Premis

Presentació

L'Ajuntament de Mataró en proposta del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró, va convocar la XII Edició del Premi Puig i Cadafalch d'Arquitectura.

Membres del jurat
Pere Fradera i Barceló Secretari

representant del Consell municipal del Patrimoni Arquitectònic de Mataró

Josep Ferrando Bramona Vocal

Representant de la Demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Marta Adroer Puig Vocal

Representant de la seu del Maresme de la Demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Esteve Terradas Muntañola Vocal

Arquitecte convidat per la Demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Joan Olona i Casas Vocal

Representant del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona

Sergi Penedès i Pastor Vocal

Vicepresident del Consell municipal del Patrimoni Arquitectònic de Mataró (Sergo Penedès i Pastor excusa l'assistència i delega el seu vot a Pere Fradera i Barceló)

Lluís Domènech i Girbau Vocal

Arquitecte convidat pel Consell municipal del Patrimoni Arquitectònic de Mataró

Acta del jurat

Reunits a Mataró en data 15 de juliol de 2011, els membres del jurat de la convocatòria dels premis de la Tercera Mostra d'Arquitectura del Maresme, jurat que és conjunt amb la dotzena edició del premi "Puig i Cadafalch" sobre la base del conveni de col·laboració signat entre l'Ajuntament de Mataró i la Demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya el dia 23 de febrer de 2011, i que està constituït per:

Josep Ferrando Bramona, vocal

Representant de la Demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Marta Adroer Puig, vocal

Representant de la sSede del Maresme de la Demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Esteve Terradas Muntañola, vocal

Arquitecte convidat per la Demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Joan Olona i Casas, vocal

Representant del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona

Sergi Penedès i Pastor, vocal

Vicepresident del Consell municipal del Patrimoni Arquitectònic de Mataró (Sergi Penedès i Pastor excusa l'assistència i delega el seu vot a Pere Fradera i Barceló).

Lluís Domènech i Girbau, vocal

Arquitecte convidat pel Consell municipal del Patrimoni Arquitectònic de Mataró

Pere Fradera i Barceló, vocal representant del Consell municipal del Patrimoni Arquitectònic de Mataró que actua com a secretari per emetre un veredicte en relació a les diferents modalitats dels esmentats premis.

El jurat, fent ús de les seves competències, acorda subdividir la modalitat A "edificis de nova planta de promoció pública" en dues modalitats atenent al seu caràcter específic i diferencial:

. edificis d'ús no residencial de promoció pública i

. edificis d'habitatges plurifamiliars de promoció pública.

I després de valorar i en els casos considerats necessaris, visitar personalment les obres, declara com a finalistes les següents obres:

Respecte a l'edició d'enguany del PREMI PUIG I CADAFALCH, s'ha presentat un total de 32 obres i el jurat distingeix, com a finalistes, els següents:

Mataró / Edifici comercial a la Baixada de les Espenyes

Arquitectes: Rosa Brullet i Coll i Manuel Brullet i Tenas

Tècnics col·laboradors:: Pere Roig, Xavier Brullet i associats i Carles Gelpí

Promotor: Promocions Urbanístiques de Mataró, SA. (PUMSA)

Constructor: Dentell SL

Mataró / Edifici d'activitat terciària a "El Rengle"

Arquitecte: Manuel Ruisánchez Capelastegui

Tècnics col·laboradors: Oscar Garzón, Miquel Àngel Sala Mateus i Jorge Laborda

Promotor. Promocions Urbanístiques de Mataró, SA. (PUMSA)

Constructor: Foment de Construccions i Contractes

Mataró / Habitatges a la Ronda Barceló

Arquitectes: Manuel Brullet i Tenas, Alfonso de Luna i Franc Llonch

Tècnics col·laboradors: Jaume Pinyol i Manuel Arguijo

Promotor: SR Promotors SL

Constructor: Constructora Immobiliària SL

Mataró / Reforma i rehabilitació de l'antiga fàbrica Can Minguell (1850)

Arquitecte: Toni Gironès i Saderra,

Tècnics col·laboradors: Albert Brufau, Dani Rebugent, Raquel Vicente, Xavier Saura i Jordi

Ribas

Promotor: Promocions Urbanístiques de Mataró, SA. (PUMSA)

Constructor: Natur System SL

I declara com guanyadores ex aequo:

L'edifici comercial a la Baixada de les Espenyes de Mataró

Arquitectes: Rosa Brullet i Coll i Manuel Brullet i Tenas

Tècnics col·laboradors:: Pere Roig, Xavier Brullet i associats i Carles Gelpí

Promotor: Promocions Urbanístiques de Mataró, SA. (PUMSA)

Constructor: Dentell SL

La reforma i rehabilitació de l'antiga fàbrica Can Minguell (1850)

Arquitecte: Toni Gironès i Saderra

Tècnics col·laboradors: Albert Brufau, Dani Rebugent, Raquel Vicente, Xavier Saura i Jordi Ribas

Promotor: Promocions Urbanístiques de Mataró, SA. (PUMSA)

Constructor: Natur System SL

L'ex aequo es justifica tant per la valoració d'una intervenció decidida i potent en un punt complicat de la trama urbana al centre històric de Mataró com per l'excel·lent obra de rehabilitació. Les dues actuacions miren de revalorar els espais urbans als quals serveixen.

Tancat
Terminis d'inscripció Del 01/02/2011 al 31/03/2011
Address La Riera 48, 08301 Mataró
Telèfon 807 11 70 10
Email info@ajmataro.cat
Pàgina web http://www.mataro.cat