Premis

AVS Catalunya convoca Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2012

Participació i àmbit

AVÍS IMPORTANT: S'amplia el termini d'inscripció fins el 31 de desembre 2012.

PREMIS D’HABITATGE SOCIAL DE CATALUNYA 2012

L’ASSOCIACIÓ DE PROMOTORS PÚBLICS DE SÒL I HABITATGE DE CATALUNYA (a partir d’ara AVS Catalunya), amb CIF núm. G-46556437 i domicili al carrer de les Tàpies, 4 – 08001 de Barcelona, organitza, per a tot el territori català, el concurs “Premis d’Habitatge Social de Catalunya 2012” que es regula amb aquestes bases.

FILOSOFIA DELS PREMIS

Dins l´AVS Catalunya ens agrupem la major part dels promotors públics catalans que tenim per finalitat fer possible l’acompliment de l’art. 47 de la Constitució, tot facilitant habitatge assequible als ciutadans que no poden accedir al mercat lliure de l’habitatge.

És una tasca dura i poc reconeguda per una societat, sovint més preocupada per les gran exclusives mediàtiques, que per la feina seriosa i metòdica que desenvolupen els nostres associats.

Certament no en tenim l’exclusiva. Molts promotors privats i cooperatius han aportat la seva contribució indispensable en el mercat de l’habitatge assequible, millorant-ne qualitats i reduint costos.

A tots ells ens dirigim. Normalment els premis s’atorguen a grans obres amb pressupostos molt importants. No és la nostra intenció. Volem premiar, en primer lloc, les actuacions integrals que millor representin l’esforç transversal entre diferents sectors de l’Administració i, en aquest marc, reconèixer i atorgar una menció al projecte de la Llei de Barris que millor reculli aquest concepte. També volem premiar els edificis de nova planta o bé rehabilitats que hagin assolit un bon disseny, una bona qualitat i un cost ajustat, fent esment alhora dels edificis que en els dos apartats hagin aconseguit un bon nivell d’eficiència energètica i d’accessibilitat. Finalment volem reconèixer tanmateix, el planejament urbanístic, les oficines d’habitatge i els investigadors i divulgadors interessats en les polítiques d’habitatge.

Esperem que amb la col·laboració de tots, els premis convocats amb les bases que expliquem a continuació, aconsegueixin els objectius previstos.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

La participació en els Premis d’Habitatge Social de Catalunya 2012 suposa l’acceptació de tots i cadascun dels termes i condicions contingudes en aquestes bases.

CAPÍTOL I

CONVOCATÒRIA DELS PREMIS D’HABITATGE SOCIAL DE CATALUNYA 2012

ARTICLE 1

PREMIS D’HABITATGE SOCIAL DE CATALUNYA SOCIAL DE CATALUNYA 2012

1 ÀMBIT

AVS Catalunya convoca els Premis d’Habitatge Social de Catalunya 2012 amb l’objectiu de distingir i premiar les activitats, actuacions, praxis i estudis més destacats realitzats a Catalunya en el camp de l'habitatge social.

2 MODALITATS

S’estableixen sis modalitats o categories:

 1. Actuacions integrades

 1. Habitatge protegit de nova construcció

 1. Intervencions de rehabilitació

 1. Planejament i urbanisme

 1. Investigació i Difusió

 1. Oficina local d’habitatge

3 PREMIS

 1. Premi a les actuacions integrades:

Distingeix una actuació en la que s'hagi aconseguit conjugar l'esforç i la participació de diferents actors, des d'una perspectiva integral, tot incidint en problemàtiques de grups socials i de barris.

Per a la seva consecució són necessaris plantejaments globals que requereixen el treball solidari dels gestors d'habitatge amb altres sectors i institucions, com poden ser els serveis socials, les polítiques de formació i treball, indústria, cultura o sanitat.

En aquest cas serà suficient un grau d'execució del treball del 15%.

1a) Menció Llei de Barris:

En el marc del premi a les actuacions integrades el Jurat podrà concedir una Menció especial a una actuació en el marc d’un projecte de la Llei de Barris. Aquesta menció distingirà una actuació innovadora que s’hagi realitzat en el marc d’un projecte de la Llei esmentada. El jurat valorarà especialment la solució proposada, el cost de l'actuació, i el grau d’innovació en el marc de l’esperit de propostes tranversals que es prioritzen en aquests projectes.

 1. Premi a l’habitatge protegit de nova construcció:

Distingeix una actuació en habitatge protegit, que contribueixi a la millora de l'espai urbà on es situa. El jurat valorarà especialment les solucions arquitectòniques proposades, el cost raonable de l'actuació, les innovacions tecnològiques i l'ús de tècniques respectuoses amb el medi ambient.

2a) Menció a l’accessibilitat:

En el marc del premi a l’habitatge protegit de nova construcció, el Jurat podrà concedir una Menció especial a l’accessibilitat. Aquesta menció distingirà una actuació que hagi aconseguit maximitzar l’accessibilitat en un edifici d’habitatge protegit. El jurat valorarà especialment la solució proposada, el cost de l'actuació, les innovacions en el disseny i les tecnològiques.

2b) Menció a l’eficiència energètica:

En el marc del premi a l’habitatge protegit de nova construcció, el Jurat podrà concedir una Menció especial a l’eficiència energètica. Aquesta menció distingirà una actuació que hagi aconseguit un alt grau d’eficiència energètica en un edifici d’habitatge protegit. El jurat valorarà, especialment, la solució proposada, el cost de l'actuació, les innovacions tecnològiques i també la mesura i valoració dels resultats obtinguts.

 1. Premi a la intervenció en rehabilitació:

Distingeix una actuació de rehabilitació en un edifici d'habitatges, realitzat amb el suport d'un programa de rehabilitació institucional. O bé, una actuació en finca edificada en què s’introdueix la conservació d’elements distintius de l’edificació (façana, estructura, etc.)

El jurat valorarà especialment la solució arquitectònica, el cost de l'actuació, les innovacions tecnològiques i l'ús de tècniques respectuoses amb el medi ambient.

3a) Menció a l’accessibilitat:

En el marc del premi a la intervenció en rehabilitació, el Jurat podrà concedir una Menció especial a l’accessibilitat. Aquesta menció distingirà una actuació que hagi aconseguit maximitzar l’accessibilitat en un edifici rehabilitat. El jurat valorarà especialment la solució proposada, el cost de l'actuació, les innovacions en el disseny i les tecnològiques.

3b) Menció a l’eficiència energètica:

En el marc del premi a la intervenció en rehabilitació, el Jurat podrà concedir una Menció especial a l’eficiència energètica. Aquesta menció distingirà una actuació que hagi assolit un alt grau d’eficiència energètica en un edifici rehabilitat. El jurat valorarà especialment la solució proposada, el cost de l'actuació, les innovacions tecnològiques i també la mesura i valoració dels resultats obtinguts.

 1. Premi al Planejament i Urbanisme:

Distingeix un planejament aprovat definitivament, que hagi tingut com un dels seus objectius principals, la creació d’habitatge protegit.

El jurat valorarà especialment la independència entre el planejament proposat i la gestió posterior, la ordenació proposada, i molt especialment les facilitats derivades del planejament per introduir tipologies diverses que facilitin el millor disseny per a l’habitatge protegit.

 1. Premi a la Investigació i la Difusió:

Distingeix l’autor de treballs o publicacions, que permetin un millor coneixement del sector de l’habitatge, o bé l’autor d’un conjunt d’articles o treballs publicats.

El jurat valorarà especialment la utilitat dels estudis o publicacions, en la gestió professional de les promocions d’habitatge de nova planta o bé rehabilitat, i també els treballs o articles que hagin contribuït a la sensibilització i difusió de la problemàtica de l’habitatge i de l’urbanisme.

 1. Premi a la Oficina Local d’Habitatge:

Distingeix una oficina d’habitatge per l’eficiència en la seva gestió, i per innovar en programes que donin facilitats a la ciutadania.

El jurat valorarà especialment la memòria presentada, tant en l’eficiència demostrada valorant els tràmits realitzats en relació al personal de l’oficina, així com en la capacitat d’innovar en nous programes que s’hagin adaptat als nous problemes plantejats darrerament en el marc de les polítiques d’habitatge.

ARTICLE 2

PARTICIPANTS EN ELS PREMIS D’HABITATGE SOCIAL DE CATALUNYA 2012

4 PARTICIPACIÓ

 1. Poden optar als Premis d’Habitatge Social de Catalunya 2012 les persones físiques o jurídiques, de forma individual o col·lectiva, els treballs de les quals s’ajustin a les normes establertes en aquestes Bases, seguint el procediment indicat en el portal d’inscripció (premiosdearquitectura.es) i l’abonament del preu d’inscripció: 100€ iva inclòs en el cas de les modalitats 1, 2, 3 i 4, i 50€ iva inclòs per a les modalitats 5 i 6.

 1. Els candidats podran ser proposats per qualsevol persona física o jurídica, o per qualsevol empresa associada.

 1. Un cop publicades les Bases dels Premis, qui ho vulgui podrà consultar-les, estant aquestes a disposició a la pàgina web d’AVS Catalunya (www.avscatalunya.cat) i en el portal d’inscripció Premios de Arquitectura (premiosdearquitectura.es) i podrà sol·licitar la informació prèvia que consideri necessària per a decidir sobre la seva presentació o no.

 1. El Jurat es reserva el dret d’excloure els participants que no acompleixin amb els requisits i condicions imposats en aquestes bases.

5 PERÍODE

Les candidatures presentades es referiran a obra acabada, planejament aprovat, proposta finalitzada ó treball publicat, entre l’1 de setembre de 2009, i el 31 d’agost de 2012. En el cas dels premis destinats a les obres, s’entén que la data serà la del certificat final d'obra, i hauran de comptar sempre amb el vist-i-plau de la propietat o de la promotora.

CAPÍTOL II

PRESENTACIÓ, TERMINI, SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ DE LES CANDIDATURES

ARTICLE 3

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

6 TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ

Les candidatures i la presentació de la documentació corresponent s'hauran de presentar entre el 14 de setembre i el 14 de desembre de 2012.

AVS Catalunya es reserva el dret de poder ampliar el termini d’inscripció en el cas en què fos necessari.

ARTICLE 4

REQUISITS D’INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ A APORTAR

7 INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ

Els requeriments d’inscripció així com la documentació a presentar, tant dades i text, com fotografies i plànols amb les especificacions precises s’afegirà en el portal web www.premiosdearquitectura.es tot seguint les indicacions a tal efecte dins el mateix portal de la web.

Els projectes que desitgin optar a les mencions de la Llei de Barris i a les d’eficiència energètica i accessibilitat, ho hauran de justificar i raonar en el marc de les seves propostes en els premis a les actuacions integrades, habitatge de nova construcció i habitatge rehabilitat, respectivament. Les inscripcions es podran editar fins al termini final d’inscripció.

8 DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Una vegada feta la primera selecció, AVS Catalunya farà una notificació als finalistes. Com a condició per a la participació en el certamen, els finalistes de les primeres quatre modalitats hauran de presentar un panell resum DIN A0, com a màxim fins a 30 dies des de la notificació, a la seu d'AVS Catalunya, fixada en el domicili de la Presidència (C/ Tàpies, 4 – 08001 Barcelona). Aquest panell s’acompanyarà amb una còpia digital en CD o DVD en format PDF generat vectorialment, o en format tiff amb una resolució mínima de 300 dpi. El nom del arxiu serà: títol-pannell-01.pdf (o títol-pannell-01.tiff). A la còpia digital també es demana que hi hagi les fotografies utilitzades al panell, per separat i en format tiff amb una resolució mínima de 300 dpi.

9 PARTICIPACIÓ I ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquesta convocatòria suposa l’acceptació del Reglament contingut en aquestes bases.

ARTICLE 5

DEFICIÈNCIES EN LA DOCUMENTACIÓ

A les candidatures als Premis d’Habitatges Social de Catalunya 2012 se’ls comunicarà la falta de documentació, defectes en la mateixa o informació requerida per a participar en els Premis, perquè en el termini de 7 dies, des de la comunicació fefaent, procedeixin a subsanar les deficiències i errors en la documentació lliurada.

En el cas de no lliurar la documentació i/o informació de subsanació en el termini indicat , es podrà donar per no presentada la candidatura als Premis.

ARTICLE 6

CESSIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA I DELS DRETS INHERENTS A LA MATEIXA A AVS CATALUNYA.

 1. Els participants que presentin les candidatures als Premis d’Habitatge Social de Catalunya 2012 cedeixen els drets de propietat intel·lectual a AVS Catalunya – amb l’excepció dels treballs o publicacions presentats dins la modalitat d’Investigació i Difusió – dels textos, imatges, sons, dibuixos i altres continguts de la documentació aportada, per a la reproducció, distribució i comunicació pública per part d’AVS Catalunya, en qualsevol suport, campanyes de difusió i altres actuacions que AVS Catalunya realitzi en relació als Premis d’Habitatge Social de Catalunya 2012, sense limitació geogràfica o temporal, i sense cap contraprestació per part d’AVS Catalunya als participants.

 1. En el cas de la documentació presentada a la modalitat d’Investigació i Difusió, AVS Catalunya no es queda amb els drets de propietat intel·lectual del contingut de les publicacions.

 1. Els participants que presentin les candidatures hauran de ser titulars o haver obtingut els drets de propietat intel·lectual, de la informació, textos, imatges, sons, dibuixos i altres continguts que es lliurin amb la documentació de les candidatures, per a poder cedir els drets de propietat intel·lectual a AVS Catalunya.

 1. La documentació presentada per les candidatures serà publicada en el portal web www.premiosdearquitectura.es i quedarà sintetitzada per a consulta en el web d’AVS Catalunya (www.avscatalunya.cat). Aquesta documentació i els drets de propietat intel·lectual –amb l’excepció dels treballs o publicacions presentats dins la modalitat d’Investigació i Difusió– seran cedits a AVS Catalunya per a la seva difusió i exposició pública, tal com recullen els apartats A i B d’aquest ARTICLE 6.

 1. La documentació complementària que presentaran les propostes finalistes es trobarà a disposició dels sol·licitants i podrà ser retirada en el termini de 2 mesos, des del dia de l’atorgament dels Premis d’Habitatge Social de Catalunya 2012.

 1. AVS Catalunya podrà conservar –amb l’excepció dels treballs o publicacions presentats dins la modalitat d’Investigació i Difusió– els textos, imatges, sons, dibuixos i altres continguts de la documentació aportada en suport digital pels participants que presentin candidatures als Premis d’Habitatge Social de Catalunya 2012, per a arxiu històric i futurs possibles usos de publicació, distribució i comunicació pública, en diferents actes i esdeveniments, exposicions i documentació que elabori, cedint-se als participants als Premis d’Habitatge Social de Catalunya 2012 tots els drets de propietat intel·lectual – amb l’excepció dels treballs o publicacions presentats dins la modalitat d’Investigació i Difusió– sobre la documentació presentada, per als esmentats usos sense limitació temporal ni territorial.

CAPÍTOL III

DEL JURAT

ARTICLE 7

COMPOSICIÓ DEL JURAT.

 1. El Jurat dels Premis d’Habitatge Social de Catalunya 2012 estarà format per:

 • El Conseller de Territori i Sostenibilitat, que actuarà com a President Honorífic del Jurat.

 • L'Alcalde de la ciutat on és celebri l'acte de lliurament, o persona en qui delegui.

 • Un representant designat per la Comissió Executiva d'AVS Catalunya, que actuarà com a Secretari del Jurat.

 • Dos representants designats per la Comissió Executiva d'AVS Catalunya, de reconeguda vàlua professional.

 • Un representant de la Secretaria d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

 • Tres representants de col·legis professionals.

 • Un representant de la Federació de Cooperatives d'Habitatge.

 • Un representant de l’APCE.

 1. El Jurat actuarà col·legiadament.

 1. És competència del Secretari del Jurat presidir les sessions i aixecar acta de cadascuna de les sessions.

CAPÍTOL IV

VEREDICTE I PREMIS

ARTICLE 8

CARACTERÍSTIQUES DELS PREMIS.

 • S’atorgaran sis premis. Es lliuraran les mencions si el Jurat ho estima convenient. Els Premis seran indivisibles.

 • El Jurat interpretarà les bases de la convocatòria i resoldrà les qüestions que sorgeixin durant l'adjudicació dels Premis.

 • Els premis seran atorgats en funció dels vots emesos pels membres del Jurat. En cas d’empat, cada membre del Jurat realitzarà una votació d’1 a 3 (éssent 3 la màxima qualificació i 1 la mínima) entre les candidatures empatades, resultant guanyadora la candidatura que tingui major nombre de vots.

 • El Jurat prendrà els acords per majoria de vots.

 • El Jurat emetrà dues actes oficials: en la primera, es farà una selecció de les candidatures finalistes en cadascuna de les modalitats i en la segona s’atorgaran els Premis i Mencions.

 • El Jurat haurà d’incloure en cadascuna de les actes una valoració de les candidatures finalistes i premiades, i podrà fer les mencions que cregui oportunes.

 • El Jurat podrà declarar desert el Premi d’alguna modalitat, si no aprecia la suficient qualitat, o bé reclassificar alguna candidatura dins d’una altra modalitat, si es considera que aquesta s’ajusta millor als paràmetres de la modalitat proposada.

 • Els premis atorgats constaran d'un diploma i un símbol commemoratiu (escultura). Les mencions, d’haver-ne, constaran d’un diploma acreditatiu.

ARTICLE 9

VEREDICTE DEL JURAT

Les decisions del Jurat es comunicaran a través de les dades de contacte facilitades en la documentació de la candidatura als Premis, sempre amb la suficient anticipació a cadascun dels autors dels treballs premiats, perquè aquests puguin ser presents en l’acte de lliurament dels Premis.

La decisió del Jurat serà inapel·lable.

ARTICLE 10

LLIURAMENT DELS PREMIS.

L'acte de lliurament dels premis es realitzarà abans de finalitzar el mes d’abril de 2013.

AVS Catalunya comunicarà i difondrà, per escrit, als participants i guardonats, amb una anterioritat de dues setmanes, el lloc i l'hora en què se celebrarà l’acte de lliurament dels premis.

ARTICLE 11

DIFUSIÓ DELS PREMIS.

AVS Catalunya difondrà els treballs guardonats a través d’una publicació i, també, en la forma que es consideri convenient, a través de qualsevol mitjà de comunicació.

AVS Catalunya publicarà en el seu lloc web www.avscatalunya.cat i en el portal d’inscripció Premios de Arquitectura www.premiosdearquitectura.es, els treballs guardonats de manera destacada, així com el conjunt de treballs de les candidatures presentades, juntament amb les actes del Jurat.

Els associats d'AVS Catalunya podran incloure les obres que desitgin en l'esmentada publicació tot pagant-ne, en aquest cas, el cost que correspongui. Aquestes quedaran diferenciades de les candidatures guardonades i de les presentades als Premis.

AVS Catalunya es reserva el dret d’organitzar una exposició amb totes les candidatures presentades als Premis.

CAPÍTOL V

TRACTAMENT DE DADES, RESPONSABILITAT, LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ

ARTICLE 12

DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment d’allò establert a la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el seu Reglament de desenvolupament, les dades de caràcter personal que es recullin en els Premis d’Habitatge Social de Catalunya 2012, seran tractades per AVS Catalunya i Premios de Arquitectura, SL com a responsables, amb la finalitat de gestionar la participació en el concurs, comunicar les dades al Jurat per a decidir els guanyadors i la comunicació del premi en resultar guanyadors. En el cas de tractar-se les dades per a altres finalitats s’informarà i sol·licitarà, en el seu cas, el consentiment per a d’altres tractaments en el moment de la recollida de les mateixes. Si els participants en els Premis d’Habitatge Social de Catalunya 2012 facilitessin dades de tercers, prèviament hauran d’informar-los dels continguts d’aquesta clàusula, referent al tractament de les seves dades de caràcter personal, i disposar del seu consentiment per a la cessió i tractament de les dades per part d’AVS Catalunya i Premios de Arquitectura, SL.

Les dades de caràcter personal i, en el seu cas, la imatge de les persones que constin en la documentació de les candidatures, podran ser publicades en diferents mitjans de comunicació i en el lloc web www.avscatalunya.cat, consentint els titulars de les dades en la utilització de les seves dades personals i cedint tots els drets de propietat intel·lectual i de la Llei 1/1982 de 5 de maig, de Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge, de les imatges i altres continguts que es publiquen en els mitjans de comunicació i en el lloc web.

Si els titulars de les dades no donen consentiment per als tractaments de les dades personals per a les finalitats abans indicades, hauran d’abstenir-se de facilitar-los i no podran participar en els Premis d’Habitatge Social de Catalunya 2012.

Els participants d’aquests premis i altres persones de les quals es tractin les dades per part d’AVS Catalunya i de Premios de Arquitectura, SL, podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició a AVS Catalunya a l’adreça indicada en aquestes bases.

ARTICLE 13

RESPONSABILITAT

AVS Catalunya no es fa responsable de la impossibilitat dels participants als Premis d’Habitatge Social de Catalunya 2012 del lliurament de les candidatures als Premis, ni de la subsanació de la documentació per ser incompleta o errònia, en els terminis indicats en aquestes Bases. Tampoc es fa responsable de la impossibilitat de poder contactar amb els participants o guardonats dels Premis d’Habitatge Social de Catalunya 2012.

Els participants en els Premis d’Habitatge Social de Catalunya 2012 seran els únics responsables de la vulneració dels drets de propietat intel·lectual o industrial, i de les reclamacions de tercers pel lliurament de la informació, textos imatges, sons, dibuixos i altres continguts que es lliurin amb la documentació de les candidatures, així com de les sancions, multes i infraccions comeses, directa o indirectament, per la vulneració de qualsevol dret, deixant indemne a AVS CATALUNYA davant de qualsevol reclamació judicial o extrajudicial que li puguin presentar.

ARTICLE 14

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ

Aquests Premis es regeixen per la legislació Espanyola. L’incompliment de qualsevol de les condicions o termes de les Bases dels Premis comporta la immediata eliminació dels candidats o premiats.

Els participants en els Premis d’Habitatge Social de Catalunya 2012 accepten que qualsevol controvèrsia o diferència que pogués sorgir per a la interpretació o execució d’aquest Reglament, se sotmetrà a la jurisdicció dels Jutjats i/o Tribunals de Barcelona capital.

Tancat
Terminis d'inscripció Del 14/09/2012 al 31/12/2012
Address Seu de la Presidència ­ C/ Tàpies, 4 - 08001 Barcelona
Telèfon 935 534 997
Email info@avscatalunya.cat