Obres

4 Habitatges al carrer Creu Roja a L'Hospitalet de Llobregat

I. INTRODUCCIÓ És presenta A continuació, com a Candidat a premi d'habitatge social de Catalunya en su modalitat de Millor actuació en habitatge de nova construcció, el projecte executat per la societat municipal L'H 2010 SPM SA entre a els anys 200-2008 Consistent en la construcció d'1 edifici de 4 plantes a l'Hospitalet de Llobregat al barri de Collblanc - la Torrassa (districte II). II. Antecedents Com a resultat de l'ESPECIFICAR a els anys 2002-2003 dels PERIs número 1 i 2 del Sector de Creu Roja Vallparda a l'Hospitalet de Llobregat, al barri de Collblanc, va ser necessària l''expropiació, entre d'Altres, de les finques ubicades al carrer de Espoderaments, nombres 82,84 i 86 per alinear l'Illa con el carrer de Creu Roja i la nova plaça de la Sènia. Fruit d'AQUESTA 'expropiació, i executada la Urbanització Existeix una resta de solar qualificat com a zona volumètrica específica (clau 18 NNSS PGM) que, en tan beneficiària de l'' expropiació, és Propietat de la societat municipal L'H 2010 SPM SA. Per su forma, triangular AMB 1 angle agut mol pronunciat, i pèls 71,47 m² de superfície de Sòl, fan que la construcció de este edifici Hagi Estat una taverna digne de participar en la categoria a la Millor actuació en habitatge de nova construcció. III. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA El concurs per a la redacció del projecte de 4 Habitatges al carrer Creu Roja 2 bis és va publicar a Principis del 2006 i al maig 2006 és va iniciar la redacció per part de l'equip Guanyador, Valeri consultors. En novembre del MATEIX any és va convocar el concurs per a la licitació d'obris de construcció, resultant Guanyador l'empresa COBRA SA En gener del 2007 és van iniciar els obres que van durar a Terme a finals del mes de maig 2008. DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICI El solar és Troba a la cantonada del carrer espoderaments i al carrer creu vermella, conformant la cruïlla urbana. La reduida superfície del solar, 71.47 m2, juntament al Seu caràcter de punt de trobada de Tots els carrers, representin Dues determinants contradictòries que hi havia de resoldre. La solució adoptada, va partir d'un cos de planta baixa mes 4 plantes, con un gran voladís, que conforma la alineacions dels vials. A la planta baixa és va plantejar un local amb Accés independent paper carrer de la Creu Roja i l'accés al vestíbul comunitari per on s'accedeix a cadascún del habitatges. Els Habitatges és van repartir un per planta, con un total de 4 habitatges. La superfície útil per planta és de 65m2, distribuit AMB Dues dormitoris, 1 individual i un doble, cuina independent, estar-menjador i 1 Servei complert. Acabat EXTERIOR: L'Acabat exterior de façana, Fins a l'Alçada de la planta baixa és aplacat AMB peixos de gres de 33x66 cm. A partir dels 3 metres d'Alçada l'Acabat exterior serà un revestiment monocapa de morter de ciment i additius AMB granulats seleccionats, con Acabat raspat. Tipus Monocapes de la Mediterrània, color gris Tortora. Tancament de façana AMB cambra d'aire i Aïllament format per: - Full exterior de paret de tancament recolzada de 14 cm de gruix de maó de morter de ciment de 29x14x10 cm, per a revestir. - Cambra d'aire i Aïllament AMB planxes de poliestirè expandit EPS Segons UNE-EN 13163, de 60 mm de gruix, de 100 kPa de tensió a la compressió i de 1,65 m2K / W de resistència tèrmica, col • locades no adherides . - Full interior AMB placa de guix Laminat de 15 mm d'espessor, sobre perfileria de planxa d'acer galvanitzat AMB Perfils entre 75 a 85 mm d'amplària, col • locats cada 40 cm, fixada mecànicament. Acabat pintat. PLANTA COBERTA La planta coberta, està formada per un coberta invertida transitable AMB instal • lacions Comunitàries, con Paviment de rajola ceràmica fina d'Elaboració mecànica, con Acabat fi, de color vermell i de 28x14cm, col • locada AMB morter mixt. L'ampit de coberta està formada per (de l'exterior a l'interior): 1 mur de Formigó armat de 20 cm i 1 paredó de 10 cm de Totxana de 29x14x10 cm, per a revestir, ALS primers 50 cm El pati de façana està Cobert AMB 1 lluernari de policarbonat sobre estructura de Perfils metàl • liques. ACABATS INTERIORS. Divisions INTERIORS I PAVIMENTS Les divisions interiors no portants estan formades per enva tipus "W112" amb atenuació acústica de 49 dB (A) i Aïllament tèrmic de 0,53 Kcal / H.m2.ºC. El Paviment del vestíbul i del local és terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm Els Paviments dels Habitatges són de rajola de gres 30x60cms col.locat a trenca juntes. La producció d'ACS és realitzarà AMB Termos elèctrics de 100 litres de Capacitat FUSTERIA La porta d'entrada dels Habitatges són 90 X220 cm. AMB fulla, blindada. La resta de ports interiors són de fulla corredissa de dm pintada. ESPAIS Comunitaris El vestíbul comunitari està format per: Accés, Ascensor, Espais per bateries d'instal • lacions d'aigua comunicacions i llum, escala comunitària

Presentat
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Edificis d'habitatges de promoció pública.

Uso

Dirección C/ Creu Roja nº 2 Bis
L´Hospitalet de Llobregat
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Narcis Roig
  • Valeri Consultors i Associats
Promotor
  • L´H2010 SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL SA
Contractista
  • UTE COBRA-COBSER
Otros técnicos
  • Garcia Miquel Catalan i Arbós
  • Josep Codinas