Premis

Edifici de 22 HPO, Aparcaments i locals comercials al C / Beltxite 1-9 de Rubí

El projecte és troba en un dels Sectors en Transformació més Propers al centre de Rubí, que encara estava pendent d'urbanitzar. L'edifici és planteja per a 22 habitatges de lloguer AMB una planta baixa comercial, quatre plantes pis, i 1 soterrani i forma el tester d'1 filera de blocs d'habitatges. La demanda social existent recomanava un programa tipològic variat que pogues donar Servei a la màxima varietat de Famílies possibles. Aixi, és plantejaven 8 Habitatges d'1 habitació, 12 de Dues, i 2 de tres habitacions. D'AQUESTA manera, s'intentava Assolir la major diversitat tipològica possible per familias monoparentals, Parelles AMB Fills, joves, grans, etc. L'edifici és separa del Veí AMB 1 pati-vestíbul Cobert per lluernaris, de quatre alcades que funciona com a un gran accés i Nucli vertical. En Comptes de realitzar Nuclis i patis interiors aillats, S'HAN concentrat Tots els Buits resultants de l'aplicación de la superfície residencial a AQUESTA zona per aconseguir un gran vestíbul Amb la màxima Qualitat espacial, funcional i formal possible. Les Transparències, a els Acabats, la lluminositat configurin una transició natural cap ALS Passadissos de cadascuna de les plantes que distribueixen a els 5-6 Habitatges existents per planta. És plantegen dues plantes Tipus alternades (planta primera AMB tercera, i planta Segona AMB quarta) que, per un grup, donen Resposta a les tipologies demanades i per 'altra, configuren una façana a mode de pell contínua, rítmica i diversa, marcada pèls balcons , Finestres, persianes enrotllables i llepes correderes. Els pisos és distribueixen a banda i banda d'1 passadís que busca els vesteixes i la llum natural de façana i del vestíbul, que amaga els catifes, tancat per evitar perdues de calor i insonoritzat per Assolir el màxim confort acústic. La pell contínua de la façana intenta, per un grup texturitzar homogèniament les tres façanes, i per 'altra contextualitzar-se AMB se'ls preexistències mitjançant la introducció de quatre colors a els vidres dels balcons, a mode de píxels, que interpretin i sintetitzen l'entorn . Aquests colors s'apliquen sobre una base gris clar neutre (monocapa). Aixi, el groc fa al·lusió ALS colors dels edificis restaurats circumdants, el blau al cel ia l'entorn industrial, i a els grisos ALS Formigons i Paviments existents. De la barreja d'ELLS apareixen a els verds de la vegetació de les places i jardins Propers, a els ocres del sauló, del mulch, de les fustes, etc. AQUEST colors és filtrin i distribueixen des de l'entrada cap a l'interior envaint el vestíbul, l'atri i a els Passadissos interiors, creant 01:00 llenguatge comú; però Personalitzat a cada planta. Els Habitatges s'obren cap a la façana AMB Grans finestrals, Buscant La llum i els vesteixes, a els colors dels balcons que és barregen AMB l'entorn. Tot és planteja en colors Clars: grisos, blancs Buscant AQUESTA lluminositat. La distribució funcional és senzilla, Dues tipologies de cuina oberta a la sala d'estar i de bany és repeteixen, girin i alternin en les plantes per Assolir els tipologies plantejades. S'a Tractat Especialment els condiciones acústiques i tèrmiques dels habitatges. Aixi, constructivament, s'a BUSCAT un sistema de tancament exterior, entre Habitatges i zones comuns mixt: ceràmic i AMB plaques de cartró-guix per aprofitar els Avantatges dels dos sistemes constructius. Les Instal·lacions d'Tots els Habitatges és troben centralitzades i és concentrin a la coberta de l'edifici: plaques solars, la caldera comunitària per a aigua calenta sanitària i calefacció i un sistema de telegestió que Përmet Fer els lectures pertinents de forma automàtica, ia la planta baixa i soterrani: aigua, electricitat i telefonia. Els Conductes baixen i pugen per 1 pati d'Instal·lacions i és distribueixen ordenadament paper fals sostre dels Passadissos cap a armaris centralitzadors i a els habitatges.

Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2012
Datos

Modalidad Edificis d'habitatges de promoció pública.

Uso

Fecha de inicio de obra 2010-07-19

Fecha del certificado final de obra 2012-02-28

Dirección C/ Beltxite, 1-9
Rubí
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Carlos Freire de la Corte
Promotor
  • Promocions Urbanes de Rubí
Contractista
  • Tau icesa
Otros técnicos
  • Jordi Calvo de Felipe