Premis

8 HABITATGES PROTEGITS I ENERGÈTICAMENT EFICIENTS AL BARRI DE SANT PERE REGALADO DE VALLADOLID

DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ El projecte contempla la rehabilitació d'un grup de vuit habitatges unifamiliars construïts en els anys 90 al barri de Sant Pere Regalat de Valladolid. Els habitatges van néixer com "cases de reallotjament temporal" per a famílies barraquistes dins d'un programa de l'àrea d'Acció Social de l'Ajuntament. Dos fets han caracteritzat l'estat en què es troben les cases. D'una banda, el mal ús dels habitatges pels seus ocupants. En elles, a més de no realitzar cap tipus de manteniment, es van executar, amb diferents finalitats i sense cap criteri tècnic, perforacions a les façanes. Fins i tot, es feien fogueres en les mateixes vivendes que va fer que una d'elles s'arribés a incendiar. I de l'altra, les cases han estat desocupades durant algun temps, en comprovar-se que no eren les més idònies per dur a terme actuacions de reallotjament. Tots dos fets han determinat que els habitatges hagin sofert un progressiu deteriorament i un sistemàtic procés de vandalisme que va acabar amb el desballestat complet de tots els seus elements aprofitables; aixetes, sanitaris, portes, radiadors, endolls, persianes, finestres, etc ..., convertint els habitatges, si em permet l'expressió, a un simple closca. Amb aquests antecedents, el primer i gran objectiu a perseguir era tornar a donar utilitat a aquests habitatges que es trobaven totalment destrossades i destinar-les a persones que estiguin incloses en el Registre Públic de Demandants d'Habitatges Protegits de Castella i Lleó i demanessin un habitatge protegit a la modalitat de lloguer amb opció de compra, per entendre que és la fórmula que millor s'adapta a les circumstàncies financeres actuals. Per a això, vam haver d'actuar en diversos fronts: • El tècnic-arquitectònic. La primera pregunta que vam haver de resoldre era si els habitatges, malgrat el deteriorament sofert, es trobaven estructuralment bé. Per a això, es va sol·licitar informe a empresa especialitzada que va concloure que no hi havia obstacle tècnic algun per dur a terme la rehabilitació. • El segon front era el financer-administratiu. Per dur a terme l'actuació calia aconseguir que amb el nou projecte de rehabilitació es pogués obtenir una nova qualificació provisional que servís de títol habilitant per al finançament qualificat que assenyala el Pla Director d'Habitatge i Sòl de Castella i Lleó. Amb aquesta finalitat, l'Ajuntament va declarar la ruïna econòmica dels habitatges i va servir per poder sol·licitar una nova qualificació provisional que permetés acudir a l'entitat financera. La qualificació provisional es va atorgar pel Servei Territorial de Foment de Valladolid el 23 de desembre del 2011. El segon objectiu era que la rehabilitació no consistís en un simple arrebossat o embelliment dels habitatges, sinó, ans al contrari, el que es perseguia era la consecució d'una rehabilitació profunda que fes que els habitatges rehabilitades tinguessin tots els estàndards propis d'uns habitatges noves. Però, fins i tot, vam voler donar un plus i convertir-les en un referent dins de l'eficiència energètica d'edificis. La proposta, per tant, va més enllà d'una adequació funcional en base a unes noves necessitats programàtiques. També transcendeix de la necessària adequació formal d'uns habitatges la imatge obeeix a una formalització arquitectònica arcaica molt del gust de finals dels vuitanta, anys en què es va recuperar la tradició arquitectònica prèvia al racionalisme. Com abans hem assenyalat, des dels primers plantejaments -amb les limitacions pròpies de la preexistencia- el projecte s'ha desenvolupat sota criteris bioclimàtics i de sostenibilitat global, incidint en una major eficiència energètica així com en la millora de les condicions d'habitabilitat i confort; entre elles la corresponent a la minoració de la contaminació acústica, ja que davant habitatges discorre la ronda de circumval·lació. S'han tingut en compte qüestions d'estalvi energètic, millora del rendiment lumínic, reducció de consums, gestió del cicle de l'aigua, qualitat de materials i sistemes constructius i altres millores que, unides als aspectes de sostenibilitat global donen com a resultat uns habitatges que, tot i les limitacions de la seva configuració inicial, es troben a l'altura dels nous temps i dels nous reptes, amb un clar compromís amb la contemporaneïtat.

Premis AVS 2013
Datos

Modalidad Rehabilitació i revitalització urbana

Uso

Dirección VALLADOLID
Valladolid (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • PINÉS & JOVÉ - ARQUITECTOS
Promotor
  • SOCIEDAD MUNICIPAL - VIVA