Premis

'CONTROL I MANTENIMENT, EINES ADEQUADES PER A LA CONVIVÈNCIA V

Preàmbul L'Institut Municipal d'Habitatge de Màlaga, organisme depenent de l'Ajuntament de Màlaga, és l'encarregat de gestionar i administrar el conjunt del patrimoni immobiliari d'habitatges de titularitat municipal. El seu principal objectiu és l'impuls i promoció d'habitatges protegits i socials per satisfer la demanda dels ciutadans. L'Institut Municipal de l'Habitatge és un organisme viu i dinàmic que ha sabut posar la capacitat i la il·lusió del seu personal al servei de la promoció d'habitatges. En aquests anys ha estat el promotor més important d'habitatges de Màlaga, encara que el IMV no construeix habitatges de renda lliure, només de tipus social. En els habitatges de lloguer que gestiona, la innovació en les accions d'inspecció i manteniment ha estat la clau per a una relació fluïda amb els usuaris, esmenant incidències i fent de la convivència i relació veïnal mica més transparent. La col·laboració de l'IMV en actuacions en equipaments per Màlaga, permet abordar la solució a la millora de dotacions de serveis a la ciutat: Parcs de bombers, comissaries de Policia de Barri, centres multiusos ... La Rehabilitació del Centre Històric i d'altres barris de la ciutat i la dotació d'equipaments culturals, han seguit sent objectius fonamentals d'aquest organisme. Introducció A través del Servei de Gestió del Patrimoni Immobiliari en Lloguer, es té encomanada la conservació i promoció d'obres que garanteixin les condicions d'habitabilitat i ús dels habitatges, així com la prolongació de la vida útil de les mateixes. Així mateix, l'Institut Municipal de l'Habitatge gestiona, d'acord amb diversos convenis subscrits a aquest efecte entre la Conselleria d'Obres Públiques i Transports de la Junta d'Andalusia i l'Excm. Ajuntament de Màlaga, diferents promocions d'habitatges de promoció pública. Les funcions principals d'aquest servei de Gestió del Patrimoni en Lloguer es poden sintetitzar en l'administració responsable de les promocions d'habitatges i locals en lloguer de titularitat o competència de l'Institut Municipal de l'Habitatge de Màlaga. I tot amb una dinàmica d'eficàcia, eficiència i satisfacció dels arrendataris i ciutadans de l'entorn. La innovació en les mesures i actuacions posades en marxa ha estat la constant en els diversos departaments del present servei, buscant sempre la comoditat del ciutadà i de l'inquilí, tractant de solucionar les incidències que sorgeixin en l'esdevenir diari i advocant sempre per la convivència digna dels arrendataris. Per aquest motiu es perfeccionin les accions de manteniment amb el registre i seguiment de les sol·licituds; que es diversifiquin les accions d'inspecció per donar sortida a les incidències i ocupacions irregulars, o que es posin en marxa plans per eradicar problemàtiques veïnals en les promocions, com ara: -Pla De Mascotes -Protocol D'Actes Vandàlics -Protocol Desinsectacions -Protocol Síndrome de Diògenes -Pla Coordinació amb Policia Local -Pla Coordinació amb Serveis Socials -Lliurament De Claus Provisional Tots aquests elements innovadors queden exposats a la memòria explicativa. Els objectius generals i accions que componen el quefer diari del servei són: .- Millorar la convivència: Morositat, convivència veïnal, integració de les famílies en risc d'exclusió social, no ocupacions i ocupacions irregulars. .- Millorar el manteniment dels habitatges i locals: Accions de manteniment preventiu, compliment de termini i condicions de les reparacions i revisió de totes les accions de manteniment. .- Millorar la gestió dels contractes: Gestió i administració dels contractes de lloguer dels habitatges administrats, subrogacions, renovacions i accions encaminades a la gestió eficaç dels Habitatges d'Integració Social (VIS). .- Millorar el tràmit de desnonaments: Regularitzacions de les ocupacions il·legals i compliment dels plans d'actuació. Per a això, el servei format per un equip de 13 persones es divideix en set grups d'actuació interrelacionats: -Unitat 1: Inspecció i relacions amb les comunitats de veïns. Pla de Convivència. -Unitat 2: Manteniment d'habitatges i comunitats. Obres en general. -Unitat 3: Relacions amb els delegats de la Junta d'Andalusia, responsables del Parc d'Habitatges de l'Agència d'Habitatge i Rehabilitació d'Andalusia (Avra). Gestió i devolució de competències. -Unitat 4: Contractes. Contractes d'arrendament d'habitatges i locals adjudicats. Revisió de contractes. Subscripció d'acords, control i seguiment. -Unitat 5: Adjudicacions. Comitè per a l'adjudicació d'habitatges a les Famílies en Riscos d'Exclusió Social, canvis i trasllats. -Unitat 6: Equip jurídic. Subrogacions i desnonaments. -Unitat 7: Recaptació, plans de pagament i control d'impagats. 1. Dades 1.1.- Títol: Servei de Gestió del Patrimoni Immobiliari en Lloguer. 1.2.- Descripció de l'obra: Gestió del parc d'habitatges de lloguer sota gestió de l'Institut Municipal d'Habitatge de Màlaga, tant en propietat com les que administra sota competències delegades d'altres administracions. Les principals accions es basen en l'adjudicació, relació amb els inquilins, gestió de canvis i trasllats, confecció de plans de pagament, col·laboració amb altres estaments per dictaminar la idoneïtat d'adjudicació d'habitatges, regularitzacions, etc.

Premis AVS 2013
Datos

Modalidad Gestió eficaç del parc d'habitatges en lloguer

Autores
Autor
  • Instituto Municipal de la Vivienda