Premis

90 Habitatges al sector Balmes-Manso de Sant Feliu de Llobregat

El projecte es una edificació composada en doble bloc AMB pati interior, comparable a practicar un gran tall a un ÚNIC volum, buidant l'espai entremig. L'edifici consta a planta i secció, de tres Franges verticals: 2 blocs d'Habitatges i una zona interior buïda. AQUEST espai interior està format per 1 relació qualit d'espais Lligats con los Nuclis de comunicació vertical. Aquets Nuclis tinença estan Tractats de manera que minimitzin el SEU impacte visual ja que estan formats per passeres AMB tancaments Lleugers. L'edifici s'adapta a la topografia existent, descendeix en secció transversal Seguint la pendent del Terreny. Les cotes d'accés dels Nuclis conflueixen en una mateixa cota al pati interior a través de Petites rampes. La composición de la façana és basa en un volum regular, d'obra vista, Foradat per els Obertures de les Vivendes i recolzat en un Sòcol diferenciat, que envolta tot l'edifici i recull a els locals comercials, l'entrada a l'aparcament soterrani, a els accessos i serveis. Les plantes que acullen els Vivendes, presentin Obertures diferenciades en dos Mòduls: d'ample 90cm (formades per porta batent i barana) i 240cm (formades per ports corredisses i barana). Els dos tipus de foradament ocupin tota l'Alçada entre Forjats i són vidriats. Les Petites estan retallades al pla de façana. Les grans són capses extretes que sobresurten per acollir els terrasses. En alineacions, aquestes no segueixen 01:00 MATEIX ordre, sinó que variïn els Seves posicions verticalment en Alcat per trencar la rotunditat del volum d'obra vista i no Caure en la monotonia. A les façanes interiors NOMÉS s'hi troben Mòduls de 90cm i de 45cm dedicats ALS lavabos. Els testers dels 2 blocs tinença 1 Tractament diferent degut a su orientació i tipologia dels habitatges. La façana de c / Carles Buigas és oberta i AMB terrasses. El tester més orientat a Nord, és totalment opac.

Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2012
Datos

Modalidad Edificis d'habitatges de promoció pública.

Uso

Fecha de inicio de obra 2009-05-04

Fecha del certificado final de obra 2011-01-12

Dirección Carrer General Manso 42-54
Sant Feliu de Llobregat
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • BAMMP Arquitectes, Francesc Bacardit i Jaume Armengol
Promotor
  • Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL)
Contractista
  • Corsan-Corviam Construcción, S.A.
Otros técnicos
  • Santiago Torras Lujan
  • JSS Associats Enginyería i Arquitectura
  • Josep Malgosa i Morera