Premis

95 Habitatges a Roc Boronat, Barcelona

L'edifici de 95 Habitatges al carrer de Roc Boronat de Barcelona, ​​promoguda paper Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona, ​​és el primer edifici d'habitatges de la ciutat de Barcelona que aconsegueix la Certificació Energètica A d'edifici Acabat i és el primer edifici d'habitatges de venda que és connecta a la xarxa de districte Districlima. L'edifici, a més a més de acomplir con los requirements funcionals i Econòmics que se li demanaven, aconsegueix 1 Molt alta eficiència energètica a la vegada que una estètica i Integració urbana Molt notables. Per la construcció de l'edifici, S'HAN utilitzat productes i sistemes constructius que, a la vegada que aconsegueixen Millores funcionals i ambientals, simplifiquin a els procesos d'obra, al tractar-se de sistemes preindustrialitzats, i al cas de la façana , sistemes d'obra seca. Els Criteris de sostenibilitat i Eficiència Energètica estan integrats al projecte. És tracta fonamentalment d'Minimitzar l'impacte dels materials i dels procesos constructius, de reduir l'consum energètic i d'aigua durante la vida útil i de facilitar la desconstrucció. A nivell funcional, - S'a utilitzat un sistema estructural semi-prefabricat de prelloses pretensades alleugerides, que Përmet cobrir Grans llums i col·locar a els pilars a les façanes, de manera que s'allibera la planta per donar més flexibilitat a la distribució interior. - El projecte s'organitza al Voltant d'1 pati central on és concentrin a els accessos i a els Nuclis de comunicació vertical. AQUESTA Posició dels Nuclis l'pati, con passeres que comuniquen Les dues bandes d'Habitatges, Përmet que aquests serveixin a 4 Habitatges per replà a la vegada que a els Habitatges tinença ventilació creuada a través del pati. Aixi s'a minimitzat la superfície d'espais Públics ENVERS espais privatius sense Perdre ventilació i llum natural. A nivell energètic, s'a BUSCAT Reduir dràsticament la demanda de l'edifici i s'a BUSCAT utilitzar sistemes d'alta Eficiència per la demanda restant. Per Reduir la demanda: - S'a construit 01:00 embolcall Molt Eficient, con 1 gruix d'Aïllament Molt superior a l'Exigit per els legislacions Vigents (transmitància tèrmica de l'envolvent: O ≤ 0,3 W / m2 · K). - Les façanes i la coberta són ventilades, per evitar el sobrescalfament a l'estiu. - S'HAN reduit el màxim a els ponts tèrmics. o Col·locant una manta d'Aïllament continu que passa per Davant de tota la façana, a l'interior de la cambra d'aire de la façana ventilada o Utilitzant un sistema de balcons no Solidaris amb l'estructura principal de Formigó. Una estructura metàl·lica fixada a Cantell dels Forjats suporta a els balcons i la guia dels porticons corredissos, conformant una doble pell. - S'HAN utilitzat fusteries de fusta amb major Aïllament i estanquitat a l'aire - S'HAN col·locat PROTECCIONS solars Mòbils exteriors, que garanteixen la Captació solar a l'hivern i protegeixen de la radiació a l'època d'estiu - S'a maximitzat el nom d'estances amb llum natural - S'a afavorit la ventilació creuada con el pati central, que actua com a element atenuador de la calor. Per Minimitzar el consum d'energia durante la fase d'Ús de l'edifici S'HAN incorporat sistemes d'alta eficiència: - Per la producció de calor per calefacció i l'escalfament d'aigua calenta sanitària, s'a Connectat l'edifici a la xarxa d'energia de districte "Districlima". - S'a FET la Instal·lació per poder col·locar rentavaixelles, rentadora i assecadora bitèrmics. - L'activació de l'Enllumenat de les zones comuns és fa AMB detectors de presencia. - Els ascensors són de baix consum. A nivell ambiental, a més a més de l'energia, s'a tingut en Compte reduir l'consum d'aigua i l'impacte dels materials. Pel que fa al consum d'aigua - S'HAN instal·lat aixetes monocomandament AMB mecanisme economitzador d'aigua - Cisternes dels WÀTERS AMB Mecanismes de doble Descàrrega - Ús de plantes AMB POCS requirements hídrics per l'ajardinament del pati interior Pel que fa a l'impacte dels materials, apostem per tancar el cicle de la matèria incorporant materials Reciclats, limitant la Utilització de Matèries primeres no renovables, i apostant pèls materials AMB baixa energia incorporada, que per su producció i reutilització, reciclatge o destrucció necessitin la mínima energia possible: - Fusteries i PROTECCIONS solars de fusta de producció certificada (l'Ús de la fusta emmagatzema el CO2 absorbit durante la fase d'Creixement del vegetal, fixant-ho a els elements de l'edifici). - Acabat de façana AMB Panells de ciment Reforçats AMB fibra de cel·lulosa (per els Matèries i el Procés industrial Requereix un menor consum d'energia que Altres productes Alternatius i és reciclable) - Ús de pintures al silicat enlloc de pintura plàstica - Ús de conduccions de polipropilè a la Instal·lació d'aigua i sanejament, evitant l'Ús de PVC. Pel que fa ALS Processos d'obra: - Estructura de Forjats AMB prelloses pretensades de Formigó armat alleugerides sobre bigues plans. AQUEST sistema preindustrialitzat facilita el procès de l'obra i en disminueix l'Termini d'execucio. - Façana AMB sistema d'obra seca. El mur interior de façana és un mur d'entramat Lleuger de plaques de ciment reforçat, per Tant, un sistema d'obra seca que a la vegada que facilita el procès de l'obra, reduint el nom d'industrials i a els terminis d 'ESPECIFICAR, Përmet Obtenir 01:00 façana AMB Poc gruix PERÒ AMB altes Prestacions tèrmiques. Aixó Përmet 1 major Aprofitament de la superfície útil interior a la vegada que s'augmenta el gruix de l'Aïllament tèrmic i per Tant és redueix la demanda energètica. DISTRICT HEATING La xarxa urbana de distribució de calor i fred, de l'empresa Districlima, utilitza com a principal font d'energia el vapor residual de la producció d'electricitat basada en l'Aprofitament energètic en el Procés d'incineració dels residus Sòlids urbans de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ​​a la planta TERSA. El fred és produeïx AMB Equips d'absorció, también alimentats paper calor residual, i AMB elements de compressió d'alta eficiència, estant Tots els Equips refrigerats AMB aigua de mar. Amb AQUESTA Configuració del sistema de producció de calor i fred és redueix l'Ús d'energies fòssils a un Mínim, ha que nomès són emprades com a sistemes AUXILIARS. Una xarxa de Conductes subministra, des de la central, calor i fred a l'districte 22 @ ia l'edifici, una sala tècnica situada a la planta soterrani centralitza la Instal·lació de connexió. La distribució de calor ALS Habitatges és du a Terme mitjançant 1 circuit tancat de calor. AQUEST circuit alimenta de forma directa el circuit de calefacció de cada habitatge i escalfa de forma instantània l'aigua freda de cada habitatge per a Produir ACS a demanda. La calefacció ALS Habitatges és fa AMB un sistema de radiadors AMB Connexió bitubular en estrella. La producció d'ACS a partir del Districlima de forma instantània és fa en bescanviadors individuals Propers a cada habitatge. Com que hi ha 1 ÚNIC circuit de calor per calefacció i ACS, la temperatura d'impulsió de este circuit és regirà per els Següents premisses: - En RÈGIM de calefacció és Fara en Funció de la temperatura exterior, i és Moura en un rang entre 85ºC i 60ºC. - En RÈGIM d'estiu (altres sols producció d'ACS) s'impulsarà a 60ºC. Les temperatures d'impulsió vindran regulades des de Districlima en funcions la temperatura exterior i de les Necessitats que l'edifici Tingüi en cada Moment. AQUESTA Regulació permetrà reduir l'consum energètic de l'edifici i evitar temperatures de retorn a la xarxa de Districlima excessivament elevades. Tant el consum de calefacció com el d'ACS de cada habitatge seran comptabilitzats i facturats en correspondència a cada usuari.

Finalista
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2012
Datos

Modalidad Edificis d'habitatges de promoció pública.

Uso

Fecha de inicio de obra 2009-07-24

Fecha del certificado final de obra 2011-10-10

Dirección Roc Boronat, 108
Barcelona
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Neus Ayza Samsó
  • Joan Sabaté Picaso
  • SABATÉ ASSOCIATS SLP
Promotor
  • Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona
Contractista
  • DRAGADOS SA
Otros técnicos
  • Tecnics G3
  • BomaInpasa
  • Oriol Vidal Ingenieria SLP