Obres

25 Habitatges de lloguer paràmetres joves al c / Teodor Llorente, Barcelona

Memòria descriptiva El solar de projecte presentava la particularitat de formar mitgera al carrer Teodor Llorente amb una altra promoció pública d'habitatge. L'oportunitat de fer, per part de Regesa, una operació conjunta de promoció pública d'habitatges en dos solars continus amb façana a tres carrers, i amb un mateix ús d'habitatge, configurava la possibilitat d'un bloc edificatori compacte i de gran longitud, que penjava d'una via tan important com era el Passeig Maragall. El projecte proposat es presenta com la rematada d'aquesta llarga intervenció veïna, formant un conjunt edificatori, però sense perdre la seva entitat com a promoció independent a la contigua, la qual es destina a un usuari diferent. El projecte planteja, sobre una base de façana plana, que emula i continua la planimetria, color i textura de la façana veïna, contraposar aquesta composició contigua marcadament horitzontal de finestres corregudes, amb unes obertures pètries plenes de color, que es despengen del pla de façana i que corresponen a cadascuna de les unitats d'habitatge. El resultat pretén ser una façana expressiva, en sintonia amb l'ús a què es destina l'edifici, és a dir cada obertura reflecteix una unitat d'habitatge per a gent jove, diferenciada pel color. La manca de superfície de façana respecte a la promoció veïna, queda substituïda per la força volumètrica i alhora plàstica de les obertures. El porxo de planta baixa apareix continu pel que fa a recorregut de vianants entre aquest edifici i el veí, per tractar-se d'una imposició del planejament. En contraposició amb l'expressiva façana de Teodor Llorente marcada pel seu caràcter lúdic i on s'ubica el boulevard proposat pel planejament, la façana del carrer Garrotxa apareix molt més cega i només utilitza el mateix llenguatge d'obertures de balcons per rematar la trobada amb l'edificació veïna, i finalitzar aquest bloc edificatori de promoció pública. El projecte en qüestió el componen 25 habitatges de PB + 5 que ocupa tot el solar assignat. La planta baixa està destinada a accés, instal·lacions comunes dels habitatges ia aparcament de motos i bicicletes. La resta de plantes es dedica exclusivament a habitatges destinats a gent jove, per a dues persones. Es projecten 5 habitatges per planta, que optimitzen l'espai lliure augmentant la sensació d'amplitud, pal·liant així la limitació de superfície de què disposen. Es creen espais únics amb la possibilitat de compartimentació dels mateixos a voluntat de l'usuari. En l'última planta hi ha la terrassa. Aquesta s'utilitza per a la col·locació de les plaques solars per a la producció d'aigua calenta sanitària, i la resta de espai com estenedor comunitari. L'accés de vianants es realitza pel carrer Teodor Llorente, a través del porxo de 5m. El rodat es realitza a través del carrer de la Garrotxa. L'escala ventila i s'il·lumina a través d'un pati interior. El passadís-distribuïdor de cada planta disposa d'un pati propi que dóna llum i ventilació a la zona comuna a través de la claraboia de coberta. Les grans boques de formigó en façana, que representen cada unitat d'habitatge, creen una gran obertura única que il·lumina tot l'habitatge.

Guanyador
Premis AVS 2008
Datos

Modalidad Actuació Sostenible en Habitatge Protegit

Uso

Fecha de inicio de obra 2006-03-14

Fecha del certificado final de obra 2013-10-31

Dirección C/ Teodor Llorente nº 8
Barcelona
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Llongueras Clotet Arquitectes
Promotor
  • REGESA
Contractista
  • Dragados SA
Otros técnicos
  • Sandra García Cano
  • Pere Restrepo