Awards

Habitatges 164 per Gent Gran i Joves to Cami Antic Valéncia of Poble Nou, Barcelona

Estratègies d'ordenació: L'ordenació proposada vol l'hybridity i recollir the complexitat d'typical espais of Poble Nou. Caracteritzat pels espais lliures -a measure intermediate between els dels cavall Teixits històrics i els of eixamples - i per the riquesa in them seves articulacions (mitjançant Passatges through d'edificis, ...); per the permeabilitat cap a l'inside Mansana: per la connexió dels BUITs interiors carrers i amb els espais annexes públics or the Variabilität per gra edificat. És per l'edificació això that no s'entén com aïllats a series of pads but is concebuda com a large articulated peça volumetria variable, constant d'alçada month to Cami de València i antic major height difference d'subtracting volums, d'module I like diferent gra: l'homòleg the context seu urbà Proxim month. The volum month llarg Afegeix a nova will inflexió to them ja tea carrer, ampliant-lo amb amb outer espai funció of VESTIBUL, per recover així, from a historical parcel·lària d'traça, Website Address Eixample. Articulat per two volums, aquest element near the continuïtat to llarg tota gairebé the DIMENSION illa, buscant the unitarietat, l'scale ciutat, mentre the remainder of volums, just Mòdul alçada but diferent, d'un gra minor Parlen d'una altra scale propera month, the month of context urbà Proxim. The Variabilität in l'alçada tea ready position RELATIONSHIP direct amb els dels blocs in respect espais públics or DIMENSION dels carrers. The emergent bloc façana fa Bac de Roda -carrer primari of Poble Nou- ia one futur espai públic ubicat in Xamfrà. És essencial to projecte the definició de l'Espai buit inside the Mansana in RELATIONSHIP habitatges als i la seva RELATIONSHIP -a scale Major- amb els espais lliures de l'entorn. L'ordenació proposada sets up two diferents interiors paisatges two urbans patis that delimitats in baixa plant per un equipaments of s'estenen barri on llosa de l'aparcament. At pati of caràcter month obert -accessible des de l'equipament i in a futur potser des de l'Espai públic contigu- s'hi aboquen habitatges els per a joves, mentre the month enjardinat i amb major Privacitat is als habitants destinat grans month. Els espais comunitaris exteriors, interiors espais complementaris als that ha is intended for sociabilització of comunitat of veïns in seva baixa plant i in them primeres Cobertes, which MAY BE utilitzats com espais d'ús comunitari i solariums, not deixen of qualificar faces l'habitatge dotacional month minimum cross. The urbanització d'este espai in baixa plant també juga a l'ambigüitat d'escales i Caràcters, per a band incorporates elements d'urban scale, com grans Jardineres fixes them, i per l'altra looking through the material Pave Ceramic, l'escala month domèstica dels terrats i patis anexed. Com if els patis veïns traspassessin the límit seu, you measure blinds diferents i mosaics of baldosí català colonitzen d'argila the surface of FORMIGO, delimitant, així, els Àmbits on dipositar lliurement testos i safates of cultiu. A domesticated agriculture, continguda in urbans horts elevats facilitates treball the big gent i provides a vegetable pla dels two diferent Nivells in respect of intervenció. Hip joint és l'entre les els Nuclis parts on vertical comunicació ACTING com els rotules between blocs. Aquests volums diferents is related mitjançant espais col·lectius of mesures distintes i Qualitats, espais of variable i DIMENSION RELATIONSHIP of diferents Situacions relatives in respect to terra i in respect ple. The residential typology d'habitatge passant amb accés per passera, per which s'aposta, converteix each runner els i les galeries d'accés als habitatges in Protagonistes d'aquests espais Híbrids in espais of trànsit between l'l'i Exterior Interior , a privat i cavall between the 'collective. The unitat d'habitació low wide, així the llindar i s'apropia seu d'aquests carrers of panot in alçada -corredors oberts in els pads per a joves i Tancades galeries in els of large gent who is converteixen in espais d 'oportunitat per a l'intercanvi, on the mobilitat dels panells visual PROTECTION or donate transparència Flexibilität to tancament i permeten apropiacions diferents de l'Espai' collective. L'agrupació dels Nuclis humits a band estreta habitatge l'i -a month to concentrate facilitate manteniment of them foreign instal·lacions des l'a l'habitatge- allibera subtraction de l'Espai i afavorint distintes DISTRIBUCIONS the RELATIONSHIP millor amb aquests espais intermedis between domestic i l'urbà. Plecs Els de l'edificació enhance Creuades i dress them multiply them seves cares, mentre you fissures them in the périmètre seu continu cause visuals continuïtats amb l'outside. Continuïtats visuals that day semper són d'avui not físicament possibles but esdevenen estratègiques. L'encadenament of transparencies, a band donate the total cross DIMENSION Mansana Cerdà, deixa tafanejar, demonstrate escenes superposades the trànsit carrer des als espais interiors col·lectius fins arrive at l'àmbit privat. L'epidermis of projecte juga constantment to bandes dues: per un costat to the residential conjunt i unitarietat per l'altra, the difference between tipus d'habitatge, the difference between blocs i orientacions. The i-repetition of Mòduls of materials i the difference in composició i seva per Localització seek a band, fer evidents them diferències i repeticions in orientació or l'ús, i per l'altre reforçar Complicitats or autonomies, semper intentant not blow the percepció of conjunt. L'edificació is tanca als carrers amb one únic tipus of pell ia únic color, blanc, which configures the month carcassa gruixuda i menys perforated façanes them seves exteriors, which is differentiate between elles ritme compositiu i pel them to diferent scale agrupacions seves Obertures of them. I s'obre a l'interior, amb one month aparença complexa, compost per Successió Pells i tamisos: A pla tancament of vidre i colored i Metàl·liques one of gelosies, i mòbils fixes that shape the Llenç, tens , outdoor pla seu. The pell-of monolayer i amb Obertures menors- pertany, doncs, the mateixa family in them ia façanes to nord west, amb subtils diferències: com l'Abundància d'un tipus cert d'overture, the canvi of sentit dels Mòduls that is repeteixen or seva agrupació. I in canvi form part d'una altra família - a double pell, an inner TAULERS d'aglomerat Whip hidròfugs i painted colors, exterior pla i amb barana metàl·lica i gelosia of deployé- in them façanes a sud ia est. The composició of them Obertures les massives façanes month is based on the three-repetition tipus: two month proporcions llargues i estretes ia quadrat. L'argument compositiu Segueix un fil i driver moves between blocs diferents els, fent the densitat of them Perforacions or canvi in ​​seva direccionalitat, segons the format of façana or l'ús that s'hi desenvolupa to darrera, maximum Aporti Variabilität dins d'un ordre complex cert. The formant-repetition of them Obertures composats quadrats per quatre agrupacions double finestres in totes elles, a band unitarietat d'contribute to conjunt, dóna one major scale ALHORA a major gra of perforation. Aquest s'accentua recurs in façana to nord, major Privacitat a l'inner d'illa. In them façanes a sud, majoritàriament interiors, they envolvents vidriades dels Nuclis vertical comunicació are protegides per una metàl·lica gelosia sixed, the mateixa that protegeix l'ampit of them finestres in them façanes to nord i which is repeteix in versió of panells mòbils in els balcons, orientats a sud, per a gent dels habitatges great. Aquests fan the trànsit between blocs i fins i tot passen a first pla carrer in the cas of Espronceda per-se façana turn on. Al desdoblament of plans ia the Variabilität that causes mobilitat of them solars proteccions is li join the multiplicatio d'ombres i l'EXPLOSION color. També in aquestes façanes Domestiques month, color reprèn the dialectic between them parts i tot. Through Sequence in gradació the pads s'acoloren amb els pixel·lat tonalitats diferents transiting between llima verd's carrer, gamma dels liles interiors blaus i amb els per kill large that emergeixen per confondre's amb el cel.

Presented
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Public housing

Uso

Dirección Camí Antic de Valéncia nº 96-116
Barcelona
Barcelona (Spain)

Autores
Arquitectura
 • Anna Renau Permanyer
 • Sara Bartumeus Ferré
 • Renau Bartumeus Arquitectes, SLP
Promotor
 • Patronat Municipal de l´Habitatge de Barcelona (PMHB)
Contractor
 • COPISA Constructora Pirenaica, S.A.
Otros técnicos
 • Eulàlia Aran Corbella
 • Armengol Enginyers
 • Javier Monte
 • Anna Font
 • Marta Ferré
 • Ariadna Miquel