Premis

Pla integral del Polígon Sud, Sevilla

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE El Polígon Sud abasta gairebé 145 hectàrees de la ciutat de Sevilla, localitzades, com el seu nom indica, al sud d'aquesta ciutat andalusa. Es compon de sis barriades, on es localitza un parc residencial de més de 10.000 habitatges i una població de 50.000 habitants. El barri presenta una aguda problemàtica de marginalitat social, seguretat, ocupació, afers socials, habitatge i educació, entre d'altres, que ha portat a les administracions públiques competents (Administració central, Junta d'Andalusia i Ajuntament de Sevilla) a intentar solucionar aquesta situació posant en marxa iniciatives innovadores que permetin millorar la integració dels seus veïns a la ciutat en condicions de normalitat, convivència i gaudi dels serveis propis d'un barri. Per a això, a l'octubre de 2003 van crear una figura excepcional -El Comissionat del Polígon Sud, que actua com a òrgan per a la planificació i coordinació de totes les polítiques públiques que es desenvolupen al barri, afavorint una àgil interlocució entre les administracions i entre aquestes i el veïnat. Aquesta figura respon a la necessitat imperiosa no només de frenar el deteriorament progressiu i l'extensió d'impunitat a la zona de Sevilla sinó també de: a) Aconseguir la normalització i convivència ciutadana en un lloc amb grans problemes de marginació i d'exclusió social. b) Donar resposta a les ja històriques reivindicacions del Moviment Veïnal, que demanen un pla especial adaptat a la zona c) Afavorir el compromís polític de les tres administracions públiques (central, autonòmica i local) de respondre a aquests reptes, mitjançant l'impuls d'un nou model d'intervenció, basat en la coordinació de l'acció pública i en la participació ciutadana, des d'una planificació integral (a tres nivells: veïnal, tècnic i polític, i des del sectorial) Aquest nou model d'intervenció de les polítiques públiques s'ha materialitzat en un Pla Integral que ha estat definit per veïns, tècnics i polítics i va ser aprovat al desembre de 2005. El Pla recull quins són els problemes del barri, i com resoldre'ls en els propers 8 anys, amb una inversió prevista de 300 milions d'euros ia través de 133 actuacions que s'engloben en quatre grans àrees: 1. Urbanisme i Convivència Veïnal 2. Inserció Sociolaboral i Promoció de la Iniciativa Econòmica 3. Salut Comunitària 4. Intervenció Socioeducativa i Familiar La creació del Comissionat per al Polígon Sud i la formulació d'un Pla Integral d'actuació són actes que responen, doncs, al repte de la transformació del barri, en la direcció del seu normalització ia garantir una sostenibilitat en el temps, així com en els processos i els procediments. Per a això, s'han perfilant estructures i procediments de participació en el marc del Pla Integral com a fórmules de decisió / planificació / avaluació / gestió que donen cabuda a la varietat d'actors i responsabilitats que són necessàries per construir i dur a terme un Pla d'aquesta envergadura. En aquestes noves estructures es treballa la sostenibilitat política (definició del model de desenvolupament social per al barri i dels mecanismes per explicitar: tant a nivell de coordinació, planificació, com pressupostari); sostenibilitat tècnica (coordinació inter i intraáreas, metodologies d'intervenció, models de comunicació i formes d'organització integrades i integrals, amb capacitat de treballar amb les persones i des de les potencialitats de la zona: descentralització i participació de tots els actors en la planificació, producció i gestió de les accions); sostenibilitat veïnal (construcció de xarxes socials que desenvolupin les seves pròpies iniciatives, les seves responsabilitats i els seus models organitzatius més enllà dels models i les necessitats de les administracions) Aquestes estructures són: Nivell Polític: La Comissió de Seguiment i Avaluació del Pla Integral, de periodicitat trimestral, integrada per representants de les tres administracions que signen el Pla Integral. Nivell Tècnic: Les comissions temàtiques, de periodicitat bimensual. Integrades per tècnics de les diferents administracions. Hi ha tres comissions: comissió d'Ocupació i Desenvolupament; comissió de Salut Comunitària; comissió d'Intervenció socieducativa i Familiar. Nivell Veïnal: Les comissions Veïnals, una per cada barriada (sis comissions), de periodicitat bimensual. La participació veïnal constitueix un factor clau per a l'èxit del Pla. Els mecanismes de participació posats en marxa per a l'elaboració del Pla són perllongats i reforçats com a instruments de gestió i seguiment del mateix. Algunes dades en xifres del barri - Més de dos terços de la població és analfabeta total o funcional (sense estudis). - Més del 80% dels treballadors del barri estan precaritzats. - Important barreres físiques que aïllen el barri (a l'oest, la via ferroviària Sevilla-Cadis, al sud, solars degradats, al nord, el mur del Polígon Industrial de Navisa) - Invasió d'espais públics amb construccions il·legals. (Patis i corralitos adossats als baixos dels habitatges) - Irregularitats i manca de control en l'ocupació, compra-venda i ús dels habitatges, els seus baixos i els espais públics que les envolten. - Manca dels serveis bàsics d'un barri: neteja, transport públic, desratització / desinfecció, abastament d'aigua (boques de reg), absència d'oficines públiques (INEM, EMASESA, Correus, Sevillana, ...); manca de manteniment de zones verdes i arbrat, absència de bústies, telèfons públics als carrers ... PARTENARIAT El projecte és coordinat i avaluat per l'Oficina del Comissionat del Polígon Sud que representa i manté relació amb les tres administracions públiques (l'Administració de l'Estat, la Junta d'Andalusia i l'Ajuntament de Sevilla) per a la coordinació en matèria de seguretat, cultura, educació, salut, ocupació, habitatge, sòl i polítiques socials. L'Oficina del Comissionat detecta necessitats treballant amb els interessats (veïns i col·lectius socials, econòmics i culturals de la zona) i els tècnics del projecte, conjuga els interessos i coordina les solucions d'administracions, socis i agents socials, creant espais específics de treball per tractar temes d'especial interès o substància .. Així, col·labora directament amb: Ajuntament de Sevilla (totes les regidories i departaments) Junta d'Andalusia (totes les Conselleries, delegacions provincials i empreses públiques) Administració Central (competències en matèria de Seguretat) Universitats de Sevilla i Pablo Olavide Defensor del Poble Notaries de Romaní Candau, Ferrero Hormigo i López Iñiguez Plataforma Ciutadana "Nosaltres també som Sevilla" (constituïda per 20 organitzacions socials del barri) Coordinadora de Salut Coordinadora d'Educació Coordinadora d'Ocupació Coordinadora de Dones Residència Universitària "Flora Tristán" 4 Associacions de joves 6 Associacions educatives 1 Associació de Comerciants 3 Associacions de Dones 2 Associacions Mediambientals 15 Associacions de veïns del barri 12 Associacions de Mares i Pares d'Alumnes 4 Associacions de Majors 5 Associacions d'Oci i Cultura 14 centres educatius (col·legis i instituts del barri) 11 Organitzacions religioses 6 Parròquies 2 clubs esportius

Guanyador
Premis AVS 2008
Datos

Modalidad Actuacions en Rehabilitació Urbana

Uso

Fecha de inicio de obra 2003-10-01

Fecha del certificado final de obra 2013-10-31

Dirección Sevilla
Sevilla (Espanya)

Autores
Promotor
  • EPSA- Empresa Pública de Suelo de Andalucía