Premis

La Seu del Maresme de la Demarcació de Barcelona del Col•legi d’Arquitectes de Catalunya convoca III Mostra d’Arquitectura del Maresme

Participació i àmbit

Qualsevol persona, entitat o institució interessada pot proposar les obres que consideri oportunes realitzades en l'àmbit territorial del Maresme, mitjançant la complementació de les dades annexes a aquestes bases i l’abonament del preu d’inscripció.

Període de construcció

Poden optar-hi les obres promogudes per promotors privats i societats municipals finalitzades entre l’1 de gener de 2007 i el 31 de desembre de 2010 en l’àmbit territorial del Maresme.

Modalitats

S’atorgarà un premi per a cadascuna de les modalitats de la Tercera Biennal d’Arquitectura del Maresme:

A. Edificis de nova planta de promoció pública

B. Edificis d’habitatges unifamiliars de promoció privada

C. Edificis d’habitatges plurifamiliars de promoció privada

D. Edificis d’ús no residencial de promoció privada

E. Intervencions en espais exteriors.

Inclou obres d’urbanització i ordenació d’espais exteriors

F. Intervencions en espais interiors.

Inclou arquitectura d’interiors i arquitectures efímeres.

G. Planejament i urbanisme

Inclou qualsevol figura de planejament amb aprovació Definitiva entre l’1 de gener de 2007 i 31 de desembre de 2010

Inscripció i documentació

Los requerimentos de inscripción así como la documentación a presentar, formada por texto,
imágenes y planos, con las especificaciones y descripción precisa, se hará efectiva y se
colgará en el portal www.coac.net, siguiendo las indicaciones a tal efecto.
La Demarcación de Barcelona del COAC, con interés por difundir la obra arquitectónica
y el trabajo de los arquitectos con el reconocimiento implícito de su dedicación y esfuerzo
en el ejercicio de la profesión y la puesta en valor del servicio que este ejercicio aporta a
la sociedad se compromete a su divulgación pública, reservándose el derecho de hacer uso
parcial o totalmente de la documentación entregada de todas las obras presentadas.
El precio de inscripción por la participación en la Mostra, es de 30 euros por la primera obra
presentada y de 50 euros por la segunda obra y las posteriores.

Plaços per la inscripció

El termini d’inscripció i presentació de la documentació d’aquesta convocatòria, a partir de l’1 de febrer i s’acabarà a les 14:00 hores del 31 de març de 2011.

Jurat

El jurat actuarà d’acord amb les bases i estarà integrat per:

1.El president de la Demarcació de Barcelona del COAC, o persona en qui delegui.

2.El president del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró, o persona en qui delegui.

3.El responsable de la Seu del Maresme del COAC, o persona en qui delegui.

4.Un vocal del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró, que actuarà com a secretari.

5.Un representant del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona.

6.Un representant del Foment de les Arts Decoratives.

7.Un arquitecte convidat per la Demarcació de Barcelona del COAC.

8.Un arquitecte convidat pel Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró.

L’acceptació de formar part del jurat comporta la renúncia expressa a optar a cap dels premis amb cap de les obres amb les que hagin tingut relació directe.

El jurat procedirà als acords per majoria de vots. En cas d’empat es procedirà a una segona votació. Si després d’aquesta persistís l’empat, , el vot de qualitat del president de la Demarcació del COAC serà decisiu. El jurat haurà d’incloure en l’acta una valoració de les obres premiades i podrà fer les mencions que cregui oportunes així com declarar desertes o reordenar les categories que així ho convingui.

Selecció i premis

S’atorgarà un premi per a cadascuna de les modalitats de la Tercera Biennal d’Arquitectura del Maresme.

El jurat emetrà dues actes, en la primera fase es farà una selecció de les obres presentades en cadascuna de les modalitats i en la segona s’atorgaran els premis per a cada modalitat de la Tercera Biennal d’Arquitectura del Maresme.

El veredicte del jurat es donarà a conèixer en un acte públic que tindrà lloc dins la segona quinzena del mes de setembre de 2011.

Publicació de les obres

La Demarcacióde Barcelona del COAC, amb l’interès per difondre l’obra arquitectònica i el treball dels arquitectes amb el reconeixement implícit de la seva dedicació i esforç en l’exercici de la professió i la posada en valor del servei que aquest exercici aporta a la societat es compromet a la seva divulgació pública.

Tancat
Terminis d'inscripció Del 01/02/2011 al 31/03/2011
Address Plaça Nova, 5 08002 Barcelona
Telèfon 933015000
Email coac@coac.cat