Premis

Transformació i millora ATM-2 a Santa Adela, Granada

El pla de reforma de Santa Adela consisteix en la reforma urbanística integral d'una barriada composta per gairebé 1.500 habitatges distribuïts en blocs d'habitatges protegits, construïts pel Patronat de Santa Adela amb caràcter urgent fa més de 50 anys per allotjar els damnificats pel terratrèmol de Granada a l'abril de l'any 1956. El que llavors era una barriada als afores de la ciutat, ara és el centre d'un dels barris més poblats de Granada: el Zaidín, en el qual es porta a terme una actuació municipal de renovació i millora urbana dirigida als veïns, per tal de mantenir la població afectada. Per fer-ho ha estat necessari signar Acords de Avinença amb cada propietari, reallotjar els veïns, demolir els edificis, construir nous blocs, i lliurar els habitatges nous. Els resultats són evidents: s'ha revitalitzat la zona, s'han revaloritzat els habitatges dels veïns, s'ha renovat la trama urbana, s'han obtingut nous espais lliures i equipaments i s'ha pogut dur a terme una tasca socioeducativa que redueix els riscos d'exclusió social que hi ha a la zona, i per tal de fer sostenibles les millores que s'estan realitzant al barri. Objectiu de l'actuació La reforma de Santa Adela persegueix millorar les condicions de vida dels habitants de la zona, propiciant el manteniment de la població resident (veïns), la revitalització socioeconòmica i la integració social a través d'una intervenció pública integral que combina obres d'urbanització , nova planta, rehabilitació i treball socioeducatiu amb la participació de la població. Què és el Projecte Urbanístic i Social de Santa Adela Es tracta d'un Projecte Urbanístic i Social de Renovació i Millora Urbana que s'està duent a terme al barri del Zaidín, a la zona de Santa Adela de Granada i que contempla una intervenció pública integral, que inclou l'execució d'obres d'urbanització, obres d'edificació i obres de rehabilitació que permetin millorar l'habitabilitat dels habitatges així com la creació de nous espais públics i equipaments per tal de mantenir a la població afectada integrada pels veïns -destinatarios de la actuació- al barri. La reforma permet a més vertebrar el barri del Zaidín, un dels més populars i amplis de la ciutat de Granada i permeabilitzar una zona que es trobava aïllada de zones comercials i els mitjans de transport tot i la proximitat física a les artèries del barri. És una intervenció pública integral ja que, a més d'actuacions urbanístiques de rehabilitació i edificatòries, es desenvolupen simultàniament múltiples Programes Soci-Educatius per a complir els objectius socials que facin sostenibles les millores que s'estan realitzant al barri i amb tot tipus de col·lectius, dirigits a la població i veïns afectats per aquesta actuació, que corren seriosos riscos d'exclusió social i que pretenen la creació de comunitats de veïns ben gestionades, treball educatiu amb infants i joves, formació de les persones, seguiment dels propietaris reallotjats, sensibilització mediambiental i hàbits de responsabilitat veïnal i ciutadana. Per què a Santa Adela La barriada de Santa Adela està formada per gairebé 1.500 habitatges protegits que es van construir pel Patronat de Santa Adela durant els anys 50 en un paratge allunyat del nucli urbà de Granada, en la coneguda vega granadina. Quan el Patronat de Santa Adela estava desenvolupant el projecte es va registrar un fort terratrèmol a l'abril de 1956 a la ciutat de Granada, que va provocar greus danys en els barris de l'Albaicín i el Sacromonte deixant milers de damnificats que es van quedar sense llar. Aquesta catàstrofe va obligar a modificar els projectes: es van crear blocs d'habitatges i es va accelerar la construcció per poder atendre les famílies afectades. Amb el pas del temps s'ha pogut comprovar que la qualitat d'aquests habitatges era precària i que molts immobles presenten greus problemes estructurals. El barri es caracteritza per habitatges de dimensions reduïdes, que els propietaris han anat modificant per adaptar-les a les seves necessitats. Al costat dels problemes materials que presenten els edificis de la barriada de Santa Adela es va observar la necessitat d'actuar a la zona desenvolupant plans d'acció socioeducativa perquè la població dominant presentava greus riscos d'exclusió social amb l'objectiu de fer sostenibles totes les millores que es realitzen al barri. Entre els veïns de Santa Adela hi ha una àmplia majoria de persones grans, molt arrelades al barri, amb problemes de mobilitat i que, en molts casos, viuen en soledat. També són molt abundants comunitats d'immigrants de diferents nacionalitats que s'han anat implantant al barri durant les últimes dècades. Entre la població hi ha un ampli nombre de famílies d'ètnia gitana que durant el programa de reforma estan sent atesos per mediadors interculturals gràcies als acords de col·laboració entre Emuyvssa i la Fundació Secretariat General Gitano. Un altre dels aspectes que ha portat els responsables públics a actuar a Santa Adela, és la necessitat de vertebrar el barri i incorporar a tots aquests veïns a la dinàmica vida social, cultural i econòmica del barri del Zaidín. Quan la barriada Santa Adela va ser construïda es trobava als afores de la ciutat, a més d'un quilòmetre del nucli urbà. El fort creixement que va experimentar Granada durant els anys 70 i 80 va tenir una especial intensitat a la zona del Zaidín i Santa Adela va quedar asfixiada per aquest ràpid desenvolupament urbà. Els carrers primitives de Santa Adela no tenen avui dia de lògica urbanística, donen l'esquena a les principals vies de comunicació del barri i no tenen espais lliures i equipaments. On és Santa Adela La barriada de Santa Adela és al centre del barri del Zaidín un de les zones de major densitat de població de la ciutat de Granada. Malgrat el deteriorament dels edificis que componen Santa Adela l'entorn en què està enclavada aquesta zona d'actuació és privilegiat. El gran desenvolupament del barri ha permès que els veïns tinguin a menys d'un quilòmetre de distància tot tipus de serveis. El Nou Estadi Los Cármenes, el Palau d'Esports Municipal, les instal·lacions esportives Núñez Blanca, el centre cívic del Zaidín, el Parc Tecnològic de Ciències de la Salut, la comissaria de la Policia Nacional o el mercat públic Merca80 són algunes de les instal·lacions que es troben a prop de Santa Adela. A més la barriada, després de la reforma, compta amb vials de comunicació ràpids que enllacen amb l'Avinguda de Dílar i el Passeig de la Zubia, dos eixos fonamentals del barri del Zaidín. A qui afecta la reforma El Projecte de Santa Adela afecta 1.473 habitatges. Per gestionar l'actuació i fer possible la seva execució, es realitza a través d'una sèrie de fases i en funció de l'estat dels habitatges s'actua per substitució demolint les edificacions reallotjant els veïns i edificant nous habitatges i en altres a través de programes de rehabilitació per millorar les condicions dels habitatges i la imatge urbana. En 941 habitatges s'intervé mitjançant un procés de substitució (són les Àrees d'Intervenció "Santa Adela" -divididas en tres fases- i les Àrees d'Intervenció "Av. Dílar" -que suposen dues fases més). En aquests casos es procedeix a la demolició dels habitatges i s'executen obres d'urbanització i obres d'edificació. D'aquesta manera es milloren les dotacions amb 4.688 m2 de nous equipaments i 8.625 m2 d'espais lliures i zones verdes. En altres 532 habitatges es porta a terme una rehabilitació (aquest procediment es concreta en les àrees de rehabilitació Catalunya i Jarama) que permet millorar les condicions d'habitabilitat i accessibilitat dels habitatges i la imatge urbana. S'intervé mitjançant Programes de Infrahabitatge que ja estan en marxa. De tota manera l'interès i suport que els veïns han mostrat a les primeres àrees d'intervenció ha portat els promotors públics a tramitar una innovació del Pla Especial per a la substitució d'aquestes 2 àrees de rehabilitació anomenades Jarama i Catalunya, per Àrees d'Intervenció per dur a terme la substitució de les edificacions. Com s'ha dut a terme La reivindicació històrica dels veïns i col·lectius del barri del Zaidín a través d'una intervenció pública de la zona de Santa Adela, es va dur a terme mitjançant la delimitació en el Pla General d'Ordenació Urbana de Granada, aprovat definitivament l'any 2001 d'un Àrea de Transformació i millora urbana anomenat ATM-2 Santa Adela. La gestió de les actuacions es porta a terme mitjançant Encomana de Gestió de l'Ajuntament de Granada per l'Empresa Municipal d'Habitatge i Sòl de l'Ajuntament de Granada (EMUVYSSA). L'originalitat del projecte i la seva complexitat -no hi ha cap pla comparable i tan ambiciós en altres ciutats espanyoles- van portar a l'Empresa Municipal d'Habitatge i Sòl de Granada a implementar processos de gestió adequats que permetessin el compliment dels objectius previstos. Al costat de la dificultat tècnica del projecte que va obligar a dividir en fases i en etapes l'actuació que permetés la seva gestió i execució, ha estat necessari fer front a la complexitat social del barri. Una de les primeres mesures que va adoptar va ser l'obertura al març de l'any 2004, d'una Oficina Tècnica d'Informació i Assessorament de Santa Adela, situada al centre de la barriada que permet als veïns acudir per resoldre els seus problemes i als tècnics de l'empresa conèixer amb detall i sobre el terreny cadascuna de les particularitats del veïnat, tot això amb la finalitat d'aconseguir la participació de la població afectada en tot el procés. Per desenvolupar la reforma havia de protegir l'entorn per evitar l'especulació, i aconseguir una intervenció pública en les transmissions d'habitatges que permetessin la seva adquisició per l'Ajuntament en tot el procés, tot això a fi de complir l'objectiu previst de manteniment de la població i veïns del barri afectats per l'actuació. Per aquest motiu l'Ajuntament va delimitar una àrea de tempteig i retracte, per tal d'aconseguir una intervenció municipal en cadascuna de les transmissions que es realitzen en l'àmbit de Santa Adela. El treball de l'oficina tècnica de Santa Adela ha estat fonamental per informar els veïns afectats i aconseguir la seva participació en tot el complex procés de diàleg i consens que culmina amb la formalització dels acords continguts en les actes de Avinença de les dues primeres fases d'intervenció. També s'ha consolidat l'Oficina Tècnica com a punt d'informació juvenil i d'ocupació. L'eficàcia de l'oficina i l'increment de l'activitat ha fet necessari ampliar les instal·lacions amb una nova seu al Carrer Covadonga situada també al mateix barri, que va obrir les portes al mes de març de 2008 i en la qual es desenvolupen diferents programes socioeducatius i es mantenen les reunions de les Comissions de Seguiment constituïdes en el procés de participació dels veïns en l'actuació. L'execució dels habitatges de la 1ª Fase, ha tingut un cost de 11 milions d'euros en els que l'aportació econòmica dels veïns oscil·la entre 600 i 6.000 euros per propietari en funció de les seves circumstàncies socioeconòmiques, la resta del cost del assumeix íntegrament l'Ajuntament de Granada a través de la seva empresa municipal EMUVYSSA. Com un dels objectius és aconseguir la permanència de la població a la barriada ha resultat necessari crear un parc d'habitatges de lloguer que faciliten el reallotjament dels veïns durant l'execució de les obres del seu nou habitatge, garantint la seva permanència en l'entorn. El programa de reallotjament que complementa el pla de reforma implica pagar les mudances i reallotjaments dels veïns i s'ofereixen tres possibilitats: viure en un habitatge llogat prop de Santa Adela i gestionada per l'oficina tècnica, aportar una quantia econòmica als propietaris perquè ells gestionin el seu propi reallotjament o desplaçar-se a viure amb familiars durant la reforma acollint-se al programa d'ajudes per al reallotjament. Un altre dels treballs importants que ha desenvolupat l'oficina tècnica, atesa fonamentalment per treballadors socials, educadors socials i mediadors interculturals, i que ha resultat crucial per poder dur a terme la reforma de les primeres fases, és l'assessorament als propietaris per posar al dia les escriptures dels habitatges. En molts casos ha estat necessari actualitzar la titularitat dels immobles i actualitzar els processos de transmissió, oferint un permanent assessorament jurídic. Durant els primers anys va ser necessari vèncer la por, la reticència i la incredulitat dels veïns. El perfil social de la major part de la població els feia recelar de la bona intenció i el desinterès del pla. Un cop acabada la primera fase aquesta resistència inicial ha estat superada perquè el resultat final convenç als propietaris de l'interès de l'actuació. Al costat de la reforma urbanística a la barriada de Santa Adela s'han desenvolupat múltiples programes d'integració i desenvolupament. Destaquen els projectes d'organització de la comunitat en què s'ensenya als veïns a organitzar-se en comunitats, o els programes de sensibilització social i atenció als col·lectius amb especials dificultats. D'aquesta manera s'ha aconseguit dotar de més i millors serveis als joves apropant als serveis especials que existeixen per a ells i introduir-los al mercat laboral. També les persones grans s'han vist beneficiades pel desenvolupament de tots aquests programes. Quan va començar l'actuació Aquesta actuació de caràcter públic i iniciativa municipal prevista en el PGOU de l'any 2001, es va impulsar a l'octubre de 2003, mitjançant l'encàrrec dels documents tècnics que permetessin l'execució del Pla Especial i delimitant l'Àrea de tempteig i retracte, que permetés la intervenció municipal en les transmissions d'habitatges que es realitzaran, per tal d'evitar moviments especulatius que puguin produir-se i complir l'objectiu previst de manteniment de la població afectada. La primera fase va començar l'any 2004 i va concloure en 2007 amb el lliurament dels nous habitatges als veïns. La segona fase es troba ja en procés de construcció i la tercera fase ja s'ha iniciat i es troba en procés de tramitació per aconseguir signar les actes de Avinença de tots els propietaris durant els propers mesos. Els terminis de les intervencions en l'Avinguda de Dílar i les rehabilitacions dels Carrers Jarama i Catalunya estan a expenses de la resolució que s'adopti sobre la innovació formulada per aquestes dues últimes actuacions. Quant costa fer la reforma L'execució té com a previsió inicial una inversió total d'una mica més de 80 milions d'euros. El cost econòmic de la 1ª Fase, ha suposat 11 milions d'euros i la 2ª Fase compta amb un pressupost de 25 milions d'euros. L'execució està sent assumida íntegrament per l'Ajuntament de Granada a través de la seva empresa municipal EMUVYSSA, sense aportacions econòmiques d'altres administracions. L'aportació econòmica dels veïns oscil·la entre 600 i 6.000 euros aproximadament encara que poden accedir també a la compra d'una plaça d'aparcament en els nous immobles. Programes Soci-Educatius L'actuació al barri de Santa Adela és una intervenció global ja que l'Ajuntament, a través de EMUVYSSA, intervé des del punt de vista urbanístic i social. Pel que, de forma paral·lela en aquest procés i per l'equip de Treballadors Socials i Educadors Socials de EMUVYSSA a l'Oficina Tècnica de Santa Adela, es duen a terme Programes Soci-Educatius per a complir els objectius socials previstos que facin sostenible les millores que s'estan realitzant al barri, i que pretenen la creació de comunitats de veïns ben gestionades, el treball educatiu amb infants i joves, la formació de les persones, seguiment dels propietaris reallotjats, sensibilització mediambiental, aparició i / o consolidació d'hàbits de responsabilitat veïnal i ciutadana. Aquests Programes són els següents: 1. PROGRAMA DE PEDAGOGIA DE L'HÀBITAT. 1.1. Projecte de Sensibilització Medi-Ambiental 1. 2. Projecte d'Organització de la Comunitat. 1. 3. Accés als Recursos 2. PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ SOCIAL 2.1. Rehabilitació de la Memòria: On habita el record 3. PROGRAMA D'ATENCIÓ A COL·LECTIUS AMB ESPECIALS DIFICULTATS 3.1. Enfortiment de Xarxes de Suport 3.2. Seguiment de Casos Socials 3.3. Mediació Intercultural 4. PROGRAMA DE REALLOTJAMENT TEMPORAL 5. PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ 5.1. Projecte de Formació i Ocupació 5.2. Punt d'Informació Juvenil 6. PROGRAMA DE XARXES DE COL·LABORACIÓ I VOLUNTARIAT 6.1. Col·laboració amb la Xarxa de Dones del Zaidín 6.2. Promoció d'un equip de Participació Social 6.3. Coordinació amb entitats 7. ALTRES PROGRAMES SOCIALS 7.1. Vivendes Tutelades per a Majors 7.2. Habitatges Protegits en Lloguer i Habitatges de Lloguer Social per a Joves amb Accés a Compra 7.3. Creació de Nous Equipaments. Descripció de les fases d'execució. PRIMERA FASE AREA D'INTERVENCIÓ SANTA ADELA UE-1: Posada en marxa l'any 2004 i acabada l'any 2007 mitjançant lliurament dels nous habitatges als veïns. Substituint les 142 habitatges que existien per la nova construcció de dos nous edificis denominats SA-1 i SA-2 de 149 habitatges nous, 186 garatges i 26 trasters, previ reallotjament i mudances dels veïns. Aquests veïns han aportat una quantitat màxima de 6.000 euros i mínima de 600 euros, a canvi d'un nou habitatge, assumint l'Ajuntament els costos dels reallotjaments en habitatges llogats per a aquest fi, així com de les mudances i costos d'execució de les obres dels nous habitatges; tenint un cost aquesta fase, de 11.000.000 d'euros, que ha sufragat íntegrament l'Ajuntament de Granada-EMUVYSSA. L'execució de la Primera Fase ha suposat la creació d'un nou espai públic, anomenat Plaça Nou Zaidín, i la dotació de places d'aparcament i trasters inexistents al barri, els quals han estat oferts en primer lloc als propietaris afectats i veïns del barri mitjançant Oferta Pública. SEGONA FASE AREA D'INTERVENCIÓ SANTA ADELA UE-2: Posada en marxa la segona fase l'any 2006, incloïa 184 habitatges distribuïts en 6 Edificis i un equipament públic, que s'han demolit per a l'execució de 257 habitatges nous, 262 garatges i 88 trasters, i espais lliures, signant els acords amb els veïns afectats que lliuren el seu habitatge i rebran un nou habitatge; aportant la quantitat màxima de 6.412 euros, assumint l'Ajuntament de Granada el cost dels reallotjaments, mudances, guardamobles i costos d'execució de les obres dels nous habitatges; tenint un cost estimat aquesta fase de 25.000.000 d'euros. Les obres de demolició es van iniciar l'any 2007 i després de la seva terminació el 25 de Març de 2008, s'han iniciat les obres d'urbanització i edificació estant prevista la seva finalització al gener de 2010. La PRIMERA FASE d'actuació, actualment acabada i lliurada als 149 veïns dels nous habitatges (dos nous edificis SA-1 i SA-2, 149 habitatges, 127 garatges i 85 trasters), així com la SEGONA FASE d'actuació en procés d'execució d'obres, iniciades el 25 de març de 2008 i prevista la seva finalització al gener de l'any 2010 (quatre nous Edificis SA-3, SA-4, SA-5 i SA-6, i un total de 257 habitatges, 262 garatges i 88 trasters) dels nous habitatges amb què l'Ajuntament de Granada ha subscrit Actes de Avinença, Pagament en espècie i Ocupació; estant prevista la venda de 106 habitatges lliures d'aquesta 2ª Fase. TERCERA FASE. AREA D'INTERVENCIÓ SANTA ADELA UE 3: Iniciada l'any 2008 i en la qual hi ha 254 habitatges i estan previstes 283 habitatges nous i la nova edificació s'executarà després de la terminació i lliurament dels habitatges de la 2a fase, programada per a l'any 2010. Actualment, s'estan duent a terme , pels treballadors socials, les visites dels habitatges, necessàries per a coneixement de la realitat social i econòmica, així com el procediment de redacció i tramitació dels instruments de gestió urbanística necessaris per a la formalització de les actes de Avinença, així com el procediment de contractació dels projectes tècnics necessaris (projecte de demolició, d'urbanització i d'edificació). QUARTA FASE AREA D'INTERVENCIÓ AVINGUDA Dílar UE-4: Hi 152 habitatges i estan previstes 227 habitatges nous que s'executaran després de la terminació de la 3a fase. CINQUENA FASE. AREA D'INTERVENCIÓ AVINGUDA Dílar UE-5: Hi 213 habitatges i estan previstes 252 habitatges nous que s'executaran després de la finalització de la 4a fase. Depenent de la tramitació de la innovació del Pla Especial per a substituir les àrees de rehabilitació Catalunya i Jarama per Àrees d'Intervenció, l'ordre d'execució de la 4ª i 5ª Fase, es podria veure alterat. ÀREA DE REHABILITACIÓ CATALUNYA 222 habitatges i 4 locals: S'ha posat en marxa l'any 2006, mitjançant sol·licitud a la Junta d'Andalusia de la zona d'actuació de Infrahabitatge que permetrà l'execució d'obres de rehabilitació i la millora dels habitatges i edificis existents. Actualment, en tramitació document d'innovació del Pla Especial per a la seva substitució per Àrea d'Intervenció, davant les peticions realitzades pels veïns donat l'estat dels habitatges i l'èxit després de la terminació i lliurament a l'octubre de 2007 dels habitatges de la 1ª Fase . ÀREA DE REHABILITACIÓ JARAMA 308 habitatges i 17 locals: Actualment, en tramitació document d'innovació del Pla Especial per a la seva substitució per Àrea d'Intervenció, davant les peticions realitzades pels veïns donat l'estat dels habitatges i l'èxit després de la terminació i lliurament a l'octubre de 2007 de habitatges de la 1ª Fase.

Finalista
Premis AVS 2008
Datos

Modalidad Actuacions en Rehabilitació Urbana

Uso

Fecha de inicio de obra 2005-10-01

Fecha del certificado final de obra 2011-10-01

Dirección Granada
Granada (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Juan Ignacio Roldán Cejudo
  • José García Fernández
  • Elisa Osorio García
  • José Ibáñez Berbel
Promotor
  • EMUVYSSA
Contractista
  • OHL
Otros técnicos
  • Virginia López Sánchez
  • Esperanza Martín Pérez
  • Jesús Kayser Mata