Premis

Ayuntamiento de Mataró convoca XII Edició del Premi Puig i Cadafalch

Participació i àmbit

Poden optar-hi les obres promogudes per promotors privats i societats municipals en l’àmbit territorial de Mataró.

Període de construcció

Poden optar-hi les obres promogudes finalitzades entre l’1 de gener de 2007 i el 31 de desembre de 2010.

Modalitats

Obres de nova planta, ampliacions i/o addicions.

Obres de recuperació d’edificis catalogats i intervenció en ambients protegits.

Intervenció en espais interiors, decoració i disseny de mobiliari

Inclou qualsevol figura de planejament amb aprovació Definitiva entre l’1 de gener de 2007 i 31 de desembre de 2010

Qualsevol persona, entitat o institució interessada pot proposar les obres que consideri oportunes mitjançant la complementació de les dades annexes a aquestes bases i l’abonament del preu d’inscripció.

Inscripció i documentació

Los requerimientos de inscripción así como la documentación a presentar, formada por texto, imágenes y planos, con las especificaciones y descripción precisa, se hará efectiva y se colgará en el portal www.coac.net, siguiendo las indicaciones a tal efecto.
La Demarcación de Barcelona del COAC, con interés para difundir la obra arquitectónica y el trabajo de los arquitectos con el reconocimiento implícito de su dedicación y esfuerzo en el ejercicio de la profesión y la puesta en valor del servicio que este ejercicio aporta a la sociedad se compromete a su divulgación pública, reservándose el derecho de hacer uso parcial o total de la documentación entregada de todas las obras presentadas.

Plaços per la inscripció

El termini d’inscripció i presentació de la documentació d’aquesta convocatòria, a partir de l’1 de febrer i s’acabarà a les 14:00 hores del 31 de març de 2011.

Jurat

El jurat actuarà d’acord amb les bases i estarà integrat per:

1.El president de la Demarcació de Barcelona del COAC, o persona en qui delegui.

2.El president del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró, o persona en qui delegui.

3.El responsable de la Seu del Maresme del COAC, o persona en qui delegui.

4.Un vocal del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró, que actuarà com a secretari.

5.Un representant del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona.

6.Un representant del Foment de les Arts Decoratives.

7.Un arquitecte convidat per la Demarcació de Barcelona del COAC.

8.Un arquitecte convidat pel Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró.

L’acceptació de formar part del jurat comporta la renúncia expressa a optar a cap dels premis amb cap de les obres amb les que hagin tingut relació directe.

El jurat procedirà als acords per majoria de vots. En cas d’empat es procedirà a una segona votació. Si després d’aquesta persistís l’empat, , el vot de qualitat del president de la Demarcació del COAC serà decisiu. El jurat haurà d’incloure en l’acta una valoració de les obres premiades i podrà fer les mencions que cregui oportunes així com declarar desertes o reordenar les categories que així ho convingui.

Selecció i premis

El jurat emetrà dues actes, en la primera fase es farà una selecció de les obres presentades en cadascuna de les modalitats i en la segona s’atorgaran els premis per a cada modalitat de la Tercera Biennal d’Arquitectura del Maresme i de la Dotzena edició dels Premis Puig i Cadafalch d’Arquitectura

El veredicte del jurat es donarà a conèixer en un acte públic que tindrà lloc dins la segona quinzena del mes de setembre de 2011.

S’atorgarà un premi per a cadascuna de les modalitats de la Tercera Biennal d’Arquitectura del Maresme, així com els premis que convoca l’Ajuntament de Mataró:

Premi Puig i Cadafalch d’Arquitectura

per a obres de nova planta, ampliacions i/o addicions.

Premi Puig i Cadafalch d’intervenció en el Patrimoni

Per a obres de recuperació d’edificis catalogats i intervenció en ambients protegits.

Premi Puig i Cadafalch d’Interiorisme

Per a obres d’intervenció en espais interiors, decoració i disseny de mobiliari

Publicació de les obres

Todos los trabajos que se hayan presentado al premio Puig i Cadafalch serán publicados en el portal. Por otro lado, esta divulgación también adquirirá una dimensión pública, ateniendo que la totalidad de las obras también serán publicadas en medios de comunicación escrita.

Los participantes cederán sus derechos de propiedad intelectual en favor del COAC, de manera que éste pueda hacer la divulgación que crea más oportuna.

(NOTA: la participación en esta convocatoria implica la aceptación de las bases. Cualquier consideración no especificada en estas bases quedará bajo la decisión del Jurado).

Tancat
Terminis d'inscripció Del 01/02/2011 al 31/03/2011
Address La Riera 48, 08301 Mataró
Telèfon 807 11 70 10
Email info@ajmataro.cat
Pàgina web http://www.mataro.cat