Obres

54 Habitatges per a Joves a l'avinguda de la Clota de Sant Cugat del Vallès

L'edifici de 54 Vivendes per a Gent Jove és troba com a porta d'entrada de l'nou barri de Vullpalleres a Sant Cugat del Vallès Essent su fita visual pèls Seus balcons propis i característics Consta de 3600 m2 construïts (PB + 4), 600 d'ELLS sota rasant i destinats a aparcament (22 places). A cada planta hi ha 11 Vivendes, 10 d'elles d'una sola habitació (programa funcional Fins a 2 persones) i 1 AMB Dues habitacions (programa funcional Fins a 4 persones). AQUEST edifici te forma de T degut a les caràcterístiques del solar, límit inferior del Pla que desenvolupa AQUEST sector. L'edifici s'organitza AMB 1 passadís central per on és produeïx l'accés a les Diferents Vivendes. L'existència d'una finestra a cada extrem del passadís Qualifica l'espai del propi passadís. DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA Constructivament, és d'ESPECIFICAR tradicional, ja que Partint d'una estructura de Formigó reticular AMB llums relativament Curtes (4 / 4.5) 1 embolcall de gero i 1 arrebossat monocapa blanc, fusteries d'alumini anoditzat Tipus bloc i uns balcons AMB estructura de tub galvanitzat i Panells de resines sintètiques comprimides de la casa werzalit s'aconsegueix 1 resultat formal Força interessant. GENERACIÓ D'ACS I CALEFACCIÓ El sistema de Telegestió Energètica Multiclient (TGEM), és l'eina que s'a utilitzat per efectuar la Gestió Energètica de l'edifici. Integra la producció, distribució, gestió i Facturació de l'energia, Climatització (calor), ACS, solar i micro-cogeneració, d'1 edifici, con L'objecte d'Millorar el Rendiment energètic i augmentar el confort de l'usuari. La centralització de generació d'aigua calenta i calefacció Përmet l'Estalvi a cinc vessants: 1.Econòmica. La compra d'energia per a Habitatges dotacionals (1 sol generador d'ella) és més econòmica que la compra per VARIS generadors. Cada usuari paga paper que consumeix 2.Ecològica. La Millor Capacitat del generador ÚNIC (Qualitat, perdues del sistema) produeïx Millors rendiments que VARIS generadors. (Calderes, acumuladors) Amb la consequent Reducció d'elements contaminants. 3.Gestió. Un rebut ÚNIC del gestor ALS Usuaris (aigua freda, aigua, calenta, llum i calefacció) que Përmet l'Optimització cara Canvis d'usuaris, subvencions, etc 4.Manteniment. El gestor és l'ÚNIC l'Encarregat de gestió de tot el sistema d'instal • lacions 5.Espaials. L'Eliminació a cada habitatge de complicades instal.lacions Përmet eliminar espais destinats a aquestes i Reducció de m2 construïts o Bé el guany d'aquests per a Ús de la vivenda. FUNCIONAMENT DEL SISTEMA 18 plaques solars preescalfen l'aigua per al Seu Ús com a ACS per a 54 Vivendes i s'acumula a uns Dipòsits. En cas de més demanda o Baixada de la temperatura la caldera és posa en Funcionament. Per la calefacció Segons la demanda la caldera escalfa l'aigua. Una sèrie de Vàlvules i Emissors via ràdio control regula Tant el Funcionament pèls Diferents Usuaris com la medició de consum efectuat. Uns armaris situats a cada replà agrupin el conjunto d'Aparells de mesura i control. RECUPERACIÓ D'AIGÜES GRISES PER A vàter Les aigües grises de l'edifici (piques, cuina i bany, i rentadores) són conduïdes a un Dipòsit de 5000 litres Situat al soterrani a on són tractades i filtrades per al Seu Ús posterior per a Descàrregues del vàter. A AQUEST Dipòsit hi van a parar también part de les aigües pluvials per a facilitar-ne el Tractament.

Presentat
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Edificis d'habitatges de promoció pública.

Uso

Dirección Avda. de la Clota
Sant Cugat del Vàlles
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Pere Casajoana Salvi
  • Pere Casajoana Singla
Promotor
  • PROMUSA
Contractista
  • Constructora d´Aro S.A.
Otros técnicos
  • David Bou
  • Xavier Pla de los Ríos