Premis

Centre de Formació Professional i iniciatives de desenvolupament local a Ponferrada, Lleó

Es tracta d'un edifici destinat a Centre de Formació Professional a la localitat de Ponferrada adjudicada per concurs obert a l'arquitecte D. Julián Zapata. L'edifici de 3500 m2 de superfície, es divideix en dues plantes on l'accés principal dóna lloc a un vestíbul des del qual s'organitza una distribució lineal a totes les àrees en forma d'espina de peix que condueixen tant als espais de "accés públic "i serveis com aquells d'ús més restringit, garantint així una correcta distribució. Aquest gran passadís distribuïdor és al seu torn un espai de relació dels visitants que s'obre al seu torn a patis de vinculats amb les diferents aules. Aquests "patis de llum", garanteixen la correcta il·luminació i ventilació de totes les estances, preservant d'aquesta manera la intimitat dels espais i el "aïllament" que ha de perseguir una intervenció d'aquest tipus. Aquests patis es plantegen com a grans buits de llum cap a l'edifici. Els espais de "accés públic" com l'entrada principal, l'accés als despatxos professionals i l'accés a la sala d'actes es troben "sectorialitzades" per usos i poden funcionar independents segons programa. La macla de volums, confereix a l'edifici una riquesa espacial que alleugereix la seva considerable volum. L'edifici es tanca més cap a l'exterior i s'obre més cap a l'interior, buscant en el primer cas la privacitat i el confort en el segon. Les façanes exteriors es proposen com a combinació de grans panells de prefabricat de formigó ranurat i murs de fàbrica de formigó arrebossats i acabats amb pintura resistent a l'aigua i erosions. Això fa fonamental la utilització de productes BASF que garanteixin la impermeabilització de les mateixes. UTILITZACIÓ DE PRODUCTES BASF La comesa d'aquesta obra és el tractament antihumitat de façanes sobre suport de morter remolinat fi i panell prefabricat de formigó i segellat dels escopidors de coberta. Preparació de la superfície en panells acanalats de formigó prefabricat Es reparen els defectes de fabricació: coqueres i cops en obra amb morter de reparació Emaco R-205, un cop reparats s'apliquen 2 mans de Masterseal 326. Consum aprox: 350 kg de Masterseal 326. Preparació de la superfície de façana de morter: S'aplica una mà de Masterseal 317 diluïda al 50% en aigua, a causa de la porositat del suport s'aplica el producte així diluït per assegurar l'adherència de les posteriors capes de Masterseal 317, en aquest cas es van aplicar 3 mans previ segellat perimetral de perfileria a manera de trencaaigües. Consum aprox. 1.300 kg de Masterseal 317 Altres aplicacions: També es subministren 300 kg de Masterflow 952 per a ancoratges de maquinària. Així mateix es subministra Emaco S-88 com morter de reparació estructural. De MASTERFLEX 474 es gastaran 48 llonganisses de 600 ml aprox. Empresa instal·ladora: IMPERMITEC, SL amb domicili social a Ponferrada (Lleó)

Premi BASF d'Arquitectura
Datos

Modalidad

Uso

Autores
Arquitectura
  • Julián Zapata