Obres

55 Habitatges de Protecció Oficial a Sant Joan Despí

Descripció de l'Edifici. La volumetria resultant és el reflex directe de la forma del solar. El gran front de façana principal està ocupat íntegrament per les peces nobles dels habitatges, marcant la pauta d'organització, a continuació apareix una segona crugia amb cuines, passos i serveis, restant una tercera posterior que allotja els dormitoris i que dóna front a l'interior de poma. El projecte, obligat per la cantonada i el carrer adjacent, necessita un gir per seguir mantenint l'alineació de vial. Això implica introduir un canvi en la tipologia d'habitatges i en el mòdul per seguir colmatando al màxim el recinte edificable. El projecte es completa amb un petit cos annex i separat del principal per completar la volumetria de l'ordenació de l'illa. Cal destacar de la proposta la qualitat de l'habitatge tipus més genèrica, així com l'austeritat emprada en la construcció de l'edifici i la formalització de les façanes, resoltes amb obra vista i persianes corredisses i abatibles d'alumini. Les cobertes són planes ia la planta baixa s'alternen els locals comercials amb els habitatges equipades amb una ampla terrassa davant del pati de parcel·la. L'edifici consta de dues plantes per a aparcament amb una capacitat total de 110 places per a cotxes i 55 trasters vinculats a les places que corresponen als habitatges. Criteris d'implantació La proposta té una massa edificada compacta que respecta i s'alinea amb les edificacions confrontants, mantenint distàncies suficients respecte l'amplada de vials i voreres. El projecte es resol sense la utilització de patis de parcel·la. (Només per resoldre la problemàtica del gir d'un edifici tan compacte). Això implica que totes les dependències dels espais dels habitatges donen a l'exterior, el que s'aconsegueix situant a la zona central els espais servidors i donant lloc a una circulació circular al voltant d'aquest espai. Aquesta organització permet dotar cada mòdul d'un ample mitjà de 6.60 metres i organitzar un mòdul repetitiu que optimitza les possibilitats distributives i de flexibilitat d'usos, tal com es pot veure en els plànols. L'únic pati de parcel·la que té el projecte i els patiets interiors, permeten una major flexibilització dels habitatges. El pati de llums serveix, tal com s'ha dit, per girar l'edifici i poder ventilar peces de dormitoris, safareigs i cuines. Els patiets serveixen per facilitar les ventilacions conduïdes així com per a disposar d'espais interiors per estendre. A la planta coberta s'allibera una part de l'espai útil per organitzar una terrassa on s'ubiquen els quarts de gas, maquinària Ritis i la zona d'acumulació i recepció d'energia solar mitjançant panells solars. Les façanes es conformen mitjançant un sistema de lames d'alumini de pota estreta amb bastiment d'acer, algunes d'elles corredisses i la resta fixes o abatibles. Aquest sistema permet crear una càmera intermèdia entre l'interior i l'exterior semblant a l'efecte hivernacle de les antigues persianes "venecianes" típiques de l'eixample i eliminar tots els sistemes alternatius de tancament en totes les finestres de l'interior dels habitatges. La mobilitat de les persianes introdueix un ritme variat en la composició de l'edifici de gran interès i que al mateix temps esmorteeix l'efecte de l'escassa mesura del mòdul unitari. Organització interior El projecte contempla 55 habitatges, desenvolupades segons el programa establert per l'IMPSOL i l'Ajuntament de Sant Joan Despí: 2 locals comercials, 110 places de pàrquing i 55 trasters. Els accessos tant als habitatges com a la planta subterrània i locals comercias s'ubiquen en planta baixa, a nivell de rasant de les voreres perimetrals. Els habitatges: Hi ha 9 tipologies a la planta baixa i 8 en les plantes tipus. Aquestes tipologies queden reflectides en el document de plànols, i són de 2 i 3 dormitoris, potenciant les zones d'estar-menjador amb la bona orientació i grans obertures. Els habitatges de planta baixa queden lleugerament aixecades, afavorint la seva privacitat. La proposta conté un habitatge adaptat, sent una mostra de les possibilitats de mobilitat i adaptació dels habitatges als diferents tipus d'usuaris. Els locals: Situats al vessant sud-est queden oberts al carrer Torrent d'en Negre, via principal comercial del barri sud-oest amb el nucli històric. Es preveu que aquests locals quedin enrasats amb el nivell de carrer, a diferència dels habitatges en planta baixa. El pàrquing i trasters: Situats a les plantes subterrànies -1 i -2, se situen les 110 places. Es preveu, segons estableix la normativa, 3 sortides diferenciades. Una escala adossada a la rampa d'accés, una segona situada al vessant nord-oest amb una sortida al pati obert d'illa (amb accés des del carrer), i un accés principal situat a la cruïlla entre c / Goytisolo i Torrent d ' en Negre, accés que conté un ascensor adaptat. Els trasters es troben associats a un determinat nombre de places i són recintes tancats amb portes RF i detectors. El projecte incorpora les recomanacions del programa com són: la producció d'ACS amb suport d'energia solar; previsió de circuit elèctric per a calefacció amb convectors murals o la previsió de "tot elèctric". L'equipament de les cuines és comú a tots els habitatges. Totes disposen d'espai per estendre i previsió d'espai per a ubicació de rentadora i safareig. ORIENTACIÓ El solar, situat a 3 vents, té una façana principal (C / Goytisolo) amb una orientació sud-oest. Una de les preocupacions principals a estat aconseguir el màxim assolellament de les zones d'estar-menjador dels habitatges. Tota la franja d'habitatges que dóna a aquest carrer té aquestes estades a la bona orientació, la resta (tant els situats al C / T. d'en Negre com els de la C / J. Verdaguer) tenen les estances principals orientades a Ponent o Llevant, fugint sempre de les orientacions Nord per a les zones de dia. Un dels aspectes comuns a tots els habitatges ha estat la realització de gran obertures en les zones de menjador-estar, aconseguint una major quantitat lumínica. 3.4 ACCESSOS L'edifici presenta 3 tipus d'accessos diferenciats, definits segons l'activitat que es realitzi: 1.- Accés a les plantes Aparcament, mitjançant una rampa per a vehicles i 3 accessos per a vianants: una escala adossada a la rampa, una escala amb ascensor amb accés des del carrer i una sortida d'emergència situada a l'altre extrem amb sortida al pati interior (pati obert a l'exterior). 2.- Accés al pati interior de parcel·la mitjançant una tanca practicable, a nivell de carrer. 3.- Els accessos als nuclis d'escales dels habitatges (6 en total). Aquests nuclis de comunicació estan dotats d'una escala i un ascensor practicable, segons s'estableix en les normatives vigents. 3.5 DISTRIBUCIÓ DEL NOMBRE DE VIVINDAS / REPLÀ. Els accessos als nuclis d'escales dels habitatges (6 en total): C / Jacint Verdaguer: 1 nucli d'accés per a 4 habitatges per replà, per a 4 plantes més coberta. C / Goytisolo: 4 nuclis d'accés per a 2 habitatges per replà, per a 4 plantes més coberta. C / Torrent d'en Negre: 1 nucli d'accés per a 3 habitatges per replà, per a 3 plantes més coberta. 3.6 HABITATGES ADAPTATS Es preveu realitzar una dotació d'un habitatge (un 3% de 55 habitatges) que se situarà en planta baixa. A nivell de projecte es mostra també la possibilitat de conversió en adaptats d'alguns habitatges més o al revés, segons les sol·licitacions finals tant de l'IMPSOL com els diferents estaments que puguin intervenir en aquesta promoció. 3.7 PATIS DE LLUM I patiets DE VENTILACIÓ L'edifici es perfora per un sol pati de llum tancat i per 3 patinells de ventilació. Aquests arrenquen en planta baixa i no estan coberts. Tots són de secció adequada a les plantes que donen llum i ventilació. El pati de llums supera sempre els 3 m de diàmetre lliure, així com respecta angles i distàncies d'obertures. D'aquesta manera es potencia l'ús del buit dels espais com a llocs per portar la llum a dormitori i cuines. Els patiets (tres), se situen en el bloc tram central, i possibiliten els subministraments d'aigua, gas i extracció de fums de cuines. 3.8 JUSTIFICACIÓ CONSTRUCTIVA La premissa de la partida del present projecte ha estat aconseguir uns sistemes constructius que permeten: Col·locar una estructura racionalitzada, per realitzar tant les dues plantes de pàrquing com les quatre d'habitatges. Estudiar una solució constructiva de costos assumibles per un edifici d'habitatges de protecció oficial, tant en l'elecció dels materials com en els sistemes de construcció, per a executar d'una manera més avantatjosa. Una estandardització d'elements constructius que facilita per una banda un considerable benefici econòmic i per un altre una major qualitat d'execució al significar un nombre inferior d'operacions constructives diferents, en finestres, gelosies, materials de revestiment, etc. Una concentració major de responsabilitats constructives, evitant dispersions que sempre dificulten el control i seguiment de les obres. Unes qualitats de materials, sistemes de construcció i registre d'instal·lacions que minimitzin les tasques de manteniment, tant ordinari com a excepcional, evitant situacions futures de conservació que representin desperfectes o obres desproporcionades. Materials La fonamentació és a base de murs pantalla i sabates aïllades, l'estructura és de formigó amb forjats reticulars, els cels rasos de planxes de pladur. Façanes d'obra vista, amb sistema tradicional de cambra aïllant interior, persianes de lamel·les d'acer fixes, corredisses i abatibles, tancaments d'alumini i fusteria interior de fusta envernissada. Paviments interiors de terratzo i revestiment de pintures en els interiors d'habitatge.

Finalista
Premis AVS 2008
Datos

Modalidad Actuació Sostenible en Habitatge Protegit

Uso

Fecha de inicio de obra 2005-01-01

Fecha del certificado final de obra 2007-01-01

Dirección Sant Joan Despí
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Gallego Arquitectos
Promotor
  • IMPSOL
Contractista
  • BRUESA
Otros técnicos
  • Joan Gou
  • Manel Fernandez