Premis

'PLANS ESPECIALS DE PAGAMENT: FLEXIBILITAT DAVANT LA SITUACIÓ ECONÒMICA ACTUA

Preàmbul L'Institut Municipal d'Habitatge de Màlaga, organisme depenent de l'Ajuntament de Màlaga, és l'encarregat de gestionar i administrar el conjunt del patrimoni immobiliari d'habitatges de titularitat municipal. El seu principal objectiu és l'impuls i promoció d'habitatges protegits i socials per satisfer la demanda dels ciutadans. La intenció del IMV de Màlaga, i concretament la del seu Servei de Gestió del Patrimoni de Lloguer, sempre és la que els seus inquilins tinguin una convivència tranquil·la, digna, i que les condicions econòmiques estiguin acords al manteniment i perpetuació dels habitatges que són de propietat i gestió municipal. Per aquest motiu la gestió de la morositat sigui un aspecte fonamental, ni de bon tros per un afany recaptatori, sinó perquè el patrimoni públic segueixi tenint el màxim possible la funcionalitat que li va ser encomanada a l'origen, que no és una altra que oferir un parc d'habitatges de qualitat als ciutadans, oferir-los un manteniment d'acord amb les seves característiques i portar una gestió administrativa de les mateixes marcada per la transparència. Davant la situació econòmica tan complicada que ens envolta, amb els conseqüents drames socials i familiars que produeixen aquestes sentències, i tenint la potestat per poder iniciar tràmits en aquest sentit, l'Institut Municipal de l'Habitatge de Màlaga vol que aquesta sigui l'última opció, i que a més no s'hagi d'aplicar per motius d'escassetat econòmica. Com coneixedors de la realitat, i més concretament de la realitat socioeconòmica i laboral dels seus inquilins i usuaris, perquè l'ocupació segueixi sent l'adequada, la convivència tranquil·la i pacífica i habitatges compleixin la seva funció social; la innovació en matèria de lluita contra la morositat és fonamental, per no aprofundir en l'exclusió social de les famílies amb baixos ingressos, i donant-los un instrument amb el qual poder planificar les seves obligacions de pagament en funció de les seves rendes. Destacar el caràcter de consens i acord temporal entre administració i usuaris, enfortint el paper de les administracions locals; així com la necessitat de sensibilitzar en matèria de finalització de deute i compliment de compromisos. Aquests plans especials de pagament, d'altra banda, no pretenen mirar cap a un altre costat en matèria de quanties econòmiques que han d'entrar a les arques municipals; sinó establir uns protocols que assegurin que, durant un temps, es seguiran abonant les rendes de lloguer i comunitat, així com es van a garantir la liquidació de les partides que, durant aquest període, es deixin d'abonar. L'usuari pot seguir gaudint del seu habitatge amb la tranquil·litat que, durant un temps, les rendes seran satisfetes en una proporció als seus ingressos que els alliberin per a la resta d'obligacions econòmiques que comporta una llar. Mentre que l'administració segueix complint amb la seva funció de recaptació, garantint el cobrament d'aquest tipus de partides, i sensibilitzant als inquilins de la necessitat d'aportar al comú, encara en tan complicades conjuntures. Introducció Sempre amb la intenció que el desnonament o desallotjament sigui la solució més extrema, només justificat quan la morositat va en augment i els serveis d'inspecció de l'Institut Municipal de l'Habitatge de Màlaga comproven en els seus informes i visites que els ingressos del llogater són acords a les seves rendes i costos de manteniment, es idea per reduir els impagaments l'anomenat projecte 'Plans Especials de Pagament'. A través d'un informe dels Serveis Socials Comunitaris, el Servei de Gestió del Patrimoni en Lloguer pot estudiar si un cas de morositat es pot adscriure a aquest projecte. A partir d'aquí, l'administració dissenya amb ànim de consens amb l'usuari un pla de pagament amb un termini determinat, unes condicions mínimes i un compromís per ambdues parts, de cara a que l'accés a l'habitatge segueixi sempre obert. D'aquesta manera, els serveis de gestió arriben a l'últim racó de les condicions socioeconòmiques dels llogaters, de present i de perspectiva de futur, perquè l'objectiu del pagament de les quotes de lloguer i de comunitat siguin satisfetes almenys de forma gradual. A més d'un seguiment per part dels Serveis Socials Comunitaris de tots els compromisos adquirits, hi ha entrevistes i visites periòdiques per analitzar les situacions annexes sempre a l'econòmica, com són la laboral, la familiar, l'emocional, la de convivència, la de salut ... També hi ha un treball entre administracions per a la comprovació i encreuaments de dades necessàries per a la baremació i entrada en el pla. 1. Dades 1.1.- Títol: Plans especials de pagament. 1.2.- Descripció de l'actuació: De cara a frenar la morositat i facilitar el pagament als inquilins usuaris dels habitatges de propietat municipal que gestiona el Servei de Patrimoni de l'Lloguer de l'Institut Municipal de l'Habitatge de Màlaga, es dissenya un pla de pagaments amb l'usuari, en funció de seus ingressos i condicions socioeconòmiques i familiars. Hi ha compromisos per ambdues parts perquè el deute s'extingeixi i la relació propietari-llogater segueixi per les vies normals, foragitant qualsevol opció d'expedient de desnonament.

Premis AVS 2013
Datos

Modalidad Millor estratègia per facilitar l'accés a l'habitatge

Autores
Autor
  • Instituto Municipal de la Vivienda