Premis

Edifici plurifamiliar de 90 Habitatges en RÈGIM de lloguer al C / Bernat Torroja, 12 de Reus

Programa d'Ús i caràcter de l'edificació Edifici plurifamiliar en forma de L de planta planta baixa, 2 plantes soterrani i 6 plantes pis, ajustada a ocupació i gàlibs a les alineacions, porxos normatius i Altures reguladors. La part del solar no ocupat per l'edificació sobre rasants és destina a l'accés de Vehicles a garatge i al jardí comunitari. 90 habitatges de Dues habitacions de lloguer amb protecció oficial, de les quals 84 segueixen una pauta idèntica, con Diferències a la façana Segons s'orientin al carrer, on és possible una tribuna, o al pati de Mançana. Els 6 habitatges de la cantonada tinença doble orientació i 2 d'elles són adaptades AMB 1 sol dormitori. Locals comercials en planta baixa i vestíbul d'accés ALS Habitatges con los locals Tècnics S'ACOMPANYA. Garatge de 106 places en dues plantes soterrani i 90 trasters a DISPOSICIÓ dels Habitatges Disposició dels Habitatges flanquejant 1 ÚNIC corredor per planta, ventilat i il·luminat pèls Seus Extrems i también paper replà dels ascensors. Balcons individuals a cada habitatge, ocupats PARCIALMENT per tribunes a les façanes al carrer, entesos com a espai intermedi enfront l'exterior, con la intimitat garantida per la relativa opacitat de les defenses i con el control llumínic i de l'assolellament RESOLT paper vol de sostres i particions i la Instal·lació d'un gran plafó semiopac a model de persiana corredissa. Als Habitatges, concentració cap a l'interior de la planta de les peixos AMB implementació mecànica de serveis: gas, fontaneria, extraccions i desguassos, con los traçats d'Instal·lacions accessibles des del corredor central. Millora de les condiciones de confort ambiental de l'interior dels Habitatges en potenciar els relacions visuals entre peixos i activitats compatibles, aixi com AMB l'exterior i a els balcons. Bon Aspecte de l'edificació confiat a la construcció durable de la façana AMB Companys de paret de fàbrica vista de ceràmica alternant AMB plans verticals i horitzontals de Formigó vist, tot plegat percibible darrera una trama volada de Perfils Laminats, guies, plafons corredissos, defenses de vidre opali i tancaments Lleugers de xapa grecada. Una imatge domèstica, moguda i canviant de les façanes Segons a els Desitjos dels Veïns i l'exposició solar. Aspectes constructius Fonaments AMB sabates i murs de sosteniment de Formigó armat. Sostres bidireccionals, jàsseres, pilars i murs de Formigó armat. Lloses massisses ALS sostres dels soterranis Compartimentacions mixtes de fàbrica ceràmica i trasdosat aillant AMB plaques de guix cartró entre Habitatges i entre Habitatges i espais comuns. Envans de guix cartró AMB cambra de plana de roca. Façana de Companys de paret de fàbrica vista de ceràmica Massissa AMB arrebossat hidròfug a la cara interior, cambra AMB aillament tèrmic de llana de roca i trasdosat de plaques de cartró guix. Als balcons tancaments Lleugers de matriu industrial. Obertures de fulls fixos i batents de perfileria d'alumini AMB vidre aillant, que a les tribunes és complementin AMB porticons corredissos i ALS dormitoris AMB persianes enrotllables. Defenses de vidre opal Laminat. Paviment de parquet Laminat flotant ALS Habitatges, ceràmic ALS banys i cuines, sobre recrescut autonivellant sobre làmina d'absorció d'impactes acústics. De terratzo fosc de gra mitjà ALS espais comuns, excepte al vestíbul AMB Paviment de pedra natural Xarxa separativa d'evacuació AMB reciclatge de les aigües pluvials paper reg del jardí i preescalfament de l'aigua calenta sanitària AMB plafons solars i acumuladors a la coberta, Instal·lacions que juntament Amb altres caràcterístiques Constructives d'ecoeficiència permeten la Qualificació certificada CE2 energètica d'edificis.

Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2012
Datos

Modalidad Edificis d'habitatges plurifamiliars de promoció privada.

Uso

Fecha de inicio de obra 2009-10-15

Fecha del certificado final de obra 2011-05-31

Dirección C/Bernat Torroja, 12
Reus
Tarragona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Enric Steegmann, Arquitecte, SLP
Promotor
  • Foment Immobiliari Assequible
Contractista
  • Garcia-Riera Constructora DIVISIÓ CONSTRUCCIÓ
Otros técnicos
  • AJ ENGINYERIA SLP
  • Daniel Milà
  • Joan Ovejero Esperalba