Premis

'PLA FRES: LLUITA CONTRA L'EXCLUSIÓ SOCIAL I LA DESIGUALTAT'

Preàmbul L'actual crisi econòmica i la caiguda de moltes famílies a l'atur i, per tant en situacions de màxima vulnerabilitat ha propiciat que, en un bé tan bàsic per al desenvolupament humà com és l'habitatge, es proposen legislacions més adequades per facilitar la permanència i la facilitat de pagaments a les famílies afectades. La normativa que impulsa l'Institut Municipal de l'Habitatge de Màlaga, FRES (Famílies en Risc d'Exclusió Social), ja posada en marxa i amb una creixent demanda, té per objecte regular el procediment per a la selecció de les unitats familiars que es trobin en situació o risc d'exclusió social, i es justifiqui el caràcter d'urgència en l'obtenció d'un habitatge protegit en règim de lloguer, l'acreditació ha de constar mitjançant corresponent informe dels Serveis Socials Comunitaris Municipals. La idea no és altra que garantir el dret bàsic constitucional, i que també empara l'Estatut d'Autonomia d'Andalusia, de tenir un habitatge digne. Els col·lectius que tinguin més possibilitats de caure en alguna situació que pugui posar en risc la seva integració social seran els primers destinataris, sempre que compleixin els requisits, que els seus condicionants estiguin justificats i que el Comitè FRES, creat a la instància d'aquesta actuació sociocomunitària, així ho cregui convenient. El funcionament d'aquest comitè és fonamental per a una justa distribució dels habitatges que quedin alliberades, i una equànime gestió de les llistes d'espera que es puguin generar. A més d'aquesta assignació, també té gran rellevància en aquesta actuació el Pla de Canvis, Permutes i Trasllats. Dins dels habitatges ja adjudicats, la normativa és sensible als canvis, permutes i circumstàncies que puguin sorgir entre els inquilins amb l'esdevenir dels anys, podent sol·licitar canvis o trasllats, a valorar pel mateix Institut Municipal de l'Habitatge, que puguin millorar qüestions d'accessibilitat, mobilitat, acompanyament, confortabilitat per augment de la unitat familiar o altres elements similars. La gestió dels habitatges en lloguer i la confecció d'aquest tipus de normatives té per objecte sempre facilitar a l'usuari una convivència digna i el més afable possible, en funció de les seves circumstàncies i característiques específiques en el moment de la sol·licitud. Per a aquestes permutes també s'estableix un comitè d'experts que valori les peticions, i dues modalitats de canvis o trasllats; bé en Permuta Dominical, en la qual l'usuari, en ser reallotjat en un altre habitatge tingui domini total sobre la mateixa; i una altra en mode Cessió d'Ús, on s'estableixi que, sense canvi en les condicions d'arrendament o adjudicació, es permetin aquests trasllats únicament per a l'ús d'un nou habitatge adaptat a les seves noves realitats. Introducció La permanència o el risc de caure en situació d'exclusió social està sent l'eix fonamental per a l'aplicació d'aquesta normativa, que vol enfortir els vincles de les administracions locals més properes, amb el patiment dels habitants més desemparats. La confecció d'uns plans de pagament adequats a la seva situació socioeconòmica, al costat d'un seguiment constant per part dels Servei Socials són accions complementàries que fan que, l'adjudicació d'un habitatge sigui el primer pas per al desenvolupament i evolució social adequada de les famílies afectades. La filosofia de la norma és que, partint d'un lloc on crear i mantenir dignament a una família, es podran donar punts a problemes limítrofs a aquest tipus de situacions com l'atur, la marginalitat, l'escolarització o la seguretat. Els habitatges que es posen a disposició d'aquests col·lectius seran aquelles que no s'adjudiquin en altres processos de selecció o promoció; les que quedin excloses dels mateixos per les quotes que ja es preestablecen; les que quedin alliberades per anteriors inquilins per mort, renúncies o situacions similars; i les destinades a venda que no hagin pogut ser alienades. 1.1.- Nom de l'actuació: Normativa i Comitè FRES (Famílies en Risc d'Exclusió Social) 1.2.- Descripció de l'actuació: L'adjudicació d'habitatges en gestió de l'Institut Municipal de l'Habitatge de Màlaga a aquelles famílies que ho sol·licitin amb la inclusió en el Registre Municipal de Demandants, compleixin els requisits que s'estableixen per entrar en consideració per part del comitè assignat a l'efecte; i que després es sotmetin a un procés de seguiment per al correcte abonament de les quotes i un ús correcte dels habitatges.

Premis AVS 2013
Datos

Modalidad Millor actuació sociocomunitària

Uso

Fecha de inicio de obra 2011-05-02

Fecha del certificado final de obra 2015-12-31

Dirección Málaga
Málaga (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Instituto Municipal de la Vivienda
Promotor
  • Instituto Municipal de la Vivienda
Contractista
  • Instituto Municipal de la Vivienda