Premis

64 Habitatges al sector Vullpalleres Oest

1. Implantació urbanística i volumetria dels edificis.

Vullpalleres és una intervenció de creixement urbà de Sant Cugat, en procés de desenvolupament. La promoció es situa en una illa de forta presència del sector públic en infraestructures, equipaments i habitatges. En un dels extrems de l’eix peatonal que creua la illa està prevista la construcció de una estació intercanviador dels FFCC i Renfe que es configura com una porta d’entrada peatonal a tot el Sector.

Recolzats en aquest eix peatonal, el carrer Benet Cortada, es van ubicant un mercat, comerços, oficines i habitatges de promoció pública. La ordenació aprofita el pendent uniforme del carrer per donar expressivitat a la volumetria de l’edificació. L’edifici que presentem forma part d’aquesta operació de intervenció coordinada per una proposta d’ordenació volumètricament agosarada que respon a aquesta vocació de centralitat que té tota la illa per la seva situació estratègica en tota extensió de la operació urbana projectada.

La proposta d’ordenació assigna aquesta peça de terreny dos volums edificables: un bloc lineal amb comerç a la planta baixa adossat a l’eix peatonal esmentat i un edifici aïllat que ha de resoldre l’encontre d’aquesta ordenació amb la directriu del carrer Josep Serrabogunyà. L’espai entre els dos edificis es destina a jardí comunitari.

2. El programa, els usos i l’organització dels edificis.

L’edifici lineal conté dues plantes soterrani d’aparcament, una planta baixa comercial i quatre plantes amb habitatges de 2, i 3 dormitoris. El pendent uniforme del carrer, prop d’un 7%, ens porta a donar diferents tractaments a la planta baixa, per tal de mantenir el volum dels habitatges a la mateixa alçada. Una porxada sorgeix quan l’alçada de la planta baixa dona lloc a una planta altell.

Els accessos s’organitzen en quatre escales que donen lloc a tres habitatges per replà en els extrems, i a dos habitatges per replà en les escales centrals. Els habitatges disposen tots de ventilació per dues façanes diferents.

L’edifici aïllat es resol de manera diferent. La seva forma respon a la necessitat de relacionar la volumetria predominant a l’illa amb el seu perímetre exterior, alhora que pretenem expressar la unitat formal de tota la promoció. Els dos volums es maclen articulats per una escala central de planta circular. Aquesta escala dona accés a cinc habitatges, de 3 dormitoris, per replà. La planta baixa té quatre habitatges i un local comercial. Els habitatges de planta baixa gaudeixen d’un espai exterior privat per tal de preservar la seva privacitat.

Les façanes dels habitatges son d’obra vista i l’ús comercial es diferencia de la resta amb un aplacat de pedra negra que fa com de sòcol de les plantes d’habitatge.

La coberta conté les instal·lacions de captació solar, la producció centralitzada de calor per a l’aigua calenta sanitària, per a la calefacció, i els estenedors comunitaris.

3. La distribució de les peces dels habitatges.

La proposta es basa en l’adopció d'un tipus d’habitatge que s'adapta més a la forma de vida actual dels les famílies modernes que els habitatges convencionals. Dins del petit marge de maniobra que permeten els programes d'habitatges protegits ens replantegem el paper de la cuina, la seva funció a la vida familiar, donant-li un tractament d’espai habitable obert a la sala-menjador. Per a fer realitat aquest plantejament ubiquem un espai per a la rentadora, eixugadora al fons de la cuina, separat de l’estenedor. Al balcó hi ha un espai protegit de vistes per a estendre la roba. Aquest espai el complementem amb els estenedors comunitaris de la coberta.

Les peces de l’habitatge que contenen instal·lacions es situen a prop de les parets mitgeres entre habitatges, a la part fosca de la planta i les peces habitables es situen en la franja contigua a les façanes. Aquesta disposició permet una certa flexibilitat en la redistribució dels espais de estar i dormitoris, el que facilita l'adaptació del programa de l'habitatge als canvis de les necessitats dels usuaris.

4. Estalvi energètic: Disseny dels tancaments i de les instal·lacions.

4.1. Ventilació creuada i assolellament dels habitatges.

Dos dels aspectes fonamentals de l’estalvi energètic d’un edifici, la ventilació creuada i l’assolellament venen determinats per l’orientació i l’ordenació urbanística.

La resta de mesures d’estalvi energètic comprenen mesures de tipus passiu, en l’aïllament, i les proteccions solars, o bé les instal·lacions específiques de captació solar, de centralització en la producció de calor, d’aprofitament i estalvi d’aigua.

4.2. Protecció solar.

Els elements fixes utilitzats per a la protecció solar dels habitatges son la balconada continua a la façana sud i les gelosies de protecció de vistes davant les cuines. En altres orientacions la balconada davant l’obertura de la sala d’estar dóna profunditat i protecció al forat més gran de la façana. Són elements molt visibles, que es plantegen com elements importants en la composició de la façana. S'incorporen persianes com elements de protecció solar a totes les obertures.

4.3. Instal·lacions per a l’estalvi energètic.

Captadors solars i producció de calor. Els edificis tenen una instal·lació comunitària de producció de calor per a calefacció i aigua calenta sanitària recolzada amb captadors solars tèrmics. Les calderes son de gas natural. Aquestes instal·lacions estan ubicades a la coberta de cada un dels edificis. Les instal·lacions estan gestionades per una empresa especialitzada en gestió i manteniment d’energia als edificis.

Instal·lació d’aigües grises. Recull de forma selectiva l’aigua de les dutxes i banyeres per a la seva segona utilització per a els dipòsits dels inodors. Inclou les estacions depuradores i els dipòsit d’acumulació corresponents ubicats a la planta soterrani.

Instal·lació de recollida i aprofitament d’aigües de pluja: recull l’aigua de la pluja per a utilitzar-la en el reg del jardí comunitari. El dipòsit de fibra de vidre on s’acumula l’aigua recollida s’ubica soterrat en el mateix jardí comunitari.

Presentat
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Edificis d'habitatges plurifamiliars de promoció privada.

Uso

Dirección C/ Benet Cortada nº 14,16, 18, 20; C/ Josep Serrabogunyà nº 9
Sant Cugat del Vàlles
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
 • Ramón Martí Puzo
 • Antoni Miralles Guilló
 • Martí Miralles Arquitectes
Promotor
 • PROMUSA
Contractista
 • ALDESA
Otros técnicos
 • Miguel Ángel Palomo Gutiérrez
 • Jaume Soldevila
 • Crisol Ingenieros SL
 • Rafael Bellmunt
 • Tristan Velasco Coll
 • Gerard Garcia Vilarrasa