Premis

AVS Catalunya convoca Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2007

Participació i àmbit

Dins I'AVS Catalunya "Associació de Promotors Públics de Sol i Habitatge" ens agrupem la major part deis promotors públics catalans que tenim per finalitat fer possible I'acompliment de I'art. 47 de la Constitució, tot facilitant habitatge assequible als ciutadans que no poden accedir al mercat lliure de I'habitatge.

És un treball complicat i poc reconegut per una societat, a voltes més preocupada per les gran exclusives rnediàtiques, que per la feina seriosa i metòdica que desenvolupen els nostres associats.

També és cert que no en tenim I'exclusiva. Molts promotors privats i cooperatius han aportat la seva contribució indispensable al mercat de I'habitatge assequible, millorant-ne així qualitats i reduint costos.

A tots ells ens dirigim.

Normalment els premis s’atorguen a grans obres amb pressupostos molt importants. No és la nostra intenció. Volem premiar les actuacions integrals que millor representin l’esforç transversal entre diferents sectors de l'Administració i els edificis d'habitatge, de nova planta o bé rehabilitats, que hagin assolit un bon disseny, qualitat i un cost ajustat.

Esperem que amb la col·laboració de tots, els premis convocats amb les bases que s’expliquen a continuació, s’aconsegueixin els objectius previstos.

Organitzats bianualment per AVS Catalunya, tenen com a objectiu distingir les activitats i actuacions més destacades, realitzades a Catalunya en el camp de l'habitatge social.

Poden optar als premis les persones físiques o jurídiques, de forma individual o col·lectiva. Els candidats podran ser proposats per qualsevol persona física o jurídica, per qualsevol empresa associada o pel propi Jurat.

Període de construcció

Les candidatures presentades es referiran a obra acabada, entenent que aquesta ve acreditada pel certificat final d'obra, entre l' 1 de setembre de 2005 i el 31 d'agost de 2007.

Modalitats

Premi a les actuacions Integrades:

Distingeix una actuació que hagi aconseguit conjugar l’esforç i la participació de diferents actors, des d'una perspectiva integral, incidint en problemàtiques de grups socials i de barris.

Per a la seva consecució són necessaris plantejaments globals que requereixen el treball solidari deis gestors d'habitatge amb altres sectors i institucions, com poden ser els serveis socials, les polítiques de formació i treball, indústria, cultura o sanitat.

Caldrà que al menys hi hagin intervingut tres institucions o sectors i serà suficient un grau d'execució del treball del 15%.

Premi a la millor actuació en habitatge de nova construcció:

Distingeix una actuació en habitatge protegit que contribueixi a la millora de l'espai urbà on se situa. El jurat valorarà, especialment, les solucions arquitectòniques proposades, el cost raonable de l'actuació, les innovacions tecnològiques i l'ús de tècniques respectuoses amb el medi ambient.

Premi a la millor actuació en habitatge rehabilitat:

Distingeix una actuació de rehabilitació en un edifici d'habitatges, realitzat amb el suport d'un programa de rehabilitació institucional.

El jurat valorarà especialment la solució arquitectònica, el cost de l'actuació, les innovacions tecnològiques i l'ús de tècniques respectuoses amb el medi ambient.

Inscripció i documentació

Per a cadascuna de les modalitats dels Premis, la documentació a presentar serà la següent:

Una memòria explicativa amb una extensió no superior a cinc pàgines.

Plànols i material gràfic i/o videogràfic que donin una clara visió de l'actuació realitzada i del seu context urbà. El material gràfic i els plànols es disposaran en un màxim de dos panells de 1,20 x 0,90 m.

Només s'admetrà documentació complementària si és absolutament imprescindible per a la comprensió de la proposta.

Plaços per la inscripció

Les candidatures s'hauran de presentar, com a màxim fins al dia 31 de gener de 2008, aportant la documentació corresponent, a la seu d'AVS Catalunya, fixada en el domicili de la Presidència (CI Tàpies, 4 - 08001 Barcelona).

Jurat

L'Alcalde de la ciutat on es celebri l'acte de lliurament, que actuarà com a President Honorífic del Jurat.

Un representant designat per la Comissió Executiva d'AVS Catalunya, que actuarà com a Secretari del Jurat.

Dos representants designats per la Comissió Executiva d'AVS Catalunya.

El Secretari d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Dos representants de Col·legis Professionals.

Un representant de la Federació de Cooperatives d'Habitatge.

Un representant escollit entre els premiats en la darrera convocatòria.

El Jurat actuarà col·legialment i prendrà els acords per majoria de vots.

El Jurat interpretarà les bases de la convocatòria i resoldrà les qüestions que sorgeixin durant l’adjudicació deis Premis.

La decisió del Jurat serà inapel·lable.

Selecció i premis

L'acte de lliurament deis premis tindrà lloc durant la primera quinzena d'abril a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet, comunicant-se per escrit als participants amb una anterioritat de dues setmanes el lloc i l’hora del lliurament deis premis.

Els premis atorgats constaran d'un diploma i d’un símbol commemoratiu.

Publicació de les obres

AVS Catalunya, editarà una separata en un diari d'àmplia difusió a Catalunya, on es farà difusió gratuïta dels premis atorgats.

Els associats d'AVS podran incloure les obres que desitgin en l'esmentada publicació, tot pagant-ne, en aquest cas, el cost que correspongui.

AVS Catalunya organitzarà una exposició amb totes les obres i actuacions presentades als premis d'habitatge social d'aquest certamen.

Els treballs premiats podran ser publicats en la forma que I'AVS Catalunya cregui convenient, a través de qualsevol mitjà de comunicació. Si AVS Catalunya vol fer difusió d’alguna de les propostes no premiades, prèviament sol•licitarà l'autorització pertinent.

La participació en els premis suposa l’acceptació d'aquestes bases.

Tancat
Terminis d'inscripció Del 01/09/2007 al 31/12/2007
Address Seu de la Presidència ­ C/ Tàpies, 4 - 08001 Barcelona
Telèfon 935 534 997
Email info@avscatalunya.cat
Pàgina web www.avscatalunya.cat