Premis

11 Habitatges HPO al carrer Pare Benet de Santa Coloma de Gramenet

Antecedents DE L'ACTUACIÓ: L'Edifici s'emplaça en un solar Situat dins de del Casc Antic de Santa Coloma de Gramenet, al barri del Centre, un dels Nuclis més vells de la ciutat. El solar és el resultant de l'agrupació de Diverses finques que eren ocupades per edificacions d'autoconstrucció, que no seguien l'alineacions a vial del pla urbanístic (generant problemes tals com la Reducció de l'amplària del carrer de la Ciutadella de 8 a NOMÉS 2,8m), i va ser finalment requalificat per la "Modificació del PERI de l'illa: Pare Benet, Sant Jeroni, Rosari, Ciutadella", com a 18HP, habitatge Protegit. El Tipus d'ordenació és va establir en el de volumetria específica, en su modalitat unívoca o precisa, i AMB 1 Alçada edificable de PB + 3, exceptuant-ne 1 àrea sensiblement rectangular situada en contacte AMB l'interior d'illa NOMÉS edificable en planta semisoterrani, i 1 Porci petita resultant de l'acordar Volumètric AMB l'edifici Veí del carrer del Pare Benet edificable en PB + 2. El solar va quedar després de dir la requalificació AMB una superfície de finca agrupada de 510,61m2, dels quals 415,08m2 eren de qualificació 18HP, habitatge Protegit, i 95,53m2 de qualificació 7b, Equipament, AQUESTA última situada al fons del solar i exclosa de l'actuació. El solar limita con los Següents carrers o edificacions Veïnes: al sud-est con el carrer de la Ciutadella, que te 1 amplària de 8 m i 1 pendent aproximat descendent cap el Xamfrà dels carrers de la Ciutadella i del Pare Benet del 2%, en sud-oest con el carrer del Pare Benet, que te 1 amplària decreixent de 8m de l'extrem del Xamfrà esmentat Fins a 7 m al Seu Altre extrem, i AMB 1 pendent aproximat del 8% decreixent en el MATEIX SENTIT, al nord-oest , ia tota l'Alçada edificable, con mitgera d'edificació Veïna, i al nord-est, en més del 50% de tota l'Alçada edificable también AMB mitgera d'edificació Veïna (inclosa La totalitat de la planta soterrani) i la resta AMB l'espai interior d'illa. La forma del solar és en L de braços sensiblement rectangulars, Molt Desiguals en longitud, força estrets i AMB 1 proporció alta de contacte AMB mitgeres (la presencia d'envans pluvials de fibrociment a les esmentades mitgeres va Fer prendre els Mesures adequades per a la su descontaminació a l'hora de ser enderrocats). El braç més curt de la L gira cap a l'interior d'illa i NOMÉS ADMET planta soterrani, i l'Altre, con 1 proporció Molt allargada, te el Seu costat- de major longitud alineat AMB al carrer del Pare Benet, on hi Dóna gairebe tota la pell del volum edificable en contacte con el carrer. El solar és caracteritza también paper fort pendent d'aproximadament un 8% del carrer del Pare Benet, que provoca, majoritariament, una diferència de cota d'una planta entre a els punt Extrems dels costats del solar que limitin con los carrers de la Ciutadella i del Pare Benet. De FET la topografia inicial del solar presentava una divisió transversal del MATEIX mitjançant 1 mur de contenció d'obra d'uns 2,7m d'Alçada, que salvava la diferència de cota esmentada anteriorment, i 1 mur de contenció también d'obra alineat con el carrer del Pare Benet decreixent Fins Assolir la cota del carrer de la Ciutadella. PROJECTE: Criteris funcionals i de composició Els condicionants inicials descrits anteriorment d'estretor del solar, d'Ubicació de perímetre lliure de mitgeres d'edificacions Veïnes en contacte con el carrer, i l'fort pendent del carrer del Pare Benet, juntament AMB els caràcterístiques de la demanda Programàtica, con la necessitat d'incorporar un aparcament, incideixen substancialment des d'1 inici a la Posició dels espais comuns de vestíbul d'accés i dels propis Habitatges, aixi com en la solució estructural emprada. Els Habitatges se situen al Llarg del perímetre del solar en contacte con el carrer, i la caixa d'escala AMB l'ascensor i a els vestíbuls generals d'accés ALS Habitatges, a Seu darrera, en contacte AMB la mitgera del carrer de la Ciutadella (L'organització longitudinal de la caixa d'escala Përmet su ventilació per la façana interior d'illa). Per tal de lliurar de pilars intermedis la planta aparcament és resoldre l'estructura AMB una única llum al SENTIT transversal al solar. La diferència de cota d'una planta entre l'extrem del solar del Carrer de la Ciutadella i l'oposat del carrer del Pare Benet Përmet situar l'accés a l'aparcament per AQUEST últim punt, emprant tota la Qualificació 18HP en planta semisoterrani per AQUEST Ús, i potenciar el Xamfrà com a punt i d'accés general ALS Habitatges en PB. Aixi, i tot recollint l'eixamplament del carrer del Pare Benet que ja demanava el Planejament, és fa singular la cantonada. AQUESTA singularitat és tracta definint a la volumetria de l'edifici 1 transició suau i contínua entre els carrers de l'Pare Benet i de la Ciutadella (allà on el solar dibuixava 1 Xamfrà de 4m) mitjançant 1 arc de circumferència, i Creant en PB 1 porxo privat obert, con NOMÉS un pilar, per Accedir ALS habitatges de la promoció, el qual augmenta la visibilitat i la Sensació d'amplitud de la cantonada. L'àrea de façana del volum de l'edifici al Xamfrà, ben orientat i proveïda d'vesteixes, s'empra per situar-hi sals d'estar d'habitatges. Amb aquests precedents és planteja una tipologia d'habitatge base que, resolent els Necessitats programàtiques del Tipus de promoció en quant superfícies i nom de peixos de dormitori i de Servei, Generi en ella Poques excepcions al SENTIT d'1 certa sistematització. AQUESTA tipologia és la d'1 habitatge de 69,80m2 de superfície global útil computable (3 unitats), Organitzat longitudinalment, con 1 vestíbul d'accés centrat, con 3 dormitoris, dues dobles i 1 Senzill, 1 bany complert i 1 bany petit que és dins de d'1 dels dormitoris dobles, 1 estar-menjador, i 1 cuina-rentador. AQUESTA tipologia base te variacions lleugeres al Xamfrà, on la Posició de la cuina gira 90º permetent una doble Circulació d'accés A la mateixa ia l'estar-menjador, con una superfície global útil computable de l'habitatge de 80,65m2 (3 unitats), i més significatives a l'extrem oposat on la Disponibilitat d'1 petit tram de façana que dóna a l'interior d'illa organitza l'habitatge en el SENTIT tranversal, con la Possibilitat de ventilació creuada; però con el MATEIX nom i gairebe els mateixes caràcterístiques de les peixos (en AQUEST cas el bany petit dona al passadís-distibuidor), i AMB una superfície global útil computable de l'habitatge de 75,00m2 (2unitats) en general i 82,50m2 (1 unitat ) a l'habitatge de planta baixa que Disposa d'1 terrassa de 62,40m2 útils (7,50m2 útils computables). En MATEIX temps i com a conseqüencia de la reculada de la façana a l'àrea de la planta tercera que sol • licita el Planejament, són excepcions respectives dels 2 Últims cassos descrits l'habitatge porta Segona de l'esmentada planta, el qual perd el dormitori Senzill i el bany petit, con una superfície global útil computable de l'habitatge de 58,30m2 (1 unitat), i l'habitatge porta tercera también de l'esmentada planta, que s'apropia de la superfície de les peixos que ha perdut l'anterior per tal d'igualar-ho en nom i tipologia de peixos, con una superfície global útil computable de 66,10m2 (1 unitat). Ambdos Habitatges quedin, doncs, con 2 dormitoris dobles, 1 bany complert, 1 estar-menjador, i 1 cuina-rentador. L'habitatge porta tercera de planta tercera no te vestíbul d'accés independent i Disposa d'1 terrassa d'uns 24,90m2 útils (6m2 útils computables). Els Habitatges és distribueixen 3 per planta, menys a la planta baixa on el vestíbul general d'accés ALS Habitatges, Organitzat AMB una escala d'1 ÚNIC tram recte i AMB l'ascensor al final del recorregut, i un local comercial conviuen AMB 2 habitatges. Tots els Habitatges compleixen a els Requisits del decret 244/2005, article 26, de mobilitat interior ALS habitatges de protecció oficial. Tots els vestíbuls d'accés ALS habitatges a cada planta, CONTENEN armaris en línia registris comunitaris de passos generals d'instal • lacions. A la planta coberta s'hi troba de manera comunitària el requeriment local d'estenedors, els plaques solars de la instal • lació solar tèrmica, i s'hi fa Previsió d'espai per a màquines de Climatització dels habitatges. La resta de la instal • lació solar tèrmica, aixi com a els Comptadors del gas, s'ubiquen en armaris independents d'accés exterior, a la planta Badalot de la coberta. També se situen en AQUEST Àmbit 1 recinte per a l'ascensor i el registre i passos de la instal • lació de telecomunicacions. A la planta aparcament s'hi Accedeix des dels Habitatges mitjançant 1 vestíbul Protegit al qual Dóna NOMÉS l'ascensor, per la impossibilitat d'ubicar-hi una escala de comunicació directa, derivada de la necessitat d'optimitzar la maniobrabilitat dels Vehicles i el nom d'places en una planta estreta. La Sortida per a Vianants directa a l'exterior de l'aparcament és produeïx per la façana AMB porta de fàcil obertura integrada a la porta para los Vehicles, éssent Sortida d'emergència en cas d'incendi. La planta aparcament és dimensiona per a 12 places, complint el mínimis requerits, un per habitatge més una pel local comercial, i vaig explicar 01:00 servitud d'accés per a Manteniment de l'àrea AMB Qualificació 7b que en un futur s'hauria d ' incorporar a un Equipament escolar existent a l'illa. Pel que fa a la composición de la façana ALS carrers del Pare Benet i de la Ciutadella s'a BUSCAT 1 solució de Franges longitudinal horitzontal, responent a la forma también longitudinal del solar, que és continuïn Fins abraçar la cantonada, d'un grup agrupant el Conjunt d'Obertures I ELS espais laterals entre elles, tot tractant a els massissos AMB 1 MATEIX material de color gris fosc, i de l'Altre i Contrastant, Franges también longitudinal horitzontals Superiors i inferiors entre Obertures (que protegeixen a els cantells de Forjat i tanquen els caixes de persiana) con el MATEIX material però de color blanc. Producte de l'orientació d'aquestes façanes, els Franges grisos tinença en su part superior un aler metàl • lic corregut de control solar de les Obertures, que Përmet Reduir la Despesa energètica del condicionament tèrmic a l'estiu AMB llibertat d'Ús del grau d'opacitat de les mateixes controlat AMB persianes, contribuint a Millorar la sostenibilitat de l'edifici. Allà on l'orientació sud és més desfavorable a la Missió de l'aler, a Xamfrà, és doble a nivell d'aproximadament La meitat horitzontal de l'obertura. La franja horitzontal d'Obertures de la planta baixa, mantenint un valor cromàtic equivalent a què tinença els de les plantes Superiors, i DONANT a AQUEST nivell més exposat protecció a la intromissió, és resoldre AMB 1 tancament metàl • lic d'alumini practicable de barres también horitzontals, actuant también com a protecci solar de les Obertures a l'estiu. AQUESTA franja horitzontal gira a vertical agrupant els primeres Obertures de cada planta més Properes a la mitgera del carrer del Pare Benet, a la manera d'inici / final o arrencada / aturada de la composició. La façana interior d'illa és composa también, i responent a les Seves proporcions, verticalment; però jugant de nou amb l'agrupació de les Obertures en Franges, una de grisa per a les Obertures d'Habitatges i una de blanca per a les Obertures d'espais comuns. La planta semisoterrani és tracta com a Sòcol continu del Conjunt AMB mur de Formigó vist i tancament de lames z AMB porta integrada per permetre l'accés i la ventilació de l'aparcament que vaig explicar. El Formigó vist i els llepes z del Sòcol tinença Continuïtat al Paviment, también de formigó, i el tancament, también de lames z, dels armaris d'instal • lacions, a l'porxo d'accés a l'edifici. Criteris Estructurals, constructius i d'instal • lacions La conveniència d'Treballar AMB una única crugia en el SENTIT tranversal al solar, per tal de fermen viable la maniobrabilitat i la necessitat d'Obtenir com a Mínim el nom de places exigides per la normativa, éssent inviable econòmicament per els caràcterístiques del Sòl Treballar AMB més d'una planta d'aparcament, determina la tipologia estructural emprada, con llums relativament Grans i AMB 1 cert sobrecost respecte a les més usuals en edificis restaurats d'habitatges. És tracta d'una estructura de pilars, en MOLTS cassos apantallats, i sostres lloses, de Formigó armat, con l'excepcional del Badalot de coberta, RESOLT AMB parets de Càrrega que suporten el Forjat de su coberta recolzades Damunt la llosa sostre de la planta tercera. També els Característiques del Sòl i els topogràfiques del solar obliguin a Treballar AMB murs pantalla a perímetre DE PAGAMENT a l'àrea soterrada de l'aparcament, i AMB murs de contenció de Formigó armat a les Seves Àrees semisoterrades, ia resoldre la Fonamentació de la Majoria de pilars AMB batatges con los Seus encepats. Respecte ALS Criteris de solucions Constructives emprades, i tenint en Compte que en el moment de l'redacció del projecte ia l'inici de l'obra no era d'aplicaci el CTE, és van emprar divisòries de parets ceràmiques a l'interior dels Habitatges , i divisòries de parets de bloc de Formigó acústic entre a els Habitatges i a els espais comuns. Per a la façana és Proposa 1 solució sistemàtica i de ràpida col • locació d'Aïllament continu Protegit, Situat a l'exterior, que Përmet d'un grup Millorar-ne notablement el Comportament tèrmic i de l'Altre Treballar AMB 1 façana AMB 1 gruix d'uns 25 cm, 10cm menor respecte al d'1 façana convencional de 30-35cm de gruix, tot guanyant superfície útil para los habitatges. És tracta de la solució de façana STO THERM CLASSIC, de la casa STO, la qual és composa d'una paret de tancament de soporte de 14cm de gruix de maó calat per a revestir, enguixada a l'interior de l'habitatge, i arrebossada mestrejada AMB morter de ciment 1: 4 AMB sorra garbellada i arremolinat a l'exterior, a la qual s'adhereixen Panells aïllants de poliestirè expandit EPS de densitat> 15Kg / m3, lliures de CFC i HCFC i AMB additiu penetrant contra el foc FRA, de 8cm de gruix a les Franges que agrupin Obertures i 10cm de gruix a les restants, subjectats a la paret de soporte AMB doble sistema de morter cua i espigues de plàstic ancorades, armat AMB STO ARMAT CLASSIC i Acabat AMB una capa d ' arrebossat decoratiu STO, pigmentat i resistent a la intempèrie sense Manteniment, a la cara en contacte AMB l'exterior. Les úniques Àrees on no s'a emprat AQUESTA solució de façana han Estat 01:00 tram en franja vertical a l'interior d'illa que tanca espais comuns, i la planta Badalot, on s'a simplificat a la solució tradicional AMB arrebossat exterior. A l'interior dels Habitatges S'HAN emprat Paviments de parquet sintetic a Totes els estances Menys ALS banys, on s'a col • locat Paviment de gres Damunt capa de morter de 6cm de gruix. Ambdos Tipus de Paviments incorporin Aïllament acústic a l'impacte Tipus Fonpex d'1 Mínim de 5 mm de gruix. Als espais comuns dels vestíbuls d'accés ALS Habitatges s'a col • locat Paviment de terratzo. Totes els parets i sostres interiors dels Habitatges S'HAN enguixat i pintat, menys a els banys i els cuines que S'HAN Enrajolat a tota l'Alçada. Totes els parets i sostres interiors d'espais comuns S'HAN enguixat i pintat, menys a els Àmbits d'instal • lacions que S'HAN arrebossat i pintat. Tant a els Alers que proporcionin control solar Especialment a l'estiu, a els Seus Perfils T de subjecció, Tots el escopidors i dintells de tancament de caixes de persiana, aixi com el coronament del muret de tancament dels àmpits i contencions de coberta, S'HAN RESOLT AMB elements de ferro prelacats a taller de la casa HOTPIN. Els Alers S'HAN muntat cargolats a les T de soporte AMB cargols d'acer inoxidable per tal d'evitar la possible oxidació de soldadures, afavorint-ne la durabilitat i minimitzant-ne el Manteniment. Tota la promoció s'a dotat d'un sistema de mestrejat de claus, incloses la clau de les bústies. La coberta de l'edifici i els terrasses són transitables invertides per tal d'optimitzar el Comportament tèrmic de su superfície, exceptuant-ne la coberta del Badalot solucionada com a no transitable AMB membrana autoprotegida. En quant a les instal • lacions s'a equipat la promoció AMB plaques solars per a la Contribució a la producció d'aigua calenta sanitària com a energia renovable, situant els plaques solars de manera ordenada a la coberta de l'edifici amb l ' orientació òptima per l'Obtenció del Màxim Rendiment. Els calderes per a la calefacció AMB radiadors i la producció d'aigua calenta sanitària instal • Lades ALS Habitatges són de gas estanys, i a els Conductes d'evacuació de fums s'empren shunts metàl • lics independents de l'obra i AMB sistema antiretorn, conduits Fins a la coberta. Els trams comuns dels Subministraments ALS Habitatges d'instal • lacions d'electricitat, aigua, aigua calenta sanitària provinent de la instal • lació solar tèrmica i telecomunicacions, és podin registrar ALS armaris dels espais comuns d'accés ALS Habitatges plantejats AMB AQUEST Objectiu. Aquests armaris en disposen también d'1 espai en Previsió del país d'instal • lació d'aire CONDICIONAT al Habitatges, ia la planta coberta es n'ha FET reserva d'espai per a les Màquines necessaries per AQUEST Tipus d'instal • lació . Les Connexions de serveis con los Seus Comptador, exceptuant-ne el de gas que són a un armari exterior especific a la planta Badalot, S'HAN agrupat a l'exterior a l'porxo d'accés ALS habitatges a la planta baixa. Al Compliment del decret d'ecoeficiència 21/2006 ALS edificis restaurats d'Habitatges, la promoció obtenir 21 punts, inclosos a els obtinguts pel Fet que el 80% dels Habitatges reben a l'obertura de la sala 1 hora d'assolellament directe entre les 10 i les 12h solars, el solstici d'hivern.

Presentat
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Edificis d'habitatges plurifamiliars de promoció privada.

Uso

Dirección C/ Pare Benet nº 9-11
Santa Coloma de Gramenet
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
 • Manuel Ruisánchez Capelastegui
 • Ruisánchez Arquitectes
 • Jordi Janué i Miret
 • Janué-Balangué Arquitectes
Promotor
 • REGESA
Contractista
 • VOPI4 S.L.
Otros técnicos
 • Ricard Giró Sobrevias
 • GESCO S.L.
 • Jordi Carbonell Llecha
 • Forteza Carbonell Associats, S.C.P
 • Ae-t enginyeria
 • Josep Ramón Solé Marzo
 • Laia Marín Sellarés
 • Miquel Àngel Sala Mateu
 • BOMA S.L
 • Joan A. González Gou
 • Tirma Balagué González