Premis

Habitatge Terrassa

OFICINA LOCAL DE TERRASSA L'any 2005 és va signar el primer conveni de col • laboració entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat il 'Ajuntament de Terrassa, relatiu a la Implantació al municipi d'una OFICINA D'HABITATGE. En definitiva AQUEST conveni venia a substituir a els anteriors Convenis d'Oficina Mixta de rehabilitació, en què ambdues administracions aboquen col·laboraven per a impulsar Campanyes per facilitar a els ajuts Públics per a la rehabilitació d'edificis restaurats i Habitatges, ia l'hora también ha SERVIT per reconeixer i dotar de més medios la taverna que Habitatge Terrassa ja venia desenvolupant d'oficina única d'atenció a la ciutadania en Matèria d'habitatge. Dins d'AQUESTA oficina s'inclou el Servei de Mediació per al lloguer social. AQUEST Servei és va iniciar Terrassa l'any 1999 com a Servei Jove d'Habitatge i, partir del 2003, és va ampliar a Altres Col·lectius AMB dificultat d'accés a l'habitatge. També l'any 2005, en el marc del nou Pla català pel Dret a l'Habitatge 2004-2007, és va signar 1 conveni de col • laboració entre la Generalitat de Catalunya (mitjançant la Direcció General d'Habitatge i la Secretaria General de Joventut), Adigsa, l'Ajuntament de Terrassa i la Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa, per la posada en marxa - en el cas de Terrassa per a l'Manteniment i consolidació - del Programa de mediació per al lloguer social. AQUEST Servei de Mediació a l'actualitat el gestionin 3 persones i Manté vius 820 Contractes de lloguer. L'any 2008 és va traslladar la seu de la Societat Municipal d'Habitatge, que gestiona l'Oficina Local d'Habitatge, per tal de Millorar l'Atenció als Ciutadans i poder oferir un plus de Qualitat al Servei. Concretament, és va obrir la nova Oficina al Vapor Gran de Terrassa, con 1 recepció AMB Capacitat per mantenir 4 persones d'atenció al públic AMB taula, on el Ciutadans podin ser atesos asseguts i de forma individualitzada, i 4 sals de visites. Durant a els Darrers Exercicis S'HAN realitzat els Tasques que és detallin: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total Ajut accés a l'hab. I ALTRES gestions 0 119 21 21 45 27 111 344 Cèdules Habitabilitat 421 454 523 664 660 674 655 4.101 TEDI 169 78 73 84 45 34 0 483 Informes Int. Idoneitat 43 15 7 18 15 26 0 124 Ajuts Rehabilitació / Ascen. 73 93 82 54 79 41 0 422 Ajuts Lloguer 72 144 344 972 958 1.200 699 4.389 RBE 1.176 561 616 579 2.932 Contractes de lloguer celebrats a través del Servei de Mediació: Total anual 2003 236 2004 243 2005 185 2006 171 2007 171 2008 276 2009 270 2010 294 2011 253 Total 2.099 El nom de visites ateses también s'a Anat incrementant any rere any, de manera que S'HAN triplicat des del 2005 al 2011: Visites ateses 2005 13.484 * 2006 14.832 * 2007 12.543 * 2008 15.461 * 2009 26.445 ** 2010 31.723 ** 2011 40.969 ** Total 155.457 * Presencials, telèfoniques i telemàtiques. ** A els anys 2009, 2010 i 2011, més de 20.000 atencions són presencials, i la resta, telèfoniques o telemàtiques. AQUEST darrer any 2012 Hem fet 20.158 atencions personals (12.360 presencials i 7.798 telèfoniques). Els serveis de l'Oficina Local que Hem Gestionat Durant 2012, a 30 de novembre són a els Següents: Cèdules d'habitabilitat: Està Gestionat per una administrativa i 1 tècnica i S'HAN tramitat 430 cèdules. Ajuts per al Pagament del lloguer: Hem Gestionat 520 expedients, tenint en Compte que nomès és podien tramitar a els expedients que quedaven vius de l'any 2011. Renda Bàsica d'Emancipació: El gestionin 2 persones i mantenim 1.256 expedients vius. Registre de Sol·licitants d'Habitatges de Protecció Oficial: Hi consten Inscrits 2.985 sol·licitants, de este S'HAN inscrit 960 en AQUEST 2012. Rehabilitació: Està Gestionat per una administrativa i uneixi la mateixa tècnica responsable de la Tramitació de les cèdules d'habitabilitat. AQUEST 2012 S'HAN tramitat 2 expedients d'ajuts, 7 expedients d'Informes Tècnics d'Edificis i 3 expedients d'Informes Interns d'idoneitat.

Guanyador
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2012
Datos

Modalidad Oficina local d'habitatge

Autores