o locat terratzo. Totes les parets i Sostres interiores dels habitatges s'han enguixat i pintat, menys banys els i les cuines que s'han enrajolat um tota l alçada. Totes les parets i Sostres interiores d'espais Comuns s'han enguixat i pintat, menys els âmbitos d'instal • lacions que s'han arrebossat i pintat. Els Tant que fornecem controle solar Alers especialment um estiu l', els SEUS perfils T subjecció, pequenos os escopidors i dintells de tancament de Caixes cego, com Aixi o coronament de Muret de dels tancament ampits i contencions de Coberta, s'han elementos resolt amb de ferro prelacats uma casa oficina HOTPIN. Els Alers s'han muntat cargolats uma les T amb suport Cargols d'inoxidável acer per d'evitar possível que ele oxidació de soldadures, o durabilitat afavorint-ne-ne i minimitzant o manteniment. Tota o promoció S'ha dotat d'sistema mestrejat noel, incloses o Claustro deles bústies. A Coberta de l'edifici passável filho i les Terrasses d'tais invertides por optimitzar o Comportament TERMIC de superfície seva, exceptuant-ne o Coberta de Badalot com resolveu amb membrana de adulteração não passável. Em quant a eles instal • lacions S'ha equipat as placas promoció amb por Solars o contribució em producció d'aigua aquecendo SANITÀRIA com a energia renovável, placas situant les Solars forma ordenada para Coberta de edifici amb l'l ' Ele orientació Optima per l'obtenció Maxim Rendiment. Les calderes o Aquecimento per RADIADORS i amb aigua d'produção aquecendo instal SANITÀRIA • lades habitatges als gás são lagoas, i els Conductes d'evacuació de FUMs s'empren derivações de metal • PBR independentes trabalho de l'i AMB sistema antiretorn, condutas barbatanas para Coberta. Els bondes Comuns dels Subministraments als habitatges d'instal • lacions d'Electricitat, aigua, aigua SANITÀRIA aquecem provinent as instal • Lacio i telecomunicacions solares é podada als recordes ARMARIS dels espais Comuns d'accés als habitatges plantejats amb aquest objectiu. ARMARIS aquests també d'un espai dispostos em Previsió o pas d'instal • Lacio d'Condicionat para habitatges ar, ia a planta é n'ha fet Coberta por reserva necessaries d'espai a eles màquines per aquest tipus d'instal • É Lacio . Les conexões de serveis amb els SEUS Comptador, exceptuant-ne a gás são um exteriores specs Armari a planta Badalot, agrupat s'han fora da casa para Porxo d'accés als habitatges a baixa planta. No elogio do Décret d'ECOEFICIÊNCIA 21/2006 als edificis d'habitatges, o promoció obté 21 punts, inclosos els obtinguts pel fet que 80% dels habitatges REBEn a l'ouverture para a sala uma hora assolellament directe d'entre les i les 12h 10 homesites, o Solstici d'Hivern.

Apresentado
Prêmios Habitação Social Catalunha 2009
Datos

Modalidad Edifícios de habitação plurifamiliares de promoção privada.

Uso

Dirección C/ Pare Benet nº 9-11
Santa Coloma de Gramenet
Barcelona (Espanha)

Autores
Arquitectura
 • Manuel Ruisánchez Capelastegui
 • Ruisánchez Arquitectes
 • Jordi Janué i Miret
 • Janué-Balangué Arquitectes
Promotor
 • REGESA
Entidade empregadora
 • VOPI4 S.L.
Otros técnicos
 • Ricard Giró Sobrevias
 • GESCO S.L.
 • Jordi Carbonell Llecha
 • Forteza Carbonell Associats, S.C.P
 • Ae-t enginyeria
 • Josep Ramón Solé Marzo
 • Laia Marín Sellarés
 • Miquel Àngel Sala Mateu
 • BOMA S.L
 • Joan A. González Gou
 • Tirma Balagué González