Premis

Membres del jurat
D. Eugenio Corcho Bragado President

Vicepresidente de AVS

D. Gaspar Mayor Pascual Secretari

Anterior Presidente de AVS y Gerente del Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante

D. Javier Eugenio Ramos Guallart Vocal

Secretario General del Ministerio de Vivienda

D. Gabriel Álvarez Fernández Vocal

Secretario General de la FEMP

D. Antonio Cerezuela Vocal

Coordinador de GESCAT

D. Luis Álvarez-Ude Cotera Vocal

Vicepresidente de iiSBE España

Dª Blanca Lleó Vocal

Arquitecta

D. José Manuel Gallego Jorreto Vocal

Catedrático de Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de A Coruña

Acta del jurat

Assisteixen a la reunió Javier Eugenio Ramos Guallart, secretari general del Ministeri d'Habitatge, D. Gabriel Álvarez Fernández, Secretari General de la FEMP, Antonio Cerezuela, coordinador de GESCAT, del Consell Superior d'Arquitectes d'Espanya, Luis Álvarez-Ude Cotera, Vicepresident de iiSBE Espanya, Sra Blanca Lleó, Arquitecta, José Manuel Gallego Jorreto, Catedràtic de Projectes Arquitectònics i Urbanisme de l'Escola d'Arquitectura de la Corunya, D. Eugenio Suro Bragado, Vicepresident d'AVS, i D . Gaspar Major Pascual, anterior President d'AVS i Gerent del Patronat Municipal de l'Habitatge d'Alacant.

S'excusa l'assistència de Francesc Villanueva Margalef President d'AVS, exercint com a President del Jurat D. Eugenio Suro Bragado.

Els membres del Jurat trien com a secretari del mateix a D. Gaspar Major Pascual.

Es presenten les següents actuacions al premi a "La Millor Actuació en Urbanisme":

EMVS MADRID: Plaça i edifici rotacional al carrer Dulcinea.

Ajuntament d'Oleiros: Sector de sòl urbanitzable Santa Maria de Canide.

Ajuntament de Calvià. Mallorca: Promoció Municipal de 48 VPP a Calvià Vila.

Valorades les actuacions presentades al premi d'Urbanisme el Jurat considera que cap de les actuacions, sense detriment dels seus valors, reuneixen les característiques establertes en les bases.

El Jurat recomana, que per a noves convocatòries es reconsiderin els requisits establerts en les bases dels premis per permetre que estiguin més adaptats a la realitat de la pràctica i terminis de temps que requereix l'urbanisme actual.

Es presenten les següents actuacions al premi a la millor actuació en Revitalització Urbana:

EMVS Madrid: "San Cristóbal dels Àngels: una experiència de revitalització urbana" Villaverde, Madrid.

FORUM Manresa: "Actuació de renovació urbana. Quatre Cantons. "

INCASOL: "Construcció de 189 habitatges al sector Trinitat Nova a Barcelona."

INCASOL: "Construcció de 48 habitatges al sector Horta de l'Hospital a Figueres."

EPSA: "Pla Integral del Polígon Sud" Sevilla.

Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona: "Remodelació del Bon Pastor" barri del Bon Pastor, Barcelona.

EMUVYSSA: "Pla especial de reforma interior de l'àrea de transformació ATM-2." Santa Adela, Granada.

L'H 2010: "Actuació de millora interior illa al carrer General Prim (barri de Santa Eulàlia)."

MUVISA "Àrea de rehabilitació integral del nucli històric" ARI de la Llacuna, patrimoni de la humanitat. "

MUVISA "Rehabilitació i millora d'accessibilitat de 12 blocs d'habitatges. La Verdellada. "

REGESA: "Conjunt d'edificis per 66 habitatges, locals i aparcaments al carrer Plutó. Badalona. "

Soderin Vint-iu, Desenvolupament i Habitatge, SAU: "Allotjaments per a joves i grans."

Després del seu estudi i debat el Jurat, considerant les condicions establertes en les bases com ara el plantejament global de la intervenció, el treball solidari i la coordinació entre els diferents agents que implementen la intervenció, la replicabilitat que permet veure que malgrat la complexitat de aquestes intervencions és viable la seva realització, acorda siguin finalistes en aquesta modalitat següents actuacions:

EPSA: "Pla Integral del Polígon Sud, Sevilla."

Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona: "La Remodelació del Bon Pastor al barri del Bon Pastor, Barcelona."

EMVS Madrid: "San Cristóbal dels Àngels: una experiència de revitalització urbana. Villaverde, Madrid. "

EMUVYSSA: "Pla especial de reforma interior de l'àrea de transformació ATM-2. Santa Adela. Granada. "

S'atorga el PREMI A LA MILLOR ACTUACIÓ EN REVITALITZACIÓ URBANA al PLA INTEGRAL DEL POLÍGON SUD. SEVILLA, dut a terme per EPSA, considerant la implicació dels tres nivells de l'Administració, la pluridireccionalitat de la intervenció i diversitat en el partenariat, la metodologia i estructura de la gestió, la construcció de xarxes socials i oficines especifiques que possibiliten la descentralització i participació ciutadana en la planificació, producció i gestió. El valor al emprendre un projecte tan complex, d'una mida tan gran, amb tanta població afectada, experimentant amb mètodes innovadors i, finalment, la importància dels resultats obtinguts.

S'atorga el ACCÈSSIT a SANT CRISTÒFOL DELS ÀNGELS: UNA EXPERIÈNCIA DE REVITALITZACIÓ URBANA. VILLAVERDE, MADRID, dut a terme per la EMVS de Madrid considerant la implicació dels tres nivells de l'Administració i la diversitat en el partenariat amb una important participació veïnal i ciutadana. La gestió integral des de l'oficina específica, la pluralitat de la intervenció, amb especial èmfasi a la sostenibilitat mediambiental. La complexitat en el procés de rehabilitació i reestructuració dels edificis, en alguns casos amb els usuaris vivint en els mateixos, i dels processos de reallotjament.

Es presenten les següents actuacions al premi a la millor actuació Sostenible a Habitatge Protegit:

EMVS Madrid: "Carabanchel 11" 141 habitatges VPP STP parcel·la 3.B PAU

EMVS Madrid: "Carabanchel 16"

Entitat Pública Empresarial d'Habitatge - Donostiako Etxegintza: "Allotjaments dotacionals (63 apartaments) per a gent gran."

REGESA: "25 habitatges de lloguer per a joves" carrer Teodor Llorente, 8. Barcelona.

VISESA: "50 habitatges bioclimàtics de protecció oficial i urbanització vinculada" Bermeo, Biscaia.

VISESA: "65 habitatges de protecció oficial en Zabalgana."

FORUM Manresa: "Actuació de Quatre Cantons."

IMPSOL: "construcció 20 habitatges Torrent de la Font I. Badalona."

IMPSOL: "construcció 22 habitatges al sector" Torrent de la Font IV. Badalona. "

IMPSOL: "Edificació de 62 habitatges al sector Masrampinyo. Montcada i Reixac. "

IMPSOL: "87 habitatges al sector de Masrampinyo. Montcada i Reixac. "

IMPSOL: "55 habitatges de protecció oficial amb locals i aparcament. Sant Joan Despí. "

EPSA: "26 habitatges de protecció oficial en règim especial. Umbrete, Sevilla. "

IRVISA: "14 habitatges protegits al nucli antic de Logronyo."

IRVISA: "8 habitatges unifamiliars bioclimàtics de protecció oficial. Tudelilla, la Rioja. "

IRVISA: "60 habitatges de protecció oficial a la parcel·la L1 de Valdegastea, Logronyo"

IRVISA: "70 habitatges de protecció oficial a la parcel·la B2 d'Valdegastea, Logronyo."

Granollers Promocions: "Pla de Baix"

IVVSA .: "40 habitatges protegits bioclimàtiques amb destinació a lloguer jove a Torrevieja. Alacant. "

Habitatges Municipals de Bilbao: "Plataforma 70 habitatges protegits al barri Rekalde. Bilbao. "

Després del seu estudi i debat el Jurat acorda, considerant aquelles promocions d'habitatges millor pensades per a la satisfacció dels seus usuaris, que incorporen mesures d'estalvi energètic i respecte al medi ambient amb criteris econòmics d'austeritat i donen solucions arquitectòniques fàcilment replicables, siguin finalistes en aquesta modalitat les següents actuacions:

IMPSOL: "55 habitatges de protecció oficial amb locals i aparcament a Sant Joan Despí. Barcelona. "

REGESA: "25 habitatges de lloguer per a joves" carrer Teodor Llorente, 8. Barcelona. "

VISESA: "50 habitatges bioclimàtics de protecció oficial i urbanització vinculada a Bermeo, Biscaia."

IRVISA: "8 habitatges unifamiliars bioclimàtics de protecció oficial. Tudelilla. La Rioja "

EPSA: "26 habitatges de protecció oficial en règim especial. Umbrete. Sevilla "

S'atorga el PREMIOA LA MILLOR ACTUACIÓ SOSTENIBLE A HABITATGE PROTEGIT a "25 HABITATGES DE LLOGUER PER A JOVES AL CARRER TEODOR LLORENTE, 8 a BARCELONA" promogut per REGESA, considerant la seva industrialització que contribueix a la disminució de residus. El disseny del projecte amb un control passiu del clima a través de ventilacions creuades, protecció solar fixa i il·luminació natural, malgrat les dificultats per manca de superfície de façana, compartir la poma i ser unitats habitacionals petites. Tot això incideix en acotar els consums energètics tant en l'execució com en el manteniment

S'atorga el ACCÈSSIT a "26 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL EN RÈGIM ESPECIAL en UMBRETE. SEVILLA "promogut per EPSA considerant la seva modulació a través de sistemes constructius no complexos però que aporten inèrcies per a un control passiu del clima.

La il·luminació natural amb l'alternança de buits i plens i l'adequació del disseny a l'entorn per a un millor comportament mediambiental.

En prova de conformitat signa la present acta el secretari amb el vistiplau del president.

Tancat
Terminis d'inscripció Del 15/03/2008 al 30/04/2008
Address C/ Luis Vives, nº 2, 1º entlo. 46003
Telèfon 96 391 90 13
Email avs@promotorespublicos.org