Premis

Alexandra - 168 Habitatges de lloguer ADAPTATS HPO Dotacional Públic i Equipaments socials a Sabadell

EDIFICI D 'EQUIPAMENTS ALEXANDRA Plaça Ovidi Montllor, 2-3-4-5. SABADELL AQUEST edifici executat a Sabadell engloba sota 1 MATEIX sostre, i en sol d'Equipament local d'Habitatge Dotacional Públic, Diferents usos que acabin conformant 1 construcció de 18.976,78 m2. PROGRAMA 168 Habitatges lloguer ADAPTATS HPO Dotacional Públic AMB espais comunitaris i serveis comuns. 112 places aparcament, 31 trasters i sals Instal·lacions Comunitàries. Biblioteca pública, 2.168,18 m² Centre de Serveis per a gent gran, 1.401,48 m² Urbanització de plaça i espais exteriors vinculats MEMÒRIA RESUM EDIFICI OBRA NOVA ALEXANDRA (Sabadell) 1.- Mesures d'Estalvi energètic i respecte al mediambient. L 'EDIFICI HA Obtingut LA QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA A, AMB REGISTRE DE CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA EXPEDIT PER L' INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ELEMENTS PASSIUS D'ESTALVI ENERGETIC: FAÇANES: a) Façanes Sud. Els voladius de balcons correguts, discriminen l 'entrada de sol a l'' hivern o l'estiu. b) Façanes Est-Oest. Ventilades i AMB PROTECCIONS solars de persianes enrotllables AMB lamel.les orientables Tipus Supergradhermetic. COBERTES: a) Cobertes plans invertides i ventilades per a una major protecci tèrmica. SÒLS: a) Sòls radiants AMB calefacció a 'hivern i refrescament a l'estiu, ofereixen 1 major confort, menor velocitat de Circulació de l' aire (Menys pols) i major inèrcia tèrmica. FINESTRES: a) Fusteria d 'alumini AMB trencament de pont tèrmic i doble vidre AMB cambra d' aire. COMPARTIMENTACIÓ: a) envans a sec. Minimitza a els residus a la construcció. Ventilació: a) S'HAN col.locat Obertures regulables sobre les ports d'accés a cada habitatge per a aconseguir activar la ventilació transversal que els Obertures regulables Tipus Gravent dels Extrems dels Passadissos garantitzen. ELEMENTS Actius D'ESTALVI ENERGETIC: Climatització PER Geotèrmia: Per a solucionar els Necessitats de Climatització i aigua calenta sanitària de l 'edifici s' utilitza un sistema d 'alta eficiència energètica, emmarcat Dintre els energies renovables, Basat en l' Intercanvi geotèrmic El sistema consisteix en un circuit d 'Intercanvi tèrmic con el Subsòl, sala de producció centralitzada AMB bombes de calor d' alta Eficiència aigua-aigua (Coefficient of Performance COP entre 4 i 5) i circuits de distribució de calor / fred a Sòl radiant a els Habitatges (bàsicament utilitzat en cicle d'hivern, i com a soporte a cicle d'estiu refredant el sol sense arribar a condensar) ia climatitzadores de zona a la Biblioteca i Centre de Serveis, incloent también l'Aigua Calenta Sanitària a tot l 'edifici. El circuit de col.lectors d 'Intercanvi geotèrmic s'a executat mitjançant 6.400 ml. de canonades repartides en 91 pous verticals AMB fondàries que oscil.lan entre a els 60 i 100 metres. El sol · licitant realitzat l 'Intercanvi con el Subsòl, a els col.lectors transporten l' aigua a les Dues sals centralitzades de producció per a realitzar l 'Intercanvi AMB els Màquines productors de calor i fred. AQUEST sistema elimina l 'impacte estètic de les refredadores d' aire, estalviant al MATEIX temps Fins el 50% de l 'energia primària consumida con los sistemes tradicionals. El dimensionat de les bombes i del camp de pous, per a garantir l'Aportació energètica al sistema, és basa en l 'Anàlisi d' estudis dinàmics de demanda energètica (horaris de Utilització, cicles de temperatura exterior, Necessitats rals de renovació, PROTECCIONS solars i inèrcies). Mitjançant el sistema centralitzat i la gestió de les simultaneïtats en la demanda de les Diferents zones de l 'edifici, al disposar d' un gran col.lector d 'Inèrcia (Sòl radiant dels Habitatges) s' ha pogut ajustar el dimensionat i DE PAGAMENT cost dels sistemes, en comparacions al mètode habitual Basat en la instal.lació de la suma de les potències màximes requerides. CÈL.LULES fotovoltaiques: L'aposta basada en el sistema geotèrmic, ha permès alliberar els cobertes de L'edifici de la instal.lació fototèrmica a què obliga la Reglamentació Vigent. Al disposar d 'espai, s' ha instal.lat 1 camp de plaques fotovoltàiques per a la Obtenció d 'energia elèctrica, justificat sota la lògica d "un producte Financer, con una potència de 27,8 Kwp. i 1 Previsió energètica de 33,3 MWh / any, Reutilització D 'AIGÜES PLUVIALS: És Disposa d 'una cisterna AMB Capacitat per a 30.000 litres per a la Recollida d' aigües de pluja i posterior Aprofitament per a regar. Il.luminació: Il.luminació de les zones comuns AMB detectors de presencia. Interior d'Habitatges i zones comuns, con làmpades de baix consum. Espais exteriors s 'il.luminan AMB làmpades LED. 2.- Adequacio del disseny a l'entorn per a un Millor Comportament mediambiental. L'edifici s'a orientat rigorosament sobre l'eix Nord-Sud, per a garantir que Tots els Habitatges organitzats a partir del passadís de distribució disposin d'assolejament. També disposen de PROTECCIONS solars regulables en els Obertures, que permetrà controlar l 'entrada de sol a l'hivern o estiu. 3.- Modulacions a través de sistemes constructius no complexes però que aporten inèrcies per a un control passiu del clima. Col·locació de l 'Aïllament tèrmic per la cara exterior de la fulla principal per a Tenir major inèrcia tèrmica a l'' interna dels habitatges. Sistema de Climatització per Sòl radiant. Coberta invertida, ventilada i transitable. 4.- Industrialització. Utilització de plaques prefabricades de gran format de GRC (ciment reforçat AMB fibres de vidre) que comporten rapidesa d 'ESPECIFICAR i minimitzen a els residus. 5.- Solucions innovadors. La Utilització de la geotèrmia per a climatitzar a els Habitatges, la Biblioteca i el Centre de Serveis AMB un sistema centralitzat i altament Eficient, com ja s 'ha descrit anteriorment. El sistema de façana ventilada, integrant en un MATEIX plà a els Panells de resines i les PROTECCIONS solars motoritzades, utilitzades a les sals d 'estar, habitacions i terrasses. 6.-Tractament de residus i aigua. Els Habitatges estàn equipats AMB recipients per a realitzar a la recollida selectiva de residus. Xarxa de sanejament separativa pluvials / fecals. Aixetes AMB sistema economitzador d 'aigua. Cisternes d 'inodors AMB Mecanismes de doble Descàrrega. Aprofitament de les aigües pluvials mitjançant cisterna de 30.000 l per a reg. 7.- Tipologia. Habitatges ADAPTATS d '1 o 2 habitacions AMB bany Adaptat i terrassa. 8.- Equipaments socials a l 'edifici. A l'edifici existeixen 2 Equipaments que compleixen 1 Funció social para los Usuaris dels Habitatges i para los Habitants de la zona: - Una Biblioteca de barri de 2.168,18 m2. - Un Centre de Serveis de 1.401,48 m2.

Menció
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2012
Datos

Modalidad Edificis d'habitatges de promoció pública.

Uso

Fecha de inicio de obra 2008-05-12

Fecha del certificado final de obra 2010-06-21

Dirección PLAÇA OVIDI MONTLLOR, 2-3-4-5
SABADELL
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • EDUARD FREIXAS CORONAS
  • RAFEL GALVEZ MILLANES
  • RICARD PERICH DURAN
Promotor
  • HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL,S.A. (VIMUSA)
Contractista
  • VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
Otros técnicos
  • PBX
  • COENGER
  • MARTA ALONSO GUERRERO
  • DAVID ONIEVA FERNANDEZ
  • JOAQUIM CORNET VERGÉS