Premis

74 Habitatges a al carrer Algessires de Sabadell

I. Generalitats 1.1. OBJECTE DEL PROJECTE Redacció del projecte executiu per a la construcció d'un bloc de 74 Habitatges, con aparcament per 92 places, 75 trasters i 2 locals comercials a Can Puiggener (Sabadell), Segons contracte de 19 de gener de 2005. 1.2. Emplaçament Solar ubicat a l'illa delimitada pèls carrers: Algessires, Escipió, Archidona, Puig de la Creu i Baixada de Can Puiggener de Sabadell, comarca del Vallès Occidental. L'accés al bloc és realitza des de la plaça Isabel Vilà situada Enmig del solar. 1.3. PROMOTOR Habitatges Municipals de Sabadell SA (VIMUSA), Blasco Garay, Sabadell. II. DESCRIPCIÓ DE L'PROJECTE 2.1. SOLAR Parcel • la de forma irregular predominantment allargat en direcció nord-sud de superfície total 2.280,00 m2 amb pendent suau i descendent d'est a oest AMB façana al carrer Escipió ia la plaça Isabel Vilà. El solar presenta Poc desnivell, Considerant-se en general sensiblement pla. L'orientació de la parcel • la és Nord-sud. Superfície del solar: 2.280,00 m2 Sostre edificabilitat total: 6.690,36 m2 Ocupació: 100% 2.2. Planejament I parametres Urbanístics - Pla general d'ordenació urbanística municipal de Sabadell (2000) - Modificació Pla Especial de Can Puiggener 2.3. CRITERIS FUNCIONALS I SOLUCIÓ ADOPTADA - Programa proposat per VIMUSA - Orientació, vistes i topografia del solar - Parametres de sostenibilitat - Mobilitat interior: QUALSEVOL habitatge ha de permetre l'Ús puntual d'1 cadira de rodes. (Art. 15 del Decret 454/2004 de 14 de Desembre) Justificació DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA Dintre dels Criteris exposats en el programa funcional són Aspectes remarcables A TENIR EN COMPTE a els Següents: • 74 Habitatges a RÈGIM amb protecció oficial: -2 Habitatges d'1 dormitori doble -2 Habitatges ADAPTATS de dos dormitoris, un doble i l'Altre simple -4 Habitatges de 2 dormitoris, un doble i l'Altre simple -7 Habitatges de 2 dormitoris, a els dues dobles -55 Habitatges de 3 dormitoris, dues dobles i 1 individual -4 Habitatges de quatre dormitoris, dos dobles i 2 individuals • Safareig a Tots els Habitatges per col • locar la rentadora i l'acumulador • 92 places d'aparcament: 71 places en RÈGIM amb protecció oficial (dos d'elles adaptades) i 21 places lliures. • Els 74 Habitatges reben a la superfície mínima obligatòria d'obertura de sala, una hora d'assolellament directe entre les 10:00 i les 14:00 hores solars en el solstici d'hivern. • Totes els Obertures disposen de protecci solar (persianes) independentment de su orientació. • És Disposa de xarxa separativa de pluvials i fecals a l'edifici. • És Disposa de Mecanismes estalviadors de consum d'aigua ALS Aparells Sanitaris, banyeres, dutxes, bidets, lavabos, inodors i aigüeres. • A la coberta de l'edifici és disposarà una instal • lació de plaques solars com a preescalfament de l'aigua calenta sanitària a utilitzar a els habitatges. • Dintre de cada habitatge, en els cuines, s'ubicarà 1 Mòdul d'Emmagatzematge de deixalles per fraccionar vidre, paper i cartró, plàstic i metall i Rebuig (4). • La DISPOSICIÓ dels Habitatges Përmet la ventilació per façanes i per patis de forma natural. • La Tr de cada unitat d'ocupació de l'edifici és millorada un 20% respecte a la Tr exigida per la norma NRE-AT-87. Segons la NRE-AT-87 la Tr requerida en AQUEST ques seria 3.13 W / m2ºC; però com s'a d'Reduir un 20%, haurem de acomplir: 80% de 3.13 W / m2ºC = 2.50 W / m2ºC. Tots els Habitatges compleixen DONANT 1 Tr inferior a AQUESTA. • Cada habitatge disposarà d'1 circuit de preinstal • lació domòtica format per 1 tub de 20 mm Ø que Arribi Fins ALS LLOCS d'Ubicació dels Aparells de producció d'ACS calefacció i Llocs d'entrada de les fonts d'energia, la sala i a els dormitoris des del Registre d'accés d'usuari (RAU) de telecomunicacions. • La distribució interior és Proposa AMB plaques de cartró guix (Tipus Pladur). DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA La Proposta és materialitza en un edifici predominantment allargat però què Disposa d'retranqueigs Creant una zona enjardinada (plaça Isabel Vilà) entre l'edifici proposat i l'edifici ja existent de la parcel • la A. L'extrem nord és l'ÚNIC que Disposa de façana alineada AMB 1 carrer, el carrer Escipió, i és on S'HAN Situat a els 2 locals comercials en PB i l'accés rodat al garatge. Els Habitatges situats en PB disposen de patis ajardinats AMB orientació est o oest. El conjunt queda unit per les plantes soterrani, destinades a aparcament i trasters. A l'edifici s'accedeix des de la plaça Isabel Vilà a través dels vestíbuls que comuniquin les plantes d'Habitatges con el soterrani. L'accés rodat a l'garatge és fa des de l'carrer Escipió. És Proposa 1 edifici de PB + 4PP, destinades a Habitatges AMB 2 locals comercials situats a la cantonada con el carrer Escipió i dues plantes soterrani dedicades a aparcament comunitari de 92 places i 75 trasters. Donat al nom d'Habitatges 02:00 d'ELLS seran ADAPTATS i és situessin en planta baixa. La planta baixa de l'edifici és Troba a la cota .............. 184.62 L'accés pèls Vianants des de l'carrer s'efectua a través d'unes rampes peatonals Davant de cada vestíbul que tinença 1 pendent de com a Màxim el 6%. L'edifici s'organitza al Voltant de 4 Nuclis verticals formats per ascensor, escala i instal • lacions: - Escala 1: 4 Habitatges per replà = 20 Habitatges - Escala 2: 4 Habitatges per replà = 20 Habitatges - Escala 3: 4 Habitatges per replà = 20 Habitatges - Escala 4: PB: 2 Habitatges i 2 Locals Comercials PP: 3 Habitatges per replà = 12 Habitatges Els ascensors de les escales 2, 3 i 4 seran practicables i l'ascensor de l'escala 1 serà Adaptat. AQUESTA Organització obliga a situar 4 Habitatges per replà a les escales 1, 2, i 3, i 3 habitatges a l'escala 4. Donada l'orientació de l'edifici, La meitat dels Habitatges s'aboquen al carrer d'Algessires AMB orientació est i l'Altre meitat s'aboca a la plaça Isabel Vilà AMB orientació oest, a excepcional dels Habitatges situats ALS testers que también en disposen d'orientació nord i sud respectivament. L'assoleig de Tots els Habitatges i la ventilació creuada està garantida a través de les façanes i dels patis interiors. Les tipologies d'habitatge són variades: - 1 Dormitori: 2 Habitatges Superfície útil protegida aprox .: 40m2 - 2 Dormitoris: 13 Habitatges Superfície útil protegida aprox .: 60m2 - 3 Dormitoris: 55 Habitatges Superfície útil protegida aprox .: 70m2 - 4 Dormitoris: 4 Habitatges Superfície útil protegida aprox .: 78m2 Totes els tipologies d'habitatge tinença un esquema similar: Amb la cuina, sala d'estar i dormitoris ventilant a façana; passadís, safareig i bany principal DONANT a un pati interior de ventilació; i bany secundari, al cas dels Habitatges que en disposin, que ventila AMB Extracció forçada. L'escala 1 Disposa en PB de dos Habitatges ADAPTATS de dos dormitoris AMB 1 ÚNIC bany que ventila a l'exterior a través del safareig, 1 Altre habitatge de dues dormitoris AMB 2 banys i 1 habitatge de tres dormitoris con el Seus respectius jardins cos privats . En planta Tipus Disposa de dos habitatges de 2 dormitoris que, igual que a els situats en PB, en disposen d'1 ÚNIC bany que ventila a l'exterior a través del safareig, i dues habitatges de 3 dormitoris. Les escales 2 i 3 presenten el MATEIX esquema, con 3 habitatges de 3 dormitoris i 1 habitatge de dues dormitoris en PB con los Seus respectius jardins cos privats i quatre habitatges de 3 dormitoris a la planta Tipus. L'escala 4 és la que presenta més variacions respecte els anteriors degut a su situaciò respecte el carrer i su Condició de REMAT i cantonada. En PB Trobem a els 2 Únics Habitatges d'1 ÚNIC dormitori que en disposen d'1 cuina oberta a la sala d'estar i menjador i d'1 bany que ventila a través del pati interior. También en planta baixa i de fent façana con el carrer Escipió Trobem a els 2 locals comercials. La planta Tipus Disposa d'1 habitatge de quatre dormitoris i dos habitatges de 3 dormitoris que fan cantonada con el carrer Escipió. Aquests 2 Habitatges no disposen de pati interior de ventilació de manera que Tant la sala, com a els dormitoris, cuina i safareig ventilin a façana i a els 2 banys ventilin mitjançant Extracció forçada. L'aparcament és Troba distribuit en dues plantes soterrani d'1749,45m2 i 1195,35m2 de superfície construïda respectivament. En total és Disposa de 92 places d'aparcament, de les quals 2 són adaptades i 75 trasters. Els ascensors de les escales 2, 3 i 4 comuniquin les plantes d'habitatge AMB els dues plantes soterrani. L'ascensor de l'escala 1 NOMÉS dalt Fins la primera planta soterrani. Les escales d'evacuació descendent comuniquin els dues plantes soterrani con los vestíbuls de PB de les escales 3 i 4 i la primera planta soterrani con el vestíbul de PB de l'escala 1. Una altra via d'evacuació és la rampa que comunica la primera planta soterrani con el carrer. 3. QUADRE GENERAL DE SUPERFÍCIES construides I útils D'acordar con el nou Decret 259/2003 sobre Requisits mínimis d'habitabilitat a els edificis restaurats d'Habitatges, l'edifici Disposa de: - 2 Habitatges AMB 1 dormitori doble d'aproximadament 40m2 i un nom de persones Màxim de 4. - 2 Habitatges ADAPTATS AMB 2 dormitoris, un doble i l'Altre individual, d'aproximadament 60m2 i un nom de persones Màxim de 6. - Quatre habitatges de 2 dormitoris, un doble i l'Altre individual, d'aproximadament 60m2 i un nom de persones Màxim de 6. - Setembre habitatges de 2 dormitoris dobles, d'aproximadament 60m2 i un nom de persones Màxim de 6. - Cinquanta-cinc habitatges de 3 dormitoris, dues dobles i 1 individual, d'aproximadament 70m2 i un nom de persones Màxim de 7. - Quatre habitatges de quatre dormitoris, dos dobles i 2 individuals, d'aproximadament 78m2 i un nom de persones Màxim de 8.

Presentat
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Edificis d'habitatges de promoció pública.

Uso

Dirección C/ Algessires; C/ Archidona; C/ Escipió, C/ Puig de la Creu
Sabadell
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Seguí Arquitectura SLP
Promotor
  • VIMUSA SA
Contractista
  • DRAGADOS S.A.
Otros técnicos
  • J. Cornet
  • M. Alonso
  • D. Onieva
  • F. Torras
  • J. Carbonell
  • J.R. Blasco