Oeuvres

Multifamilial Edifici 52 habitatges, local aparcament al carrer i Manresa Montserrat

Els dos edificis que composen aquest Projecte s 'inscriuen dintre l'delimitat Périmètre par Unitat d'Actuació numéro 2 de «spécial Cami Pla de la Cova i carrer Montserrat" Tots els respectant criteris d'ordenació nova edificació amb CLAU 1.6c. Une bande i dels Habitatges habitants, le proposta Presser du repte dans Coordinació amb les Unitats d'actuació 3 i 5, i l'Projecte de urbanada definició de l'entorn, définir Rasant Sota les plantes une grande aparcament de rotation cabuda, amb la voluntat la Ciutat d'oferir dans aquest enclavament de limiter d'eux naturels Muralles un dissuasòria bossa d'aparcament, par ajudar dans le procès de l'peatonalització de antiques de l'ACCS. JUSTIFICACIÓ architecturale Dintre dels establerts paramêtres dans vigent planejament, se ha structurat la proposta d'edificació du considéra que l 'entorn sur le thé Projecte est desenvolupa vues multiples plates confrontació i amb la Ciutat existant. Podem résumer en trois bottés de dégagement de complexitat aquesta: - Le amb RELATION "haute" Ciutat que fa qui les Cobertes constitueixin une nova "façana Horitzontal« être Tenir l'mateixa força urbaine intenció i de les altres façanes. Amb aquest Objectiu est proposen verte Cobertes système amb aljub que je suggerir pretenen récupérer Visio jardins d'altres amb feixes à diférents Nivells, qui est taillé trobar mue pour soutenir l'antiga Ciutat i faisant partie de l'audience que, par exemple est pot percebre des de La Seu. - La relation amb el carrer Saint Ignasi, la qual Preten être une principale via le Ciutat d'accés: l'planteja de Projecte, en ce qui concerne Aquest carrer, un Organització façana typologique i amb une ritme ia alineació constante, comme par d 'aconseguir générer un conjunt d'edifici qui a suivi une clar límit urbà. - La relation amb el carrer Montserrat, sur l'edifici est "divideix" en deux parties que l'Tenen voluntat de exactament respondre à aquestes Relacions cotisation dont amb la Ciutat. Un mois, la présence d 'non Porxo l'usine Permet de Baixa aconseguir une eixamplament de l'Espai i públic visuelle, amb l'idée de transformer le C / Montserrat recorregut Dinamic i RELATION, sur se hi taillés diferents de trobar " Paisatges urbans ". Els éléments qui génèrent Els sont par exemple, la structure typologique de mateixa, l'Connexió Organització i dels diférents Nivells, els couleurs, textures eux, le urbà mobiliari ... ACCÈS Les als de Els Accessos par trois échelles, ubicats se han carrer des tots Montserrat. L 'accés i les rodats SORTIDA l'' aparcament est ventilateur à travers d 'une rampe trouvent sur la Via de Saint Ignasi à la limite de l'UA 2 i tambe est pot utilitzar Sota une altre Accès Via Saint Ignasi situé l'edifici petit mois, le costat de l'Connexió d'échelle entre Via Saint Ignasi carrer i Montserrat. L'accés est la maison des fa Via Saint Ignasi. JUSTIFICACIÓ Constructiva Solucions S'adopten Constructives que optimitzen L'execució i els coûts, utilitzant els matériaux BNO Alla sur suposar Poden une millora dans aquest Sentit. Genèricament dir podem que, constructiu nivell est Preten résoudre problemes els mois bases d 'non edifici d' aquestes Caractéristiques, les senzilles de i amb des Clarisses, contribuant també, le Reflexio propos els matériaux BNO Alla sur Poden realment suposar une millora. Degut le contexte urbà antigues i amb edificacions bordant la fragmentació d'entre eux alineacions résultantes est proposa un "in situ", le tipus réticulaire armat Formigo système structurel. Ce est par les façanes proposa d'habitatges, panells de industrialitzat Formigo tintat dans diferents tonnes i textures (les cadències dels massissos ja façana contempler aquest fet). Couleurs Els dels parements sont inclosos la «lettre Couleurs de l'Ancien Centre de Manresa" i les tonalitats ces als i COM plànols de s'indica de façanes, ils seront dins vont GROCS, ocre i terres: Aixo Wever, l'usine existera franges Baixa stuc façana amb couleurs de leur mateixes tonalitats respectant sempre i els permesos couleurs, selon d'identifier les dels Socol Edifici amb un matériau canvi. Une bande de l'usine de Baixa correspondent à Pati entre eux Escales cotisations A i B est col·locarà une tancament amb ceràmica gelosia par bon de souscription à condition que le funcionament com pati d'une amb de ventilation naturelle Espai d'air réchauffement succió Dalt Baix. Criteris MEDIAMBIENTALS I DE Sostenibilitat L 'ESTRATEGIA establerta dans le disseny Projecte inclou une méthodologie d'MISE criteris durable. Dans ESTRATEGIA aquesta est à la recherche d'abord l 'on Optimització de Comportament passiu de l' L'Impact edifici disminuint mediambiental Je demande d 'énergie. Dans un lloc de segon els recherches par Sistemes donats polices d'énergie d'Sistemes eficients i els par un satisfer renouvelables la demande RESTANT. Le Projecte compleix amb el décrété 21/2006 du 14 febrer, pel qual est réglementé l'ADOPTION de criteris ambientals id 'les els de l'éco-efficacité, i amb l'art. 25,1 i l'art. 26,1 Décret 244/2005 du 8 novembre sur l'éco-efficacité i i Sostenibilitat à l'intérieur dels MOBILITÄT Habitatges PROTECTION amb officiel. Els plates decret construcció durable de la Generalitat de Catalunya i els Propis criteris le promoteur est reflecteixen dans la façon de Següent Projecte: a) paramêtres d 'relatius écoefficacité l'Aigua - Le edificis Éliminés Sanejament d'una Xarxa Aigües pluvials qui les séparent de leurs résidus. Il Disposa d'reaprofitament système d'eux des aigües gris: l 'aigua d'entre eux dutxes i dels puits est purgé i emmagatzemarà par les «États-Unis dans les CISTERNES dels Vaters. - Les aixetes lavabos, bidets i aigüeres, així équipe com els de baignoire ou Disposé D'UN MECANISME d'estalvi d'aigua i Segell Ecològic. - Les CISTERNES dels Vaters immerger Mécanismes à double Descarrega ou interrupció volontaire. b) paramêtres d 'relatius écoefficacité al'energia Dels diferents les Tancaments de pièces verticales Les extérieurs de edifici tenen solucions Constructives i d'aïllament TERMIC que assegurin une coeficient de Mitjà de la transmission thermique km = 0,70 W / m2K. - Le façana étrangère solució est proposa est: Panell de Formigo 12 cm + truelle vidre i <= 0,035 W / mK résistance thermique> 1,45 m2K / W + Camera + cartróguix plaque 15 mm sur perfileria d'acer galvanitzat. - Les Extérieurs façanes à Pati tenen aquesta composició: paret de calat maó de 29x14x10 + plaques de Suro 30mm gruix, fixades mecànicament à Parament + fibres maille mallatex + revestiment vidre ou amb de chaux hydraulique Acabat raspat. - Les Obertures de façanes i dels Cobertes ESPAIS habitable immerger de Vidres doubles assegurin une coeficient de Mitjà de transmission thermique de la Totalität de l'ouverture ≤ 3,30 W / m2K i tambe casse TERMIC pont. - Totes les Obertures de leurs sels d 'immerger corredisses amb lames fixe Protection solaire des éléments com. Les finestres de les Chambres immerger enrotllables Persianes. Amb Aixo est garanteix le facteur S solaire d'une partie de l'ouverture envidrada PROCHAINE ≤ 35%. - Est-Disposa d'Producció système réchauffement SANITÀRIA d'aigua amb amb solaires thermiques moins 50% de SEGONS contribució 'l annexe 2 (total pas persones = 151x28 litres / personne / jour = demande totale de ACS / jour à 60 de l'edifici = 4,228 litres). - Se ha col·locat proie freda ia d'aigua aigua d'altra réchauffement par l'aparell rentavaixelles i també par la location. c) paramêtres ambientals dans edificis d'habitatges - Les séparateurs entre Parets Usuaris diferents Propietats ou compleixen amb une croix aïllament minimum à tant aeri R 48 dBA. Aixo de la amb rejoindre parets de Cartró-guix així composades: Cartró-guix 13mm + 13mm + 46mm + aïllament d'structure du rocher plat densitat 26-35 kg / m3 gruix 40mm + 13mm + plaque Cartró-guix d'acer 0,8 mm + 46 mm + d'aïllament structure de la roche plaine densitat 26-35 kg / m3 40mm Cartró gruix + 13mm + 13mm-guix. d) paramêtres d 'relatius matériaux als éco-efficacité i Sistemes constructius - Le coberta est enjardinada amb aljub coberta système qui «millora l aïllament TERMIC par rapport à un coberta inversé traditionnelle. Un mois compta amb l'avantatge l'inertie thermique à partir de carton d 'aigua permanents (cinq bottés de dégagement). - Par l'façana est preveu une solució de industrialitzada de panells base de tancament de tintats de Formigo industrialitzat. Aixo avec une section minimum représente 80% de la surface extérieurs dels Tancaments (cinq Punts). - Est-Disposa d'reaprofitament système d'eux des aigües gris: l 'aigua d'entre eux dutxes i dels puits est purgé i emmagatzemarà par les «États-Unis dans les CISTERNES dels Vaters (AquaCycle du système Hansgrohe) (8 bottés de dégagement). - S'utilitza solaire thermique pour com recolzament par get partie de calefacció De L'Edifici (sept bottés de dégagement). - S'utilitzen per l'comunitaris ou d'Espais dels enllumenat accés lluminàries de Baix consom i détecteurs de présence (trois des plates). - Almenys une famille de Producte dels emprats dans construcció de l'edifici d'Disposa un tipus Ecolabel I, d'acord amb UNE-EN ISO 14,024 / 2001 ou tipus III, d'acord amb UNE 150025 / EN 2005. En particulier la peinture est utilitzar preveu par l'Fusteria amb Segell FSC. e) paramêtres d 'relatius écoefficacité als residus - Se ha previst als habitatges une espai à CUINA 150 DM par l'separació d'entre eux sélectivement Fraccions recollida fixades par les Ordenances municipaux. - S'incorporarà à Projecte Executiu une residus Pla de gestió des construcció d'acord amb les règlements de vigent. Tots Aquest criteris se han ReflectIt als amidaments à eux diférents descripcions de Partides. Projecte la preveu d'un mois: · La s'aprofiten de Les dels Majoria els intérieurs de patis dels par edificis aprofitar génèrent creuada de ventilation des pièces dels habitatges. · Se ha previst un système de ventilation naturelle dels ESPAIS d'Estenedor chaque Habitatge. · Envans intérieurs Tots els ailettes i i tot qu'ils separacions entre habitatges est preveuen de Cartró - guix par une garantie de muntatge prévu dans sec rejoindre les phases du travail. Aixo de la amb rejoindre parets de així cartróguix composades: Cartró-guix 13mm + 13mm + 46mm + aïllament d'structure du rocher plat densitat 26-35 kg / m3 gruix 40mm + 13mm + plaque Cartró-guix d ' acer 0,8 mm + 46 mm + d'aïllament structure de la roche plaine densitat 26-35 kg / m3 40mm Cartró gruix + 13mm + 13mm-guix. Com est un matériau proposa utilitzar l 'AILLANT TERMIC en eux plaine Extérieurs façanes de vidre i <= 0,035 W / mK résistance thermique> 1,45 m2K / W amb un impact Mediambiental baix je éviter l' américain de poliestirè de extrudit ou projectat poliuretà . Dans les façanes à Pati, je suro 30mm FIXAT mecànicament.

Prix du logement social Catalogne 2012
Datos

Modalidad Bâtiments de logements de commande publique

Uso

Fecha de inicio de obra 2008-06-25

Fecha del certificado final de obra 2011-03-02

Dirección Montserrat 1-7,9-15 ,17-23
Manresa
Barcelona (Espagne)

Autores
Arquitectura
  • Felipe Pich-Aguilera Baurier
Promotor
  • Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa
Entrepreneur
  • Dragados s.a
Otros técnicos
  • Lluis Basiana i Obradors
  • Margherita Aricó
  • Xavier Ignasi Morros Peña