Premis

44 Habitatges HPO a l'antiga caserna de la Guàrdia Civil a Mollerussa

MEMÒRIA DESCRIPTIVA de l'OBRA: El projecte és Troba Situat al vèrtex sud d'una gran illa d'Equipament esportiu de baixa edificabilitat. AQUESTA situaciò de l'entorn urbà més IMMEDIAT, juntament AMB l'exigència d'edificar en dos blocs diferenciats que s'estableix a les bases del concurs, determinin el criteris esta d'actuar AMB Edificis aillats. L'edifici consta d'una planta a soterrani on és situen 2 Aparcaments independents que comparteixen la rampa d'accés, una planta baixa d'accés que és situa 1m. per sobre la rasant del carrer i tres plantes pis. Els 28 Habitatges dotacionals és distribueixen sobre un corredor comú que Përmet rendibilitzar el Nucli vertical i configurar una franja de servei que Acull La totalitat de les Instal·lacions dels Habitatges, xemeneies de ventilació i accessos, alliberant completament els sals i dormitoris. Els habitatges de la testa a sud és girin per tal d'ampliar al Màxim els hores d'assolellament conformant, alhora, la façana a l'espai d'Ús público que resta alliberat. Els 16 habitatges de protecci és defineixen AMB un esquema de quatre Habitatges per replà per tal de resoldre 's AMB 1 ÚNIC Nucli vertical. La solució Dóna lloc a una tipologia d'habitatge AMB façana a Dues orientacions que Përmet el Millor Aprofitament de la llum i ventilació natural sense necessitat de recórrer a patis de llums interiors. La Posició dels 2 edificis restaurats Përmet pensar la relació qualit de l'habitatge AMB l'exterior depenent de su orientació i tipologia. La façana d'accés AMB front al c / Camí Vell de Miralcamp és presenta com a Continuació de la tanca de l'Equipament esportiu, incorporant l'accés a l'aparcament i l'accés a l'ET En un Altre pla, retirat 4.10 m de carrer, apareix la façana oest dels Habitatges dotacionals. La façana adopta una tipologia d'obertura de proporció vertical entre Forjats deixant Companys massissos. Els façanes a sud apareixen a manera de terrasses corregudes en voladiu en les plantes pis ia manera de patis en planta baixa. La façana nord està composta per Obertures de proporció vertical, Mentre que a els Habitatges dotacionals adoptin la terrassa com a Negatiu. La planta soterrani, destinada a aparcament, està unificada desenvolupant-se AQUESTA Connexió sota l'espai comunitari projectat entre a els 2 blocs. L'aparcament Disposa de 35 places. L'accés de vianants al soterrani, és a través d'una escala independent connectada directament a l'espai exterior. ESTRETÈGIES SOSTENIBLES: Sistemes passius: Per tal de garantir l'Aïllament de l'edifici, s'opta paper concepte de façana abrigada, utilitzant 1 aillant rigid per exterior de poliestilé expandit extruït. D'AQUESTA manera s'aconsegueix la Continuïtat de l'envolvent tèrmica façana-coberta. L'Excés d'assolellament a la façana sud és resoldre AMB 1 terrassa correguda en voladiu ia la façana oest s'adopta la terrassa com a Negatiu. Sistemes Actius: Les zones d'Ús esporàdic en disposen d'un control d'encesa i apagat per sistema de detecció de presencia o sistema de temporització. Les aixetes dels lavabos, bidets i aigüeres, aixi com a els Equips de dutxa, en disposen d'1 mecanisme economitzador. Les Cisternes dels WÀTERS disposen de Mecanismes de doble Descàrrega. Una part de les Necessitats d'aigua calenta sanitària, és cobreix AMB sistemes de Captació, emmagatzemant i Utilització d'energia solar. Donada la situaciò geogràfica de la promoció, la instal.lació de calefacció Disposa de circuit bitubular per tal de rentabilitzar el SEU Funcionament. L'edifici Disposa d'1 xarxa de sanejament que separa els aigües pluvials de les residuals.

Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2012
Datos

Modalidad Edificis d'habitatges de promoció pública.

Uso

Fecha de inicio de obra 2009-01-20

Fecha del certificado final de obra 2011-05-30

Dirección Camí Vell de Miralcamp 3
Mollerusa
Lérida (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Jordi Campos i Garcia
  • Ibon Bilbao España
  • Carlos Gelpí Almirall
  • Caterina Figuerola Tomás
  • aq4 arquitectura
Promotor
  • INCASOL
Contractista
  • Benito Arnó & Hijos
Otros técnicos
  • TYPSA