Premis

Membres del jurat
Dª Pilar Martínez López Vocal

Directora General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento

D. Julio Tejedor Bielsa Vocal

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza

D. Luís Cortés Alcalá Vocal

Profesor de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid

D. Luís Álvarez-Ude Cotera Vocal

Director General de Green Builing council España (GBCe)

Dª Claire Roumet Vocal

Secretaria General de CECODHAS Housing Europe

Representante Vocal

Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España

D. Severino Capa Ruiz President

Miembro del Comité Permanente de AVS y Gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda de Miranda de Ebro, S.A. (VIRANDA)

Dª Francisca Cabrera Marcet Secretari

Gerente de AVS

Acta del jurat

ACTA DE LA REUNIÓ DEL JURAT DELS PREMIS AVS 2013 A les MILLORS PRÀCTIQUES EN HABITATGE PROTEGIT

A Madrid, el dia 12 de febrer de 2014, a les 11 hores, a la sala de reunions del Green Building Council Espanya (GBCe), situada a Madrid, Passeig de la Castellana núm 114-4º-7, es reuneixen els membres de Jurat dels Premis AVS 2013 a les millors pràctiques en Habitatge Protegit, prèvia convocatòria reglamentaria.

Assisteixen a la reunió els membres del Jurat, sent aquests:

• Sr. Francisco Javier Martín Ramiro, Sotsdirector General d'Arquitectura i Edificació. Ministeri de Foment

• D. Juliol Tejedor Bielsa, Professor Titular de Dret Administratiu de la Universitat de Saragossa.

• D. Luís Álvarez-Ude Cotera, director general de Green builingüe council Espanya (GBCe)

• Sra Clara Roumet, Secretària General de CECODHAS Housing Europe.

• D. Alfonso Toribio Gutiérrez, degà del Col·legi Oficial d'Arquitectes d'Astúries i conseller encarregat dels temes culturals del Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.

• Sr. Severino Capa Ruiz, membre del Comitè Permanent d'AVS i Gerent de l'Empresa Municipal de l'Habitatge de Miranda d'Ebre, SA (VIRANDA) que actua de president.

• Sra Francisca Cabrera Marcet, Gerent d'AVS, Secretària del Jurat.

Excusa la seva assistència D. Luís Cortés Alcalá, professor de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Complutense de Madrid.

També assisteix D. Miguel Contreras Manrique, President d'AVS.

Es presenta la llista de participants, reflectint que han concorregut 14 projectes al premi a la "Millor Edificació en Obra Nova", 3 al premi a la "Millor Actuació en l'Àmbit de la Intervenció Soci-Comunitària", 10 a la "Millor Actuació en l'Àmbit de la Rehabilitació i Revitalització Urbana ", 4 a la" Millor Estratègia per Facilitar l'Accés a l'Habitatge ", 4 a la" Gestió Eficaç del Parc d'Habitatges en Lloguer "i 2 a la" Difusió i Posada en Valor les Actuacions ".

S'acorda com a criteri de procediment, que s'establirà, en primer lloc, una preselecció dels projectes més destacats i posteriorment es realitzarà un segon estudi d'aquests candidats per decidir a qui es premia i, si escau, els accèssits que es consideri oportú atorgar.

Seguidament es procedeix a l'estudi i valoració dels projectes candidats, en funció del premi a què opten.

A. PREMI A LA MILLOR EDIFICACIÓ EN OBRA NOVA

En primer lloc els assistents veuen els projectes presentats i les empreses a les que pertanyen, en concret els següents:

1. "HABITATGES SOCIALS A SA POBLA". Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

2. "45 HABITATGES HPO A SANTANDER". Societat d'Habitatge i Sòl de Santander, S.A.

3. "160 HABITATGES PROTEGITS A HORTA-GUINARDÓ, BARCELONA". Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona.

4. "154 HABITATGES DE LLOGUER, EQUIPAMENTS I APARCAMENT SUBTERRANI AL CARRER NAVAS DE TOLOSA 3". Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona.

5. "242 VPO A SALBURUA, VITÒRIA-GASTEIZ". Habitatge i Sòl d'Euskadi, SA (VISESA)

6. "HABITATGES ROC BORONAT". Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona.

7. "PROMOCIÓ MES DURAN III". COMU Sant Quirze del Vallès.

8. "PROMOCIÓ GARCÍA GRANA: RENOVACIÓ INTEGRAL D'UNA BARRIADA POPULAR". Institut Municipal de l'Habitatge de Màlaga.

9. "PROMOCIÓ DE 30 HABITATGES DE LLOGUER AL CARRER Orfes DE BANYOLES". Institut Català del Sòl (INCASÒL)

10. "69 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL A SABADELL". Habitatges Municipals de Sabadell, SA (VIMUSA)

11. "BARAJAS 1 I 2. 110 + 108 HABITATGES VPPB". Empresa Municipal de l'Habitatge i Sòl de Madrid (EMVS)

12. "220 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL NOU AMATE". Empresa Municipal d'Habitatge, Sòl i Equipaments de Sevilla, SA (EMVISESA)

13. "245 HABITATGES A L'AVENIR". Empresa Municipal d'Habitatge, Sòl i Equipaments de Sevilla, SA (EMVISESA)

14. "113 HABITATGES PÚBLIQUES VPPA A ARROYOMOLINOS (MADRID)". Institut de l'Habitatge de Madrid (IVIMA)

El Jurat realitza la següent preselecció de projectes. En funció del nombre anteriorment fixats els projectes són els 1, 4, 5, 6, 9, 10 i 11.

Després d'un nou i detingut anàlisi dels projectes preseleccionats, el Jurat destaca els següents d'acord amb els valors establerts en el reglament dels Premis. Després d'això, el Jurat acorda:

Primer: Concedir el Premi a:

"154 HABITATGES DE LLOGUER, EQUIPAMENTS I APARCAMENT SUBTERRANI AL CARRER NAVAS DE TOLOSA 3". Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona.

En aquesta actuació es delimita en dos edificis, de qualificació energètica A / B, en què es destaca la seva utilització en integrar equipaments i programes de caràcter social com ara una guarderia, centre cívic, bugaderia, hort urbà, així com l'ús de les habitatges. Un edifici d'habitatges dotacionals per a lloguer social i l'altre d'habitatges per a majors.

Així mateix, el Jurat dóna un valor addicional al fet que aquesta actuació forma part d'una estratègia global duta a terme pel Patronat de l'Habitatge de Barcelona, ??en la qual s'apliquen criteris de sostenibilitat a diverses de les seves promocions que compten amb gestió i sistemes energètics centralitzats i dels que s'està duent a terme un seguiment a fi de valorar amb fets l'eficiència del conjunt, la seva replicabilitat i abast.

Es remarca l'adequació del disseny a l'entorn, l'aprofitament de l'espai i l'adaptació dels edificis als col·lectius als quals es dirigeix, la utilització d'un sistema de climatització que aporta singularitats tant en la seva generació com en la seva distribució i la combinació en l'ús de materials tant prefabricats com tradicionals.

Segon: Concedir un accèssit a les següents actuacions:

"69 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL A SABADELL". Habitatges Municipals de Sabadell, SA (VIMUSA)

En aquesta actuació, que té la qualificació energètica A / B, el Jurat destaca les solucions passives com aïllaments, ventilacions creuades ..., la incorporació d'energies renovables a través de la geotèrmia, la conscienciació de l'usuari en incorporar en els habitatges un sistema de prepagament i un display perquè l'usuari pugui veure en tot moment el seu consum i pugui controlar la temperatura i la despesa energètica.

El monitoratge i control telemàtic que permet el control en temps real dels consums. Així mateix, la utilització de materials que redueixen els consums d'aigua i minimitzen els residus.

"242 VPO A SALBURUA, VITÒRIA-GASTEIZ". Habitatge i Sòl d'Euskadi, SA (VISESA)

El Jurat destaca el seu alt nivell relació amb tots els aspectes de l'edificació sostenible en tenir l'edifici consums gairebé zero (NZEB) i qualificació energètica A, per incorporar importants mesures passives i sistemes de generació d'alta eficiència.

Es realça que des del concurs del projecte s'han cuidat tots els factors que afecten al medi ambient. Així doncs, el sistema de cogeneració d'energia, l'ús de materials acreditats mediambientalment, la incorporació pneumàtica d'escombraries, la xarxa separativa d'aigües, el control en l'emissió de sorolls, abocaments, gestió de residus, incorporació d'electrodomèstics de baix consum, implicació dels usuaris en l'ús correcte de les instal·lacions i la monitorització dels consums. Finalment es destaca l'excel·lent cost per m2 edificat.

B. PREMI A LA MILLOR ACTUACIÓ EN L'ÀMBIT DE LA INTERVENCIÓ SOCIO COMUNITÀRIA

El Jurat veu els projectes presentats i les empreses a les que pertanyen, en concret els següents:

1. "32 HABITATGES PER A JOVES I GENT GRAN, I CENTRE DE DIA EN AS PONTES. La Corunya ". Insitut Galego dóna Vivenda i Solament (IGVS)

2. "ACTUACIÓ EN BARRIADA DE AMATE". Empresa Municipal d'Habitatge, Sòl i Equipaments de Sevilla, SA (EMVISESA)

3. "PLA FRES: LLUITA CONTRA L'EXCLUSIÓ SOCIAL YL DESIGUALTAT". Institut Municipal de l'Habitatge de Màlaga.

Després de la seva debat s'acorda atorgar el Premi a:

"32 HABITATGES PER A JOVES I GENT GRAN, I CENTRE DE DIA EN AS PONTES. La Corunya ". Insitut Galego dóna Vivenda i Solament (IGVS)

El Jurat destaca que aquesta actuació forma part d'una estratègia global d'implantació en diferents ciutats de Galícia de construcció d'edificis d'habitatges intergeneracionals. Així mateix, la coordinació interadministrativa, el finançament europeu, la ubicació de l'edifici i els seus serveis per a la dinamització de la barriada on s'ha situat.

Ressalta, la incorporació de criteris de sostenibilitat en l'edifici, l'ús de contractes reservats amb centres especials d'ocupació, la col·laboració amb empreses que tinguin en plantilla un nombre de treballadors discapacitats superior al 2%, col·laboració amb entitats sense ànim de lucre i col·laboració amb organitzacions de comerç just.

C. PREMI A LA MILLOR ACTUACIÓ EN L'ÀMBIT DE LA REHABILITACIÓ I REVITALITZACIÓ URBANA

El Jurat veu els projectes presentats i les empreses a les que pertanyen:

1. "PROMOCIÓ DE 16 HABITATGES PÚBLIQUES I REHABILITACIÓ DE LA CASA PÉREZ PIÑERO A CALASPARRA (MÚRCIA)". Institut d'Habitatge i Sòl de la Regió de Múrcia (IVS)

2. "REHABILITACIÓ ecosocial DE CAMÍ DE LA VENTOSA". OAL Habitatges Municipals de Bilbao.

3. "PROGRAMA D'INSTAL·LACIÓ D'ASCENSORS A BARCELONA (2008-2013)". Barcelona Gestió Urbanística, SA

4. "INTEGRACIÓ SOCIAL I CONVIVÈNCIA VEÏNAL A PARTIR DE LA RENOVACIÓ D'EDIFICIS". Institut Municipal de l'Habitatge de Màlaga.

5. "REHABILITACIÓ INTEGRAL DE LA BARRIADA DE SANT MARTÍ DE PORRES A CÒRDOVA". Agència d'Habitatge i Rehabilitació d'Andalusia (Avra)

6. "ÀREA DE REHABILITACIÓ CIUTAT DELS ÀNGELS". Empresa Municipal de l'Habitatge i Sòl de Madrid (EMVS)

7. "8 HABITATGES PROTEGITS I ENERGÈTICAMENT EFICIENTS AL BARRI DE SANT PERE REGALADO DE VALLADOLID". Societat de Sòl i Habitatge de Valladolid, S.L. (VIVA)

8. "DEMOSTRACIÓ DE RENOVACIÓ energètic AEN ÀREES URBANES RESIDENCIALS: QUATRE DE MARÇ-VALLADOLID". Societat de Sòl i Habitatge de Valladolid, S.L. (VIVA)

9. "ARI LES REMUDAS". Empresa Municipal d'Habitatge i Sòl de la Ciutat de Telde (fomentes)

10. "REHABILITACIÓ DE REGIONS desvastadas A AMATE". Empresa Municipal d'Habitatge, Sòl i Equipaments de Sevilla, SA (EMVISESA)

El jurat es realitza la següent preselecció de projectes. En funció del nombre anteriorment fixats els projectes són els 5, 6 i 9.

Després de la seva debat acorda:

Primer: Concedir el Premi a:

El "ARI LES REMUDAS". Empresa Municipal d'Habitatge i Sòl de la Ciutat de Telde

(Fomentes)

D'aquesta intervenció el Jurat destaca la integralitat de la intervenció des de la reurbanització, reordenació del territori, millora i ampliació dels equipaments i rehabilitació dels habitatges.

L'anàlisi prèvia d'avaluació social de la zona perquè la intervenció s'adaptés adequadament a la realitat social. La coordinació de tots els nivells de l'administració i la públic- privada amb la participació de diferents organitzacions sense ànim de lucre.

D'especial interès ha estat la cooperació amb les habitants de la zona a través d'un procés d'intercanvi obert i democràtic que incorpora com nou una pàgina web que ha permès als veïns emetre informes avaluatius periòdics al llarg de tota l'actuació i el seu magnífic resultat.

Segon: Concedir un accèssit a:

"REHABILITACIÓ INTEGRAL DE LA BARRIADA DE SANT MARTÍ DE PORRES A CÒRDOVA". Agència d'Habitatge i Rehabilitació d'Andalusia (Avra)

El Jurat destaca l'enorme treball de gestió realitzat en algun dels conjunts d'habitatges per a la seva regularització atès que no comptaven amb escriptura d'obra nova ni divisió horitzontal.

L'amplitud de la intervenció que abasta no solament la transformació urbana sinó també la social el que ha implicat una forta col·laboració interadministrativa amb educació, formació i ocupació, esports, salut i seguretat, Serveis socials, amb especial incidència de l'àrea de la dona. També la participació ciutadana i la col·laboració públic privada amb les entitats sense ànim de lucre.

Així mateix, la consideració en els aspectes mediambientals en incloure aquests en els plecs tècnics.

D. PREMI A LA MILLOR ESTRATÈGIA PER FACILITAR L'ACCÉS A L'HABITATGE

El Jurat veu els projectes presentats i les empreses a les que pertanyen:

1. "PROGRAMA PISOS COMPARTITS D'HABITATGES MUNICIPALS DE BILBAO". OAL Habitatges Municipals de Bilbao.

2. "PLANS ESPECIALS DE PAGAMENT: FLEXIBILITAT DAVANT LA SITUACIÓ ECONÒMICA ACTUAL". Institut Municipal de l'Habitatge de Màlaga.

3. "XARXA D'HABITATGES SOLIDÀRIES". Empresa Municipal de l'Habitatge i Sòl de Madrid (EMVS)

4. "ALLOTJAMENT A LA CARTA". Patronat Municipal de l'Habitatge d'Alacant.

Després de la seva debat acorda atorgar el Premi a:

"ALLOTJAMENT A LA CARTA". Patronat Municipal de l'Habitatge d'Alacant.

El Jurat destaca el disseny d'un Pla Estratègic global que incrementa l'oferta d'habitatge de lloguer i en noves fórmules de tinença a través de mecanismes raonables, adaptats a les circumstàncies actuals, a un cost assumible, així com la filosofia de treball basada en el lema "aconseguir sempre un allotjament més".

La coherència d'un Pla que suma diferents línies d'intervenció com la racionalització del parc social existent, la intermediació en totes les seves modalitats, la incorporació de noves fórmules d'allotjament amb habitatges intergeneracionals, universitàries, compartides, tutelades i allotjaments col·lectius que permeten incrementar l'oferta d'habitatges a baix cost. Així mateix el programa de mediació en conflictes hipotecaris i d'arrendament donen suport a les famílies a no quedar-se sense habitatge.

El jurat considera que l'actuació compleix amb les condicions de sostenibilitat econòmica, la replicabilitat de la intervenció i la bona solució donada en funció de les condicions existents.

E. PREMI A LA GESTIÓ EFICAÇ DEL PARC D'HABITATGES DE LLOGUER

El Jurat veu els projectes presentats i les empreses a les que pertanyen:

1. "+ x -". Habitatges del Principat d'Astúries, SA (VIPASA)

2. "SISTEMA MUNICIPAL DE BILBAO ENFRONT DELS DESNONAMENTS". OAL Habitatges Municipals de Bilbao.

3. "GESTIÓ DELS INCOMPLIMENTS CONTRACTUALS & COMPROMÍS SOCIAL D'HABITATGES MUNICIPALS". OAL Habitatges Municipals de Bilbao.

4. "CONTROL I MANTENIMENT, EINES ADEQUADES PER A LA CONVIVÈNCIA VEÏNAL". Institut Municipal de l'Habitatge de Màlaga.

Després de la seva debat acorda concedir el Premi a:

"SISTEMA MUNICIPAL DE BILBAO ENFRONT DELS DESNONAMENTS". OAL Habitatges Municipals de Bilbao.

En aquesta actuació, dirigida a col·lectius en situació d'especial vulnerabilitat que siguin deutors hipotecaris o afectats per desnonaments per impagament de les rendes, el Jurat destaca l'organització d'un sistema que aborda aquesta problemàtica de manera molt completa. Des de la detecció precoç del problema, el seu diagnòstic, fins al final del procés amb la solució del mateix, en el cas que el desnonament sigui efectiu, amb l'adjudicació d'un habitatge a la família afectada.

Considera és important el treball d'elaborar una guia de recursos d'habitatge que permet a la ciutadania obtenir una informació, orientació i conèixer les alternatives existents i la creació d'un observatori d'habitatge social que possibilita la consulta, obtenció de documentació i informació d'indicadors de gestió davant la crisi.

Ressalta la coordinació amb altres institucions per dur a terme tot el procés, per tant, amb el govern judicial, col·legi d'advocats, entitats sense ànim de lucre, centres de districte municipal i sector privat.

F. PREMI A LA DIFUSIÓ I POSADA EN VALOR DE LES ACTUACIONS

El Jurat veu els projectes presentats i les empreses a les que pertanyen:

1. "XARXA D'OFICINES D'HABITATGE DE BARCELONA". Barcelona Gestió Urbanística, SA (BAGURSA)

2. "CAMPANYA EFICAÇ PER PROMOCIONAR L'ACCÉS A L'HABITATGE PROTEGIT". Societat Municipal de l'Habitatge de Màlaga.

Després de la seva debat, el Jurat constata que si bé les dues actuacions són molt interessants i vàlides, el primer cas és una xarxa d'oficines d'habitatge d'atenció al ciutadà, i en el segon la difusió se cenyeix a una única promoció d'habitatges que es posa en valor amb l'objectiu que es aquestes es comprin o es lloguin, per la qual cosa es considera que no s'ajusten al que preveu les bases dels Premis que determinen que el que cal premiar és "la tasca de l'empresa per difondre i realçar el treball realitzat per la mateixa i els beneficis i mesurament de l'impacte social i econòmic que comporta. La difusió a través publicacions, jornades, presentació en premis, repercussió en mitjans de comunicació ... etc. ".

Per tant el Jurat considera que aquest premi ha de quedar desert.

No havent-hi més temes a tractar s'aixeca la sessió a les 17,00 hores.

Tancat
Terminis d'inscripció Del 14/10/2013 al 10/01/2014
Address C/ Luis Vives, nº 2, 1º entlo. 46003
Telèfon 96 391 90 13 / 96 392 40 53
Email premiosavs@gestorespublicos.org