Premis

46 Habitatges de protecció oficial, locals comercials i aparcament a Vilablareix

CONSTRUCCIÓ 46 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, VIVER D'EMPRESES ALS LOCALS COMERCIALS I APARCAMENT SOTERRANI Al SECTOR DEL PERELLÓ - CAN PERE MÀRTIR DE VILABLAREIX. Introducció Promou AQUEST projecte la societat pública 'Vilablareix Futur SL ", domiciliat a la casa de la Vila, carrer del Perelló, 120, 17180 Vilablareix nif B 17.975.376. Redacta el projecte i dirigeix ​​l'obra la societat Birulés, Cabré i Romans, SCP, de Girona, domiciliada al carrer de la Força 13, 17004, integrada pèls arquitectes Frederic Cabré, Pià Romans i JM Birulés, con NIF G-17.211.079. L'Encàrrec procedeix de la Resolució del concurs público convocat a l'Efecte paper MATEIX Ajuntament de Vilablareix. 1. Objectiu En coherència con el concurs antecedent, l'Objectiu és la construcció de 46 Unitats d'habitatge en RÈGIM amb protecció oficial, més a els locals comercials resultants de l'Ús de la planta baixa i a els Aparcaments que Përmet la parcel·la a soterrani ( en resultin 94 per turismes i 46 per bicicletes - motocicletes). 2. Parcel·la És tracta de la parcel·la "8.15D.1" del Pla Parcial "Perelló Can Pere Màrtir", que abasta un front de carrer, entre dues cantonades. El front longitudinal és la cara Nord del carrer Lluís Companys i limita a Est con el carrer Farigola ia l'Oest AMB carrer Pirineus. Compta AMB 1 cabuda de 2.890,12m2. i presenta, Segons rasants aprovades a Pla Parcial, 1 pendent longitudinal a alineacions façana d'1,5%. S'hi podin bastir 5.864m2 sobre rasant i el Planejament ADMET que és disposin en PB + 3PP. Resulta Propietat de l'Ajuntament Segons adjudicació per reparcel·lació, a títol de cessio obligatòria d'Aprofitament. 3. Descripció de les caràcterístiques de l'Edifici construit 3.1. De l'planteig arquitectònic, calç dir en primer lloc que hi ha un porter projecte prefigurat al Planejament urbanístic: AQUESTA idea elemental parteix el sostre realitzable en dos Volums, anàlegs, i prefigura el que serà l'espai lliure privatiu. Tant els alçàries LICITUD com la resta de normativa planejada ajuden a pensar que el barri de "blocs a ciutat jardí" que el Pla Parcial prefigura busca a la repeticions de les tipologies 1 harmonia volumètrica paper conjunto; en la separació entre peixos i llargàries màximes de blocs hi busca la varietat il 'interconnexió con los espais lliures; a els voladissos i refosos permesos hi busca el joc Volumètric dins de de cada edificació. En AQUEST edifici s'a Tractat en primer lloc de caracteritzar l'accés central i a els espais lliures darrera l'edifici com 1 espai usable i efectivament comú, i no gens com 1 Porci residual darrera dels locals comercials. I és aixi que ritualitza a els accessos comuns paper mig, els Sortides peatonals de l'aparcament per darrera, suscitant AQUESTA pertanyença dels "Darreres" se al conjunt de la comunitat que hi viura. En Segon lloc, és pren una opció radical respecte a els accessos ALS Habitatges: sens perjudici de la pujada ràpida i fàcil pèls ascensors, l'itinerari d'entrada i Sortida és exterior, com también aboquin a l'exterior a els replans de les escales, obviant els caixes d'escala tancades que en un conjunto HPO tampoc podin ser massa generoses, i de fent participar l'Habitant de la permeabilitat del Conjunt i l'gaudi dels espais exteriors. Cal no oblidar que la finca posterior al bloc vaig explicar 01:00 pineda agradable en espai no edificable. S'adopta una tipologia d'habitatge passant, millorat amb l 'inserció de patis regulars i rítmics que Përmet abocar-hi peixos Principals, RESERVADES en llur intimitat de les passeres d'accés. Els patis posteriors pautin tota la volumetria posterior, verticalitzada en Buits i plens, que és contraposa a l'horitzontalitat radical de les passeres d'accés. La inserció d'arbrat ALS patis ajuda a la Comunió de este espai exterior Amb la idea de ciutat jardí. La volumetria frontal i lateral, a cambio, Juga amb 1 complexitat superior: efectivament, una tipologia Molt constant al Seu planteig va DONANT lloc- mitjançant a els vols i a els refosos - a un joc vigorós de Buits i plens i d'ombres i llums. AQUESTA varietat no tan altres sols beneficia la varietat d'ambients interiors dels Habitatges -al Llarg del dia i Segons els estacions-, sinó que és también l'Expressió de l'edifici. No obstant la variabilitat introduida, no és tracta d'1 joc aleatori: Tant per la Semblança entre blocs com per su subtil axialitat interna, s'hi llegeix 1 ordre intern que a els ha de fer, no NOMÉS variats, sinó Harmonics. Dins de este joc, finalment, hi ha el factor Alçada, Consistent en crear recursos visuals que des materialitzen l'última planta i contribueixen a Fer més Lleuger l'edifici. 3.2. De les particularitats de l'edifici, Planta soterrani - aparcament: Ventilació natural de la planta soterrani, per Tant sense l'inconvenient de cost, sonor i de Manteniment de fermen Instal·lació de ventilació forçada. Allotjament dels Dipòsits de recuperació d'aigües de pluja. Utilització de la llosa de Fonamentació com a base del Paviment Acabat. Recollida de les aigües superficials a tot l'aparcament. Planta baixa - locals comercials: Habilitació de la planta baixa per constituir un Viver d'Empreses destinataris a nous negocios de joves emprenedors. Planta baixa - Urbanització: Plantació de vegetació sobre llosa sostre aparcament, con jardineres de gran volum, Capac per plantacions d'arbres i arbustives. Accessibilitat ALS locals de planta baixa per carrer de Circulació interior. Planta pis - Habitatges: Millora al Nivell d'Habitabilitat incorporant els condiciones que prescriuen a els Decrets posteriors (D.55 / 2009 i D.141 / 2012) al qual l'hi és preceptiu (D.259 / 2003). Distribució del Conjunt d'Habitatges, con Tots ELLS AMB doble façana exterior, i per Tant garantint la ventilació creuada. Tancaments - edifici: Solució del tancament AMB Façana Ventilada ceràmica a façana carrer i de planxa metàl·lica al pati d'illa. Solució de la coberta AMB coberta flotant sistema Filtrón, transitable i AMB els Instal·lacions amagades PERÒ registrables. Instal·lacions - edifici: Recuperació de les aigües de pluja per Ús a les Descàrregues dels inodors, en Habitatges ia locals comercials. Ascensors ADAPTATS AMB Capacitat per 8 persones. Motorització de les persianes de Grans dimensions. Servei i terminals de telecomunicacions a Tots els dormitoris. Habilitació de la Instal·lació de l'aparcament per possibilitar la Connexió individual o col·lectiva de la Càrrega de Vehicles elèctrics.

Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2012
Datos

Modalidad Edificis d'habitatges de promoció pública.

Uso

Fecha de inicio de obra 2012-12-15

Fecha del certificado final de obra 2012-12-29

Dirección PARCEL.LA 8.15D.1, c.”Ponent 2”, SECTOR PERELLÓ- CAN P.MÀRTIR
VILABLAREIX
Gerona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • BIRULÉS CABRÉ ROMANS ARQUITECTES S.C.P
Promotor
  • VILABLAREIX FUTUR S.L.
Contractista
  • Sinorma S.L.
  • Argón Informàtica S.A.
  • Transports Mateu, S.L.
  • Obras y Contratas del Maresme S.L.
  • J. Borrat, S.A.