Premis

Promoció Mas Duran III

ANTECEDENTS Objecte del projecte: Construcció d'edifici plurifamiliar de 43 habitatges socials i aparcaments al c / Frederica Montseny - c / Clementina Arderiu nº 6 en règim de lloguer amb protecció oficial Zona: Centre Urbà Població: Sant Quirze del Vallès Codi Postal: 08192 Municipi: Sant Quirze del Vallès Comarca: Vallès Occidental Promotors: COMU Sant Quirze del Vallès, SL Representada per: Juli Clopés Valls Direcció d'obra: AMSA Arquitectura SLP representada per Ángel Martínez Hernández (arquitecte) Marta Mercader Torredeflot (arquitecta tècnica) COMU Sant Quirze del Vallès, SL Contractista: TEYCO SL Cap d'obra: Sergi Prat Descripció del solar: Sant Quirze del Vallès es situa a una altitud de 188m sobre el nivell del mar. El solar a edificar forma part de l'illa amb la mateixa qualificació urbanística (clau 4b-HP) i prové d'una modificació puntual del PGO entre els carrers Joan Oliver, Frederica Montseny, Clementina Arderiu i ronda Santa Julita, amb l'objectiu fonamental de regular l'ordenació de l'edificació dins de l'àmbit. El solar té forma irregular, amb un lleuger pendent cap al carrer Frederica Montseny. Aquest solar es troba parcialment edificat amb un edifici paral·lel a la ronda Santa Julita. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE: Dades urbanístics: Planejament vigent: Pla General d'Ordenació de Sant Quirze del Vallès. Text Refòs 2000 Qualificació del sòl: Sòl urbà Denominació zona: Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana (2004) de Sant Quirze del Vallès Qualificació urbanística: Clau 4b 1-7 HP Superfície: 7.359,00 m 2. Usos admesos: Ús residencial Condicions d'edificació: Volum edificat = 11.058,25 m3 Superfície total construïda = 5.601,34 m 2 Alçada reguladora edificada = 12,50 m (PB + 3PP) Separació a carrer / s = 7/4 m Alçada lliure planta baixa = 2,70 m Alçada lliure plantes pis = 2,70 m PLA GENERAL ORDENACIÓ URBANA 2000 MODIFICACIÓ PUNTUAL PGOU 2004 Superfície total 7.359,00 m 2 7.359,00 m 2 Sòl residencial Qualificació 4b-HP: 7.359,00 m 2 100% Qualificació 7-7: 3.605,45 m 2 48,99% Sostre edificable 12.174,18 m 2 12.174,18 m 2 Sòl sistema espais lliures (Pu) 0 m 2 0% 2.890,20 m 2 39,27% Sòl sistema viari (V) 0 m2 0% 863,35 m 2 11,74% Ocupació 35% (7.359) 2.575,65 m 2 Compliment del Codi Tècnic: Les solucions adoptades en el projecte tenen com a objectiu que l'edifici disposi de les prestacions adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 d'Ordenació de l'Edificació. En compliment de l'article 1 del Decret 462/71 del Ministeri de l'Habitatge, "Normes sobre redacció de projectes i direcció d'obres d'edificació", i també en compliment de l'apartat 1.3 de l'annex del Codi Tècnic de l'Edificació, es fa constar que en el projecte s'han observat les normes sobre la construcció vigents. Requisit bàsic de Funcionalitat (LOE) Utilització: El programa funcional o de necessitats definit pel promotor és d'un edifici de planta baixa i tres plantes sobre rasant destinades a habitatge, i dues plantes sota rasant destinades a garatge. La coberta de l'edifici es destina a la instal·lació de serveis tècnics tals com plaques solars, aparells d'aire condicionat, etc. Accessos: L'accés a l'edifici es realitza a través de la plaça pública que es construirà en aquesta mateixa parcel·la, mentre que l'accés de l'aparcament es troba al carrer Frederica Montseny. Circulacions: Les plantes de soterrani i la resta de plantes estan comunicades a través d'ascensors. La sortida d'emergència es produeix per una escala amb sortida directa al porxo d'accés a l'edifici. Criteris funcionals del projecte: El projecte s'estructura a través d'un sol nucli de comunicació vertical. Aquest nucli consta de dos ascensors i una escala d'un sol tram, i distribueix a través d'un passadís a un total de 10 habitatges en planta baixa i 11 habitatges en planta primera, segona i tercera, amb un total de 43 habitatges. Quant a l'aparcament sota rasant, soterrani P-1 té 28 places d'aparcament i el soterrani P-2 té 32 places d'aparcament. El total de places d'aparcament és de 60. Planta Baixa: Habitatge, Baixos 1a: Menjador - sala d'estar, cuina, tres dormitoris, bany, pas i terrassa. Habitatge, Baixos 2a: Cuina - menjador - sala d'estar, un dormitori, bany, pas i safareig. Habitatge, Baixos 3a: Menjador - sala d'estar, cuina, tres dormitoris, bany, pas i terrassa. Habitatge, Baixos 4ª: Cuina - menjador - sala d'estar, dos dormitoris, bany, pas, safareig i terrassa. Habitatge, Baixos 5a: Cuina - menjador - sala d'estar, dos dormitoris, bany, pas, safareig i terrassa. Habitatge, Baixos 6a: Cuina - menjador - sala d'estar, dos dormitoris, bany, pas, safareig i terrassa. Habitatge, Baixos 7a: Menjador - sala d'estar, cuina, tres dormitoris, bany, pas i terrassa. Habitatge, Baixos 8a: Menjador - sala d'estar, cuina, tres dormitoris, bany, pas i terrassa. Habitatge, Baixos 9a: Cuina - menjador - sala d'estar, dos dormitoris, bany, pas, safareig i terrassa. Habitatge, Baixos 10a: Cuina - menjador - sala d'estar, dos dormitoris, bany, pas, safareig i terrassa. Planta Tipus (planta primera, segona i tercera): Habitatge 1a: Cuina - menjador - sala d'estar, dos dormitoris, bany, pas, safareig i terrassa. Habitatge 2a: Menjador - sala d'estar, cuina, tres dormitoris, bany, pas i terrassa. Habitatge 3ª: Cuina - menjador - sala d'estar, un dormitori, bany, pas i safareig. Habitatge 4a: Menjador - sala d'estar, cuina, tres dormitoris, bany, pas i terrassa. Vivienda.5ª: Cuina - menjador - sala d'estar, dos dormitoris, bany, pas, safareig i terrassa. Habitatge 6a: Cuina - menjador - sala d'estar, dos dormitoris, bany, pas, safareig i terrassa. Habitatge 7a: Cuina - menjador - sala d'estar, dos dormitoris, bany, pas, safareig i terrassa. Habitatge 8a: Menjador - sala d'estar, cuina, tres dormitoris, bany, pas i terrassa. Habitatge 9a: Menjador - sala d'estar, cuina, tres dormitoris, bany, pas i terrassa. Habitatge 10a: Cuina - menjador - sala d'estar, dos dormitoris, bany, pas, safareig i terrassa. Habitatge 11a: Cuina - menjador - sala d'estar, dos dormitoris, bany, pas, safareig i terrassa.

Premis AVS 2013
Datos

Modalidad Millor edificació en obra nova

Uso

Fecha de inicio de obra 2012-09-13

Fecha del certificado final de obra 2014-01-19

Dirección Clementina Arderiu, 6
Sant Quirze del Vallès
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
 • Patricia Rodríguez Luque
 • Ángel Martínez Hernández
 • AMSA Arquitectura
Promotor
 • Rosa Martínez Galán
 • Meritxell Giménez Dalmau
 • Juli Clopés i Valls
 • COMU Sant Quirze del Vallès
Contractista
 • Miguel Sánchez
 • Eduard Masnou
 • Sergi Prat Gómez
 • Alex Guillén
 • TEYCO SL
Otros técnicos
 • Jaume Vizcarro
 • Marçal Pros
 • Jordi Brengaret
 • Víctor Solsona
 • Josep Planas
 • Oriol Barber Raméntol
 • Marta Mercader Torredeflot