Premis

L’Ajuntament de Mataró a proposta del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró. convoca XI Edició del Premi Puig i Cadafalch

Participació i àmbit

Poden obtar-hi les obres fetes per promotors privats i societats municipals en l'àmbit de la ciutat de Mataró.

Període de construcció

Poden obtar-hi les obres fetes per promotors privats i societats municipals acabades entre l'1 de gener de 2004 i el 31 de desembre de 2006.

Modalitats

En la seva presentació les obres s'adscriuran en algun dels següents grups:

A- Arquitectura, per a obres de nova planta, ampliacions i/o addicions.

B- Intervenció en el patrimoni, per a obres de recuperació d'edificis catalogats i intervenció en ambients protegits que comporten la restauració d'elements estructurals, de tancament o decoració originals.

C- Interiorisme, per a obres d'intervenció en espais interiors, decoració i disseny de mobiliari.

En casos que així ho estimi el jurat podrà concedir alguna menció per conceptes fora de categoria.

Qualsevol persona, entitat o institució interessada pot proposar les obres que consideri oportunes mitjançant la formalització de la fitxa annexa a aquestes bases. El jurat té el dret de reclassificar les obres presentades.

Inscripció i documentació

Cal presentar les obres mitjançant la formalització de la butlleta d'inscripció annexa a aquestes bases. A títol indicatiu, s'ha d'expressar a quina modalitat es presenten. En el cas que una mateixa obra opti a vàries modalitats, serà necessària la presentació d'una butlleta per a cadascuna d'elles.

Pel que fa a la documentació, cal presentar:

A- CD que contingui plantes, alçats i seccions dels plànols en format dwg i en format pdf, una petita memòria en format doc i fotografies en format tiff o jpg (1.600x1'200 píxels i 300dpi).

B- Cal adjuntar un plànol o croquis de l'emplaçament i de l'itinerari per a visitar l'obra.

C- Fotografies de l'obra en un suport paper mida 15x20 (màxim 5).

La documentació podrà lliurar-se convenientment protegida dins un sobre DIN-A4 on constin les dades de la butlleta d'inscripció i les modalitats a les que es presenta l'obra, indistintament a l'oficina d'atenció al públic de l'Àrea de Serveis Territorials de l'Ajuntament de Mataró (Poblo Iglesias, 63, 2a planta, 08302 - Mataró, Tel. 93 758 22 67) o a la Seu del Maresme de la Demarcació de Barcelona del COAC (Riera Gavarra, 2, 08360 - Canet de Mar, Tel. 93 794 08 21).

Plaços per la inscripció

El termini per a la proposta d'obres i presentació del material corresponent finalitzarà en aquesta convocatòria, a les 14h del divendres 1 de juny de 2007.

Jurat

El jurat actuarà d'acord amb les bases i estarà integrat per:

1. El president del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic de Mataró o persona en qui delegui.

2. El president de la Demarcació de Barcelona del COAC o persona en qui delegui.

3. Un vocal responsable del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic de Mataró, que actuarà de secretari.

4. Un vocal responsable de la Seu del Maresme del COAC.

5. Un membre representant del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona.

6. Un membre representant del Foment de les Arts Decoratives.

7. Un arquitecte convidat per la Demarcació de Barcelona del COAC.

8. Un arquitecte convidat per la Demarcació de Barcelona del COAC.

L'acceptació de formar part del jurat comporta la renúncia expressa de presentar obra pròpia o obres en les quals s'hagi mantingut una relació directa.

Selecció i premis

El procés de selecció tindrà dues fases: en la primera fase el Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic farà la selecció de les obres finalistes d'entre les millors obres presentades en cadascuna de les modalitats establertes. Aquestes obres seran publicades al catàleg de la present edició dels premis. En una segona fase el Jurat escollirà d'entre les obres finalistes les guanyadores per a cada modalitat dels "Premis Puig i Cadafalch d'arquitectura".

El jurat procedirà als acords per majoria de vots. En cas d'empat es procedirà a una segona votació. Si persisteix l'empat, el vot de qualitat del president del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic de Mataró serà el decisiu. El jurat podrà incloure en l'acta una valoració de les obres premiades i podrà fer les mencions que consideri oportunes.

El veredicte del jurat es donarà a conèixer en un acte públic que tindrà lloc en el local de l'exposició dins la primera quinzena del mes d'octubre de 2007. El promotor, tècnics, constructor i l'industrial principal que hagin intervingut en la projecció i execució de les obres guanyadores rebran un exemplar del guardó representatiu dels premis. En el transcurs d'aquest acte es donarà a conèixer el resultat de la votació popular, atorgant-se els Premis Puig i Cadafalch d'opinió per a cada categoria. La participació en el concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.

Publicació de les obres

LAjuntament de Mataró, en el seu interès per difondre l'actualitat de l'arquitectura a Mataró, es reserva el dret de fer ús de la documentació lliurada de totes les obres seleccionades i demanar-ne de complementària per a la seva difusió.

Tancat
Terminis d'inscripció Del 01/02/2007 al 01/06/2007
Address La Riera 48<br /> 08301 Mataró
Telèfon 807 11 70 10
Email coac@coac.cat
Pàgina web www.mataro.cat