Premis

PROGRAMA D'INSTAL·LACIÓ D'ASCENSORS A BARCELONA (2008-2013)

MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA D'AJUDES PER A LA INSTAL·LACIÓ D'ASCENSORS EN LA CIUTAT DE BARCELONA (2008-2013) El programa d'ajuts per a la instal·lació d'ascensors es va posar en marxa a la ciutat de Barcelona amb l'objectiu principal de solucionar l'inconvenient més habitual dels edificis d'habitatges construïts abans de 1960: la manca d'ascensor, un problema especialment important per a la qualitat de vida de la gent gran (població majoritària d'aquests habitatges) i de la població en general. Abans de la posada en marxa del programa, l'any 2008, es va realitzar un estudi previ del potencial d'edificis sense ascensor, de 4 plantes o més, existents a la ciutat i susceptibles de poder instal·lar un ascensor. En total el sostre màxim resultant va ser de 6.985 edificis que no disposaven d'ascensor i era possible instal·lar sense necessitat de reformes integrals o grans afectacions estructurals. S'han instal·lat 1.335 ascensors en quatre anys La bona acollida del programa ha permès instal·lar 1.335 ascensors, cosa que ha beneficiat a 18.649 habitatges. Aquest programa inclou per primera vegada subvencions complementàries de fins al 100% del cost per a aquells propietaris amb uns ingressos familiars anuals inferiors a 20.000 €, incorporant l'obligatorietat de retornar la quantitat addicional concedida en cas de transmissió de l'habitatge. Es tracta d'un programa proactiu, liderat i impulado per l'Ajuntament de Barcelona i on s'han buscat acords de col·laboració amb diversos gremis professionals i agents del sector com la Cambra de la Propietat Urbana, el Col·legi d'Administradors de Finques, el Gremi d'Empresaris d'Ascensors, el Col·legi d'Arquitectes, el Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics, Col·legi d'Enginyers i la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona. La millora de la qualitat de vida, principal objectiu del programa La millora de l'accessibilitat, la universalitat, la cohesió social i l'equilibri territorial són els propòsits d'aquest programa. La instalacion d'un ascensor no només millora la qualitat de vida (accessibilitat) dels usuaris sinó que també contribueix a fixar la població resident en els edificis (cohesió social), i encara que es dirigeix ​​a tota la ciutat (universalitat) permet prestar especial atenció als barris més necessitats (equilibri territorial) Nou model de gestió basat en la proximitat amb el ciutadà L'execució d'aquest programa d'ajudes suposa el disseny i la implantacion d'un nou model de gestió basat en la proximitat amb el ciutadà per agilitar la informació, els tràmits i el pagament de les ajudes. Així a través de la xarxa d'Oficines de l'Habitatge, es faciliten els recursos a les comunitats de propietaris per trobar les solucions tècniques per fer possible la instal·lació de l'ascensor. Donar resposta a les dificultats detectades per a la instal·lació d'ascensors donar origen a les bases del programa Les problemàtiques que dificultaven la instal·lació d'ascensors eren bàsicament tres: Econòmiques: per la manca de recursos per a escometre les obres per part dels propietaris. Aquesta situació era especialment greu en el cas de les persones majors de 65 anys i dels propietaris amb pocs ingressos familiars. Tècniques: pel desconeixement de la possibilitat d'instal·lar un ascensor en una finca i per altra banda dificultats i contradiccions en les normatives sobre la viabilitat d'instal·lar un ascensor en un edifici existent, i falta de regulació urbanística per instal·lar ascensors per l'exterior dels edificis en polígons d'habitatges amb idèntica problemàtica. Legals: per la falta d'acord en les comunitats de propietaris, per desconeixement de les normatives existents, i per la necessitat de mediació d'un tercer per a la consecució d'un acord de consens de tots els propietaris. Els ajuts econòmics, la millora de la gestió, la proactivitat, la proximitat i la universalitat com a projecte de ciutat, són els criteris bàsics del programa Les solucions pràctiques als problemes detectats són les que han marcat els criteris bàsics del programa i les bases del programa d'ajudes. Econòmiques: Establir una subvenció per incentivar la instal·lació d'ascensors. Establir subvencions complementàries de fins al 100% del cost per a aquells propietaris amb uns ingressos familiars anuals inferiors a 20.000 €, incorporant l'obligatorietat de retornar la quantitat addicional concedida en cas de transmissió de l'habitatge. Establir acords amb els agents implicats en l'execució de l'obra perquè la subvenció fos abonada directament a aquests sense necessitat que els propietaris haguessin de avançar l'import de la subvenció, reduint així la càrrega econòmica que havien de suportar els propietaris. -Establir Un sistema de gestió àgil i del pagament de les subvencions en un termini no superior a 90 dies. Tècniques: Establir uns requisits tècnics i de qualitat mínims per a l'obtenció de la llicència d'obres: -Homologació De criteris en els serveis tècnics dels 10 districtes de la ciutat mitjançant l'aprovació d'una circular de criteris tècnics per a la concessió d'una llicència d'obres per a la instal·lació d'un ascensor. Aquesta circular va unificar la interpretació de totes les normatives tècniques existents, facilitant l'obtenció de la llicència d'obres. -Creació D'una comissió interdepartamental - amb la participació dels serveis d'inspecció i llicències, urbanístics, bombers, i oficines d'habitatge- per l'anàlisi d'aquells projectes que tot i els criteris establerts presentaven contradiccions amb les diferents normatives vigents. Anàlisi de les problemàtiques concretes per a la instal·lació d'ascensors: Edifici individual: realització d'un informe gratuït d'ubicació de l'ascensor per a cada comunitat de propietaris que ho sol·licités. Polígon barri: realització d'un estudi per a un barri determinat per a la instal·lació d'ascensors en l'interior dels edificis Redacció d'un pla de millora urbana (PMU) per permetre i regular la instal·lació d'ascensors per l'exterior dels edificis Legals: Informació i assessorament sobre les normatives existents, mediació entre els propietaris, explicació de com aconseguir acords mitjançant l'exposició d'exemples en altres comunitats. Afavorir l'acord per consens i no per imposició sobre la base de normatives existents Les bases estableixen també la difusió del programa i proactivitat per a la seva aplicació amb l'execució de campanyes publicitàries i realització de reunions dirigides amb comunitats de propietaris, des de la xarxa d'Oficines d'Habitatge de Barcelona i acords amb els diferents agents implicats. Impuls als barris amb especials dificultats per a la instal·lació d'ascensors. Hi ha barris de Barcelona on a la tipologia de construcció, la instal·lació de l'ascensor només és possible si es realitza per l'exterior i altres barris on cal fer un estudi previ a causa de les caraterístiques arquitectòniques i urbanístiques dels edificis. Per això des de l'inici del programa s'han realitzat actuacions a mida adaptades a cada necessitat per poder solucionar aquestes dificultats afegides. Així, l'Ajuntament estudia la solució més ajustada a les condicions pròpies de cada conjunt d'edificis i en funció de les possibilitats arquitectòniques i d'usos, planteja per a cada edifici l'actuació més adequada. D'aquestes actuacions destacarem el Pla de millora urbana del barri del Besòs, on s'han instal·lat un total de 14 ascensors per l'exterior dels edificis i l'estudi d'implantació del programa d'ascensors al barri del Congrés- Els Indians, on s'han instal·lat un total de 110 ascensors. Estudi d'implantació del programa d'ascensors al barri del Congrés- Els Indians Aquest barri creat l'any 1950 presentava una gran part de la població envellida i amb problemes de mobilitat, amb la finalitat de fer això ia causa de les característiques urbanístiques i arquitectòniques dels edificis calia realitzar un estudi previ que fes un diagnòstic de aquells on era possible instal·lar un ascensor. Així, de 332 edificis, només disposaven d'ascensor 59. De la resta, 220 eren viables d'instal·lar ascensor i 73 quedaven subjectes a un informe d'ubicació. L'estudi va determinar 5 tipologies d'edificis, marcant com a prioritat instal·lar l'ascensor en el buit de l'escala. En dues de les tipologies es podia instal·lar l'ascensor modificant l'amplada de l'escala. A la tercera tipologia es podia instal·lar l'ascensor al vestíbul de l'escala. En la quarta calia redactar un Pla de millora urbana per ubicar l'ascensor per l'exterior de l'edifici i en la cinquena es preveia la instal·lació pel pati interior atès que era l'única ubicació possible. El resultat va ser que es van instal·lar 114 ascensors dels 220 possibles, amb ajudes econòmiques de fins al 60%, amb un màxim per instalacion de 45.000 € i ajudes fins al 100% en casos on els ingressos familiars eren inferiors a 2 vegades l'IPREM. Es va donar un assessorament tècnic i es van elaborar uns criteris d'acord amb la normativa existent que van facilitar al màxim la instal·lació d'ascensors en aquest barri. L'estudi encarregat per l'Ajuntament de Barcelona, ​​va comptar amb la col·laboració de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona i el Col·legi d'Administradors de Finques que oferien assessorament jurídic. També van participar el Gremi Empresarial d'Ascensors, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, el Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics i l'Oficina de l'Habitatge del Districte de Sant Andreu Pla de millora urbana (PMU) per a la regulació d'ascensors exteriors al barri del Besòs-Maresme El barri del Besòs va ser promogut i construït a principis dels anys 60 pel Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. En aquest barri, es combinen tipologies constructives de blocs lineals de planta baixa i cinc plantes pis amb fileres d'habitatges unifamiliars amb jardí privat. Actualment la població ha envellit i té dificultats de mobilitat. Per poder regular definitivament la instal·lació d'ascensors, al maig de 2007 se signa un conveni d'adhesió i col·laboració entre el Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona, ​​l'Ajuntament de Barcelona i l'AAVV del barri del Besòs-Maresme i amb assistència de la Secretaria d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya per promoure un programa de millora de l'accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques del barri del Besòs-Maresme. Al novembre de 2009 s'aprova el Pla de millora urbana (PMU) per a la regulació de la instal·lació d'ascensors exteriors als blocs d'habitatges del barri Besòs-Maresme, sector delimitat pels carrers d'Alfons el Magnànim, de Bernat Metge, de Perpinyà i de Llull. L'objectiu és donar resposta als requisits d'accessibilitat. Per a això es necessita ocupar totalment o parcialment l'exterior, per la qual cosa ocupa l'espai lliure de l'entorn dels blocs de titularitat pública. Tres són els paràmetres d'ordenació que regulen el PMU: De tota la comunicació dels blocs per l'ascensor i els seus passarel·les o accessos De l'alçada de la planta baixa per si cal ampliar l'actual vestíbul de la finca. De l'àmbit d'implantació en l'espai exterior fins a la cota de planta baixa, per a la ubicació de les rampes o noves escales necessàries per a l'accés al vestíbul. Aquests models, perceptibles des de l'espai públic, es defineixen pel que fa a la forma, els materials, les textures i els colors que han de tenir les actuacions en el conjunt del barri i les especificacions per a cada tipus de bloc. Els models d'ascensors que estableix aquest PMU es basen en un tractament exempt de la "torre" de l'ascensor, que té uns fonaments d'arrencada, uns tancaments de planta baixa de formigó vist pintat, com a element resistent als actes vandàlics i al seu manteniment. La resta de la torre, en les plantes pis, queda formalment definida per l'estructura metàl·lica vista, pintada amb el mateix color per a totes les actuacions i els tancaments d'alumini amb vidre parsol gris filtrant. D'aquestes torres surten els replans, que connecten amb els habitatges, mitjançant passarel·les d'estructura metàl·lica vista i amb tancaments d'alumini amb vidre transparent respecte de l'exterior. Posteriorment, un folrat dels sostres amb fusta per anar pintada a to amb les baranes. Per poder instal·lar els ascensors una condició era que les patologies estructurals de les comunitats haguessin estat rehabilitades. En aquest sentit, 128 comunitats sense ascensor complien aquest requisit, i d'aquestes 90 comunitats podien acollir-se al conveni. En total, es van instal·lar ascensors en 11 comunitats, el que suposa un total de 132 habitatges beneficiades. Es van donar ajuts econòmics de fins al 66% per a ascensors amb itineraris practicables amb un màxim per instal·lació de 45.000 € i ajudes fins al 100% en casos on els ingressos familiars eren inferiors a 2 vegades l'IPREM En tot aquest procés, el Patronat Municipal de l'Habitatge s'ha fet càrrec dels estudis previs, de l'encàrrec i redacció dels projectes, de la presentació pública als veïns de les propostes segons les tipologies de blocs, de la gestió econòmica de la part corresponent a repercutir a cada veí, de les licitacions d'obres i dels seus adjudicacions, del seguiment dels treballs, de la coordinació amb les companyies per al desplaçament dels serveis afectats per la implantació dels ascensors, així com de la tramitació de les ajudes corresponents conjuntament amb el Consorci de l'Habitatge de Barcelona. Execució, seguiment i avaluació del programa El programa que es va iniciar el setembre de 2008 ha obtingut bons resultats pel que fa al nombre d'ascensors instal·lats, més, si tenim en compte que el programa ofereix una subvenció econòmica i facilitats en la gestió, però són les comunitats de veïns que sota consens han de presentar la sol·licitud i fer front als costos restants. Més enllà d'aquests resultats i de les indubtables millores que això comporta en la qualitat de vida dels ciutadans, el programa també suposa un èxit pel que fa a l'impuls al sector de la rehabilitació i l'impacte econòmic que té la subvenció en la generació d'inversió , en un moment de crisi. Ascensors subvencionats 1.335 Habitatges beneficiades 18.649 Pressupost inversió 118m € Import subvenció 48,2M € Estudis de barris redactats 1 que contempla un àmbit de 352 edificis PMU redactats 14 que permetrien instal·lar ascensor per l'exterior en 862 comunitats, beneficiant a 10.258 habitatges :: :: :

Premis AVS 2013
Datos

Modalidad Rehabilitació i revitalització urbana

Uso

Dirección Barcelona
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Barcelona Gestió Urbanística SA
Promotor
  • Barcelona Gestió Urbanística SA